RigVeda Mandala 10

Mandala 10 comprises additional 191 hymns, addressed to Agni, Indra and various other deities. It contains the Nadistuti sukta which is in praise of rivers and is important for the reconstruction of the geography of the Vedic civilization and the Purusha sukta which has been important in studies of Vedic sociology. It also contains the Nasadiya sukta (10.129) which deals with multiple speculations about the creation of universe, and whether anyone can know the right answer. The marriage hymns (10.85) and the death hymns (10.10–18) still are of great importance in the performance of the corresponding Grhya rituals. This edition uses Rigveda's translation by Ralph T.H. Griffith, [1896].

Learn more »

If you are new to Hindu Philosophy, then you should read the classification of Sacred Texts of Hinduism FIRST! Read HERE!

Shanti Mantra

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

oṃ śāntiḥ | śāntiḥ | śāntiḥ ||


Sloka : 10.1.1

ऋग्वेदः मण्डलं १०

अग्रे॑ बृ॒हन्नु॒षसा॑मू॒र्ध्वो अ॑स्थान्निर्जग॒न्वान्तम॑सो॒ ज्योति॒षागा॑त् ।

अ॒ग्निर्भा॒नुना॒ रुश॑ता॒ स्वङ्ग॒ आ जा॒तो विश्वा॒ सद्मा॑न्यप्राः ॥ १०.००१.०१

ṛgvedaḥ maṇḍalaṃ 10

agre̍ bṛ̱hannu̱ṣasā̍mū̱rdhvo a̍sthānnirjaga̱nvāntama̍so̱ jyoti̱ṣāgā̍t .

a̱gnirbhā̱nunā̱ ruśa̍tā̱ svaṅga̱ ā jā̱to viśvā̱ sadmā̍nyaprāḥ .. 10.001.011. HIGH hath the Mighty risen before the dawning, and come to us with light from out the darkness.
Fair-shapen Agni with white-shining splendour hath filled at birth all human habitations.


Sloka : 10.1.2

स जा॒तो गर्भो॑ असि॒ रोद॑स्यो॒रग्ने॒ चारु॒र्विभृ॑त॒ ओष॑धीषु ।

चि॒त्रः शिशुः॒ परि॒ तमां॑स्य॒क्तून्प्र मा॒तृभ्यो॒ अधि॒ कनि॑क्रदद्गाः ॥ १०.००१.०२

sa jā̱to garbho̍ asi̱ roda̍syo̱ragne̱ cāru̱rvibhṛ̍ta̱ oṣa̍dhīṣu .

ci̱traḥ śiśu̱ḥ pari̱ tamā̍ṃsya̱ktūnpra mā̱tṛbhyo̱ adhi̱ kani̍kradadgāḥ .. 10.001.022 Thou, being born, art Child of Earth and Heaven, parted among the plants in beauty, Agni!
The glooms of night thou, Brilliant Babe, subduest, and art come forth, loud roaring, from thy Mothers.


Sloka : 10.1.3

विष्णु॑रि॒त्था प॑र॒मम॑स्य वि॒द्वाञ्जा॒तो बृ॒हन्न॒भि पा॑ति तृ॒तीय॑म् ।

आ॒सा यद॑स्य॒ पयो॒ अक्र॑त॒ स्वं सचे॑तसो अ॒भ्य॑र्च॒न्त्यत्र॑ ॥ १०.००१.०३

viṣṇu̍ri̱tthā pa̍ra̱mama̍sya vi̱dvāñjā̱to bṛ̱hanna̱bhi pā̍ti tṛ̱tīya̍m .

ā̱sā yada̍sya̱ payo̱ akra̍ta̱ svaṃ sace̍taso a̱bhya̍rca̱ntyatra̍ .. 10.001.033 Here, being manifested, lofty Viṣṇu, full wise, protects his own supremest station.
When they have offered in his mouth their sweet milk, to him with one accord they sing forth praises.


Sloka : 10.1.4

अत॑ उ त्वा पितु॒भृतो॒ जनि॑त्रीरन्ना॒वृधं॒ प्रति॑ चर॒न्त्यन्नैः॑ ।

ता ईं॒ प्रत्ये॑षि॒ पुन॑र॒न्यरू॑पा॒ असि॒ त्वं वि॒क्षु मानु॑षीषु॒ होता॑ ॥ १०.००१.०४

ata̍ u tvā pitu̱bhṛto̱ jani̍trīrannā̱vṛdha̱ṃ prati̍ cara̱ntyannai̍ḥ .

tā ī̱ṃ pratye̍ṣi̱ puna̍ra̱nyarū̍pā̱ asi̱ tvaṃ vi̱kṣu mānu̍ṣīṣu̱ hotā̍ .. 10.001.044 Thence bearing food the Mothers come to meet thee, with food for thee who givest food its increase.
These in their altered form again thou meetest. Thou art Invoking Priest in homes of mortals.


Sloka : 10.1.5

होता॑रं चि॒त्रर॑थमध्व॒रस्य॑ य॒ज्ञस्य॑यज्ञस्य के॒तुं रुश॑न्तम् ।

प्रत्य॑र्धिं दे॒वस्य॑देवस्य म॒ह्ना श्रि॒या त्व१॒॑ग्निमति॑थिं॒ जना॑नाम् ॥ १०.००१.०५

hotā̍raṃ ci̱trara̍thamadhva̱rasya̍ ya̱jñasya̍yajñasya ke̱tuṃ ruśa̍ntam .

pratya̍rdhiṃ de̱vasya̍devasya ma̱hnā śri̱yā tva1̱̍gnimati̍thi̱ṃ janā̍nām .. 10.001.055 Priest of the holy rite, with car that glitters, refulgent Banner of each act of worship,
Sharinging every God through might and glory, even Agni Guest of men I summon hither.


Sloka : 10.1.6

स तु वस्त्रा॒ण्यध॒ पेश॑नानि॒ वसा॑नो अ॒ग्निर्नाभा॑ पृथि॒व्याः ।

अ॒रु॒षो जा॒तः प॒द इळा॑याः पु॒रोहि॑तो राजन्यक्षी॒ह दे॒वान् ॥ १०.००१.०६

sa tu vastrā̱ṇyadha̱ peśa̍nāni̱ vasā̍no a̱gnirnābhā̍ pṛthi̱vyāḥ .

a̱ru̱ṣo jā̱taḥ pa̱da il̤ā̍yāḥ pu̱rohi̍to rājanyakṣī̱ha de̱vān .. 10.001.066 So Agni stands on earth's most central station, invested in well-decorated garments.
Born, red of hue, where men pour out libations, O King, as great High Priest bring the Gods hither.


Sloka : 10.1.7

आ हि द्यावा॑पृथि॒वी अ॑ग्न उ॒भे सदा॑ पु॒त्रो न मा॒तरा॑ त॒तन्थ॑ ।

प्र या॒ह्यच्छो॑श॒तो य॑वि॒ष्ठाथा व॑ह सहस्ये॒ह दे॒वान् ॥ १०.००१.०७

ā hi dyāvā̍pṛthi̱vī a̍gna u̱bhe sadā̍ pu̱tro na mā̱tarā̍ ta̱tantha̍ .

pra yā̱hyaccho̍śa̱to ya̍vi̱ṣṭhāthā va̍ha sahasye̱ha de̱vān .. 10.001.077 Over the earth and over heaven, O Agni, thou, Son, hast ever spread above thy Parents.
Come, Youthfullest! to those who long to meet thee, and hither bring the Gods, O Mighty Victor.


Sloka : 10.2.1

पि॒प्री॒हि दे॒वाँ उ॑श॒तो य॑विष्ठ वि॒द्वाँ ऋ॒तूँरृ॑तुपते यजे॒ह ।

ये दैव्या॑ ऋ॒त्विज॒स्तेभि॑रग्ने॒ त्वं होतॄ॑णाम॒स्याय॑जिष्ठः ॥ १०.००२.०१

pi̱prī̱hi de̱vām̐ u̍śa̱to ya̍viṣṭha vi̱dvām̐ ṛ̱tūm̐rṛ̍tupate yaje̱ha .

ye daivyā̍ ṛ̱tvija̱stebhi̍ragne̱ tvaṃ hotṝ̍ṇāma̱syāya̍jiṣṭhaḥ .. 10.002.011. GLADDEN the yearning Gods, O thou Most Youthful:- bring them, O Lord of Seasons, knowing seasons,
With all the Priests Celestial, O Agni. Best worshipper art thou of all Invokers.


Sloka : 10.2.2

वेषि॑ हो॒त्रमु॒त पो॒त्रं जना॑नां मन्धा॒तासि॑ द्रविणो॒दा ऋ॒तावा॑ ।

स्वाहा॑ व॒यं कृ॒णवा॑मा ह॒वींषि॑ दे॒वो दे॒वान्य॑जत्व॒ग्निरर्ह॑न् ॥ १०.००२.०२

veṣi̍ ho̱tramu̱ta po̱traṃ janā̍nāṃ mandhā̱tāsi̍ draviṇo̱dā ṛ̱tāvā̍ .

svāhā̍ va̱yaṃ kṛ̱ṇavā̍mā ha̱vīṃṣi̍ de̱vo de̱vānya̍jatva̱gnirarha̍n .. 10.002.022 Thine is the Herald's, thine the Cleanser's office, thinker art thou, wealth-giver, true to Order.
Let us with Svāhā offer up oblations, and Agni, worthy God, pay the Gods worship.


Sloka : 10.2.3

आ दे॒वाना॒मपि॒ पन्था॑मगन्म॒ यच्छ॒क्नवा॑म॒ तदनु॒ प्रवो॑ळ्हुम् ।

अ॒ग्निर्वि॒द्वान्स य॑जा॒त्सेदु॒ होता॒ सो अ॑ध्व॒रान्स ऋ॒तून्क॑ल्पयाति ॥ १०.००२.०३

ā de̱vānā̱mapi̱ panthā̍maganma̱ yaccha̱knavā̍ma̱ tadanu̱ pravo̍l̤hum .

a̱gnirvi̱dvānsa ya̍jā̱tsedu̱ hotā̱ so a̍dhva̱rānsa ṛ̱tūnka̍lpayāti .. 10.002.033 To the Gods’ pathway have we travelled, ready to execute what work we may accomplish.
Let Agni, for he knows, complete the worship. He is the Priest:- let him fix rites and seasons.


Sloka : 10.2.4

यद्वो॑ व॒यं प्र॑मि॒नाम॑ व्र॒तानि॑ वि॒दुषां॑ देवा॒ अवि॑दुष्टरासः ।

अ॒ग्निष्टद्विश्व॒मा पृ॑णाति वि॒द्वान्येभि॑र्दे॒वाँ ऋ॒तुभिः॑ क॒ल्पया॑ति ॥ १०.००२.०४

yadvo̍ va̱yaṃ pra̍mi̱nāma̍ vra̱tāni̍ vi̱duṣā̍ṃ devā̱ avi̍duṣṭarāsaḥ .

a̱gniṣṭadviśva̱mā pṛ̍ṇāti vi̱dvānyebhi̍rde̱vām̐ ṛ̱tubhi̍ḥ ka̱lpayā̍ti .. 10.002.044 When we most ignorant neglect the statutes of you, O Deities with whom is knowledge,
Wise Agni shall correct our faults and failings, skilled to assign each God his fitting season.


Sloka : 10.2.5

यत्पा॑क॒त्रा मन॑सा दी॒नद॑क्षा॒ न य॒ज्ञस्य॑ मन्व॒ते मर्त्या॑सः ।

अ॒ग्निष्टद्धोता॑ क्रतु॒विद्वि॑जा॒नन्यजि॑ष्ठो दे॒वाँ ऋ॑तु॒शो य॑जाति ॥ १०.००२.०५

yatpā̍ka̱trā mana̍sā dī̱nada̍kṣā̱ na ya̱jñasya̍ manva̱te martyā̍saḥ .

a̱gniṣṭaddhotā̍ kratu̱vidvi̍jā̱nanyaji̍ṣṭho de̱vām̐ ṛ̍tu̱śo ya̍jāti .. 10.002.055 When, weak in mind, of feeble understanding, mortals bethink them not of sacrificing,
Then shall the prudent and discerning Agni worship the Gods, best worshipper, in season.


Sloka : 10.2.6

विश्वे॑षां॒ ह्य॑ध्व॒राणा॒मनी॑कं चि॒त्रं के॒तुं जनि॑ता त्वा ज॒जान॑ ।

स आ य॑जस्व नृ॒वती॒रनु॒ क्षाः स्पा॒र्हा इषः॑ क्षु॒मती॑र्वि॒श्वज॑न्याः ॥ १०.००२.०६

viśve̍ṣā̱ṃ hya̍dhva̱rāṇā̱manī̍kaṃ ci̱traṃ ke̱tuṃ jani̍tā tvā ja̱jāna̍ .

sa ā ya̍jasva nṛ̱vatī̱ranu̱ kṣāḥ spā̱rhā iṣa̍ḥ kṣu̱matī̍rvi̱śvaja̍nyāḥ .. 10.002.066 Because the Father hath produced thee, Leader of all our solemn rites, their brilliant Banner:-
So win by worship pleasant homes abounding in heroes, and rich food to nourish all men.


Sloka : 10.2.7

यं त्वा॒ द्यावा॑पृथि॒वी यं त्वाप॒स्त्वष्टा॒ यं त्वा॑ सु॒जनि॑मा ज॒जान॑ ।

पन्था॒मनु॑ प्रवि॒द्वान्पि॑तृ॒याणं॑ द्यु॒मद॑ग्ने समिधा॒नो वि भा॑हि ॥ १०.००२.०७

yaṃ tvā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī yaṃ tvāpa̱stvaṣṭā̱ yaṃ tvā̍ su̱jani̍mā ja̱jāna̍ .

panthā̱manu̍ pravi̱dvānpi̍tṛ̱yāṇa̍ṃ dyu̱mada̍gne samidhā̱no vi bhā̍hi .. 10.002.077 Thou whom the Heaven and Earth, thou whom the Waters, and Tvaṣṭar, maker of fair things, created,
Well knowing, all along the Fathers' pathway, shine with resplendent light, enkindled, Agni.


Sloka : 10.3.1

इ॒नो रा॑जन्नर॒तिः समि॑द्धो॒ रौद्रो॒ दक्षा॑य सुषु॒माँ अ॑दर्शि ।

चि॒किद्वि भा॑ति भा॒सा बृ॑ह॒तासि॑क्नीमेति॒ रुश॑तीम॒पाज॑न् ॥ १०.००३.०१

i̱no rā̍jannara̱tiḥ sami̍ddho̱ raudro̱ dakṣā̍ya suṣu̱mām̐ a̍darśi .

ci̱kidvi bhā̍ti bhā̱sā bṛ̍ha̱tāsi̍knīmeti̱ ruśa̍tīma̱pāja̍n .. 10.003.011. O KING, the potent and terrific envoy, kindled for strength, is manifest in beauty.
He shines, all-knowing, with his lotty splendour:- chasing black Night he comes with white-rayed Morning.


Sloka : 10.3.2

कृ॒ष्णां यदेनी॑म॒भि वर्प॑सा॒ भूज्ज॒नय॒न्योषां॑ बृह॒तः पि॒तुर्जाम् ।

ऊ॒र्ध्वं भा॒नुं सूर्य॑स्य स्तभा॒यन्दि॒वो वसु॑भिरर॒तिर्वि भा॑ति ॥ १०.००३.०२

kṛ̱ṣṇāṃ yadenī̍ma̱bhi varpa̍sā̱ bhūjja̱naya̱nyoṣā̍ṃ bṛha̱taḥ pi̱turjām .

ū̱rdhvaṃ bhā̱nuṃ sūrya̍sya stabhā̱yandi̱vo vasu̍bhirara̱tirvi bhā̍ti .. 10.003.022 Having o’ercome the glimmering Black with beauty, and bringing forth the dame the Great Sire's Daughter,
Holding aloft the radiant light of Sūrya, as messenger of heaven he shines with treasures.


Sloka : 10.3.3

भ॒द्रो भ॒द्रया॒ सच॑मान॒ आगा॒त्स्वसा॑रं जा॒रो अ॒भ्ये॑ति प॒श्चात् ।

सु॒प्र॒के॒तैर्द्युभि॑र॒ग्निर्वि॒तिष्ठ॒न्रुश॑द्भि॒र्वर्णै॑र॒भि रा॒मम॑स्थात् ॥ १०.००३.०३

bha̱dro bha̱drayā̱ saca̍māna̱ āgā̱tsvasā̍raṃ jā̱ro a̱bhye̍ti pa̱ścāt .

su̱pra̱ke̱tairdyubhi̍ra̱gnirvi̱tiṣṭha̱nruśa̍dbhi̱rvarṇai̍ra̱bhi rā̱mama̍sthāt .. 10.003.033 Attendant on the Blessed Dame the Blessed hath come:- the Lover followeth his Sister.
Agni, far-spreading with conspicuous lustre, hath compassed Night with whitelyshining garments.


Sloka : 10.3.4

अ॒स्य यामा॑सो बृह॒तो न व॒ग्नूनिन्धा॑ना अ॒ग्नेः सख्युः॑ शि॒वस्य॑ ।

ईड्य॑स्य॒ वृष्णो॑ बृह॒तः स्वासो॒ भामा॑सो॒ याम॑न्न॒क्तव॑श्चिकित्रे ॥ १०.००३.०४

a̱sya yāmā̍so bṛha̱to na va̱gnūnindhā̍nā a̱gneḥ sakhyu̍ḥ śi̱vasya̍ .

īḍya̍sya̱ vṛṣṇo̍ bṛha̱taḥ svāso̱ bhāmā̍so̱ yāma̍nna̱ktava̍ścikitre .. 10.003.044 His goings-forth kindle as ’twere high voices the goings of the auspicious Friend of Agni.
The rays, the bright beams of the strong-jawed, mighty, adorable Steer are visible as he cometh.


Sloka : 10.3.5

स्व॒ना न यस्य॒ भामा॑सः॒ पव॑न्ते॒ रोच॑मानस्य बृह॒तः सु॒दिवः॑ ।

ज्येष्ठे॑भि॒र्यस्तेजि॑ष्ठैः क्रीळु॒मद्भि॒र्वर्षि॑ष्ठेभिर्भा॒नुभि॒र्नक्ष॑ति॒ द्याम् ॥ १०.००३.०५

sva̱nā na yasya̱ bhāmā̍sa̱ḥ pava̍nte̱ roca̍mānasya bṛha̱taḥ su̱diva̍ḥ .

jyeṣṭhe̍bhi̱ryasteji̍ṣṭhaiḥ krīl̤u̱madbhi̱rvarṣi̍ṣṭhebhirbhā̱nubhi̱rnakṣa̍ti̱ dyām .. 10.003.055 Whose radiant splendours flow, like sounds, about us, his who is lofty, brilliant, and effulgent,
Who reaches heaven with best and brightest lustres, sportive and piercing even to the summit.


Sloka : 10.3.6

अ॒स्य शुष्मा॑सो ददृशा॒नप॑वे॒र्जेह॑मानस्य स्वनयन्नि॒युद्भिः॑ ।

प्र॒त्नेभि॒र्यो रुश॑द्भिर्दे॒वत॑मो॒ वि रेभ॑द्भिरर॒तिर्भाति॒ विभ्वा॑ ॥ १०.००३.०६

a̱sya śuṣmā̍so dadṛśā̱napa̍ve̱rjeha̍mānasya svanayanni̱yudbhi̍ḥ .

pra̱tnebhi̱ryo ruśa̍dbhirde̱vata̍mo̱ vi rebha̍dbhirara̱tirbhāti̱ vibhvā̍ .. 10.003.066 His powers, whose chariot fellies gleam and glitter have loudly roared while, as with teams, he hasted.
He, the most Godlike, far-extending envoy, shines with flames ancient, resonant, whitely-shining.


Sloka : 10.3.7

स आ व॑क्षि॒ महि॑ न॒ आ च॑ सत्सि दि॒वस्पृ॑थि॒व्योर॑र॒तिर्यु॑व॒त्योः ।

अ॒ग्निः सु॒तुकः॑ सु॒तुके॑भि॒रश्वै॒ रभ॑स्वद्भी॒ रभ॑स्वा॒ँ एह ग॑म्याः ॥ १०.००३.०७

sa ā va̍kṣi̱ mahi̍ na̱ ā ca̍ satsi di̱vaspṛ̍thi̱vyora̍ra̱tiryu̍va̱tyoḥ .

a̱gniḥ su̱tuka̍ḥ su̱tuke̍bhi̱raśvai̱ rabha̍svadbhī̱ rabha̍svā̱m̐ eha ga̍myāḥ .. 10.003.077 So bring us ample wealth:- seat thee as envoy of the two youthful Matrons, Earth and Heaven.
Let Agni rapid with his rapid, horses, impetuous with impetuous Steeds, come hither.


Sloka : 10.4.1

प्र ते॑ यक्षि॒ प्र त॑ इयर्मि॒ मन्म॒ भुवो॒ यथा॒ वन्द्यो॑ नो॒ हवे॑षु ।

धन्व॑न्निव प्र॒पा अ॑सि॒ त्वम॑ग्न इय॒क्षवे॑ पू॒रवे॑ प्रत्न राजन् ॥ १०.००४.०१

pra te̍ yakṣi̱ pra ta̍ iyarmi̱ manma̱ bhuvo̱ yathā̱ vandyo̍ no̱ have̍ṣu .

dhanva̍nniva pra̱pā a̍si̱ tvama̍gna iya̱kṣave̍ pū̱rave̍ pratna rājan .. 10.004.011. To thee will send praise and bring oblation, as thou hast merited lauds when we invoked thee.
A fountain in the desert art thou, Agni, O Ancient King, to man who fain would worship,


Sloka : 10.4.2

यं त्वा॒ जना॑सो अ॒भि सं॒चर॑न्ति॒ गाव॑ उ॒ष्णमि॑व व्र॒जं य॑विष्ठ ।

दू॒तो दे॒वाना॑मसि॒ मर्त्या॑नाम॒न्तर्म॒हाँश्च॑रसि रोच॒नेन॑ ॥ १०.००४.०२

yaṃ tvā̱ janā̍so a̱bhi sa̱ṃcara̍nti̱ gāva̍ u̱ṣṇami̍va vra̱jaṃ ya̍viṣṭha .

dū̱to de̱vānā̍masi̱ martyā̍nāma̱ntarma̱hām̐śca̍rasi roca̱nena̍ .. 10.004.022 Thou unto whom resort the gathered people, as the kine seek the warm stall, O Most Youthful.
Thou art the messenger of Gods and mortals, and goest glorious with thy light between them.


Sloka : 10.4.3

शिशुं॒ न त्वा॒ जेन्यं॑ व॒र्धय॑न्ती मा॒ता बि॑भर्ति सचन॒स्यमा॑ना ।

धनो॒रधि॑ प्र॒वता॑ यासि॒ हर्य॒ञ्जिगी॑षसे प॒शुरि॒वाव॑सृष्टः ॥ १०.००४.०३

śiśu̱ṃ na tvā̱ jenya̍ṃ va̱rdhaya̍ntī mā̱tā bi̍bharti sacana̱syamā̍nā .

dhano̱radhi̍ pra̱vatā̍ yāsi̱ harya̱ñjigī̍ṣase pa̱śuri̱vāva̍sṛṣṭaḥ .. 10.004.033 Making thee grow as ’twere some noble infant, thy Mother nurtures thee with sweet affection.
Over the desert slopes thou passest longing, and seekest, like some beast set free, thy fodder.


Sloka : 10.4.4

मू॒रा अ॑मूर॒ न व॒यं चि॑कित्वो महि॒त्वम॑ग्ने॒ त्वम॒ङ्ग वि॑त्से ।

शये॑ व॒व्रिश्चर॑ति जि॒ह्वया॒दन्रे॑रि॒ह्यते॑ युव॒तिं वि॒श्पतिः॒ सन् ॥ १०.००४.०४

mū̱rā a̍mūra̱ na va̱yaṃ ci̍kitvo mahi̱tvama̍gne̱ tvama̱ṅga vi̍tse .

śaye̍ va̱vriścara̍ti ji̱hvayā̱danre̍ri̱hyate̍ yuva̱tiṃ vi̱śpati̱ḥ san .. 10.004.044 Foolish are we, O Wise and free from error:- verily, Agni, thou dost know thy grandeur.
There lies the form:- he moves and licks, and swallows, and, as House-Lord, kisses the Youthful Maiden.


Sloka : 10.4.5

कूचि॑ज्जायते॒ सन॑यासु॒ नव्यो॒ वने॑ तस्थौ पलि॒तो धू॒मके॑तुः ।

अ॒स्ना॒तापो॑ वृष॒भो न प्र वे॑ति॒ सचे॑तसो॒ यं प्र॒णय॑न्त॒ मर्ताः॑ ॥ १०.००४.०५

kūci̍jjāyate̱ sana̍yāsu̱ navyo̱ vane̍ tasthau pali̱to dhū̱make̍tuḥ .

a̱snā̱tāpo̍ vṛṣa̱bho na pra ve̍ti̱ sace̍taso̱ yaṃ pra̱ṇaya̍nta̱ martā̍ḥ .. 10.004.055 He rises ever fresh in ancient fuel:- smoke-bannered, gray, he makes the wood his dwelling.
No swimmer, Steer, he presses through the waters, and to his place accordant mortals bear him.


Sloka : 10.4.6

त॒नू॒त्यजे॑व॒ तस्क॑रा वन॒र्गू र॑श॒नाभि॑र्द॒शभि॑र॒भ्य॑धीताम् ।

इ॒यं ते॑ अग्ने॒ नव्य॑सी मनी॒षा यु॒क्ष्वा रथं॒ न शु॒चय॑द्भि॒रङ्गैः॑ ॥ १०.००४.०६

ta̱nū̱tyaje̍va̱ taska̍rā vana̱rgū ra̍śa̱nābhi̍rda̱śabhi̍ra̱bhya̍dhītām .

i̱yaṃ te̍ agne̱ navya̍sī manī̱ṣā yu̱kṣvā ratha̱ṃ na śu̱caya̍dbhi̱raṅgai̍ḥ .. 10.004.066 Like thieves who risk their lives and haunt the forest, the twain with their ten girdles have secured him.
This is a new hymn meant for thee, O Agni:- yoke as it were thy car with parts that glitter.


Sloka : 10.4.7

ब्रह्म॑ च ते जातवेदो॒ नम॑श्चे॒यं च॒ गीः सद॒मिद्वर्ध॑नी भूत् ।

रक्षा॑ णो अग्ने॒ तन॑यानि तो॒का रक्षो॒त न॑स्त॒न्वो॒३॒॑ अप्र॑युच्छन् ॥ १०.००४.०७

brahma̍ ca te jātavedo̱ nama̍śce̱yaṃ ca̱ gīḥ sada̱midvardha̍nī bhūt .

rakṣā̍ ṇo agne̱ tana̍yāni to̱kā rakṣo̱ta na̍sta̱nvo̱3̱̍ apra̍yucchan .. 10.004.077 Homage and prayer are thine, O Jātavedas, and this my song shall evermore exalt thee.
Agni, protect our children and descendants, and guard with ever-watcliful care our bodies.


Sloka : 10.5.1

एकः॑ समु॒द्रो ध॒रुणो॑ रयी॒णाम॒स्मद्धृ॒दो भूरि॑जन्मा॒ वि च॑ष्टे ।

सिष॒क्त्यूध॑र्नि॒ण्योरु॒पस्थ॒ उत्स॑स्य॒ मध्ये॒ निहि॑तं प॒दं वेः ॥ १०.००५.०१

eka̍ḥ samu̱dro dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇāma̱smaddhṛ̱do bhūri̍janmā̱ vi ca̍ṣṭe .

siṣa̱ktyūdha̍rni̱ṇyoru̱pastha̱ utsa̍sya̱ madhye̱ nihi̍taṃ pa̱daṃ veḥ .. 10.005.011. HE only is the Sea, holder of treasures:- born many a time he views the hearts within us.
He hides him in the secret couple's bosom. The Bird dwells in the middle of the fountain.


Sloka : 10.5.2

स॒मा॒नं नी॒ळं वृष॑णो॒ वसा॑नाः॒ सं ज॑ग्मिरे महि॒षा अर्व॑तीभिः ।

ऋ॒तस्य॑ प॒दं क॒वयो॒ नि पा॑न्ति॒ गुहा॒ नामा॑नि दधिरे॒ परा॑णि ॥ १०.००५.०२

sa̱mā̱naṃ nī̱l̤aṃ vṛṣa̍ṇo̱ vasā̍nā̱ḥ saṃ ja̍gmire mahi̱ṣā arva̍tībhiḥ .

ṛ̱tasya̍ pa̱daṃ ka̱vayo̱ ni pā̍nti̱ guhā̱ nāmā̍ni dadhire̱ parā̍ṇi .. 10.005.022 Inhabiting one dwelling-place in common, strong Stallions and the Mares have come together.
The sages guard the seat of Holy Order, and keep the highest names concealed within them.


Sloka : 10.5.3

ऋ॒ता॒यिनी॑ मा॒यिनी॒ सं द॑धाते मि॒त्वा शिशुं॑ जज्ञतुर्व॒र्धय॑न्ती ।

विश्व॑स्य॒ नाभिं॒ चर॑तो ध्रु॒वस्य॑ क॒वेश्चि॒त्तन्तुं॒ मन॑सा वि॒यन्तः॑ ॥ १०.००५.०३

ṛ̱tā̱yinī̍ mā̱yinī̱ saṃ da̍dhāte mi̱tvā śiśu̍ṃ jajñaturva̱rdhaya̍ntī .

viśva̍sya̱ nābhi̱ṃ cara̍to dhru̱vasya̍ ka̱veści̱ttantu̱ṃ mana̍sā vi̱yanta̍ḥ .. 10.005.033 The Holy Pair, of wondrous power, have coupled:- they formed the Infant, they who bred produced him.
The central point of all that moves and moves not, the while they wove the Sage's thread with insight


Sloka : 10.5.4

ऋ॒तस्य॒ हि व॑र्त॒नयः॒ सुजा॑त॒मिषो॒ वाजा॑य प्र॒दिवः॒ सच॑न्ते ।

अ॒धी॒वा॒सं रोद॑सी वावसा॒ने घृ॒तैरन्नै॑र्वावृधाते॒ मधू॑नाम् ॥ १०.००५.०४

ṛ̱tasya̱ hi va̍rta̱naya̱ḥ sujā̍ta̱miṣo̱ vājā̍ya pra̱diva̱ḥ saca̍nte .

a̱dhī̱vā̱saṃ roda̍sī vāvasā̱ne ghṛ̱tairannai̍rvāvṛdhāte̱ madhū̍nām .. 10.005.044 For tracks of Order and refreshing viands attend from ancient times the goodly Infant.
Wearing him as a mantle, Earth and Heaven grow strong by food of pleasant drink and fatness.


Sloka : 10.5.5

स॒प्त स्वसॄ॒ररु॑षीर्वावशा॒नो वि॒द्वान्मध्व॒ उज्ज॑भारा दृ॒शे कम् ।

अ॒न्तर्ये॑मे अ॒न्तरि॑क्षे पुरा॒जा इ॒च्छन्व॒व्रिम॑विदत्पूष॒णस्य॑ ॥ १०.००५.०५

sa̱pta svasṝ̱raru̍ṣīrvāvaśā̱no vi̱dvānmadhva̱ ujja̍bhārā dṛ̱śe kam .

a̱ntarye̍me a̱ntari̍kṣe purā̱jā i̱cchanva̱vrima̍vidatpūṣa̱ṇasya̍ .. 10.005.055 He, calling loudly to the Seven red Sisters, hath, skilled in sweet drink, brought them to be looked on.
He, born of old, in middle air hath halted, and sought and found the covering robe of Pūṣan.


Sloka : 10.5.6

स॒प्त म॒र्यादाः॑ क॒वय॑स्ततक्षु॒स्तासा॒मेका॒मिद॒भ्यं॑हु॒रो गा॑त् ।

आ॒योर्ह॑ स्क॒म्भ उ॑प॒मस्य॑ नी॒ळे प॒थां वि॑स॒र्गे ध॒रुणे॑षु तस्थौ ॥ १०.००५.०६

sa̱pta ma̱ryādā̍ḥ ka̱vaya̍statakṣu̱stāsā̱mekā̱mida̱bhya̍ṃhu̱ro gā̍t .

ā̱yorha̍ ska̱mbha u̍pa̱masya̍ nī̱l̤e pa̱thāṃ vi̍sa̱rge dha̱ruṇe̍ṣu tasthau .. 10.005.066 Seven are the pathways which the wise have fashioned; to one of these may come the troubled mortal.
He standeth in the dwelling of the Highest, a Pillar, on sure ground where paths are parted.


Sloka : 10.5.7

अस॑च्च॒ सच्च॑ पर॒मे व्यो॑म॒न्दक्ष॑स्य॒ जन्म॒न्नदि॑तेरु॒पस्थे॑ ।

अ॒ग्निर्ह॑ नः प्रथम॒जा ऋ॒तस्य॒ पूर्व॒ आयु॑नि वृष॒भश्च॑ धे॒नुः ॥ १०.००५.०७

asa̍cca̱ sacca̍ para̱me vyo̍ma̱ndakṣa̍sya̱ janma̱nnadi̍teru̱pasthe̍ .

a̱gnirha̍ naḥ prathama̱jā ṛ̱tasya̱ pūrva̱ āyu̍ni vṛṣa̱bhaśca̍ dhe̱nuḥ .. 10.005.077 Not Being, Being in the highest heaven, in Aditi's bosom and in Dakṣa's birthplace,
Is Agni, our first-born of Holy Order, the Milch-cow and the Bull in life's beginning.


Sloka : 10.6.1

अ॒यं स यस्य॒ शर्म॒न्नवो॑भिर॒ग्नेरेध॑ते जरि॒ताभिष्टौ॑ ।

ज्येष्ठे॑भि॒र्यो भा॒नुभि॑रृषू॒णां प॒र्येति॒ परि॑वीतो वि॒भावा॑ ॥ १०.००६.०१

a̱yaṃ sa yasya̱ śarma̱nnavo̍bhira̱gneredha̍te jari̱tābhiṣṭau̍ .

jyeṣṭhe̍bhi̱ryo bhā̱nubhi̍rṛṣū̱ṇāṃ pa̱ryeti̱ pari̍vīto vi̱bhāvā̍ .. 10.006.011. THIS is that Agni, he by whose protection, favour, and help. the singer is successful;
Who with the noblest flames of glowing fuel comes forth encompassed with far-spreading lustre.


Sloka : 10.6.2

यो भा॒नुभि॑र्वि॒भावा॑ वि॒भात्य॒ग्निर्दे॒वेभि॑रृ॒तावाज॑स्रः ।

आ यो वि॒वाय॑ स॒ख्या सखि॒भ्योऽप॑रिह्वृतो॒ अत्यो॒ न सप्तिः॑ ॥ १०.००६.०२

yo bhā̱nubhi̍rvi̱bhāvā̍ vi̱bhātya̱gnirde̱vebhi̍rṛ̱tāvāja̍sraḥ .

ā yo vi̱vāya̍ sa̱khyā sakhi̱bhyo'pa̍rihvṛto̱ atyo̱ na sapti̍ḥ .. 10.006.022 Agni, the Holy One, the everlasting, who shines far beaming with celestial splendours;
He who hath come unto his friends with friendship, like a fleet steed who never trips or stumbles.


Sloka : 10.6.3

ईशे॒ यो विश्व॑स्या दे॒ववी॑ते॒रीशे॑ वि॒श्वायु॑रु॒षसो॒ व्यु॑ष्टौ ।

आ यस्मि॑न्म॒ना ह॒वींष्य॒ग्नावरि॑ष्टरथः स्क॒भ्नाति॑ शू॒षैः ॥ १०.००६.०३

īśe̱ yo viśva̍syā de̱vavī̍te̱rīśe̍ vi̱śvāyu̍ru̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭau .

ā yasmi̍nma̱nā ha̱vīṃṣya̱gnāvari̍ṣṭarathaḥ ska̱bhnāti̍ śū̱ṣaiḥ .. 10.006.033 He who is Lord of all divine oblation, shared by all living men at break of morning,
Agni to whom our offerings are devoted, in whom rests he whose car, through might, is scatheless.


Sloka : 10.6.4

शू॒षेभि॑र्वृ॒धो जु॑षा॒णो अ॒र्कैर्दे॒वाँ अच्छा॑ रघु॒पत्वा॑ जिगाति ।

म॒न्द्रो होता॒ स जु॒ह्वा॒३॒॑ यजि॑ष्ठः॒ सम्मि॑श्लो अ॒ग्निरा जि॑घर्ति दे॒वान् ॥ १०.००६.०४

śū̱ṣebhi̍rvṛ̱dho ju̍ṣā̱ṇo a̱rkairde̱vām̐ acchā̍ raghu̱patvā̍ jigāti .

ma̱ndro hotā̱ sa ju̱hvā̱3̱̍ yaji̍ṣṭha̱ḥ sammi̍ślo a̱gnirā ji̍gharti de̱vān .. 10.006.044 Increasing by his strength. while lauds content him, with easy flight unto the Gods he travels.
Agni the cheerful Priest, best Sacrificer, balms with his tongue the Gods with whom he mingles.


Sloka : 10.6.5

तमु॒स्रामिन्द्रं॒ न रेज॑मानम॒ग्निं गी॒र्भिर्नमो॑भि॒रा कृ॑णुध्वम् ।

आ यं विप्रा॑सो म॒तिभि॑र्गृ॒णन्ति॑ जा॒तवे॑दसं जु॒ह्वं॑ स॒हाना॑म् ॥ १०.००६.०५

tamu̱srāmindra̱ṃ na reja̍mānama̱gniṃ gī̱rbhirnamo̍bhi̱rā kṛ̍ṇudhvam .

ā yaṃ viprā̍so ma̱tibhi̍rgṛ̱ṇanti̍ jā̱tave̍dasaṃ ju̱hva̍ṃ sa̱hānā̍m .. 10.006.055 With songs and adorations bring ye hither Agni who stirs himself at dawn like Indra,
Whom sages laud with hymns as Jātavedas of those who wield the sacrificial ladle.


Sloka : 10.6.6

सं यस्मि॒न्विश्वा॒ वसू॑नि ज॒ग्मुर्वाजे॒ नाश्वाः॒ सप्ती॑वन्त॒ एवैः॑ ।

अ॒स्मे ऊ॒तीरिन्द्र॑वाततमा अर्वाची॒ना अ॑ग्न॒ आ कृ॑णुष्व ॥ १०.००६.०६

saṃ yasmi̱nviśvā̱ vasū̍ni ja̱gmurvāje̱ nāśvā̱ḥ saptī̍vanta̱ evai̍ḥ .

a̱sme ū̱tīrindra̍vātatamā arvācī̱nā a̍gna̱ ā kṛ̍ṇuṣva .. 10.006.066 In whom all goodly treasures meet together, even as steeds and riders for the booty.
Inclining hither bring us help, O Agni, even assistance most desired by Indra.


Sloka : 10.6.7

अधा॒ ह्य॑ग्ने म॒ह्ना नि॒षद्या॑ स॒द्यो ज॑ज्ञा॒नो हव्यो॑ ब॒भूथ॑ ।

तं ते॑ दे॒वासो॒ अनु॒ केत॑माय॒न्नधा॑वर्धन्त प्रथ॒मास॒ ऊमाः॑ ॥ १०.००६.०७

adhā̱ hya̍gne ma̱hnā ni̱ṣadyā̍ sa̱dyo ja̍jñā̱no havyo̍ ba̱bhūtha̍ .

taṃ te̍ de̱vāso̱ anu̱ keta̍māya̱nnadhā̍vardhanta pratha̱māsa̱ ūmā̍ḥ .. 10.006.077 Yea, at thy birth, when thou hadst sat in glory, thou, Agni, wast the aim of invocations.
The Gods came near, obedient to thy sunimons, and thus attained their rank as chief Protectors.


Sloka : 10.7.1

स्व॒स्ति नो॑ दि॒वो अ॑ग्ने पृथि॒व्या वि॒श्वायु॑र्धेहि य॒जथा॑य देव ।

सचे॑महि॒ तव॑ दस्म प्रके॒तैरु॑रु॒ष्या ण॑ उ॒रुभि॑र्देव॒ शंसैः॑ ॥ १०.००७.०१

sva̱sti no̍ di̱vo a̍gne pṛthi̱vyā vi̱śvāyu̍rdhehi ya̱jathā̍ya deva .

sace̍mahi̱ tava̍ dasma prake̱tairu̍ru̱ṣyā ṇa̍ u̱rubhi̍rdeva̱ śaṃsai̍ḥ .. 10.007.011. O AGNI, shared by all men living bring us good luck for sacrifice from earth and heaven.
With us be thine intelligence, WonderWorker! Protect us, God, with thy far-reaching blessings.


Sloka : 10.7.2

इ॒मा अ॑ग्ने म॒तय॒स्तुभ्यं॑ जा॒ता गोभि॒रश्वै॑र॒भि गृ॑णन्ति॒ राधः॑ ।

य॒दा ते॒ मर्तो॒ अनु॒ भोग॒मान॒ड्वसो॒ दधा॑नो म॒तिभिः॑ सुजात ॥ १०.००७.०२

i̱mā a̍gne ma̱taya̱stubhya̍ṃ jā̱tā gobhi̱raśvai̍ra̱bhi gṛ̍ṇanti̱ rādha̍ḥ .

ya̱dā te̱ marto̱ anu̱ bhoga̱māna̱ḍvaso̱ dadhā̍no ma̱tibhi̍ḥ sujāta .. 10.007.022 These hymns brought forth for thee, O Agni, laud thee for bounteous gifts, with cattle and with horses.
Good Lord, when man from thee hath gained enjoyment, by hymns, O noblyborn, hath he obtained it.


Sloka : 10.7.3

अ॒ग्निं म॑न्ये पि॒तर॑म॒ग्निमा॒पिम॒ग्निं भ्रात॑रं॒ सद॒मित्सखा॑यम् ।

अ॒ग्नेरनी॑कं बृह॒तः स॑पर्यं दि॒वि शु॒क्रं य॑ज॒तं सूर्य॑स्य ॥ १०.००७.०३

a̱gniṃ ma̍nye pi̱tara̍ma̱gnimā̱pima̱gniṃ bhrāta̍ra̱ṃ sada̱mitsakhā̍yam .

a̱gneranī̍kaṃ bṛha̱taḥ sa̍paryaṃ di̱vi śu̱kraṃ ya̍ja̱taṃ sūrya̍sya .. 10.007.033 Agni I deem my Kinsman and my Father, count him my Brother and my Friend for ever.
I honour as the face of lofty Agni in heaven the bright and holy light of Sūrya.


Sloka : 10.7.4

सि॒ध्रा अ॑ग्ने॒ धियो॑ अ॒स्मे सनु॑त्री॒र्यं त्राय॑से॒ दम॒ आ नित्य॑होता ।

ऋ॒तावा॒ स रो॒हिद॑श्वः पुरु॒क्षुर्द्युभि॑रस्मा॒ अह॑भिर्वा॒मम॑स्तु ॥ १०.००७.०४

si̱dhrā a̍gne̱ dhiyo̍ a̱sme sanu̍trī̱ryaṃ trāya̍se̱ dama̱ ā nitya̍hotā .

ṛ̱tāvā̱ sa ro̱hida̍śvaḥ puru̱kṣurdyubhi̍rasmā̱ aha̍bhirvā̱mama̍stu .. 10.007.044 Effectual, Agni, are our prayers for profit. He whom, at home thou, Priest for ever, guardest
Is rich in food, drawn by red steeds, and holy:- by day and night to him shall all be pleasant.


Sloka : 10.7.5

द्युभि॑र्हि॒तं मि॒त्रमि॑व प्र॒योगं॑ प्र॒त्नमृ॒त्विज॑मध्व॒रस्य॑ जा॒रम् ।

बा॒हुभ्या॑म॒ग्निमा॒यवो॑ऽजनन्त वि॒क्षु होता॑रं॒ न्य॑सादयन्त ॥ १०.००७.०५

dyubhi̍rhi̱taṃ mi̱trami̍va pra̱yoga̍ṃ pra̱tnamṛ̱tvija̍madhva̱rasya̍ jā̱ram .

bā̱hubhyā̍ma̱gnimā̱yavo̎jananta vi̱kṣu hotā̍ra̱ṃ nya̍sādayanta .. 10.007.055 Men with their arms have generated Agni, helpful as some kind friend, adorned with splendours,
And stablished as Invoker mid the people the ancient Priest the sacrifice's lover.


Sloka : 10.7.6

स्व॒यं य॑जस्व दि॒वि दे॑व दे॒वान्किं ते॒ पाकः॑ कृणव॒दप्र॑चेताः ।

यथाय॑ज ऋ॒तुभि॑र्देव दे॒वाने॒वा य॑जस्व त॒न्वं॑ सुजात ॥ १०.००७.०६

sva̱yaṃ ya̍jasva di̱vi de̍va de̱vānkiṃ te̱ pāka̍ḥ kṛṇava̱dapra̍cetāḥ .

yathāya̍ja ṛ̱tubhi̍rdeva de̱vāne̱vā ya̍jasva ta̱nva̍ṃ sujāta .. 10.007.066 Worship, thyself, O God, the Gods in heaven:- what, void of knowledge, shall the fool avail thee?
As thou, O God, hast worshipped Gods by seasons, so, nobly-born! to thine own self pay worship.


Sloka : 10.7.7

भवा॑ नो अग्नेऽवि॒तोत गो॒पा भवा॑ वय॒स्कृदु॒त नो॑ वयो॒धाः ।

रास्वा॑ च नः सुमहो ह॒व्यदा॑तिं॒ त्रास्वो॒त न॑स्त॒न्वो॒३॒॑ अप्र॑युच्छन् ॥ १०.००७.०७

bhavā̍ no agne'vi̱tota go̱pā bhavā̍ vaya̱skṛdu̱ta no̍ vayo̱dhāḥ .

rāsvā̍ ca naḥ sumaho ha̱vyadā̍ti̱ṃ trāsvo̱ta na̍sta̱nvo̱3̱̍ apra̍yucchan .. 10.007.077 Agni, be thou our Guardian and Protector bestow upon us life and vital vigour.
Accept, O Mighty One, the gifts we offer, and with unceasing care protect our bodies.


Sloka : 10.8.1

प्र के॒तुना॑ बृह॒ता या॑त्य॒ग्निरा रोद॑सी वृष॒भो रो॑रवीति ।

दि॒वश्चि॒दन्ता॑ँ उप॒माँ उदा॑नळ॒पामु॒पस्थे॑ महि॒षो व॑वर्ध ॥ १०.००८.०१

pra ke̱tunā̍ bṛha̱tā yā̍tya̱gnirā roda̍sī vṛṣa̱bho ro̍ravīti .

di̱vaści̱dantā̍m̐ upa̱mām̐ udā̍nal̤a̱pāmu̱pasthe̍ mahi̱ṣo va̍vardha .. 10.008.011. AGNI advances with his lofty banner:- the Bull is bellowing to the earth and heavens.
He hath attained the sky's supremest limits. the Steer hath waxen in the lap of waters.


Sloka : 10.8.2

मु॒मोद॒ गर्भो॑ वृष॒भः क॒कुद्मा॑नस्रे॒मा व॒त्सः शिमी॑वाँ अरावीत् ।

स दे॒वता॒त्युद्य॑तानि कृ॒ण्वन्स्वेषु॒ क्षये॑षु प्रथ॒मो जि॑गाति ॥ १०.००८.०२

mu̱moda̱ garbho̍ vṛṣa̱bhaḥ ka̱kudmā̍nasre̱mā va̱tsaḥ śimī̍vām̐ arāvīt .

sa de̱vatā̱tyudya̍tāni kṛ̱ṇvansveṣu̱ kṣaye̍ṣu pratha̱mo ji̍gāti .. 10.008.022 The Bull, the youngling with the hump, hath frolicked, the strong and never-ceasing Calf hath bellowed.
Bringing our offerings to the God's assembly, he moves as Chief in his own dwelling-places.


Sloka : 10.8.3

आ यो मू॒र्धानं॑ पि॒त्रोरर॑ब्ध॒ न्य॑ध्व॒रे द॑धिरे॒ सूरो॒ अर्णः॑ ।

अस्य॒ पत्म॒न्नरु॑षी॒रश्व॑बुध्ना ऋ॒तस्य॒ योनौ॑ त॒न्वो॑ जुषन्त ॥ १०.००८.०३

ā yo mū̱rdhāna̍ṃ pi̱trorara̍bdha̱ nya̍dhva̱re da̍dhire̱ sūro̱ arṇa̍ḥ .

asya̱ patma̱nnaru̍ṣī̱raśva̍budhnā ṛ̱tasya̱ yonau̍ ta̱nvo̍ juṣanta .. 10.008.033 Him who hath grasped his Parents' head, they stablished at sacrifice a wave of heavenly lustre.
In his swift flight the red Dawns borne by horses refresh their bodies in the home of Order.


Sloka : 10.8.4

उ॒षौ॑षो॒ हि व॑सो॒ अग्र॒मेषि॒ त्वं य॒मयो॑रभवो वि॒भावा॑ ।

ऋ॒ताय॑ स॒प्त द॑धिषे प॒दानि॑ ज॒नय॑न्मि॒त्रं त॒न्वे॒३॒॑ स्वायै॑ ॥ १०.००८.०४

u̱ṣau̍ṣo̱ hi va̍so̱ agra̱meṣi̱ tvaṃ ya̱mayo̍rabhavo vi̱bhāvā̍ .

ṛ̱tāya̍ sa̱pta da̍dhiṣe pa̱dāni̍ ja̱naya̍nmi̱traṃ ta̱nve̱3̱̍ svāyai̍ .. 10.008.044 For, Vasu thou precedest every Morning, and still hast been the Twins' illuminator.
For sacrifice, seven places thou retainest while for thine own self thou engenderest Mitra.


Sloka : 10.8.5

भुव॒श्चक्षु॑र्म॒ह ऋ॒तस्य॑ गो॒पा भुवो॒ वरु॑णो॒ यदृ॒ताय॒ वेषि॑ ।

भुवो॑ अ॒पां नपा॑ज्जातवेदो॒ भुवो॑ दू॒तो यस्य॑ ह॒व्यं जुजो॑षः ॥ १०.००८.०५

bhuva̱ścakṣu̍rma̱ha ṛ̱tasya̍ go̱pā bhuvo̱ varu̍ṇo̱ yadṛ̱tāya̱ veṣi̍ .

bhuvo̍ a̱pāṃ napā̍jjātavedo̱ bhuvo̍ dū̱to yasya̍ ha̱vyaṃ jujo̍ṣaḥ .. 10.008.055 Thou art the Eye and Guard of mighty Order, and Varuṇa when to sacrifice thou comest.
Thou art the Waters’ Child O Jātavedas, envoy of him whose offering thou acceptest.


Sloka : 10.8.6

भुवो॑ य॒ज्ञस्य॒ रज॑सश्च ने॒ता यत्रा॑ नि॒युद्भिः॒ सच॑से शि॒वाभिः॑ ।

दि॒वि मू॒र्धानं॑ दधिषे स्व॒र्षां जि॒ह्वाम॑ग्ने चकृषे हव्य॒वाह॑म् ॥ १०.००८.०६

bhuvo̍ ya̱jñasya̱ raja̍saśca ne̱tā yatrā̍ ni̱yudbhi̱ḥ saca̍se śi̱vābhi̍ḥ .

di̱vi mū̱rdhāna̍ṃ dadhiṣe sva̱rṣāṃ ji̱hvāma̍gne cakṛṣe havya̱vāha̍m .. 10.008.066 Thou art the Leader of the rite and region, to which with thine auspicious teams thou teadest,
Thy light-bestowing head to heaven thou liftest, making thy tongue the oblationbearer, Agni.


Sloka : 10.8.7

अ॒स्य त्रि॒तः क्रतु॑ना व॒व्रे अ॒न्तरि॒च्छन्धी॒तिं पि॒तुरेवैः॒ पर॑स्य ।

स॒च॒स्यमा॑नः पि॒त्रोरु॒पस्थे॑ जा॒मि ब्रु॑वा॒ण आयु॑धानि वेति ॥ १०.००८.०७

a̱sya tri̱taḥ kratu̍nā va̱vre a̱ntari̱cchandhī̱tiṃ pi̱turevai̱ḥ para̍sya .

sa̱ca̱syamā̍naḥ pi̱troru̱pasthe̍ jā̱mi bru̍vā̱ṇa āyu̍dhāni veti .. 10.008.077 Through his wise insight Trita in the cavern, seeking as ever the Chief Sire's intention,
Carefully tended in his Parents' bosom, calling the weapons kin, goes forth to combat.


Sloka : 10.8.8

स पित्र्या॒ण्यायु॑धानि वि॒द्वानिन्द्रे॑षित आ॒प्त्यो अ॒भ्य॑युध्यत् ।

त्रि॒शी॒र्षाणं॑ स॒प्तर॑श्मिं जघ॒न्वान्त्वा॒ष्ट्रस्य॑ चि॒न्निः स॑सृजे त्रि॒तो गाः ॥ १०.००८.०८

sa pitryā̱ṇyāyu̍dhāni vi̱dvānindre̍ṣita ā̱ptyo a̱bhya̍yudhyat .

tri̱śī̱rṣāṇa̍ṃ sa̱ptara̍śmiṃ jagha̱nvāntvā̱ṣṭrasya̍ ci̱nniḥ sa̍sṛje tri̱to gāḥ .. 10.008.088 Well-skilled to use the weapons of his Father, Āptya, urged on by Indra, fought the battle.
Then Trita slew the foe seven-rayed, three-headed, and freed the cattle of the Son of Tvaṣṭar.


Sloka : 10.8.9

भूरीदिन्द्र॑ उ॒दिन॑क्षन्त॒मोजोऽवा॑भिन॒त्सत्प॑ति॒र्मन्य॑मानम् ।

त्वा॒ष्ट्रस्य॑ चिद्वि॒श्वरू॑पस्य॒ गोना॑माचक्रा॒णस्त्रीणि॑ शी॒र्षा परा॑ वर्क् ॥ १०.००८.०९

bhūrīdindra̍ u̱dina̍kṣanta̱mojo'vā̍bhina̱tsatpa̍ti̱rmanya̍mānam .

tvā̱ṣṭrasya̍ cidvi̱śvarū̍pasya̱ gonā̍mācakrā̱ṇastrīṇi̍ śī̱rṣā parā̍ vark .. 10.008.099 Lord of the brave, Indra cleft him in pieces who sought to gain much strength and deemed him mighty.
He smote his three heads from his body, seizing the cattle of the oniniform Son of Tvaṣṭar.


Sloka : 10.9.1

आपो॒ हि ष्ठा म॑यो॒भुव॒स्ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन ।

म॒हे रणा॑य॒ चक्ष॑से ॥ १०.००९.०१

āpo̱ hi ṣṭhā ma̍yo̱bhuva̱stā na̍ ū̱rje da̍dhātana .

ma̱he raṇā̍ya̱ cakṣa̍se .. 10.009.011. YE, Waters, are beneficent:- so help ye us to energy
That we may look on great delight.


Sloka : 10.9.2

यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रस॒स्तस्य॑ भाजयते॒ह नः॑ ।

उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ ॥ १०.००९.०२

yo va̍ḥ śi̱vata̍mo̱ rasa̱stasya̍ bhājayate̱ha na̍ḥ .

u̱śa̱tīri̍va mā̱tara̍ḥ .. 10.009.022 Give us a portion of the sap, the most auspicious that ye have,
Like mothers in their longing love.


Sloka : 10.9.3

तस्मा॒ अरं॑ गमाम वो॒ यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ ।

आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ १०.००९.०३

tasmā̱ ara̍ṃ gamāma vo̱ yasya̱ kṣayā̍ya̱ jinva̍tha .

āpo̍ ja̱naya̍thā ca naḥ .. 10.009.033 To you we gladly come for him to whose abode ye send us on;
And, Waters, give us procreant strength.


Sloka : 10.9.4

शं नो॑ दे॒वीर॒भिष्ट॑य॒ आपो॑ भवन्तु पी॒तये॑ ।

शं योर॒भि स्र॑वन्तु नः ॥ १०.००९.०४

śaṃ no̍ de̱vīra̱bhiṣṭa̍ya̱ āpo̍ bhavantu pī̱taye̍ .

śaṃ yora̱bhi sra̍vantu naḥ .. 10.009.044 The Waters. be to us for drink, Goddesses for our aid and bliss:-
Let them stream to us health and strength.


Sloka : 10.9.5

ईशा॑ना॒ वार्या॑णां॒ क्षय॑न्तीश्चर्षणी॒नाम् ।

अ॒पो या॑चामि भेष॒जम् ॥ १०.००९.०५

īśā̍nā̱ vāryā̍ṇā̱ṃ kṣaya̍ntīścarṣaṇī̱nām .

a̱po yā̍cāmi bheṣa̱jam .. 10.009.055 1 beg the Floods to give us balm, these Queens who rule o’er precious things,
And have supreme control of men.


Sloka : 10.9.6

अ॒प्सु मे॒ सोमो॑ अब्रवीद॒न्तर्विश्वा॑नि भेष॒जा ।

अ॒ग्निं च॑ वि॒श्वश॑म्भुवम् ॥ १०.००९.०६

a̱psu me̱ somo̍ abravīda̱ntarviśvā̍ni bheṣa̱jā .

a̱gniṃ ca̍ vi̱śvaśa̍mbhuvam .. 10.009.066 Within the Waters-Soma thus hath told me-dwell all balms that heal,
And Agni, he who blesseth all.


Sloka : 10.9.7

आपः॑ पृणी॒त भे॑ष॒जं वरू॑थं त॒न्वे॒३॒॑ मम॑ ।

ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥ १०.००९.०७

āpa̍ḥ pṛṇī̱ta bhe̍ṣa̱jaṃ varū̍thaṃ ta̱nve̱3̱̍ mama̍ .

jyokca̱ sūrya̍ṃ dṛ̱śe .. 10.009.077 O Waters, teem with medicine to keep my body safe from harm,
So that I long may see the Sun.


Sloka : 10.9.8

इ॒दमा॑पः॒ प्र व॑हत॒ यत्किं च॑ दुरि॒तं मयि॑ ।

यद्वा॒हम॑भिदु॒द्रोह॒ यद्वा॑ शे॒प उ॒तानृ॑तम् ॥ १०.००९.०८

i̱damā̍pa̱ḥ pra va̍hata̱ yatkiṃ ca̍ duri̱taṃ mayi̍ .

yadvā̱hama̍bhidu̱droha̱ yadvā̍ śe̱pa u̱tānṛ̍tam .. 10.009.088 Whatever sin is found in me, whatever evil I have wrought,
If I have lied or falsely sworn, Waters, remove it far from me.


Sloka : 10.9.9

आपो॑ अ॒द्यान्व॑चारिषं॒ रसे॑न॒ सम॑गस्महि ।

पय॑स्वानग्न॒ आ ग॑हि॒ तं मा॒ सं सृ॑ज॒ वर्च॑सा ॥ १०.००९.०९

āpo̍ a̱dyānva̍cāriṣa̱ṃ rase̍na̱ sama̍gasmahi .

paya̍svānagna̱ ā ga̍hi̱ taṃ mā̱ saṃ sṛ̍ja̱ varca̍sā .. 10.009.099 The Waters I this day have sought, and to their moisture have we come:-
O Agni, rich in milk, come thou, and with thy splendour cover me.


Sloka : 10.10.1

ओ चि॒त्सखा॑यं स॒ख्या व॑वृत्यां ति॒रः पु॒रू चि॑दर्ण॒वं ज॑ग॒न्वान् ।

पि॒तुर्नपा॑त॒मा द॑धीत वे॒धा अधि॒ क्षमि॑ प्रत॒रं दीध्या॑नः ॥ १०.०१०.०१

o ci̱tsakhā̍yaṃ sa̱khyā va̍vṛtyāṃ ti̱raḥ pu̱rū ci̍darṇa̱vaṃ ja̍ga̱nvān .

pi̱turnapā̍ta̱mā da̍dhīta ve̱dhā adhi̱ kṣami̍ prata̱raṃ dīdhyā̍naḥ .. 10.010.011. FAIN would I win my friend to kindly friendship. So may the Sage, come through the air's wide ocean,
Remembering the earth and days to follow, obtain a son, the issue of his father.


Sloka : 10.10.2

न ते॒ सखा॑ स॒ख्यं व॑ष्ट्ये॒तत्सल॑क्ष्मा॒ यद्विषु॑रूपा॒ भवा॑ति ।

म॒हस्पु॒त्रासो॒ असु॑रस्य वी॒रा दि॒वो ध॒र्तार॑ उर्वि॒या परि॑ ख्यन् ॥ १०.०१०.०२

na te̱ sakhā̍ sa̱khyaṃ va̍ṣṭye̱tatsala̍kṣmā̱ yadviṣu̍rūpā̱ bhavā̍ti .

ma̱haspu̱trāso̱ asu̍rasya vī̱rā di̱vo dha̱rtāra̍ urvi̱yā pari̍ khyan .. 10.010.022 Thy friend loves not the friendship which considers her who is near in kindred as stranger.
Sons of the mighty Asura, the Heroes, supporters of the heavens, see far around them.


Sloka : 10.10.3

उ॒शन्ति॑ घा॒ ते अ॒मृता॑स ए॒तदेक॑स्य चित्त्य॒जसं॒ मर्त्य॑स्य ।

नि ते॒ मनो॒ मन॑सि धाय्य॒स्मे जन्युः॒ पति॑स्त॒न्व१॒॑मा वि॑विश्याः ॥ १०.०१०.०३

u̱śanti̍ ghā̱ te a̱mṛtā̍sa e̱tadeka̍sya cittya̱jasa̱ṃ martya̍sya .

ni te̱ mano̱ mana̍si dhāyya̱sme janyu̱ḥ pati̍sta̱nva1̱̍mā vi̍viśyāḥ .. 10.010.033 Yea, this the Immortals seek of thee with longing, progeny of the sole existing mortal.
Then let thy soul and mine be knit together, and as a loving husband take thy consort.


Sloka : 10.10.4

न यत्पु॒रा च॑कृ॒मा कद्ध॑ नू॒नमृ॒ता वद॑न्तो॒ अनृ॑तं रपेम ।

ग॒न्ध॒र्वो अ॒प्स्वप्या॑ च॒ योषा॒ सा नो॒ नाभिः॑ पर॒मं जा॒मि तन्नौ॑ ॥ १०.०१०.०४

na yatpu̱rā ca̍kṛ̱mā kaddha̍ nū̱namṛ̱tā vada̍nto̱ anṛ̍taṃ rapema .

ga̱ndha̱rvo a̱psvapyā̍ ca̱ yoṣā̱ sā no̱ nābhi̍ḥ para̱maṃ jā̱mi tannau̍ .. 10.010.044 Shall we do now what we ne’er did aforetime? we who spake righteously now talk impurely?
Gandharva in the floods, the Dame of Waters-such is our bond, such our most lofty kinship.


Sloka : 10.10.5

गर्भे॒ नु नौ॑ जनि॒ता दम्प॑ती कर्दे॒वस्त्वष्टा॑ सवि॒ता वि॒श्वरू॑पः ।

नकि॑रस्य॒ प्र मि॑नन्ति व्र॒तानि॒ वेद॑ नाव॒स्य पृ॑थि॒वी उ॒त द्यौः ॥ १०.०१०.०५

garbhe̱ nu nau̍ jani̱tā dampa̍tī karde̱vastvaṣṭā̍ savi̱tā vi̱śvarū̍paḥ .

naki̍rasya̱ pra mi̍nanti vra̱tāni̱ veda̍ nāva̱sya pṛ̍thi̱vī u̱ta dyauḥ .. 10.010.055 Even in the womb God Tvaṣṭar, Vivifier, shaping all forms, Creator, made us consorts.
None violates his holy ordinances:- that we are his the heavens and earth acknowledge.


Sloka : 10.10.6

को अ॒स्य वे॑द प्रथ॒मस्याह्नः॒ क ईं॑ ददर्श॒ क इ॒ह प्र वो॑चत् ।

बृ॒हन्मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाम॒ कदु॑ ब्रव आहनो॒ वीच्या॒ नॄन् ॥ १०.०१०.०६

ko a̱sya ve̍da pratha̱masyāhna̱ḥ ka ī̍ṃ dadarśa̱ ka i̱ha pra vo̍cat .

bṛ̱hanmi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ kadu̍ brava āhano̱ vīcyā̱ nṝn .. 10.010.066 Who knows that earliest day whereof thou speakest? Who hatb beheld it? Who can here declare it?
Great is the Law of Varuṇa and Mitra. What, wanton! wilt thou say to men to tempt them?


Sloka : 10.10.7

य॒मस्य॑ मा य॒म्यं१॒॑ काम॒ आग॑न्समा॒ने योनौ॑ सह॒शेय्या॑य ।

जा॒येव॒ पत्ये॑ त॒न्वं॑ रिरिच्यां॒ वि चि॑द्वृहेव॒ रथ्ये॑व च॒क्रा ॥ १०.०१०.०७

ya̱masya̍ mā ya̱myaṃ1̱̍ kāma̱ āga̍nsamā̱ne yonau̍ saha̱śeyyā̍ya .

jā̱yeva̱ patye̍ ta̱nva̍ṃ riricyā̱ṃ vi ci̍dvṛheva̱ rathye̍va ca̱krā .. 10.010.077 I, Yami, am possessed by love of Yama, that I may rest on the same couch beside him.
I as a wife would yield me to my husband. Like car-wheels let us speed to meet each other.


Sloka : 10.10.8

न ति॑ष्ठन्ति॒ न नि मि॑षन्त्ये॒ते दे॒वानां॒ स्पश॑ इ॒ह ये चर॑न्ति ।

अ॒न्येन॒ मदा॑हनो याहि॒ तूयं॒ तेन॒ वि वृ॑ह॒ रथ्ये॑व च॒क्रा ॥ १०.०१०.०८

na ti̍ṣṭhanti̱ na ni mi̍ṣantye̱te de̱vānā̱ṃ spaśa̍ i̱ha ye cara̍nti .

a̱nyena̱ madā̍hano yāhi̱ tūya̱ṃ tena̱ vi vṛ̍ha̱ rathye̍va ca̱krā .. 10.010.088 They stand not still, they never close their eyelids, those sentinels of Gods who wander round us.
Not me-go quickly, wanton, with another, and hasten like a chariot wheel to meet him.


Sloka : 10.10.9

रात्री॑भिरस्मा॒ अह॑भिर्दशस्ये॒त्सूर्य॑स्य॒ चक्षु॒र्मुहु॒रुन्मि॑मीयात् ।

दि॒वा पृ॑थि॒व्या मि॑थु॒ना सब॑न्धू य॒मीर्य॒मस्य॑ बिभृया॒दजा॑मि ॥ १०.०१०.०९

rātrī̍bhirasmā̱ aha̍bhirdaśasye̱tsūrya̍sya̱ cakṣu̱rmuhu̱runmi̍mīyāt .

di̱vā pṛ̍thi̱vyā mi̍thu̱nā saba̍ndhū ya̱mīrya̱masya̍ bibhṛyā̱dajā̍mi .. 10.010.099 May Sūrya's eye with days and nights endow him, and ever may his light spread out before him.
In heaven and earth the kindred Pair commingle. On Yam! be the unbrotherly act of Yama.


Sloka : 10.10.10

आ घा॒ ता ग॑च्छा॒नुत्त॑रा यु॒गानि॒ यत्र॑ जा॒मयः॑ कृ॒णव॒न्नजा॑मि ।

उप॑ बर्बृहि वृष॒भाय॑ बा॒हुम॒न्यमि॑च्छस्व सुभगे॒ पतिं॒ मत् ॥ १०.०१०.१०

ā ghā̱ tā ga̍cchā̱nutta̍rā yu̱gāni̱ yatra̍ jā̱maya̍ḥ kṛ̱ṇava̱nnajā̍mi .

upa̍ barbṛhi vṛṣa̱bhāya̍ bā̱huma̱nyami̍cchasva subhage̱ pati̱ṃ mat .. 10.010.1010 Sure there will come succeeding times when brothers and sisters will do acts unmeet for kinsfolk.
Not me, O fair one,—seek another husband, and make thine arm a pillow for thy consort.


Sloka : 10.10.11

किं भ्राता॑स॒द्यद॑ना॒थं भवा॑ति॒ किमु॒ स्वसा॒ यन्निरृ॑तिर्नि॒गच्छा॑त् ।

काम॑मूता ब॒ह्वे॒३॒॑तद्र॑पामि त॒न्वा॑ मे त॒न्वं१॒॑ सं पि॑पृग्धि ॥ १०.०१०.११

kiṃ bhrātā̍sa̱dyada̍nā̱thaṃ bhavā̍ti̱ kimu̱ svasā̱ yannirṛ̍tirni̱gacchā̍t .

kāma̍mūtā ba̱hve̱3̱̍tadra̍pāmi ta̱nvā̍ me ta̱nvaṃ1̱̍ saṃ pi̍pṛgdhi .. 10.010.1111 Is he a brother when no lord is left her? Is she a sister when Destruction cometh?
Forced by my love these many words I utter. Come near, and hold me in thy close embraces.


Sloka : 10.10.12

न वा उ॑ ते त॒न्वा॑ त॒न्वं१॒॑ सं प॑पृच्यां पा॒पमा॑हु॒र्यः स्वसा॑रं नि॒गच्छा॑त् ।

अ॒न्येन॒ मत्प्र॒मुदः॑ कल्पयस्व॒ न ते॒ भ्राता॑ सुभगे वष्ट्ये॒तत् ॥ १०.०१०.१२

na vā u̍ te ta̱nvā̍ ta̱nvaṃ1̱̍ saṃ pa̍pṛcyāṃ pā̱pamā̍hu̱ryaḥ svasā̍raṃ ni̱gacchā̍t .

a̱nyena̱ matpra̱muda̍ḥ kalpayasva̱ na te̱ bhrātā̍ subhage vaṣṭye̱tat .. 10.010.1212 I will not fold mine arms about thy body:- they call it sin when one comes near his sister.
Not me,—prepare thy pleasures with another:- thy brother seeks not this from thee, O fair one.


Sloka : 10.10.13

ब॒तो ब॑तासि यम॒ नैव ते॒ मनो॒ हृद॑यं चाविदाम ।

अ॒न्या किल॒ त्वां क॒क्ष्ये॑व यु॒क्तं परि॑ ष्वजाते॒ लिबु॑जेव वृ॒क्षम् ॥ १०.०१०.१३

ba̱to ba̍tāsi yama̱ naiva te̱ mano̱ hṛda̍yaṃ cāvidāma .

a̱nyā kila̱ tvāṃ ka̱kṣye̍va yu̱ktaṃ pari̍ ṣvajāte̱ libu̍jeva vṛ̱kṣam .. 10.010.1313 Alas! thou art indeed a weakling, Yama we find in thee no trace of heart or spirit.
As round the tree the woodbine clings, another will cling albout thee girt as with a girdle.


Sloka : 10.10.14

अ॒न्यमू॒ षु त्वं य॑म्य॒न्य उ॒ त्वां परि॑ ष्वजाते॒ लिबु॑जेव वृ॒क्षम् ।

तस्य॑ वा॒ त्वं मन॑ इ॒च्छा स वा॒ तवाधा॑ कृणुष्व सं॒विदं॒ सुभ॑द्राम् ॥ १०.०१०.१४

a̱nyamū̱ ṣu tvaṃ ya̍mya̱nya u̱ tvāṃ pari̍ ṣvajāte̱ libu̍jeva vṛ̱kṣam .

tasya̍ vā̱ tvaṃ mana̍ i̱cchā sa vā̱ tavādhā̍ kṛṇuṣva sa̱ṃvida̱ṃ subha̍drām .. 10.010.1414 Embrace another, Yami; let another, even as the woodbine rings the tree, enfold thee.
Win thou his heart and let him win thy fancy, and he shall form with thee a blest alliance.


Sloka : 10.11.1

वृषा॒ वृष्णे॑ दुदुहे॒ दोह॑सा दि॒वः पयां॑सि य॒ह्वो अदि॑ते॒रदा॑भ्यः ।

विश्वं॒ स वे॑द॒ वरु॑णो॒ यथा॑ धि॒या स य॒ज्ञियो॑ यजतु य॒ज्ञिया॑ँ ऋ॒तून् ॥ १०.०११.०१

vṛṣā̱ vṛṣṇe̍ duduhe̱ doha̍sā di̱vaḥ payā̍ṃsi ya̱hvo adi̍te̱radā̍bhyaḥ .

viśva̱ṃ sa ve̍da̱ varu̍ṇo̱ yathā̍ dhi̱yā sa ya̱jñiyo̍ yajatu ya̱jñiyā̍m̐ ṛ̱tūn .. 10.011.011. THE Bull hath yielded for the Bull the milk of heaven:- the Son of Aditi can never be deceived.
According to his wisdom Varuṇa knoweth all:- may he, the Holy, hallow times for sacrifice.


Sloka : 10.11.2

रप॑द्गन्ध॒र्वीरप्या॑ च॒ योष॑णा न॒दस्य॑ ना॒दे परि॑ पातु मे॒ मनः॑ ।

इ॒ष्टस्य॒ मध्ये॒ अदि॑ति॒र्नि धा॑तु नो॒ भ्राता॑ नो ज्ये॒ष्ठः प्र॑थ॒मो वि वो॑चति ॥ १०.०११.०२

rapa̍dgandha̱rvīrapyā̍ ca̱ yoṣa̍ṇā na̱dasya̍ nā̱de pari̍ pātu me̱ mana̍ḥ .

i̱ṣṭasya̱ madhye̱ adi̍ti̱rni dhā̍tu no̱ bhrātā̍ no jye̱ṣṭhaḥ pra̍tha̱mo vi vo̍cati .. 10.011.022 Gandharvi spake:- may she, the Lady of the flood, amid the river's roaring leave my heart untouched.
May Aditi accomplish all that we desire, and may our eldest Brother tell us this as Chief.


Sloka : 10.11.3

सो चि॒न्नु भ॒द्रा क्षु॒मती॒ यश॑स्वत्यु॒षा उ॑वास॒ मन॑वे॒ स्व॑र्वती ।

यदी॑मु॒शन्त॑मुश॒तामनु॒ क्रतु॑म॒ग्निं होता॑रं वि॒दथा॑य॒ जीज॑नन् ॥ १०.०११.०३

so ci̱nnu bha̱drā kṣu̱matī̱ yaśa̍svatyu̱ṣā u̍vāsa̱ mana̍ve̱ sva̍rvatī .

yadī̍mu̱śanta̍muśa̱tāmanu̱ kratu̍ma̱gniṃ hotā̍raṃ vi̱dathā̍ya̱ jīja̍nan .. 10.011.033 Yea, even this blessed Morning, rich in store of food, splendid, with heavenly lustre, hath shone out for man,
Since they, as was the wish of yearning Gods, brought forth that yearning Agni for the assembly as the Priest.


Sloka : 10.11.4

अध॒ त्यं द्र॒प्सं वि॒भ्वं॑ विचक्ष॒णं विराभ॑रदिषि॒तः श्ये॒नो अ॑ध्व॒रे ।

यदी॒ विशो॑ वृ॒णते॑ द॒स्ममार्या॑ अ॒ग्निं होता॑र॒मध॒ धीर॑जायत ॥ १०.०११.०४

adha̱ tyaṃ dra̱psaṃ vi̱bhva̍ṃ vicakṣa̱ṇaṃ virābha̍radiṣi̱taḥ śye̱no a̍dhva̱re .

yadī̱ viśo̍ vṛ̱ṇate̍ da̱smamāryā̍ a̱gniṃ hotā̍ra̱madha̱ dhīra̍jāyata .. 10.011.044 And the fleet Falcon brought for sacrifice from afar this flowing Drop most excellent and keen of sight,
Then when the Āryan tribes chose as Invoking Priest Agni the Wonder-Worker, and the hymn rose up.


Sloka : 10.11.5

सदा॑सि र॒ण्वो यव॑सेव॒ पुष्य॑ते॒ होत्रा॑भिरग्ने॒ मनु॑षः स्वध्व॒रः ।

विप्र॑स्य वा॒ यच्छ॑शमा॒न उ॒क्थ्यं१॒॑ वाजं॑ सस॒वाँ उ॑प॒यासि॒ भूरि॑भिः ॥ १०.०११.०५

sadā̍si ra̱ṇvo yava̍seva̱ puṣya̍te̱ hotrā̍bhiragne̱ manu̍ṣaḥ svadhva̱raḥ .

vipra̍sya vā̱ yaccha̍śamā̱na u̱kthyaṃ1̱̍ vāja̍ṃ sasa̱vām̐ u̍pa̱yāsi̱ bhūri̍bhiḥ .. 10.011.055 Still art thou kind to him who feeds thee as with grass, and, skilled in sacrifice, offers thee holy gifts.
When thou, having received the sage's strengthening food with lauds, after long toil, cornest with many more.


Sloka : 10.11.6

उदी॑रय पि॒तरा॑ जा॒र आ भग॒मिय॑क्षति हर्य॒तो हृ॒त्त इ॑ष्यति ।

विव॑क्ति॒ वह्निः॑ स्वप॒स्यते॑ म॒खस्त॑वि॒ष्यते॒ असु॑रो॒ वेप॑ते म॒ती ॥ १०.०११.०६

udī̍raya pi̱tarā̍ jā̱ra ā bhaga̱miya̍kṣati harya̱to hṛ̱tta i̍ṣyati .

viva̍kti̱ vahni̍ḥ svapa̱syate̍ ma̱khasta̍vi̱ṣyate̱ asu̍ro̱ vepa̍te ma̱tī .. 10.011.066 Urge thou thy Parents, as a lover ' to delight:- the Lovely One desires and craves it from his heart.
The priest calls out, the sacrificer shows his skill, the Asura tries his strength, and with the hymn is stirred.


Sloka : 10.11.7

यस्ते॑ अग्ने सुम॒तिं मर्तो॒ अक्ष॒त्सह॑सः सूनो॒ अति॒ स प्र श‍ृ॑ण्वे ।

इषं॒ दधा॑नो॒ वह॑मानो॒ अश्वै॒रा स द्यु॒माँ अम॑वान्भूषति॒ द्यून् ॥ १०.०११.०७

yaste̍ agne suma̱tiṃ marto̱ akṣa̱tsaha̍saḥ sūno̱ ati̱ sa pra śṛ̍ṇve .

iṣa̱ṃ dadhā̍no̱ vaha̍māno̱ aśvai̱rā sa dyu̱mām̐ ama̍vānbhūṣati̱ dyūn .. 10.011.077 Far-famed is he, the mortal man, O Agni, thou Son of Strength, who hath obtained thy favour.
He, gathering power, borne onward by his horses, makes his days lovely in his might and splendour.


Sloka : 10.11.8

यद॑ग्न ए॒षा समि॑ति॒र्भवा॑ति दे॒वी दे॒वेषु॑ यज॒ता य॑जत्र ।

रत्ना॑ च॒ यद्वि॒भजा॑सि स्वधावो भा॒गं नो॒ अत्र॒ वसु॑मन्तं वीतात् ॥ १०.०११.०८

yada̍gna e̱ṣā sami̍ti̱rbhavā̍ti de̱vī de̱veṣu̍ yaja̱tā ya̍jatra .

ratnā̍ ca̱ yadvi̱bhajā̍si svadhāvo bhā̱gaṃ no̱ atra̱ vasu̍mantaṃ vītāt .. 10.011.088 When, Holy Agni, the divine assembly, the sacred synod mid the Gods, is gathered,
And when thou, Godlike One, dealest forth treasures, vouchsafe us, too, our portion of the riches.


Sloka : 10.11.9

श्रु॒धी नो॑ अग्ने॒ सद॑ने स॒धस्थे॑ यु॒क्ष्वा रथ॑म॒मृत॑स्य द्रवि॒त्नुम् ।

आ नो॑ वह॒ रोद॑सी दे॒वपु॑त्रे॒ माकि॑र्दे॒वाना॒मप॑ भूरि॒ह स्याः॑ ॥ १०.०११.०९

śru̱dhī no̍ agne̱ sada̍ne sa̱dhasthe̍ yu̱kṣvā ratha̍ma̱mṛta̍sya dravi̱tnum .

ā no̍ vaha̱ roda̍sī de̱vapu̍tre̱ māki̍rde̱vānā̱mapa̍ bhūri̱ha syā̍ḥ .. 10.011.099 Hear us, O Agni, in your common dwelling:- harness thy rapid car of Amṛta.
Bring Heaven and Earth, the Deities' Parents, hither:- stay with us here, nor from the Gods be distant.


Sloka : 10.12.1

द्यावा॑ ह॒ क्षामा॑ प्रथ॒मे ऋ॒तेना॑भिश्रा॒वे भ॑वतः सत्य॒वाचा॑ ।

दे॒वो यन्मर्ता॑न्य॒जथा॑य कृ॒ण्वन्सीद॒द्धोता॑ प्र॒त्यङ्स्वमसुं॒ यन् ॥ १०.०१२.०१

dyāvā̍ ha̱ kṣāmā̍ pratha̱me ṛ̱tenā̍bhiśrā̱ve bha̍vataḥ satya̱vācā̍ .

de̱vo yanmartā̍nya̱jathā̍ya kṛ̱ṇvansīda̱ddhotā̍ pra̱tyaṅsvamasu̱ṃ yan .. 10.012.011. HEAVEN and Earth, first by everlasting Order, speakers of truth, are near enough to hear us,
When the God, urging men to worship. sitteth as Priest, assuming all his vital vigour.


Sloka : 10.12.2

दे॒वो दे॒वान्प॑रि॒भूरृ॒तेन॒ वहा॑ नो ह॒व्यं प्र॑थ॒मश्चि॑कि॒त्वान् ।

धू॒मके॑तुः स॒मिधा॒ भाऋ॑जीको म॒न्द्रो होता॒ नित्यो॑ वा॒चा यजी॑यान् ॥ १०.०१२.०२

de̱vo de̱vānpa̍ri̱bhūrṛ̱tena̱ vahā̍ no ha̱vyaṃ pra̍tha̱maści̍ki̱tvān .

dhū̱make̍tuḥ sa̱midhā̱ bhāṛ̍jīko ma̱ndro hotā̱ nityo̍ vā̱cā yajī̍yān .. 10.012.022 As God comprising Gods by Law Eternal, bear, as the Chief who knoweth, our oblation,
Smoke-bannered with the fuel, radiant, joyous, better to praise and worship, Priest for ever.


Sloka : 10.12.3

स्वावृ॑ग्दे॒वस्या॒मृतं॒ यदी॒ गोरतो॑ जा॒तासो॑ धारयन्त उ॒र्वी ।

विश्वे॑ दे॒वा अनु॒ तत्ते॒ यजु॑र्गुर्दु॒हे यदेनी॑ दि॒व्यं घृ॒तं वाः ॥ १०.०१२.०३

svāvṛ̍gde̱vasyā̱mṛta̱ṃ yadī̱ gorato̍ jā̱tāso̍ dhārayanta u̱rvī .

viśve̍ de̱vā anu̱ tatte̱ yaju̍rgurdu̱he yadenī̍ di̱vyaṃ ghṛ̱taṃ vāḥ .. 10.012.033 When the cow's nectar wins the God completely, men here below are heaven's sustainers.
All the Gods came to this thy heavenly Yajus which from the motley Pair milked oil and water.


Sloka : 10.12.4

अर्चा॑मि वां॒ वर्धा॒यापो॑ घृतस्नू॒ द्यावा॑भूमी श‍ृणु॒तं रो॑दसी मे ।

अहा॒ यद्द्यावोऽसु॑नीति॒मय॒न्मध्वा॑ नो॒ अत्र॑ पि॒तरा॑ शिशीताम् ॥ १०.०१२.०४

arcā̍mi vā̱ṃ vardhā̱yāpo̍ ghṛtasnū̱ dyāvā̍bhūmī śṛṇu̱taṃ ro̍dasī me .

ahā̱ yaddyāvo'su̍nīti̱maya̱nmadhvā̍ no̱ atra̍ pi̱tarā̍ śiśītām .. 10.012.044 1 praise your work that ye may make me prosper:- hear, Heaven and Earth, Twain Worlds that drop with fatness.
While days and nights go to the world of spirits, here let the Parents with sweet meath refresh us


Sloka : 10.12.5

किं स्वि॑न्नो॒ राजा॑ जगृहे॒ कद॒स्याति॑ व्र॒तं च॑कृमा॒ को वि वे॑द ।

मि॒त्रश्चि॒द्धि ष्मा॑ जुहुरा॒णो दे॒वाञ्छ्लोको॒ न या॒तामपि॒ वाजो॒ अस्ति॑ ॥ १०.०१२.०५

kiṃ svi̍nno̱ rājā̍ jagṛhe̱ kada̱syāti̍ vra̱taṃ ca̍kṛmā̱ ko vi ve̍da .

mi̱traści̱ddhi ṣmā̍ juhurā̱ṇo de̱vāñchloko̱ na yā̱tāmapi̱ vājo̱ asti̍ .. 10.012.055 Hath the King siezed us? How have we offended against his holy ordinance? Who knoweth?
For even Mitra mid the Gods is angry there are both song and strength for those who come not.


Sloka : 10.12.6

दु॒र्मन्त्वत्रा॒मृत॑स्य॒ नाम॒ सल॑क्ष्मा॒ यद्विषु॑रूपा॒ भवा॑ति ।

य॒मस्य॒ यो म॒नव॑ते सु॒मन्त्वग्ने॒ तमृ॑ष्व पा॒ह्यप्र॑युच्छन् ॥ १०.०१२.०६

du̱rmantvatrā̱mṛta̍sya̱ nāma̱ sala̍kṣmā̱ yadviṣu̍rūpā̱ bhavā̍ti .

ya̱masya̱ yo ma̱nava̍te su̱mantvagne̱ tamṛ̍ṣva pā̱hyapra̍yucchan .. 10.012.066 ’Tis hard to understand the Immortal's nature, where she who is akin becomes astranger.
Guard ceaselessly, great Agni, him who ponders Yama's name, easy to be comprehended.


Sloka : 10.12.7

यस्मि॑न्दे॒वा वि॒दथे॑ मा॒दय॑न्ते वि॒वस्व॑तः॒ सद॑ने धा॒रय॑न्ते ।

सूर्ये॒ ज्योति॒रद॑धुर्मा॒स्य१॒॑क्तून्परि॑ द्योत॒निं च॑रतो॒ अज॑स्रा ॥ १०.०१२.०७

yasmi̍nde̱vā vi̱dathe̍ mā̱daya̍nte vi̱vasva̍ta̱ḥ sada̍ne dhā̱raya̍nte .

sūrye̱ jyoti̱rada̍dhurmā̱sya1̱̍ktūnpari̍ dyota̱niṃ ca̍rato̱ aja̍srā .. 10.012.077 They in the synod where the Gods rejoice them, where they are seated in Vivasvān's dwelling,
Have given the Moon his beams, the Sun his splendour-the Two unweariedly maintain their brightness.


Sloka : 10.12.8

यस्मि॑न्दे॒वा मन्म॑नि सं॒चर॑न्त्यपी॒च्ये॒३॒॑ न व॒यम॑स्य विद्म ।

मि॒त्रो नो॒ अत्रादि॑ति॒रना॑गान्सवि॒ता दे॒वो वरु॑णाय वोचत् ॥ १०.०१२.०८

yasmi̍nde̱vā manma̍ni sa̱ṃcara̍ntyapī̱cye̱3̱̍ na va̱yama̍sya vidma .

mi̱tro no̱ atrādi̍ti̱ranā̍gānsavi̱tā de̱vo varu̍ṇāya vocat .. 10.012.088 The counsel which the Gods meet to consider, their secret plan,—of that we have no knowledge.
There let God Savitar, Aditi, and Mitra proclaim to Varuṇa that we are sinless.


Sloka : 10.12.9

श्रु॒धी नो॑ अग्ने॒ सद॑ने स॒धस्थे॑ यु॒क्ष्वा रथ॑म॒मृत॑स्य द्रवि॒त्नुम् ।

आ नो॑ वह॒ रोद॑सी दे॒वपु॑त्रे॒ माकि॑र्दे॒वाना॒मप॑ भूरि॒ह स्याः॑ ॥ १०.०१२.०९

śru̱dhī no̍ agne̱ sada̍ne sa̱dhasthe̍ yu̱kṣvā ratha̍ma̱mṛta̍sya dravi̱tnum .

ā no̍ vaha̱ roda̍sī de̱vapu̍tre̱ māki̍rde̱vānā̱mapa̍ bhūri̱ha syā̍ḥ .. 10.012.099 Hear us, O Agni, in your comninn dwell ing:- harness thy rapid car, the car of Amṛta.
Bring Heaven and Earth, the Deities' Parents, hither:- stay with us here, nor from the Gods be distant.


Sloka : 10.13.1

यु॒जे वां॒ ब्रह्म॑ पू॒र्व्यं नमो॑भि॒र्वि श्लोक॑ एतु प॒थ्ये॑व सू॒रेः ।

श‍ृ॒ण्वन्तु॒ विश्वे॑ अ॒मृत॑स्य पु॒त्रा आ ये धामा॑नि दि॒व्यानि॑ त॒स्थुः ॥ १०.०१३.०१

yu̱je vā̱ṃ brahma̍ pū̱rvyaṃ namo̍bhi̱rvi śloka̍ etu pa̱thye̍va sū̱reḥ .

śṛ̱ṇvantu̱ viśve̍ a̱mṛta̍sya pu̱trā ā ye dhāmā̍ni di̱vyāni̍ ta̱sthuḥ .. 10.013.011. I YOKE with prayer your ancient inspiration:- may the laud rise as on the prince's pathway.
All Sons of Immortality shall hear it, all the possessors of celestial natures.


Sloka : 10.13.2

य॒मे इ॑व॒ यत॑माने॒ यदैतं॒ प्र वां॑ भर॒न्मानु॑षा देव॒यन्तः॑ ।

आ सी॑दतं॒ स्वमु॑ लो॒कं विदा॑ने स्वास॒स्थे भ॑वत॒मिन्द॑वे नः ॥ १०.०१३.०२

ya̱me i̍va̱ yata̍māne̱ yadaita̱ṃ pra vā̍ṃ bhara̱nmānu̍ṣā deva̱yanta̍ḥ .

ā sī̍data̱ṃ svamu̍ lo̱kaṃ vidā̍ne svāsa̱sthe bha̍vata̱minda̍ve naḥ .. 10.013.022 When speeding ye came nigh us like twin sisters, religious-hearted votaries brought you forward.
Take your place, ye who know your proper station:- be near, be very near unto our Soma.


Sloka : 10.13.3

पञ्च॑ प॒दानि॑ रु॒पो अन्व॑रोहं॒ चतु॑ष्पदी॒मन्वे॑मि व्र॒तेन॑ ।

अ॒क्षरे॑ण॒ प्रति॑ मिम ए॒तामृ॒तस्य॒ नाभा॒वधि॒ सं पु॑नामि ॥ १०.०१३.०३

pañca̍ pa̱dāni̍ ru̱po anva̍roha̱ṃ catu̍ṣpadī̱manve̍mi vra̱tena̍ .

a̱kṣare̍ṇa̱ prati̍ mima e̱tāmṛ̱tasya̱ nābhā̱vadhi̱ saṃ pu̍nāmi .. 10.013.033 Five paces have I risen from Earth. I follow her who hath four feet with devout observance.
This by the Sacred Syllable have I measured:- I purify in the central place of Order,


Sloka : 10.13.4

दे॒वेभ्यः॒ कम॑वृणीत मृ॒त्युं प्र॒जायै॒ कम॒मृतं॒ नावृ॑णीत ।

बृह॒स्पतिं॑ य॒ज्ञम॑कृण्वत॒ ऋषिं॑ प्रि॒यां य॒मस्त॒न्वं१॒॑ प्रारि॑रेचीत् ॥ १०.०१३.०४

de̱vebhya̱ḥ kama̍vṛṇīta mṛ̱tyuṃ pra̱jāyai̱ kama̱mṛta̱ṃ nāvṛ̍ṇīta .

bṛha̱spati̍ṃ ya̱jñama̍kṛṇvata̱ ṛṣi̍ṃ pri̱yāṃ ya̱masta̱nvaṃ1̱̍ prāri̍recīt .. 10.013.044 He, for God's sake, chose death to be his portion. He chose not, for men's good, a life eternal
They sacrificed Bṛhaspati the Ṛṣi. Yama delivered up his own dear body.


Sloka : 10.13.5

स॒प्त क्ष॑रन्ति॒ शिश॑वे म॒रुत्व॑ते पि॒त्रे पु॒त्रासो॒ अप्य॑वीवतन्नृ॒तम् ।

उ॒भे इद॑स्यो॒भय॑स्य राजत उ॒भे य॑तेते उ॒भय॑स्य पुष्यतः ॥ १०.०१३.०५

sa̱pta kṣa̍ranti̱ śiśa̍ve ma̱rutva̍te pi̱tre pu̱trāso̱ apya̍vīvatannṛ̱tam .

u̱bhe ida̍syo̱bhaya̍sya rājata u̱bhe ya̍tete u̱bhaya̍sya puṣyataḥ .. 10.013.055 The Seven flow to the Youth on whom the Maruts wait:- the Sons unto the Father brought the sacrifice.
Both these are his, as his they are the Lords of both:- both toil; belonging unto both they prosper well.


Sloka : 10.14.1

प॒रे॒यि॒वांसं॑ प्र॒वतो॑ म॒हीरनु॑ ब॒हुभ्यः॒ पन्था॑मनुपस्पशा॒नम् ।

वै॒व॒स्व॒तं सं॒गम॑नं॒ जना॑नां य॒मं राजा॑नं ह॒विषा॑ दुवस्य ॥ १०.०१४.०१

pa̱re̱yi̱vāṃsa̍ṃ pra̱vato̍ ma̱hīranu̍ ba̱hubhya̱ḥ panthā̍manupaspaśā̱nam .

vai̱va̱sva̱taṃ sa̱ṃgama̍na̱ṃ janā̍nāṃ ya̱maṃ rājā̍naṃ ha̱viṣā̍ duvasya .. 10.014.011. HONOUR the King with thine oblations, Yama, Vivasvān's Son, who gathers men together,
Who travelled to the lofty heights above us, who searcbes out and shows the path to many.


Sloka : 10.14.2

य॒मो नो॑ गा॒तुं प्र॑थ॒मो वि॑वेद॒ नैषा गव्यू॑ति॒रप॑भर्त॒वा उ॑ ।

यत्रा॑ नः॒ पूर्वे॑ पि॒तरः॑ परे॒युरे॒ना ज॑ज्ञा॒नाः प॒थ्या॒३॒॑ अनु॒ स्वाः ॥ १०.०१४.०२

ya̱mo no̍ gā̱tuṃ pra̍tha̱mo vi̍veda̱ naiṣā gavyū̍ti̱rapa̍bharta̱vā u̍ .

yatrā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pare̱yure̱nā ja̍jñā̱nāḥ pa̱thyā̱3̱̍ anu̱ svāḥ .. 10.014.022 Yama first found for us a place to dwell in:- this pasture never can be taken from
Us.
Men born on earth tread their own paths that lead them whither our ancient Fathers have departed.


Sloka : 10.14.3

मात॑ली क॒व्यैर्य॒मो अङ्गि॑रोभि॒र्बृह॒स्पति॒रृक्व॑भिर्वावृधा॒नः ।

याँश्च॑ दे॒वा वा॑वृ॒धुर्ये च॑ दे॒वान्स्वाहा॒न्ये स्व॒धया॒न्ये म॑दन्ति ॥ १०.०१४.०३

māta̍lī ka̱vyairya̱mo aṅgi̍robhi̱rbṛha̱spati̱rṛkva̍bhirvāvṛdhā̱naḥ .

yām̐śca̍ de̱vā vā̍vṛ̱dhurye ca̍ de̱vānsvāhā̱nye sva̱dhayā̱nye ma̍danti .. 10.014.033 Mitali prospers there with Kavyas, Yama with Aṅgiras' sons, Bṛhaspati with Rkvans:-
Exalters of the Gods, by Gods exalted, some joy in praise and some in our oblation.


Sloka : 10.14.4

इ॒मं य॑म प्रस्त॒रमा हि सीदाङ्गि॑रोभिः पि॒तृभिः॑ संविदा॒नः ।

आ त्वा॒ मन्त्राः॑ कविश॒स्ता व॑हन्त्वे॒ना रा॑जन्ह॒विषा॑ मादयस्व ॥ १०.०१४.०४

i̱maṃ ya̍ma prasta̱ramā hi sīdāṅgi̍robhiḥ pi̱tṛbhi̍ḥ saṃvidā̱naḥ .

ā tvā̱ mantrā̍ḥ kaviśa̱stā va̍hantve̱nā rā̍janha̱viṣā̍ mādayasva .. 10.014.044 Come, seat thee on this bed of grass, O Yama, in company with Aṅgirases and Fathers.
Let texts recited by the sages bring thee O King, let this oblation make thee joyful.


Sloka : 10.14.5

अङ्गि॑रोभि॒रा ग॑हि य॒ज्ञिये॑भि॒र्यम॑ वैरू॒पैरि॒ह मा॑दयस्व ।

विव॑स्वन्तं हुवे॒ यः पि॒ता ते॒ऽस्मिन्य॒ज्ञे ब॒र्हिष्या नि॒षद्य॑ ॥ १०.०१४.०५

aṅgi̍robhi̱rā ga̍hi ya̱jñiye̍bhi̱ryama̍ vairū̱pairi̱ha mā̍dayasva .

viva̍svantaṃ huve̱ yaḥ pi̱tā te̱'sminya̱jñe ba̱rhiṣyā ni̱ṣadya̍ .. 10.014.055 Come, Yama, with the Aṅgirases the Holy, rejoice thee here with children of Virūpa.
To sit on sacred grass at this our worship, I call Vivasvān, too, thy Father hither.


Sloka : 10.14.6

अङ्गि॑रसो नः पि॒तरो॒ नव॑ग्वा॒ अथ॑र्वाणो॒ भृग॑वः सो॒म्यासः॑ ।

तेषां॑ व॒यं सु॑म॒तौ य॒ज्ञिया॑ना॒मपि॑ भ॒द्रे सौ॑मन॒से स्या॑म ॥ १०.०१४.०६

aṅgi̍raso naḥ pi̱taro̱ nava̍gvā̱ atha̍rvāṇo̱ bhṛga̍vaḥ so̱myāsa̍ḥ .

teṣā̍ṃ va̱yaṃ su̍ma̱tau ya̱jñiyā̍nā̱mapi̍ bha̱dre sau̍mana̱se syā̍ma .. 10.014.066 Our Fathers are Aṅgirases, Navagvas, Atharvans, Bhṛgus who deserve the Soma.
May these, the Holy, look on us with favour, may we enjoy their gracious loving-kindness.


Sloka : 10.14.7

प्रेहि॒ प्रेहि॑ प॒थिभिः॑ पू॒र्व्येभि॒र्यत्रा॑ नः॒ पूर्वे॑ पि॒तरः॑ परे॒युः ।

उ॒भा राजा॑ना स्व॒धया॒ मद॑न्ता य॒मं प॑श्यासि॒ वरु॑णं च दे॒वम् ॥ १०.०१४.०७

prehi̱ prehi̍ pa̱thibhi̍ḥ pū̱rvyebhi̱ryatrā̍ na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ pare̱yuḥ .

u̱bhā rājā̍nā sva̱dhayā̱ mada̍ntā ya̱maṃ pa̍śyāsi̱ varu̍ṇaṃ ca de̱vam .. 10.014.077 Go forth, go forth upon the ancient pathways whereon our sires of old have gone before us.
'Mere shalt thou look on both the Kings enjoying their sacred food, God Varuṇa and Yama.


Sloka : 10.14.8

सं ग॑च्छस्व पि॒तृभिः॒ सं य॒मेने॑ष्टापू॒र्तेन॑ पर॒मे व्यो॑मन् ।

हि॒त्वाया॑व॒द्यं पुन॒रस्त॒मेहि॒ सं ग॑च्छस्व त॒न्वा॑ सु॒वर्चाः॑ ॥ १०.०१४.०८

saṃ ga̍cchasva pi̱tṛbhi̱ḥ saṃ ya̱mene̍ṣṭāpū̱rtena̍ para̱me vyo̍man .

hi̱tvāyā̍va̱dyaṃ puna̱rasta̱mehi̱ saṃ ga̍cchasva ta̱nvā̍ su̱varcā̍ḥ .. 10.014.088 Meet Yama, meet the Fathers, meet the merit of free or ordered acts, in highest heaven.
Leave sin and evil, seek anew thy dwelling, and bright with glory wear another body.


Sloka : 10.14.9

अपे॑त॒ वी॑त॒ वि च॑ सर्प॒तातो॒ऽस्मा ए॒तं पि॒तरो॑ लो॒कम॑क्रन् ।

अहो॑भिर॒द्भिर॒क्तुभि॒र्व्य॑क्तं य॒मो द॑दात्यव॒सान॑मस्मै ॥ १०.०१४.०९

ape̍ta̱ vī̍ta̱ vi ca̍ sarpa̱tāto̱'smā e̱taṃ pi̱taro̍ lo̱kama̍kran .

aho̍bhira̱dbhira̱ktubhi̱rvya̍ktaṃ ya̱mo da̍dātyava̱sāna̍masmai .. 10.014.099 Go hence, depart ye, fly in all directions:- this place for him the Fathers have provided.
Yama bestows on him a place to rest in adorned with days and beams of light and waters.


Sloka : 10.14.10

अति॑ द्रव सारमे॒यौ श्वानौ॑ चतुर॒क्षौ श॒बलौ॑ सा॒धुना॑ प॒था ।

अथा॑ पि॒तॄन्सु॑वि॒दत्रा॒ँ उपे॑हि य॒मेन॒ ये स॑ध॒मादं॒ मद॑न्ति ॥ १०.०१४.१०

ati̍ drava sārame̱yau śvānau̍ catura̱kṣau śa̱balau̍ sā̱dhunā̍ pa̱thā .

athā̍ pi̱tṝnsu̍vi̱datrā̱m̐ upe̍hi ya̱mena̱ ye sa̍dha̱māda̱ṃ mada̍nti .. 10.014.1010 Run and outspeed the two dogs, Saramā's offspring, brindled, four-eyed, upon thy happy pathway.
Draw nigh then to the gracious-minded Fathers where they rejoice in company with Yama.


Sloka : 10.14.11

यौ ते॒ श्वानौ॑ यम रक्षि॒तारौ॑ चतुर॒क्षौ प॑थि॒रक्षी॑ नृ॒चक्ष॑सौ ।

ताभ्या॑मेनं॒ परि॑ देहि राजन्स्व॒स्ति चा॑स्मा अनमी॒वं च॑ धेहि ॥ १०.०१४.११

yau te̱ śvānau̍ yama rakṣi̱tārau̍ catura̱kṣau pa̍thi̱rakṣī̍ nṛ̱cakṣa̍sau .

tābhyā̍mena̱ṃ pari̍ dehi rājansva̱sti cā̍smā anamī̱vaṃ ca̍ dhehi .. 10.014.1111 And those two dogs of thine, Yama, the watchers, four-eyed, who look on men and guard the pathway,—
Entrust this man, O King, to their protection, and with prosperity and health endow him.


Sloka : 10.14.12

उ॒रू॒ण॒साव॑सु॒तृपा॑ उदुम्ब॒लौ य॒मस्य॑ दू॒तौ च॑रतो॒ जना॒ँ अनु॑ ।

ताव॒स्मभ्यं॑ दृ॒शये॒ सूर्या॑य॒ पुन॑र्दाता॒मसु॑म॒द्येह भ॒द्रम् ॥ १०.०१४.१२

u̱rū̱ṇa̱sāva̍su̱tṛpā̍ udumba̱lau ya̱masya̍ dū̱tau ca̍rato̱ janā̱m̐ anu̍ .

tāva̱smabhya̍ṃ dṛ̱śaye̱ sūryā̍ya̱ puna̍rdātā̱masu̍ma̱dyeha bha̱dram .. 10.014.1212 Dark-hued, insatiate, with distended nostrils, Yama's two envoys roam among the People;
May they restore to us a fair existence here and to-day, that we may see the sunlight.


Sloka : 10.14.13

य॒माय॒ सोमं॑ सुनुत य॒माय॑ जुहुता ह॒विः ।

य॒मं ह॑ य॒ज्ञो ग॑च्छत्य॒ग्निदू॑तो॒ अरं॑कृतः ॥ १०.०१४.१३

ya̱māya̱ soma̍ṃ sunuta ya̱māya̍ juhutā ha̱viḥ .

ya̱maṃ ha̍ ya̱jño ga̍cchatya̱gnidū̍to̱ ara̍ṃkṛtaḥ .. 10.014.1313 To Yama pour the Soma, bring to Yama consecrated gifts:-
To Yama sacrifice prepared and heralded by Agni goes.


Sloka : 10.14.14

य॒माय॑ घृ॒तव॑द्ध॒विर्जु॒होत॒ प्र च॑ तिष्ठत ।

स नो॑ दे॒वेष्वा य॑मद्दी॒र्घमायुः॒ प्र जी॒वसे॑ ॥ १०.०१४.१४

ya̱māya̍ ghṛ̱tava̍ddha̱virju̱hota̱ pra ca̍ tiṣṭhata .

sa no̍ de̱veṣvā ya̍maddī̱rghamāyu̱ḥ pra jī̱vase̍ .. 10.014.1414 Offer to Yama holy gifts enriched with butter, and draw near:-
So may he grant that we may live long days of life among the Gods.


Sloka : 10.14.15

य॒माय॒ मधु॑मत्तमं॒ राज्ञे॑ ह॒व्यं जु॑होतन ।

इ॒दं नम॒ ऋषि॑भ्यः पूर्व॒जेभ्यः॒ पूर्वे॑भ्यः पथि॒कृद्भ्यः॑ ॥ १०.०१४.१५

ya̱māya̱ madhu̍mattama̱ṃ rājñe̍ ha̱vyaṃ ju̍hotana .

i̱daṃ nama̱ ṛṣi̍bhyaḥ pūrva̱jebhya̱ḥ pūrve̍bhyaḥ pathi̱kṛdbhya̍ḥ .. 10.014.1515 Offer to Yama, to the King, oblation very rich in meath:-
Bow down before the Ṛṣis of the ancient times, who made this path in days of old.


Sloka : 10.14.16

त्रिक॑द्रुकेभिः पतति॒ षळु॒र्वीरेक॒मिद्बृ॒हत् ।

त्रि॒ष्टुब्गा॑य॒त्री छन्दां॑सि॒ सर्वा॒ ता य॒म आहि॑ता ॥ १०.०१४.१६

trika̍drukebhiḥ patati̱ ṣal̤u̱rvīreka̱midbṛ̱hat .

tri̱ṣṭubgā̍ya̱trī chandā̍ṃsi̱ sarvā̱ tā ya̱ma āhi̍tā .. 10.014.1616 Into the six Expanses flies the Great One in Trkadrukas.
The Gāyatrī, the Tṛṣṭup, all metres in Yama are contained.


Sloka : 10.15.1

उदी॑रता॒मव॑र॒ उत्परा॑स॒ उन्म॑ध्य॒माः पि॒तरः॑ सो॒म्यासः॑ ।

असुं॒ य ई॒युर॑वृ॒का ऋ॑त॒ज्ञास्ते नो॑ऽवन्तु पि॒तरो॒ हवे॑षु ॥ १०.०१५.०१

udī̍ratā̱mava̍ra̱ utparā̍sa̱ unma̍dhya̱māḥ pi̱tara̍ḥ so̱myāsa̍ḥ .

asu̱ṃ ya ī̱yura̍vṛ̱kā ṛ̍ta̱jñāste no̎vantu pi̱taro̱ have̍ṣu .. 10.015.011. MAY they ascend, the lowest, highest, midmost, the Fathers who deserve a share of Soma-
May they who have attained the life of spirits, gentle and righteous, aid us when we call them.


Sloka : 10.15.2

इ॒दं पि॒तृभ्यो॒ नमो॑ अस्त्व॒द्य ये पूर्वा॑सो॒ य उप॑रास ई॒युः ।

ये पार्थि॑वे॒ रज॒स्या निष॑त्ता॒ ये वा॑ नू॒नं सु॑वृ॒जना॑सु वि॒क्षु ॥ १०.०१५.०२

i̱daṃ pi̱tṛbhyo̱ namo̍ astva̱dya ye pūrvā̍so̱ ya upa̍rāsa ī̱yuḥ .

ye pārthi̍ve̱ raja̱syā niṣa̍ttā̱ ye vā̍ nū̱naṃ su̍vṛ̱janā̍su vi̱kṣu .. 10.015.022 Now let us pay this homage to the Fathers, to those who passed of old and those who followed,
Those who have rested in the earthly region, and those who dwell among the Mighty Races.


Sloka : 10.15.3

आहं पि॒तॄन्सु॑वि॒दत्रा॑ँ अवित्सि॒ नपा॑तं च वि॒क्रम॑णं च॒ विष्णोः॑ ।

ब॒र्हि॒षदो॒ ये स्व॒धया॑ सु॒तस्य॒ भज॑न्त पि॒त्वस्त इ॒हाग॑मिष्ठाः ॥ १०.०१५.०३

āhaṃ pi̱tṝnsu̍vi̱datrā̍m̐ avitsi̱ napā̍taṃ ca vi̱krama̍ṇaṃ ca̱ viṣṇo̍ḥ .

ba̱rhi̱ṣado̱ ye sva̱dhayā̍ su̱tasya̱ bhaja̍nta pi̱tvasta i̱hāga̍miṣṭhāḥ .. 10.015.033 1 have attained the gracious-minded Fathers, I have gained son and progeny from Viṣṇu.
They who enjoy pressed juices with oblation seated on sacred grass, come oftenest hither.


Sloka : 10.15.4

बर्हि॑षदः पितर ऊ॒त्य१॒॑र्वागि॒मा वो॑ ह॒व्या च॑कृमा जु॒षध्व॑म् ।

त आ ग॒ताव॑सा॒ शंत॑मे॒नाथा॑ नः॒ शं योर॑र॒पो द॑धात ॥ १०.०१५.०४

barhi̍ṣadaḥ pitara ū̱tya1̱̍rvāgi̱mā vo̍ ha̱vyā ca̍kṛmā ju̱ṣadhva̍m .

ta ā ga̱tāva̍sā̱ śaṃta̍me̱nāthā̍ na̱ḥ śaṃ yora̍ra̱po da̍dhāta .. 10.015.044 Fathers who sit on sacred grass, come, help us:- these offerings have we made for you; accept them.
So come to us with most auspicious favour, and give us health and strength without a trouble.


Sloka : 10.15.5

उप॑हूताः पि॒तरः॑ सो॒म्यासो॑ बर्हि॒ष्ये॑षु नि॒धिषु॑ प्रि॒येषु॑ ।

त आ ग॑मन्तु॒ त इ॒ह श्रु॑व॒न्त्वधि॑ ब्रुवन्तु॒ ते॑ऽवन्त्व॒स्मान् ॥ १०.०१५.०५

upa̍hūtāḥ pi̱tara̍ḥ so̱myāso̍ barhi̱ṣye̍ṣu ni̱dhiṣu̍ pri̱yeṣu̍ .

ta ā ga̍mantu̱ ta i̱ha śru̍va̱ntvadhi̍ bruvantu̱ te̎vantva̱smān .. 10.015.055 May they, the Fathers, worthy of the Soma, invited to their favourite oblations.
Laid on the sacred grass, come nigh and listen:- may they be gracious unto us and bless us.


Sloka : 10.15.6

आच्या॒ जानु॑ दक्षिण॒तो नि॒षद्ये॒मं य॒ज्ञम॒भि गृ॑णीत॒ विश्वे॑ ।

मा हिं॑सिष्ट पितरः॒ केन॑ चिन्नो॒ यद्व॒ आगः॑ पुरु॒षता॒ करा॑म ॥ १०.०१५.०६

ācyā̱ jānu̍ dakṣiṇa̱to ni̱ṣadye̱maṃ ya̱jñama̱bhi gṛ̍ṇīta̱ viśve̍ .

mā hi̍ṃsiṣṭa pitara̱ḥ kena̍ cinno̱ yadva̱ āga̍ḥ puru̱ṣatā̱ karā̍ma .. 10.015.066 Bowing your bended knees and seated southward, accept this sacrifice of ours with favour.
Punish us not for any sin, O Fathers, which we through human frailty have committed.


Sloka : 10.15.7

आसी॑नासो अरु॒णीना॑मु॒पस्थे॑ र॒यिं ध॑त्त दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ।

पु॒त्रेभ्यः॑ पितर॒स्तस्य॒ वस्वः॒ प्र य॑च्छत॒ त इ॒होर्जं॑ दधात ॥ १०.०१५.०७

āsī̍nāso aru̱ṇīnā̍mu̱pasthe̍ ra̱yiṃ dha̍tta dā̱śuṣe̱ martyā̍ya .

pu̱trebhya̍ḥ pitara̱stasya̱ vasva̱ḥ pra ya̍cchata̱ ta i̱horja̍ṃ dadhāta .. 10.015.077 Lapped in the bosom of the purple Mornings, give riches to the man who brings oblations.
Grant to your sons a portion of that treasure, and, present, give them energy, ye Fathers.


Sloka : 10.15.8

ये नः॒ पूर्वे॑ पि॒तरः॑ सो॒म्यासो॑ऽनूहि॒रे सो॑मपी॒थं वसि॑ष्ठाः ।

तेभि॑र्य॒मः सं॑ररा॒णो ह॒वींष्यु॒शन्नु॒शद्भिः॑ प्रतिका॒मम॑त्तु ॥ १०.०१५.०८

ye na̱ḥ pūrve̍ pi̱tara̍ḥ so̱myāso̎nūhi̱re so̍mapī̱thaṃ vasi̍ṣṭhāḥ .

tebhi̍rya̱maḥ sa̍ṃrarā̱ṇo ha̱vīṃṣyu̱śannu̱śadbhi̍ḥ pratikā̱mama̍ttu .. 10.015.088 Our ancient Fathers who deserve the Soma, who came, most noble, to our Soma banquet,—
With these let Yama, yearning with the yearning, rejoicing eat our offerings at his pleasure.


Sloka : 10.15.9

ये ता॑तृ॒षुर्दे॑व॒त्रा जेह॑माना होत्रा॒विदः॒ स्तोम॑तष्टासो अ॒र्कैः ।

आग्ने॑ याहि सुवि॒दत्रे॑भिर॒र्वाङ्स॒त्यैः क॒व्यैः पि॒तृभि॑र्घर्म॒सद्भिः॑ ॥ १०.०१५.०९

ye tā̍tṛ̱ṣurde̍va̱trā jeha̍mānā hotrā̱vida̱ḥ stoma̍taṣṭāso a̱rkaiḥ .

āgne̍ yāhi suvi̱datre̍bhira̱rvāṅsa̱tyaiḥ ka̱vyaiḥ pi̱tṛbhi̍rgharma̱sadbhi̍ḥ .. 10.015.099 Come to us, Agni, with the gracioug Fathers who dwell in glowing light, the very Kavyas,
Who thirsted mid the Gods, who hasten hither, oblation winners, theme of singers' praises.


Sloka : 10.15.10

ये स॒त्यासो॑ हवि॒रदो॑ हवि॒ष्पा इन्द्रे॑ण दे॒वैः स॒रथं॒ दधा॑नाः ।

आग्ने॑ याहि स॒हस्रं॑ देवव॒न्दैः परैः॒ पूर्वैः॑ पि॒तृभि॑र्घर्म॒सद्भिः॑ ॥ १०.०१५.१०

ye sa̱tyāso̍ havi̱rado̍ havi̱ṣpā indre̍ṇa de̱vaiḥ sa̱ratha̱ṃ dadhā̍nāḥ .

āgne̍ yāhi sa̱hasra̍ṃ devava̱ndaiḥ parai̱ḥ pūrvai̍ḥ pi̱tṛbhi̍rgharma̱sadbhi̍ḥ .. 10.015.1010 Come, Agni, come with countless ancient Fathers, dwellers in light, primeval, God-adorers,
Eaters and drinkers of oblations, truthful, who travel with the Deities and Indra.


Sloka : 10.15.11

अग्नि॑ष्वात्ताः पितर॒ एह ग॑च्छत॒ सदः॑सदः सदत सुप्रणीतयः ।

अ॒त्ता ह॒वींषि॒ प्रय॑तानि ब॒र्हिष्यथा॑ र॒यिं सर्व॑वीरं दधातन ॥ १०.०१५.११

agni̍ṣvāttāḥ pitara̱ eha ga̍cchata̱ sada̍ḥsadaḥ sadata supraṇītayaḥ .

a̱ttā ha̱vīṃṣi̱ praya̍tāni ba̱rhiṣyathā̍ ra̱yiṃ sarva̍vīraṃ dadhātana .. 10.015.1111 Fathers whom Agni's flames have tasted, come ye nigh:- ye kindly leaders, take ye each your proper place.
Eat sacrificial food presented on the grass:- grant riches with a multitude of hero sons.


Sloka : 10.15.12

त्वम॑ग्न ईळि॒तो जा॑तवे॒दोऽवा॑ड्ढ॒व्यानि॑ सुर॒भीणि॑ कृ॒त्वी ।

प्रादाः॑ पि॒तृभ्यः॑ स्व॒धया॒ ते अ॑क्षन्न॒द्धि त्वं दे॑व॒ प्रय॑ता ह॒वींषि॑ ॥ १०.०१५.१२

tvama̍gna īl̤i̱to jā̍tave̱do'vā̍ḍḍha̱vyāni̍ sura̱bhīṇi̍ kṛ̱tvī .

prādā̍ḥ pi̱tṛbhya̍ḥ sva̱dhayā̱ te a̍kṣanna̱ddhi tvaṃ de̍va̱ praya̍tā ha̱vīṃṣi̍ .. 10.015.1212 Thou, Agni Jātavedas, when entreated, didst bear the offerings which thou madest fragrant,
And give them to the Fathers who did cat them with Svadha. Eat, thou God, the gifts we bring thee.


Sloka : 10.15.13

ये चे॒ह पि॒तरो॒ ये च॒ नेह याँश्च॑ वि॒द्म याँ उ॑ च॒ न प्र॑वि॒द्म ।

त्वं वे॑त्थ॒ यति॒ ते जा॑तवेदः स्व॒धाभि॑र्य॒ज्ञं सुकृ॑तं जुषस्व ॥ १०.०१५.१३

ye ce̱ha pi̱taro̱ ye ca̱ neha yām̐śca̍ vi̱dma yām̐ u̍ ca̱ na pra̍vi̱dma .

tvaṃ ve̍ttha̱ yati̱ te jā̍tavedaḥ sva̱dhābhi̍rya̱jñaṃ sukṛ̍taṃ juṣasva .. 10.015.1313 Thou, Jātavedas, knowest well the number of Fathers who are here and who are absent,
Of Fathers whom we know and whom we know not:- accept the sacrifice wellprepared with portions.


Sloka : 10.15.14

ये अ॑ग्निद॒ग्धा ये अन॑ग्निदग्धा॒ मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दय॑न्ते ।

तेभिः॑ स्व॒राळसु॑नीतिमे॒तां य॑थाव॒शं त॒न्वं॑ कल्पयस्व ॥ १०.०१५.१४

ye a̍gnida̱gdhā ye ana̍gnidagdhā̱ madhye̍ di̱vaḥ sva̱dhayā̍ mā̱daya̍nte .

tebhi̍ḥ sva̱rāl̤asu̍nītime̱tāṃ ya̍thāva̱śaṃ ta̱nva̍ṃ kalpayasva .. 10.015.1414 They who, consumed by fire or not cremated, joy in their offering in the midst of heaven,—
Grant them, O Sovran Lord, the world of spirits and their own body, as thy pleasure wills it.


Sloka : 10.16.1

मैन॑मग्ने॒ वि द॑हो॒ माभि शो॑चो॒ मास्य॒ त्वचं॑ चिक्षिपो॒ मा शरी॑रम् ।

य॒दा श‍ृ॒तं कृ॒णवो॑ जातवे॒दोऽथे॑मेनं॒ प्र हि॑णुतात्पि॒तृभ्यः॑ ॥ १०.०१६.०१

maina̍magne̱ vi da̍ho̱ mābhi śo̍co̱ māsya̱ tvaca̍ṃ cikṣipo̱ mā śarī̍ram .

ya̱dā śṛ̱taṃ kṛ̱ṇavo̍ jātave̱do'the̍mena̱ṃ pra hi̍ṇutātpi̱tṛbhya̍ḥ .. 10.016.011. Burn him not up, nor quite consume him, Agni:- let not his body or his skin be scattered.
O Jātavedas, when thou hast matured him, then send him on his way unto the Fathers.


Sloka : 10.16.2

श‍ृ॒तं य॒दा कर॑सि जातवे॒दोऽथे॑मेनं॒ परि॑ दत्तात्पि॒तृभ्यः॑ ।

य॒दा गच्छा॒त्यसु॑नीतिमे॒तामथा॑ दे॒वानां॑ वश॒नीर्भ॑वाति ॥ १०.०१६.०२

śṛ̱taṃ ya̱dā kara̍si jātave̱do'the̍mena̱ṃ pari̍ dattātpi̱tṛbhya̍ḥ .

ya̱dā gacchā̱tyasu̍nītime̱tāmathā̍ de̱vānā̍ṃ vaśa̱nīrbha̍vāti .. 10.016.022 When thou hast made him ready, Jātavedas, then do thou give him over to the Fathers.
When he attains unto the life that waits him, he shall become the Deities' controller.


Sloka : 10.16.3

सूर्यं॒ चक्षु॑र्गच्छतु॒ वात॑मा॒त्मा द्यां च॑ गच्छ पृथि॒वीं च॒ धर्म॑णा ।

अ॒पो वा॑ गच्छ॒ यदि॒ तत्र॑ ते हि॒तमोष॑धीषु॒ प्रति॑ तिष्ठा॒ शरी॑रैः ॥ १०.०१६.०३

sūrya̱ṃ cakṣu̍rgacchatu̱ vāta̍mā̱tmā dyāṃ ca̍ gaccha pṛthi̱vīṃ ca̱ dharma̍ṇā .

a̱po vā̍ gaccha̱ yadi̱ tatra̍ te hi̱tamoṣa̍dhīṣu̱ prati̍ tiṣṭhā̱ śarī̍raiḥ .. 10.016.033 The Sun receive thine eye, tne Wind thy spirit; go, as thy merit is, to earth or heaven.
Go, if it be thy lot, unto the waters; go, make thine home in plants with all thy members.


Sloka : 10.16.4

अ॒जो भा॒गस्तप॑सा॒ तं त॑पस्व॒ तं ते॑ शो॒चिस्त॑पतु॒ तं ते॑ अ॒र्चिः ।

यास्ते॑ शि॒वास्त॒न्वो॑ जातवेद॒स्ताभि॑र्वहैनं सु॒कृता॑मु लो॒कम् ॥ १०.०१६.०४

a̱jo bhā̱gastapa̍sā̱ taṃ ta̍pasva̱ taṃ te̍ śo̱cista̍patu̱ taṃ te̍ a̱rciḥ .

yāste̍ śi̱vāsta̱nvo̍ jātaveda̱stābhi̍rvahainaṃ su̱kṛtā̍mu lo̱kam .. 10.016.044 Thy portion is the goat:- with heat consume him:- let thy fierce flame, thy glowing splendour, burn him
With thine auspicious forms, o Jātavedas, bear this man to the region of the pious.


Sloka : 10.16.5

अव॑ सृज॒ पुन॑रग्ने पि॒तृभ्यो॒ यस्त॒ आहु॑त॒श्चर॑ति स्व॒धाभिः॑ ।

आयु॒र्वसा॑न॒ उप॑ वेतु॒ शेषः॒ सं ग॑च्छतां त॒न्वा॑ जातवेदः ॥ १०.०१६.०५

ava̍ sṛja̱ puna̍ragne pi̱tṛbhyo̱ yasta̱ āhu̍ta̱ścara̍ti sva̱dhābhi̍ḥ .

āyu̱rvasā̍na̱ upa̍ vetu̱ śeṣa̱ḥ saṃ ga̍cchatāṃ ta̱nvā̍ jātavedaḥ .. 10.016.055 Again, O Agni, to the Fathers send him who, offered in thee, goes with our oblations.
Wearing new life let him increase his offspring:- let him rejoin a body, Jātavedas.


Sloka : 10.16.6

यत्ते॑ कृ॒ष्णः श॑कु॒न आ॑तु॒तोद॑ पिपी॒लः स॒र्प उ॒त वा॒ श्वाप॑दः ।

अ॒ग्निष्टद्वि॒श्वाद॑ग॒दं कृ॑णोतु॒ सोम॑श्च॒ यो ब्रा॑ह्म॒णाँ आ॑वि॒वेश॑ ॥ १०.०१६.०६

yatte̍ kṛ̱ṣṇaḥ śa̍ku̱na ā̍tu̱toda̍ pipī̱laḥ sa̱rpa u̱ta vā̱ śvāpa̍daḥ .

a̱gniṣṭadvi̱śvāda̍ga̱daṃ kṛ̍ṇotu̱ soma̍śca̱ yo brā̍hma̱ṇām̐ ā̍vi̱veśa̍ .. 10.016.066 What wound soe’er the dark bird hath inflicted, the emmet, or the serpent, or the jackal,
May Agni who devoureth all things heal it and Soma who hath passed into the Brahmans.


Sloka : 10.16.7

अ॒ग्नेर्वर्म॒ परि॒ गोभि॑र्व्ययस्व॒ सं प्रोर्णु॑ष्व॒ पीव॑सा॒ मेद॑सा च ।

नेत्त्वा॑ धृ॒ष्णुर्हर॑सा॒ जर्हृ॑षाणो द॒धृग्वि॑ध॒क्ष्यन्प॑र्य॒ङ्खया॑ते ॥ १०.०१६.०७

a̱gnervarma̱ pari̱ gobhi̍rvyayasva̱ saṃ prorṇu̍ṣva̱ pīva̍sā̱ meda̍sā ca .

nettvā̍ dhṛ̱ṣṇurhara̍sā̱ jarhṛ̍ṣāṇo da̱dhṛgvi̍dha̱kṣyanpa̍rya̱ṅkhayā̍te .. 10.016.077 Shield thee with flesh against the flames of Agni, encompass thee about with fat and marrow,
So will the Bold One, eager to attack thee with fierce glow fail to girdle and consume thee.


Sloka : 10.16.8

इ॒मम॑ग्ने चम॒सं मा वि जि॑ह्वरः प्रि॒यो दे॒वाना॑मु॒त सो॒म्याना॑म् ।

ए॒ष यश्च॑म॒सो दे॑व॒पान॒स्तस्मि॑न्दे॒वा अ॒मृता॑ मादयन्ते ॥ १०.०१६.०८

i̱mama̍gne cama̱saṃ mā vi ji̍hvaraḥ pri̱yo de̱vānā̍mu̱ta so̱myānā̍m .

e̱ṣa yaśca̍ma̱so de̍va̱pāna̱stasmi̍nde̱vā a̱mṛtā̍ mādayante .. 10.016.088 Forbear, O Agni, to upset this ladle:- the Gods and they who merit Soma love it.
This ladle, this which serves the Gods to drink from, in this the Immortal Deities rejoice them.


Sloka : 10.16.9

क्र॒व्याद॑म॒ग्निं प्र हि॑णोमि दू॒रं य॒मरा॑ज्ञो गच्छतु रिप्रवा॒हः ।

इ॒हैवायमित॑रो जा॒तवे॑दा दे॒वेभ्यो॑ ह॒व्यं व॑हतु प्रजा॒नन् ॥ १०.०१६.०९

kra̱vyāda̍ma̱gniṃ pra hi̍ṇomi dū̱raṃ ya̱marā̍jño gacchatu ripravā̱haḥ .

i̱haivāyamita̍ro jā̱tave̍dā de̱vebhyo̍ ha̱vyaṃ va̍hatu prajā̱nan .. 10.016.099 1 send afar flesh eating Agni, bearing off stains may he depart to Yama's subjects.
But let this other Jātavedas carry oblation to the Gods, for he is skilful.


Sloka : 10.16.10

यो अ॒ग्निः क्र॒व्यात्प्र॑वि॒वेश॑ वो गृ॒हमि॒मं पश्य॒न्नित॑रं जा॒तवे॑दसम् ।

तं ह॑रामि पितृय॒ज्ञाय॑ दे॒वं स घ॒र्ममि॑न्वात्पर॒मे स॒धस्थे॑ ॥ १०.०१६.१०

yo a̱gniḥ kra̱vyātpra̍vi̱veśa̍ vo gṛ̱hami̱maṃ paśya̱nnita̍raṃ jā̱tave̍dasam .

taṃ ha̍rāmi pitṛya̱jñāya̍ de̱vaṃ sa gha̱rmami̍nvātpara̱me sa̱dhasthe̍ .. 10.016.1010 I choose as God for Father-worship Agni, flesh-eater, who hath past within your dwelling,
While looking on this other Jātavedas. Let him light flames in the supreme assembly.


Sloka : 10.16.11

यो अ॒ग्निः क्र॑व्य॒वाह॑नः पि॒तॄन्यक्ष॑दृता॒वृधः॑ ।

प्रेदु॑ ह॒व्यानि॑ वोचति दे॒वेभ्य॑श्च पि॒तृभ्य॒ आ ॥ १०.०१६.११

yo a̱gniḥ kra̍vya̱vāha̍naḥ pi̱tṝnyakṣa̍dṛtā̱vṛdha̍ḥ .

predu̍ ha̱vyāni̍ vocati de̱vebhya̍śca pi̱tṛbhya̱ ā .. 10.016.1111 With offerings meet let Agni bring the Fathers who support the Law.
Let him announce oblations paid to Fathers and to Deities.


Sloka : 10.16.12

उ॒शन्त॑स्त्वा॒ नि धी॑मह्यु॒शन्तः॒ समि॑धीमहि ।

उ॒शन्नु॑श॒त आ व॑ह पि॒तॄन्ह॒विषे॒ अत्त॑वे ॥ १०.०१६.१२

u̱śanta̍stvā̱ ni dhī̍mahyu̱śanta̱ḥ sami̍dhīmahi .

u̱śannu̍śa̱ta ā va̍ha pi̱tṝnha̱viṣe̱ atta̍ve .. 10.016.1212 Right gladly would we set thee down, right gladly make thee burn and glow.
Gladly bring yearning Fathers nigh to cat the food of sacrifice.


Sloka : 10.16.13

यं त्वम॑ग्ने स॒मद॑ह॒स्तमु॒ निर्वा॑पया॒ पुनः॑ ।

कि॒याम्ब्वत्र॑ रोहतु पाकदू॒र्वा व्य॑ल्कशा ॥ १०.०१६.१३

yaṃ tvama̍gne sa̱mada̍ha̱stamu̱ nirvā̍payā̱ puna̍ḥ .

ki̱yāmbvatra̍ rohatu pākadū̱rvā vya̍lkaśā .. 10.016.1313 Cool, Agni, and again refresh the spot which thou hast scorched and burnt.
Here let the water-lily grow, and tender grass and leafy herb.


Sloka : 10.16.14

शीति॑के॒ शीति॑कावति॒ ह्लादि॑के॒ ह्लादि॑कावति ।

म॒ण्डू॒क्या॒३॒॑ सु सं ग॑म इ॒मं स्व१॒॑ग्निं ह॑र्षय ॥ १०.०१६.१४

śīti̍ke̱ śīti̍kāvati̱ hlādi̍ke̱ hlādi̍kāvati .

ma̱ṇḍū̱kyā̱3̱̍ su saṃ ga̍ma i̱maṃ sva1̱̍gniṃ ha̍rṣaya .. 10.016.1414 O full of coolness, thou cool Plant, full of fresh moisture, freshening Herb,
Come hither with the female frog:- fill with delight this Agni here.


Sloka : 10.17.1

त्वष्टा॑ दुहि॒त्रे व॑ह॒तुं कृ॑णो॒तीती॒दं विश्वं॒ भुव॑नं॒ समे॑ति ।

य॒मस्य॑ मा॒ता प॑र्यु॒ह्यमा॑ना म॒हो जा॒या विव॑स्वतो ननाश ॥ १०.०१७.०१

tvaṣṭā̍ duhi̱tre va̍ha̱tuṃ kṛ̍ṇo̱tītī̱daṃ viśva̱ṃ bhuva̍na̱ṃ same̍ti .

ya̱masya̍ mā̱tā pa̍ryu̱hyamā̍nā ma̱ho jā̱yā viva̍svato nanāśa .. 10.017.011. TVASTAR prepares the bridal of his Daughter:- all the world hears the tidings and assembles.
But Yama's Mother, Spouse of great Vivasvān, vanished as she was carried to her dwelling.


Sloka : 10.17.2

अपा॑गूहन्न॒मृतां॒ मर्त्ये॑भ्यः कृ॒त्वी सव॑र्णामददु॒र्विव॑स्वते ।

उ॒ताश्विना॑वभर॒द्यत्तदासी॒दज॑हादु॒ द्वा मि॑थु॒ना स॑र॒ण्यूः ॥ १०.०१७.०२

apā̍gūhanna̱mṛtā̱ṃ martye̍bhyaḥ kṛ̱tvī sava̍rṇāmadadu̱rviva̍svate .

u̱tāśvinā̍vabhara̱dyattadāsī̱daja̍hādu̱ dvā mi̍thu̱nā sa̍ra̱ṇyūḥ .. 10.017.022 From mortal men they hid the Immortal Lady, made one like her and gave her to Vivasvān.
Saranyu brought to him the Aśvin brothers, and then deserted both twinned pairs of children.


Sloka : 10.17.3

पू॒षा त्वे॒तश्च्या॑वयतु॒ प्र वि॒द्वानन॑ष्टपशु॒र्भुव॑नस्य गो॒पाः ।

स त्वै॒तेभ्यः॒ परि॑ ददत्पि॒तृभ्यो॒ऽग्निर्दे॒वेभ्यः॑ सुविद॒त्रिये॑भ्यः ॥ १०.०१७.०३

pū̱ṣā tve̱taścyā̍vayatu̱ pra vi̱dvānana̍ṣṭapaśu̱rbhuva̍nasya go̱pāḥ .

sa tvai̱tebhya̱ḥ pari̍ dadatpi̱tṛbhyo̱'gnirde̱vebhya̍ḥ suvida̱triye̍bhyaḥ .. 10.017.033 Guard of the world, whose cattle ne’er are injured, may Pūṣan bear thee hence, for he hath knowledge.
May he consign thee to these Fathers' keeping, and to the gracious Gods let Agni give thee.


Sloka : 10.17.4

आयु॑र्वि॒श्वायुः॒ परि॑ पासति त्वा पू॒षा त्वा॑ पातु॒ प्रप॑थे पु॒रस्ता॑त् ।

यत्रास॑ते सु॒कृतो॒ यत्र॒ ते य॒युस्तत्र॑ त्वा दे॒वः स॑वि॒ता द॑धातु ॥ १०.०१७.०४

āyu̍rvi̱śvāyu̱ḥ pari̍ pāsati tvā pū̱ṣā tvā̍ pātu̱ prapa̍the pu̱rastā̍t .

yatrāsa̍te su̱kṛto̱ yatra̱ te ya̱yustatra̍ tvā de̱vaḥ sa̍vi̱tā da̍dhātu .. 10.017.044 May Āyu, giver of all life, protect thee, and bear thee forward on the distant pathway.
Thither let Savitar the God transport thee, where dwell the pious who have passed-before thee.


Sloka : 10.17.5

पू॒षेमा आशा॒ अनु॑ वेद॒ सर्वाः॒ सो अ॒स्माँ अभ॑यतमेन नेषत् ।

स्व॒स्ति॒दा आघृ॑णिः॒ सर्व॑वी॒रोऽप्र॑युच्छन्पु॒र ए॑तु प्रजा॒नन् ॥ १०.०१७.०५

pū̱ṣemā āśā̱ anu̍ veda̱ sarvā̱ḥ so a̱smām̐ abha̍yatamena neṣat .

sva̱sti̱dā āghṛ̍ṇi̱ḥ sarva̍vī̱ro'pra̍yucchanpu̱ra e̍tu prajā̱nan .. 10.017.055 Pūṣan knows all these realms:- may he conduct us by ways that are most free from fear and danger.
Giver of blessings, glowing, all-heroic, may he, thewise and watchful, go before us.


Sloka : 10.17.6

प्रप॑थे प॒थाम॑जनिष्ट पू॒षा प्रप॑थे दि॒वः प्रप॑थे पृथि॒व्याः ।

उ॒भे अ॒भि प्रि॒यत॑मे स॒धस्थे॒ आ च॒ परा॑ च चरति प्रजा॒नन् ॥ १०.०१७.०६

prapa̍the pa̱thāma̍janiṣṭa pū̱ṣā prapa̍the di̱vaḥ prapa̍the pṛthi̱vyāḥ .

u̱bhe a̱bhi pri̱yata̍me sa̱dhasthe̱ ā ca̱ parā̍ ca carati prajā̱nan .. 10.017.066 Pūṣan was born to move on distant pathways, on the road far from earth and far from heaven.
To both most wonted places of assembly he travels and returns with perfect knowledge.


Sloka : 10.17.7

सर॑स्वतीं देव॒यन्तो॑ हवन्ते॒ सर॑स्वतीमध्व॒रे ता॒यमा॑ने ।

सर॑स्वतीं सु॒कृतो॑ अह्वयन्त॒ सर॑स्वती दा॒शुषे॒ वार्यं॑ दात् ॥ १०.०१७.०७

sara̍svatīṃ deva̱yanto̍ havante̱ sara̍svatīmadhva̱re tā̱yamā̍ne .

sara̍svatīṃ su̱kṛto̍ ahvayanta̱ sara̍svatī dā̱śuṣe̱ vārya̍ṃ dāt .. 10.017.077 The pious call Sarasvatī, they worship Sarasvatī while sacrifice proceedeth.
The pious called Sarasvatī aforetime. Sarasvatī send bliss to him who giveth.


Sloka : 10.17.8

सर॑स्वति॒ या स॒रथं॑ य॒याथ॑ स्व॒धाभि॑र्देवि पि॒तृभि॒र्मद॑न्ती ।

आ॒सद्या॒स्मिन्ब॒र्हिषि॑ मादयस्वानमी॒वा इष॒ आ धे॑ह्य॒स्मे ॥ १०.०१७.०८

sara̍svati̱ yā sa̱ratha̍ṃ ya̱yātha̍ sva̱dhābhi̍rdevi pi̱tṛbhi̱rmada̍ntī .

ā̱sadyā̱sminba̱rhiṣi̍ mādayasvānamī̱vā iṣa̱ ā dhe̍hya̱sme .. 10.017.088 Sarasvatī, who camest with the Fathers, with them rejoicing thee in our oblations,
Seated upon this sacred grass be joyful, and give us strengthening food that brings no sickness.


Sloka : 10.17.9

सर॑स्वतीं॒ यां पि॒तरो॒ हव॑न्ते दक्षि॒णा य॒ज्ञम॑भि॒नक्ष॑माणाः ।

स॒ह॒स्रा॒र्घमि॒ळो अत्र॑ भा॒गं रा॒यस्पोषं॒ यज॑मानेषु धेहि ॥ १०.०१७.०९

sara̍svatī̱ṃ yāṃ pi̱taro̱ hava̍nte dakṣi̱ṇā ya̱jñama̍bhi̱nakṣa̍māṇāḥ .

sa̱ha̱srā̱rghami̱l̤o atra̍ bhā̱gaṃ rā̱yaspoṣa̱ṃ yaja̍māneṣu dhehi .. 10.017.099 Thou, called on as Sarasvatī by Fathers who come right forward to our solemn service,
Give food and wealth to present sacrificers, a portion, worth a thousand, of refreshment.


Sloka : 10.17.10

आपो॑ अ॒स्मान्मा॒तरः॑ शुन्धयन्तु घृ॒तेन॑ नो घृत॒प्वः॑ पुनन्तु ।

विश्वं॒ हि रि॒प्रं प्र॒वह॑न्ति दे॒वीरुदिदा॑भ्यः॒ शुचि॒रा पू॒त ए॑मि ॥ १०.०१७.१०

āpo̍ a̱smānmā̱tara̍ḥ śundhayantu ghṛ̱tena̍ no ghṛta̱pva̍ḥ punantu .

viśva̱ṃ hi ri̱praṃ pra̱vaha̍nti de̱vīrudidā̍bhya̱ḥ śuci̱rā pū̱ta e̍mi .. 10.017.1010 The Mother Floods shall make us bright and shining, cleansers of holy oil, with oil shall cleanse us:-
For, Goddesses, they bear off all defilement:- I, rise up from them purified and brightened.


Sloka : 10.17.11

द्र॒प्सश्च॑स्कन्द प्रथ॒माँ अनु॒ द्यूनि॒मं च॒ योनि॒मनु॒ यश्च॒ पूर्वः॑ ।

स॒मा॒नं योनि॒मनु॑ सं॒चर॑न्तं द्र॒प्सं जु॑हो॒म्यनु॑ स॒प्त होत्राः॑ ॥ १०.०१७.११

dra̱psaśca̍skanda pratha̱mām̐ anu̱ dyūni̱maṃ ca̱ yoni̱manu̱ yaśca̱ pūrva̍ḥ .

sa̱mā̱naṃ yoni̱manu̍ sa̱ṃcara̍ntaṃ dra̱psaṃ ju̍ho̱myanu̍ sa̱pta hotrā̍ḥ .. 10.017.1111 Through days of earliest date the Drop descended on this place and on that which was before it.
I offer up, throughout the seven oblations, the Drop which still to one same place is moving.


Sloka : 10.17.12

यस्ते॑ द्र॒प्सः स्कन्द॑ति॒ यस्ते॑ अं॒शुर्बा॒हुच्यु॑तो धि॒षणा॑या उ॒पस्था॑त् ।

अ॒ध्व॒र्योर्वा॒ परि॑ वा॒ यः प॒वित्रा॒त्तं ते॑ जुहोमि॒ मन॑सा॒ वष॑ट्कृतम् ॥ १०.०१७.१२

yaste̍ dra̱psaḥ skanda̍ti̱ yaste̍ a̱ṃśurbā̱hucyu̍to dhi̱ṣaṇā̍yā u̱pasthā̍t .

a̱dhva̱ryorvā̱ pari̍ vā̱ yaḥ pa̱vitrā̱ttaṃ te̍ juhomi̱ mana̍sā̱ vaṣa̍ṭkṛtam .. 10.017.1212 The Drop that falls, thy stalk which arms have shaken, which from the bosom of the press hath fallen,
Or from the Adhvaryu's purifying filter, I offer thee with heart and cry of Vaṣaṭ!


Sloka : 10.17.13

यस्ते॑ द्र॒प्सः स्क॒न्नो यस्ते॑ अं॒शुर॒वश्च॒ यः प॒रः स्रु॒चा ।

अ॒यं दे॒वो बृह॒स्पतिः॒ सं तं सि॑ञ्चतु॒ राध॑से ॥ १०.०१७.१३

yaste̍ dra̱psaḥ ska̱nno yaste̍ a̱ṃśura̱vaśca̱ yaḥ pa̱raḥ sru̱cā .

a̱yaṃ de̱vo bṛha̱spati̱ḥ saṃ taṃ si̍ñcatu̱ rādha̍se .. 10.017.1313 That fallen Drop of thine, the stalk which from the ladle fell away,
This present God Bṛhaspati shall pour it forth to make us rich.


Sloka : 10.17.14

पय॑स्वती॒रोष॑धयः॒ पय॑स्वन्माम॒कं वचः॑ ।

अ॒पां पय॑स्व॒दित्पय॒स्तेन॑ मा स॒ह शु॑न्धत ॥ १०.०१७.१४

paya̍svatī̱roṣa̍dhaya̱ḥ paya̍svanmāma̱kaṃ vaca̍ḥ .

a̱pāṃ paya̍sva̱ditpaya̱stena̍ mā sa̱ha śu̍ndhata .. 10.017.1414 The plants of earth are rich in milk, and rich in milk is this my speech;
And rich in milk the essence of the Waters:- make me pure therewith.


Sloka : 10.18.1

परं॑ मृत्यो॒ अनु॒ परे॑हि॒ पन्थां॒ यस्ते॒ स्व इत॑रो देव॒याना॑त् ।

चक्षु॑ष्मते श‍ृण्व॒ते ते॑ ब्रवीमि॒ मा नः॑ प्र॒जां री॑रिषो॒ मोत वी॒रान् ॥ १०.०१८.०१

para̍ṃ mṛtyo̱ anu̱ pare̍hi̱ panthā̱ṃ yaste̱ sva ita̍ro deva̱yānā̍t .

cakṣu̍ṣmate śṛṇva̱te te̍ bravīmi̱ mā na̍ḥ pra̱jāṃ rī̍riṣo̱ mota vī̱rān .. 10.018.011. Go hence, O Death, pursue thy special pathway apart from that which Gods are wont to travel.
To thee I say it who hast eyes and hearest:- Touch not our offspring, injure not our heroes.


Sloka : 10.18.2

मृ॒त्योः प॒दं यो॒पय॑न्तो॒ यदैत॒ द्राघी॑य॒ आयुः॑ प्रत॒रं दधा॑नाः ।

आ॒प्याय॑मानाः प्र॒जया॒ धने॑न शु॒द्धाः पू॒ता भ॑वत यज्ञियासः ॥ १०.०१८.०२

mṛ̱tyoḥ pa̱daṃ yo̱paya̍nto̱ yadaita̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṃ dadhā̍nāḥ .

ā̱pyāya̍mānāḥ pra̱jayā̱ dhane̍na śu̱ddhāḥ pū̱tā bha̍vata yajñiyāsaḥ .. 10.018.022 As ye have come effacing Mrtyu's footstep, to further times prolonging your existence,
May ye be rich in children and possessions. cleansed, purified, and meet for sacrificing.


Sloka : 10.18.3

इ॒मे जी॒वा वि मृ॒तैराव॑वृत्र॒न्नभू॑द्भ॒द्रा दे॒वहू॑तिर्नो अ॒द्य ।

प्राञ्चो॑ अगाम नृ॒तये॒ हसा॑य॒ द्राघी॑य॒ आयुः॑ प्रत॒रं दधा॑नाः ॥ १०.०१८.०३

i̱me jī̱vā vi mṛ̱tairāva̍vṛtra̱nnabhū̍dbha̱drā de̱vahū̍tirno a̱dya .

prāñco̍ agāma nṛ̱taye̱ hasā̍ya̱ drāghī̍ya̱ āyu̍ḥ prata̱raṃ dadhā̍nāḥ .. 10.018.033 Divided from the dead are these, the living:- now be our calling on the Gods successful.
We have gone forth for dancing and for laughter, tofurther times prolonging our existence.


Sloka : 10.18.4

इ॒मं जी॒वेभ्यः॑ परि॒धिं द॑धामि॒ मैषां॒ नु गा॒दप॑रो॒ अर्थ॑मे॒तम् ।

श॒तं जी॑वन्तु श॒रदः॑ पुरू॒चीर॒न्तर्मृ॒त्युं द॑धतां॒ पर्व॑तेन ॥ १०.०१८.०४

i̱maṃ jī̱vebhya̍ḥ pari̱dhiṃ da̍dhāmi̱ maiṣā̱ṃ nu gā̱dapa̍ro̱ artha̍me̱tam .

śa̱taṃ jī̍vantu śa̱rada̍ḥ purū̱cīra̱ntarmṛ̱tyuṃ da̍dhatā̱ṃ parva̍tena .. 10.018.044 Here I erect this rampart for the living; let none of these, none other, reach this limit.
May they survive a hundred lengthened autumns, and may they bury Death beneath this mountain.


Sloka : 10.18.5

यथाहा॑न्यनुपू॒र्वं भव॑न्ति॒ यथ॑ ऋ॒तव॑ ऋ॒तुभि॒र्यन्ति॑ सा॒धु ।

यथा॒ न पूर्व॒मप॑रो॒ जहा॑त्ये॒वा धा॑त॒रायूं॑षि कल्पयैषाम् ॥ १०.०१८.०५

yathāhā̍nyanupū̱rvaṃ bhava̍nti̱ yatha̍ ṛ̱tava̍ ṛ̱tubhi̱ryanti̍ sā̱dhu .

yathā̱ na pūrva̱mapa̍ro̱ jahā̍tye̱vā dhā̍ta̱rāyū̍ṃṣi kalpayaiṣām .. 10.018.055 As the days follow days in close succession, as with the seasons duly come the seasons,
As each successor fails not his foregoer, so form the lives of these, O great Ordainer.


Sloka : 10.18.6

आ रो॑ह॒तायु॑र्ज॒रसं॑ वृणा॒ना अ॑नुपू॒र्वं यत॑माना॒ यति॒ ष्ठ ।

इ॒ह त्वष्टा॑ सु॒जनि॑मा स॒जोषा॑ दी॒र्घमायुः॑ करति जी॒वसे॑ वः ॥ १०.०१८.०६

ā ro̍ha̱tāyu̍rja̱rasa̍ṃ vṛṇā̱nā a̍nupū̱rvaṃ yata̍mānā̱ yati̱ ṣṭha .

i̱ha tvaṣṭā̍ su̱jani̍mā sa̱joṣā̍ dī̱rghamāyu̍ḥ karati jī̱vase̍ vaḥ .. 10.018.066 Live your full lives ap! find old age delightful, all of you striving one behind the other.
May Tvaṣṭar, maker of fair things, be gracious and lengthen out the days of your existence.


Sloka : 10.18.7

इ॒मा नारी॑रविध॒वाः सु॒पत्नी॒राञ्ज॑नेन स॒र्पिषा॒ सं वि॑शन्तु ।

अ॒न॒श्रवो॑ऽनमी॒वाः सु॒रत्ना॒ आ रो॑हन्तु॒ जन॑यो॒ योनि॒मग्रे॑ ॥ १०.०१८.०७

i̱mā nārī̍ravidha̱vāḥ su̱patnī̱rāñja̍nena sa̱rpiṣā̱ saṃ vi̍śantu .

a̱na̱śravo̎namī̱vāḥ su̱ratnā̱ ā ro̍hantu̱ jana̍yo̱ yoni̱magre̍ .. 10.018.077 Let these unwidowed dames with noble husbands adorn themselves with fragrant balm and unguent.
Decked with fair jewels, tearless, free from sorrow, first let the dames go up to where he lieth.


Sloka : 10.18.8

उदी॑र्ष्व नार्य॒भि जी॑वलो॒कं ग॒तासु॑मे॒तमुप॑ शेष॒ एहि॑ ।

ह॒स्त॒ग्रा॒भस्य॑ दिधि॒षोस्तवे॒दं पत्यु॑र्जनि॒त्वम॒भि सं ब॑भूथ ॥ १०.०१८.०८

udī̍rṣva nārya̱bhi jī̍valo̱kaṃ ga̱tāsu̍me̱tamupa̍ śeṣa̱ ehi̍ .

ha̱sta̱grā̱bhasya̍ didhi̱ṣostave̱daṃ patyu̍rjani̱tvama̱bhi saṃ ba̍bhūtha .. 10.018.088 Rise, come unto the world of life, O woman:- come, he is lifeless by whose side thou liest.
Wifehood with this thy husband was thy portion, who took thy hand and wooed thee as a lover.


Sloka : 10.18.9

धनु॒र्हस्ता॑दा॒ददा॑नो मृ॒तस्या॒स्मे क्ष॒त्राय॒ वर्च॑से॒ बला॑य ।

अत्रै॒व त्वमि॒ह व॒यं सु॒वीरा॒ विश्वाः॒ स्पृधो॑ अ॒भिमा॑तीर्जयेम ॥ १०.०१८.०९

dhanu̱rhastā̍dā̱dadā̍no mṛ̱tasyā̱sme kṣa̱trāya̱ varca̍se̱ balā̍ya .

atrai̱va tvami̱ha va̱yaṃ su̱vīrā̱ viśvā̱ḥ spṛdho̍ a̱bhimā̍tīrjayema .. 10.018.099 From his dead hand I take the bow be carried, that it may be our power and might and glory.
There art thou, there; and here with noble heroes may we o’ercome all hosts that fight against us.


Sloka : 10.18.10

उप॑ सर्प मा॒तरं॒ भूमि॑मे॒तामु॑रु॒व्यच॑सं पृथि॒वीं सु॒शेवा॑म् ।

ऊर्ण॑म्रदा युव॒तिर्दक्षि॑णावत ए॒षा त्वा॑ पातु॒ निरृ॑तेरु॒पस्था॑त् ॥ १०.०१८.१०

upa̍ sarpa mā̱tara̱ṃ bhūmi̍me̱tāmu̍ru̱vyaca̍saṃ pṛthi̱vīṃ su̱śevā̍m .

ūrṇa̍mradā yuva̱tirdakṣi̍ṇāvata e̱ṣā tvā̍ pātu̱ nirṛ̍teru̱pasthā̍t .. 10.018.1010 Betake thee to the Iap of Earth the Mother, of Earth far-spreading, very kind and gracious.
Young Dame, wool-soft unto the guerdongiver, may she preserve thee from Destruction's bosom.


Sloka : 10.18.11

उच्छ्व॑ञ्चस्व पृथिवि॒ मा नि बा॑धथाः सूपाय॒नास्मै॑ भव सूपवञ्च॒ना ।

मा॒ता पु॒त्रं यथा॑ सि॒चाभ्ये॑नं भूम ऊर्णुहि ॥ १०.०१८.११

ucchva̍ñcasva pṛthivi̱ mā ni bā̍dhathāḥ sūpāya̱nāsmai̍ bhava sūpavañca̱nā .

mā̱tā pu̱traṃ yathā̍ si̱cābhye̍naṃ bhūma ūrṇuhi .. 10.018.1111 Heave thyself, Earth, nor press thee downward heavily:- afford him easy access, gently tending him.
Cover him, as a mother wraps her skirt about her child, O Earth.


Sloka : 10.18.12

उ॒च्छ्वञ्च॑माना पृथि॒वी सु ति॑ष्ठतु स॒हस्रं॒ मित॒ उप॒ हि श्रय॑न्ताम् ।

ते गृ॒हासो॑ घृत॒श्चुतो॑ भवन्तु वि॒श्वाहा॑स्मै शर॒णाः स॒न्त्वत्र॑ ॥ १०.०१८.१२

u̱cchvañca̍mānā pṛthi̱vī su ti̍ṣṭhatu sa̱hasra̱ṃ mita̱ upa̱ hi śraya̍ntām .

te gṛ̱hāso̍ ghṛta̱ścuto̍ bhavantu vi̱śvāhā̍smai śara̱ṇāḥ sa̱ntvatra̍ .. 10.018.1212 Now let the heaving earth be free from motion:- yea,—let a thousand clods remain above him.
Be they to him a home distilling fatness, here let them ever be his place of refuge.


Sloka : 10.18.13

उत्ते॑ स्तभ्नामि पृथि॒वीं त्वत्परी॒मं लो॒गं नि॒दध॒न्मो अ॒हं रि॑षम् ।

ए॒तां स्थूणां॑ पि॒तरो॑ धारयन्तु॒ तेऽत्रा॑ य॒मः साद॑ना ते मिनोतु ॥ १०.०१८.१३

utte̍ stabhnāmi pṛthi̱vīṃ tvatparī̱maṃ lo̱gaṃ ni̱dadha̱nmo a̱haṃ ri̍ṣam .

e̱tāṃ sthūṇā̍ṃ pi̱taro̍ dhārayantu̱ te'trā̍ ya̱maḥ sāda̍nā te minotu .. 10.018.1313 I stay the earth from thee, while over thee I place this piece of earth. May I be free from injury.
Here let the Fathers keep this pillar firm for thee, and there let Yama make thee an abiding-place.


Sloka : 10.18.14

प्र॒ती॒चीने॒ मामह॒नीष्वाः॑ प॒र्णमि॒वा द॑धुः ।

प्र॒तीचीं॑ जग्रभा॒ वाच॒मश्वं॑ रश॒नया॑ यथा ॥ १०.०१८.१४

pra̱tī̱cīne̱ māmaha̱nīṣvā̍ḥ pa̱rṇami̱vā da̍dhuḥ .

pra̱tīcī̍ṃ jagrabhā̱ vāca̱maśva̍ṃ raśa̱nayā̍ yathā .. 10.018.1414 Even as an arrow's feathers, they have set me on a fitting day.
The fit word have I caught and held as ’twere a courser with the rein.


Sloka : 10.19.1

नि व॑र्तध्वं॒ मानु॑ गाता॒स्मान्सि॑षक्त रेवतीः ।

अग्नी॑षोमा पुनर्वसू अ॒स्मे धा॑रयतं र॒यिम् ॥ १०.०१९.०१

ni va̍rtadhva̱ṃ mānu̍ gātā̱smānsi̍ṣakta revatīḥ .

agnī̍ṣomā punarvasū a̱sme dhā̍rayataṃ ra̱yim .. 10.019.011. TURN, go not farther on your way:- visit us, O ye Wealthy Ones.
Agni and Soma, ye who bring riches again, secure us wealth.


Sloka : 10.19.2

पुन॑रेना॒ नि व॑र्तय॒ पुन॑रेना॒ न्या कु॑रु ।

इन्द्र॑ एणा॒ नि य॑च्छत्व॒ग्निरे॑ना उ॒पाज॑तु ॥ १०.०१९.०२

puna̍renā̱ ni va̍rtaya̱ puna̍renā̱ nyā ku̍ru .

indra̍ eṇā̱ ni ya̍cchatva̱gnire̍nā u̱pāja̍tu .. 10.019.022 Make these return to us again, bring them beside us once again.
May. Indra give them back to us, and Agni drive them hither-ward.


Sloka : 10.19.3

पुन॑रे॒ता नि व॑र्तन्ताम॒स्मिन्पु॑ष्यन्तु॒ गोप॑तौ ।

इ॒हैवाग्ने॒ नि धा॑रये॒ह ति॑ष्ठतु॒ या र॒यिः ॥ १०.०१९.०३

puna̍re̱tā ni va̍rtantāma̱sminpu̍ṣyantu̱ gopa̍tau .

i̱haivāgne̱ ni dhā̍raye̱ha ti̍ṣṭhatu̱ yā ra̱yiḥ .. 10.019.033 Let them return to us again:- under this herdsman let them feed.
Do thou, O Agni, keep them here, and let the wealth we have remain.


Sloka : 10.19.4

यन्नि॒यानं॒ न्यय॑नं सं॒ज्ञानं॒ यत्प॒राय॑णम् ।

आ॒वर्त॑नं नि॒वर्त॑नं॒ यो गो॒पा अपि॒ तं हु॑वे ॥ १०.०१९.०४

yanni̱yāna̱ṃ nyaya̍naṃ sa̱ṃjñāna̱ṃ yatpa̱rāya̍ṇam .

ā̱varta̍naṃ ni̱varta̍na̱ṃ yo go̱pā api̱ taṃ hu̍ve .. 10.019.044 1 call upon their herdsman, him who knoweth well their coming nigh,
Their parting and their home-return, and watcheth their approach and rest.


Sloka : 10.19.5

य उ॒दान॒ड्व्यय॑नं॒ य उ॒दान॑ट् प॒राय॑णम् ।

आ॒वर्त॑नं नि॒वर्त॑न॒मपि॑ गो॒पा नि व॑र्तताम् ॥ १०.०१९.०५

ya u̱dāna̱ḍvyaya̍na̱ṃ ya u̱dāna̍ṭ pa̱rāya̍ṇam .

ā̱varta̍naṃ ni̱varta̍na̱mapi̍ go̱pā ni va̍rtatām .. 10.019.055 Yea, let the herdsman, too, return, who marketh well their driving-forth;
Marketh their wandering away, their turning back and coming home.


Sloka : 10.19.6

आ नि॑वर्त॒ नि व॑र्तय॒ पुन॑र्न इन्द्र॒ गा दे॑हि ।

जी॒वाभि॑र्भुनजामहै ॥ १०.०१९.०६

ā ni̍varta̱ ni va̍rtaya̱ puna̍rna indra̱ gā de̍hi .

jī̱vābhi̍rbhunajāmahai .. 10.019.066 Home-leader, lead them home to us; Indra, restore to us our kine:-
We will rejoice in them alive.


Sloka : 10.19.7

परि॑ वो वि॒श्वतो॑ दध ऊ॒र्जा घृ॒तेन॒ पय॑सा ।

ये दे॒वाः के च॑ य॒ज्ञिया॒स्ते र॒य्या सं सृ॑जन्तु नः ॥ १०.०१९.०७

pari̍ vo vi̱śvato̍ dadha ū̱rjā ghṛ̱tena̱ paya̍sā .

ye de̱vāḥ ke ca̍ ya̱jñiyā̱ste ra̱yyā saṃ sṛ̍jantu naḥ .. 10.019.077 1 offer you on every side butter and milk and strengthening food.
May all the Holy Deities pour down on us a flood of wealth.


Sloka : 10.19.8

आ नि॑वर्तन वर्तय॒ नि नि॑वर्तन वर्तय ।

भूम्या॒श्चत॑स्रः प्र॒दिश॒स्ताभ्य॑ एना॒ नि व॑र्तय ॥ १०.०१९.०८

ā ni̍vartana vartaya̱ ni ni̍vartana vartaya .

bhūmyā̱ścata̍sraḥ pra̱diśa̱stābhya̍ enā̱ ni va̍rtaya .. 10.019.088 O thou Home-leader, lead them home, restore them thou who bringest home.
Four are the quarters of the earth; from these bring back to us our kine,


Sloka : 10.20.1

भ॒द्रं नो॒ अपि॑ वातय॒ मनः॑ ॥ १०.०२०.०१

bha̱draṃ no̱ api̍ vātaya̱ mana̍ḥ .. 10.020.011. SEND unto us a good and happy mind.


Sloka : 10.20.2

अ॒ग्निमी॑ळे भु॒जां यवि॑ष्ठं शा॒सा मि॒त्रं दु॒र्धरी॑तुम् ।

यस्य॒ धर्म॒न्स्व१॒॑रेनीः॑ सप॒र्यन्ति॑ मा॒तुरूधः॑ ॥ १०.०२०.०२

a̱gnimī̍l̤e bhu̱jāṃ yavi̍ṣṭhaṃ śā̱sā mi̱traṃ du̱rdharī̍tum .

yasya̱ dharma̱nsva1̱̍renī̍ḥ sapa̱ryanti̍ mā̱turūdha̍ḥ .. 10.020.022 1 worship Agni, Youthfullest of Gods, resistless, Friend of laws;
Under whose guard and heavenly light the Spotted seek the Mother's breast:-


Sloka : 10.20.3

यमा॒सा कृ॒पनी॑ळं भा॒साके॑तुं व॒र्धय॑न्ति ।

भ्राज॑ते॒ श्रेणि॑दन् ॥ १०.०२०.०३

yamā̱sā kṛ̱panī̍l̤aṃ bhā̱sāke̍tuṃ va̱rdhaya̍nti .

bhrāja̍te̱ śreṇi̍dan .. 10.020.033 Whom with their mouth they magnify, bannered with flame and homed in light.
He glitters with his row of teeth.


Sloka : 10.20.4

अ॒र्यो वि॒शां गा॒तुरे॑ति॒ प्र यदान॑ड्दि॒वो अन्ता॑न् ।

क॒विर॒भ्रं दीद्या॑नः ॥ १०.०२०.०४

a̱ryo vi̱śāṃ gā̱ture̍ti̱ pra yadāna̍ḍdi̱vo antā̍n .

ka̱vira̱bhraṃ dīdyā̍naḥ .. 10.020.044 Kind, Furtherer of men, he comes, when he hath reached the ends of heaven,
Sage, giving splendour to the clouds.


Sloka : 10.20.5

जु॒षद्ध॒व्या मानु॑षस्यो॒र्ध्वस्त॑स्था॒वृभ्वा॑ य॒ज्ञे ।

मि॒न्वन्सद्म॑ पु॒र ए॑ति ॥ १०.०२०.०५

ju̱ṣaddha̱vyā mānu̍ṣasyo̱rdhvasta̍sthā̱vṛbhvā̍ ya̱jñe .

mi̱nvansadma̍ pu̱ra e̍ti .. 10.020.055 To taste man's offerings, he, the Strong, hath risen erect at sacrifice:-
Fixing his dwelling he proceeds.


Sloka : 10.20.6

स हि क्षेमो॑ ह॒विर्य॒ज्ञः श्रु॒ष्टीद॑स्य गा॒तुरे॑ति ।

अ॒ग्निं दे॒वा वाशी॑मन्तम् ॥ १०.०२०.०६

sa hi kṣemo̍ ha̱virya̱jñaḥ śru̱ṣṭīda̍sya gā̱ture̍ti .

a̱gniṃ de̱vā vāśī̍mantam .. 10.020.066 Here are oblation, worship, rest:- rapidly comes his furtherance.
To sword-armed Agni come the Gods.


Sloka : 10.20.7

य॒ज्ञा॒साहं॒ दुव॑ इषे॒ऽग्निं पूर्व॑स्य॒ शेव॑स्य ।

अद्रेः॑ सू॒नुमा॒युमा॑हुः ॥ १०.०२०.०७

ya̱jñā̱sāha̱ṃ duva̍ iṣe̱'gniṃ pūrva̍sya̱ śeva̍sya .

adre̍ḥ sū̱numā̱yumā̍huḥ .. 10.020.077 With service for chief bliss I seek the Lord of Sacrifice, Agni, whom
They call the Living, Son of Cloud.


Sloka : 10.20.8

नरो॒ ये के चा॒स्मदा विश्वेत्ते वा॒म आ स्युः॑ ।

अ॒ग्निं ह॒विषा॒ वर्ध॑न्तः ॥ १०.०२०.०८

naro̱ ye ke cā̱smadā viśvette vā̱ma ā syu̍ḥ .

a̱gniṃ ha̱viṣā̱ vardha̍ntaḥ .. 10.020.088 Blest evermore be all the men who come from us, who magnify
Agni with sacrificial gifts.


Sloka : 10.20.9

कृ॒ष्णः श्वे॒तो॑ऽरु॒षो यामो॑ अस्य ब्र॒ध्न ऋ॒ज्र उ॒त शोणो॒ यश॑स्वान् ।

हिर॑ण्यरूपं॒ जनि॑ता जजान ॥ १०.०२०.०९

kṛ̱ṣṇaḥ śve̱to̎ru̱ṣo yāmo̍ asya bra̱dhna ṛ̱jra u̱ta śoṇo̱ yaśa̍svān .

hira̍ṇyarūpa̱ṃ jani̍tā jajāna .. 10.020.099 The path he treads is black and white and red, and striped, and brown, crimson, and glorious.
His sire begat him bright with hues of gold.


Sloka : 10.20.10

ए॒वा ते॑ अग्ने विम॒दो म॑नी॒षामूर्जो॑ नपाद॒मृते॑भिः स॒जोषाः॑ ।

गिर॒ आ व॑क्षत्सुम॒तीरि॑या॒न इष॒मूर्जं॑ सुक्षि॒तिं विश्व॒माभाः॑ ॥ १०.०२०.१०

e̱vā te̍ agne vima̱do ma̍nī̱ṣāmūrjo̍ napāda̱mṛte̍bhiḥ sa̱joṣā̍ḥ .

gira̱ ā va̍kṣatsuma̱tīri̍yā̱na iṣa̱mūrja̍ṃ sukṣi̱tiṃ viśva̱mābhā̍ḥ .. 10.020.1010 Thus with his thoughts, O Son of Strength, O Agni, hath Vimada, accordant with the Immortals,
Offered thee hymns, soliciting thy favour. Thou hast brought all food, strength, a prosperous dwelling.


Sloka : 10.21.1

आग्निं न स्ववृ॑क्तिभि॒र्होता॑रं त्वा वृणीमहे ।

य॒ज्ञाय॑ स्ती॒र्णब॑र्हिषे॒ वि वो॒ मदे॑ शी॒रं पा॑व॒कशो॑चिषं॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०१

āgniṃ na svavṛ̍ktibhi̱rhotā̍raṃ tvā vṛṇīmahe .

ya̱jñāya̍ stī̱rṇaba̍rhiṣe̱ vi vo̱ made̍ śī̱raṃ pā̍va̱kaśo̍ciṣa̱ṃ viva̍kṣase .. 10.021.011. WITH offerings of our own we choose thee, Agni, as Invoking Priest,
For sacrifice with trimmed grass,—at your glad carouse-piercing and brightly shining. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.2

त्वामु॒ ते स्वा॒भुवः॑ शु॒म्भन्त्यश्व॑राधसः ।

वेति॒ त्वामु॑प॒सेच॑नी॒ वि वो॒ मद॒ ऋजी॑तिरग्न॒ आहु॑ति॒र्विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०२

tvāmu̱ te svā̱bhuva̍ḥ śu̱mbhantyaśva̍rādhasaḥ .

veti̱ tvāmu̍pa̱seca̍nī̱ vi vo̱ mada̱ ṛjī̍tiragna̱ āhu̍ti̱rviva̍kṣase .. 10.021.022 The wealthy ones adorn thee, they who bring us horses as their gift:-
The sprinkling ladle, Agni,—at your glad carouse -and glowing offering taste thee. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.3

त्वे ध॒र्माण॑ आसते जु॒हूभिः॑ सिञ्च॒तीरि॑व ।

कृ॒ष्णा रू॒पाण्यर्जु॑ना॒ वि वो॒ मदे॒ विश्वा॒ अधि॒ श्रियो॑ धिषे॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०३

tve dha̱rmāṇa̍ āsate ju̱hūbhi̍ḥ siñca̱tīri̍va .

kṛ̱ṣṇā rū̱pāṇyarju̍nā̱ vi vo̱ made̱ viśvā̱ adhi̱ śriyo̍ dhiṣe̱ viva̍kṣase .. 10.021.033 The holy statutes rest by thee, as ’twere with ladles that o’erflow.
Black and white-gleaming colours,—at your glad carouse-all glories thou assurnest. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.4

यम॑ग्ने॒ मन्य॑से र॒यिं सह॑सावन्नमर्त्य ।

तमा नो॒ वाज॑सातये॒ वि वो॒ मदे॑ य॒ज्ञेषु॑ चि॒त्रमा भ॑रा॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०४

yama̍gne̱ manya̍se ra̱yiṃ saha̍sāvannamartya .

tamā no̱ vāja̍sātaye̱ vi vo̱ made̍ ya̱jñeṣu̍ ci̱tramā bha̍rā̱ viva̍kṣase .. 10.021.044 O Agni, what thou deemest wealth, Victorious and Immortal One!
Bring thou to give us vigour,—at your glad carouse -splendid at sacrifices. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.5

अ॒ग्निर्जा॒तो अथ॑र्वणा वि॒दद्विश्वा॑नि॒ काव्या॑ ।

भुव॑द्दू॒तो वि॒वस्व॑तो॒ वि वो॒ मदे॑ प्रि॒यो य॒मस्य॒ काम्यो॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०५

a̱gnirjā̱to atha̍rvaṇā vi̱dadviśvā̍ni̱ kāvyā̍ .

bhuva̍ddū̱to vi̱vasva̍to̱ vi vo̱ made̍ pri̱yo ya̱masya̱ kāmyo̱ viva̍kṣase .. 10.021.055 Skilled in all lore is Agni, he whom erst Atharvan brought to life.
He was Vivasvān's envoy, at your glad carouse-the weIl-loved friend of Yama, Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.6

त्वां य॒ज्ञेष्वी॑ळ॒तेऽग्ने॑ प्रय॒त्य॑ध्व॒रे ।

त्वं वसू॑नि॒ काम्या॒ वि वो॒ मदे॒ विश्वा॑ दधासि दा॒शुषे॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०६

tvāṃ ya̱jñeṣvī̍l̤a̱te'gne̍ praya̱tya̍dhva̱re .

tvaṃ vasū̍ni̱ kāmyā̱ vi vo̱ made̱ viśvā̍ dadhāsi dā̱śuṣe̱ viva̍kṣase .. 10.021.066 At sacrifices they adore thee, Agni, when the rite proceeds.
All fair and lovely treasures-at your glad carouse-thou givest him who offers. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.7

त्वां य॒ज्ञेष्वृ॒त्विजं॒ चारु॑मग्ने॒ नि षे॑दिरे ।

घृ॒तप्र॑तीकं॒ मनु॑षो॒ वि वो॒ मदे॑ शु॒क्रं चेति॑ष्ठम॒क्षभि॒र्विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०७

tvāṃ ya̱jñeṣvṛ̱tvija̱ṃ cāru̍magne̱ ni ṣe̍dire .

ghṛ̱tapra̍tīka̱ṃ manu̍ṣo̱ vi vo̱ made̍ śu̱kraṃ ceti̍ṣṭhama̱kṣabhi̱rviva̍kṣase .. 10.021.077 Men, Agni, have established thee as welcome Priest at holy rites,
Thee whose face shines with butter,—at your glad carouse-bright, with eyes most observant. Thou art waxing great.


Sloka : 10.21.8

अग्ने॑ शु॒क्रेण॑ शो॒चिषो॒रु प्र॑थयसे बृ॒हत् ।

अ॒भि॒क्रन्द॑न्वृषायसे॒ वि वो॒ मदे॒ गर्भं॑ दधासि जा॒मिषु॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२१.०८

agne̍ śu̱kreṇa̍ śo̱ciṣo̱ru pra̍thayase bṛ̱hat .

a̱bhi̱kranda̍nvṛṣāyase̱ vi vo̱ made̱ garbha̍ṃ dadhāsi jā̱miṣu̱ viva̍kṣase .. 10.021.088 Wide and aloft thou spreadest thee, O Agni, with thy brilliant flame.
A Bull art thou when bellowing,—at your glad carouse-thou dost impregn the Sisters. Thou art waxing great.


Sloka : 10.22.1

कुह॑ श्रु॒त इन्द्रः॒ कस्मि॑न्न॒द्य जने॑ मि॒त्रो न श्रू॑यते ।

ऋषी॑णां वा॒ यः क्षये॒ गुहा॑ वा॒ चर्कृ॑षे गि॒रा ॥ १०.०२२.०१

kuha̍ śru̱ta indra̱ḥ kasmi̍nna̱dya jane̍ mi̱tro na śrū̍yate .

ṛṣī̍ṇāṃ vā̱ yaḥ kṣaye̱ guhā̍ vā̱ carkṛ̍ṣe gi̱rā .. 10.022.011. WHERE is famed Indra heard of? With what folk is he renowned to-day as Mitra is,—
Who in the home of Ṛṣis and in secret is extolled with song?


Sloka : 10.22.2

इ॒ह श्रु॒त इन्द्रो॑ अ॒स्मे अ॒द्य स्तवे॑ व॒ज्र्यृची॑षमः ।

मि॒त्रो न यो जने॒ष्वा यश॑श्च॒क्रे असा॒म्या ॥ १०.०२२.०२

i̱ha śru̱ta indro̍ a̱sme a̱dya stave̍ va̱jryṛcī̍ṣamaḥ .

mi̱tro na yo jane̱ṣvā yaśa̍śca̱kre asā̱myā .. 10.022.022 Even here is Indra famed, and among us this day the glorious Thunderer is praised,
He who like Mitra mid the folk hath won complete and full renown.


Sloka : 10.22.3

म॒हो यस्पतिः॒ शव॑सो॒ असा॒म्या म॒हो नृ॒म्णस्य॑ तूतु॒जिः ।

भ॒र्ता वज्र॑स्य धृ॒ष्णोः पि॒ता पु॒त्रमि॑व प्रि॒यम् ॥ १०.०२२.०३

ma̱ho yaspati̱ḥ śava̍so̱ asā̱myā ma̱ho nṛ̱mṇasya̍ tūtu̱jiḥ .

bha̱rtā vajra̍sya dhṛ̱ṣṇoḥ pi̱tā pu̱trami̍va pri̱yam .. 10.022.033 He who is Sovran Lord of great and perfect strength, exerter of heroic might,
Who bears the fearless thunder as a father bears his darling son.


Sloka : 10.22.4

यु॒जा॒नो अश्वा॒ वात॑स्य॒ धुनी॑ दे॒वो दे॒वस्य॑ वज्रिवः ।

स्यन्ता॑ प॒था वि॒रुक्म॑ता सृजा॒नः स्तो॒ष्यध्व॑नः ॥ १०.०२२.०४

yu̱jā̱no aśvā̱ vāta̍sya̱ dhunī̍ de̱vo de̱vasya̍ vajrivaḥ .

syantā̍ pa̱thā vi̱rukma̍tā sṛjā̱naḥ sto̱ṣyadhva̍naḥ .. 10.022.044 Harnessing to thy car, as God, two blustering Steeds Of the Wind-God, O Thunderer,
That speed along the shining path, thou making ways art glorified.


Sloka : 10.22.5

त्वं त्या चि॒द्वात॒स्याश्वागा॑ ऋ॒ज्रा त्मना॒ वह॑ध्यै ।

ययो॑र्दे॒वो न मर्त्यो॑ य॒न्ता नकि॑र्वि॒दाय्यः॑ ॥ १०.०२२.०५

tvaṃ tyā ci̱dvāta̱syāśvāgā̍ ṛ̱jrā tmanā̱ vaha̍dhyai .

yayo̍rde̱vo na martyo̍ ya̱ntā naki̍rvi̱dāyya̍ḥ .. 10.022.055 Even to these dark Steeds of Wind thou of thyself hast come to ride,
Of which no driver may be found, none, be he God or mortal man.


Sloka : 10.22.6

अध॒ ग्मन्तो॒शना॑ पृच्छते वां॒ कद॑र्था न॒ आ गृ॒हम् ।

आ ज॑ग्मथुः परा॒काद्दि॒वश्च॒ ग्मश्च॒ मर्त्य॑म् ॥ १०.०२२.०६

adha̱ gmanto̱śanā̍ pṛcchate vā̱ṃ kada̍rthā na̱ ā gṛ̱ham .

ā ja̍gmathuḥ parā̱kāddi̱vaśca̱ gmaśca̱ martya̍m .. 10.022.066 When ye approach, men ask you, thee and Uśanā:- Why come ye to our dwelling-place?
Why are ye come to mortal man from distant realms of eapth and heaven?


Sloka : 10.22.7

आ न॑ इन्द्र पृक्षसे॒ऽस्माकं॒ ब्रह्मोद्य॑तम् ।

तत्त्वा॑ याचाम॒हेऽवः॒ शुष्णं॒ यद्धन्नमा॑नुषम् ॥ १०.०२२.०७

ā na̍ indra pṛkṣase̱'smāka̱ṃ brahmodya̍tam .

tattvā̍ yācāma̱he'va̱ḥ śuṣṇa̱ṃ yaddhannamā̍nuṣam .. 10.022.077 O Indra, thou shalt speak us fair:- our holy prayer is offered up.
We pray to thee for help as thou didst strike the monster Śuṣṇa dead.


Sloka : 10.22.8

अ॒क॒र्मा दस्यु॑र॒भि नो॑ अम॒न्तुर॒न्यव्र॑तो॒ अमा॑नुषः ।

त्वं तस्या॑मित्रह॒न्वध॑र्दा॒सस्य॑ दम्भय ॥ १०.०२२.०८

a̱ka̱rmā dasyu̍ra̱bhi no̍ ama̱ntura̱nyavra̍to̱ amā̍nuṣaḥ .

tvaṃ tasyā̍mitraha̱nvadha̍rdā̱sasya̍ dambhaya .. 10.022.088 Around us is the Dasyu, riteless, void of sense, inhuman, keeping alien laws.
Baffle, thou Slayer of the foe, the weapon which this Dāsa wields.


Sloka : 10.22.9

त्वं न॑ इन्द्र शूर॒ शूरै॑रु॒त त्वोता॑सो ब॒र्हणा॑ ।

पु॒रु॒त्रा ते॒ वि पू॒र्तयो॒ नव॑न्त क्षो॒णयो॑ यथा ॥ १०.०२२.०९

tvaṃ na̍ indra śūra̱ śūrai̍ru̱ta tvotā̍so ba̱rhaṇā̍ .

pu̱ru̱trā te̱ vi pū̱rtayo̱ nava̍nta kṣo̱ṇayo̍ yathā .. 10.022.099 Hero with Heroes, thou art ours:- yea, strong are they whom thou dost help.
In many a place are thy full gifts, and men, like vassals, sing thy praise.


Sloka : 10.22.10

त्वं तान्वृ॑त्र॒हत्ये॑ चोदयो॒ नॄन्का॑र्पा॒णे शू॑र वज्रिवः ।

गुहा॒ यदी॑ कवी॒नां वि॒शां नक्ष॑त्रशवसाम् ॥ १०.०२२.१०

tvaṃ tānvṛ̍tra̱hatye̍ codayo̱ nṝnkā̍rpā̱ṇe śū̍ra vajrivaḥ .

guhā̱ yadī̍ kavī̱nāṃ vi̱śāṃ nakṣa̍traśavasām .. 10.022.1010 Urge thou these heroes on to slay the enemy, brave Thunderer! in the fight with swords.
Even when hid among the tribes of Sages numerous as stars.


Sloka : 10.22.11

म॒क्षू ता त॑ इन्द्र दा॒नाप्न॑स आक्षा॒णे शू॑र वज्रिवः ।

यद्ध॒ शुष्ण॑स्य द॒म्भयो॑ जा॒तं विश्वं॑ स॒याव॑भिः ॥ १०.०२२.११

ma̱kṣū tā ta̍ indra dā̱nāpna̍sa ākṣā̱ṇe śū̍ra vajrivaḥ .

yaddha̱ śuṣṇa̍sya da̱mbhayo̍ jā̱taṃ viśva̍ṃ sa̱yāva̍bhiḥ .. 10.022.1111 Swift come those gifts of thine whose hand is prompt to rend and burn, O Hero Thunder-armed:-
As thou with thy Companions didst destroy the whole of SuSnia's brood.


Sloka : 10.22.12

माकु॒ध्र्य॑गिन्द्र शूर॒ वस्वी॑र॒स्मे भू॑वन्न॒भिष्ट॑यः ।

व॒यंव॑यं त आसां सु॒म्ने स्या॑म वज्रिवः ॥ १०.०२२.१२

māku̱dhrya̍gindra śūra̱ vasvī̍ra̱sme bhū̍vanna̱bhiṣṭa̍yaḥ .

va̱yaṃva̍yaṃ ta āsāṃ su̱mne syā̍ma vajrivaḥ .. 10.022.1212 Let not thine excellent assistance come to us, O Hero Indra, profitless.
May we, may we enjoy the bliss of these thy favours, Thunderer!


Sloka : 10.22.13

अ॒स्मे ता त॑ इन्द्र सन्तु स॒त्याहिं॑सन्तीरुप॒स्पृशः॑ ।

वि॒द्याम॒ यासां॒ भुजो॑ धेनू॒नां न व॑ज्रिवः ॥ १०.०२२.१३

a̱sme tā ta̍ indra santu sa̱tyāhi̍ṃsantīrupa̱spṛśa̍ḥ .

vi̱dyāma̱ yāsā̱ṃ bhujo̍ dhenū̱nāṃ na va̍jrivaḥ .. 10.022.1313 May those soft impulses of thine, O Indra, be fruitful and innocent to us.
May we know these whose treasures are like those of milch-kine, Thunderer!


Sloka : 10.22.14

अ॒ह॒स्ता यद॒पदी॒ वर्ध॑त॒ क्षाः शची॑भिर्वे॒द्याना॑म् ।

शुष्णं॒ परि॑ प्रदक्षि॒णिद्वि॒श्वाय॑वे॒ नि शि॑श्नथः ॥ १०.०२२.१४

a̱ha̱stā yada̱padī̱ vardha̍ta̱ kṣāḥ śacī̍bhirve̱dyānā̍m .

śuṣṇa̱ṃ pari̍ pradakṣi̱ṇidvi̱śvāya̍ve̱ ni śi̍śnathaḥ .. 10.022.1414 That Earth, through power of knowing things that may be known, handless and footless yet might thrive,
Thou slewest, turning to the right, gu;na for every living man.


Sloka : 10.22.15

पिबा॑पि॒बेदि॑न्द्र शूर॒ सोमं॒ मा रि॑षण्यो वसवान॒ वसुः॒ सन् ।

उ॒त त्रा॑यस्व गृण॒तो म॒घोनो॑ म॒हश्च॑ रा॒यो रे॒वत॑स्कृधी नः ॥ १०.०२२.१५

pibā̍pi̱bedi̍ndra śūra̱ soma̱ṃ mā ri̍ṣaṇyo vasavāna̱ vasu̱ḥ san .

u̱ta trā̍yasva gṛṇa̱to ma̱ghono̍ ma̱haśca̍ rā̱yo re̱vata̍skṛdhī naḥ .. 10.022.1515 Drink, drink the Soma, Hero Indra; be not withheld as thou art good, O Treasure-giver.
Preserve the singers and our liberal princes, and make us wealthy with abundant riches.


Sloka : 10.23.1

यजा॑मह॒ इन्द्रं॒ वज्र॑दक्षिणं॒ हरी॑णां र॒थ्यं१॒॑ विव्र॑तानाम् ।

प्र श्मश्रु॒ दोधु॑वदू॒र्ध्वथा॑ भू॒द्वि सेना॑भि॒र्दय॑मानो॒ वि राध॑सा ॥ १०.०२३.०१

yajā̍maha̱ indra̱ṃ vajra̍dakṣiṇa̱ṃ harī̍ṇāṃ ra̱thyaṃ1̱̍ vivra̍tānām .

pra śmaśru̱ dodhu̍vadū̱rdhvathā̍ bhū̱dvi senā̍bhi̱rdaya̍māno̱ vi rādha̍sā .. 10.023.011. INDRA, whose right hand wields the bolt, we worship, driver of Bay Steeds seeking sundered courses.
Shaking his beard with might he hath arisen, casting his weapons forth and dealing bounties.


Sloka : 10.23.2

हरी॒ न्व॑स्य॒ या वने॑ वि॒दे वस्विन्द्रो॑ म॒घैर्म॒घवा॑ वृत्र॒हा भु॑वत् ।

ऋ॒भुर्वाज॑ ऋभु॒क्षाः प॑त्यते॒ शवोऽव॑ क्ष्णौमि॒ दास॑स्य॒ नाम॑ चित् ॥ १०.०२३.०२

harī̱ nva̍sya̱ yā vane̍ vi̱de vasvindro̍ ma̱ghairma̱ghavā̍ vṛtra̱hā bhu̍vat .

ṛ̱bhurvāja̍ ṛbhu̱kṣāḥ pa̍tyate̱ śavo'va̍ kṣṇaumi̱ dāsa̍sya̱ nāma̍ cit .. 10.023.022 The treasure which his Bay Steeds found at sacrifice,—this wealth made opulent Indra slayer of the foe.
Ṛbhu, Ṛbhukṣan, Vāja-he is Lord of Might. The Dāsa's very name I utterly destroy.


Sloka : 10.23.3

य॒दा वज्रं॒ हिर॑ण्य॒मिदथा॒ रथं॒ हरी॒ यम॑स्य॒ वह॑तो॒ वि सू॒रिभिः॑ ।

आ ति॑ष्ठति म॒घवा॒ सन॑श्रुत॒ इन्द्रो॒ वाज॑स्य दी॒र्घश्र॑वस॒स्पतिः॑ ॥ १०.०२३.०३

ya̱dā vajra̱ṃ hira̍ṇya̱midathā̱ ratha̱ṃ harī̱ yama̍sya̱ vaha̍to̱ vi sū̱ribhi̍ḥ .

ā ti̍ṣṭhati ma̱ghavā̱ sana̍śruta̱ indro̱ vāja̍sya dī̱rghaśra̍vasa̱spati̍ḥ .. 10.023.033 When, with the Princes, Maghavari, famed of old, comes nigh the thunderbolt of gold, and the Controller's car
Which his two Tawny Coursers draw, then Indra is the Sovran Lord of power whose glory spreads afar.


Sloka : 10.23.4

सो चि॒न्नु वृ॒ष्टिर्यू॒थ्या॒३॒॑ स्वा सचा॒ँ इन्द्रः॒ श्मश्रू॑णि॒ हरि॑ता॒भि प्रु॑ष्णुते ।

अव॑ वेति सु॒क्षयं॑ सु॒ते मधूदिद्धू॑नोति॒ वातो॒ यथा॒ वन॑म् ॥ १०.०२३.०४

so ci̱nnu vṛ̱ṣṭiryū̱thyā̱3̱̍ svā sacā̱m̐ indra̱ḥ śmaśrū̍ṇi̱ hari̍tā̱bhi pru̍ṣṇute .

ava̍ veti su̱kṣaya̍ṃ su̱te madhūdiddhū̍noti̱ vāto̱ yathā̱ vana̍m .. 10.023.044 With him too is this rain of his that comes like herds:- Indra throws drops of moisture on his yellow beard.
When the sweet juice is shed he seeks the pleasant place, and stirs the worshipper as wind disturbs the wood.


Sloka : 10.23.5

यो वा॒चा विवा॑चो मृ॒ध्रवा॑चः पु॒रू स॒हस्राशि॑वा ज॒घान॑ ।

तत्त॒दिद॑स्य॒ पौंस्यं॑ गृणीमसि पि॒तेव॒ यस्तवि॑षीं वावृ॒धे शवः॑ ॥ १०.०२३.०५

yo vā̱cā vivā̍co mṛ̱dhravā̍caḥ pu̱rū sa̱hasrāśi̍vā ja̱ghāna̍ .

tatta̱dida̍sya̱ pauṃsya̍ṃ gṛṇīmasi pi̱teva̱ yastavi̍ṣīṃ vāvṛ̱dhe śava̍ḥ .. 10.023.055 We laud and praise his several deeds of valour who, fatherlike, with power hath made us stronger;
Who with his voice slew many thousand wicked ones who spake in varied manners with contemptuous cries.


Sloka : 10.23.6

स्तोमं॑ त इन्द्र विम॒दा अ॑जीजन॒न्नपू॑र्व्यं पुरु॒तमं॑ सु॒दान॑वे ।

वि॒द्मा ह्य॑स्य॒ भोज॑नमि॒नस्य॒ यदा प॒शुं न गो॒पाः क॑रामहे ॥ १०.०२३.०६

stoma̍ṃ ta indra vima̱dā a̍jījana̱nnapū̍rvyaṃ puru̱tama̍ṃ su̱dāna̍ve .

vi̱dmā hya̍sya̱ bhoja̍nami̱nasya̱ yadā pa̱śuṃ na go̱pāḥ ka̍rāmahe .. 10.023.066 Indra, the Vimadas have formed for thee a laud, copious, unparalleled, for thee Most Bountiful.
We know the good we gain from him the Mighty One when we attract him as a herdsman calls the kine.


Sloka : 10.23.7

माकि॑र्न ए॒ना स॒ख्या वि यौ॑षु॒स्तव॑ चेन्द्र विम॒दस्य॑ च॒ ऋषेः॑ ।

वि॒द्मा हि ते॒ प्रम॑तिं देव जामि॒वद॒स्मे ते॑ सन्तु स॒ख्या शि॒वानि॑ ॥ १०.०२३.०७

māki̍rna e̱nā sa̱khyā vi yau̍ṣu̱stava̍ cendra vima̱dasya̍ ca̱ ṛṣe̍ḥ .

vi̱dmā hi te̱ prama̍tiṃ deva jāmi̱vada̱sme te̍ santu sa̱khyā śi̱vāni̍ .. 10.023.077 Ne’er may this bond of friendship be dissevered, the Ṛṣi Vimada's and thine, O Indra.
We know thou carest for us as a brother with us, O God, be thine auspicious friendship.


Sloka : 10.24.1

इन्द्र॒ सोम॑मि॒मं पि॑ब॒ मधु॑मन्तं च॒मू सु॒तम् ।

अ॒स्मे र॒यिं नि धा॑रय॒ वि वो॒ मदे॑ सह॒स्रिणं॑ पुरूवसो॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२४.०१

indra̱ soma̍mi̱maṃ pi̍ba̱ madhu̍mantaṃ ca̱mū su̱tam .

a̱sme ra̱yiṃ ni dhā̍raya̱ vi vo̱ made̍ saha̱sriṇa̍ṃ purūvaso̱ viva̍kṣase .. 10.024.011. O INDRA, drink this Soma, pressed out in the mortar, full of sweets.
Send down to us great riches,—at your glad carouse-in thousands, O Most healthy. Thou art waxing great.


Sloka : 10.24.2

त्वां य॒ज्ञेभि॑रु॒क्थैरुप॑ ह॒व्येभि॑रीमहे ।

शची॑पते शचीनां॒ वि वो॒ मदे॒ श्रेष्ठं॑ नो धेहि॒ वार्यं॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२४.०२

tvāṃ ya̱jñebhi̍ru̱kthairupa̍ ha̱vyebhi̍rīmahe .

śacī̍pate śacīnā̱ṃ vi vo̱ made̱ śreṣṭha̍ṃ no dhehi̱ vārya̱ṃ viva̍kṣase .. 10.024.022 To thee with sacrifices, with oblations, and with lauds we come.
Lord of all strength and power, grant-at your glad carouse-the best choiceworthy treasure. Thou art waxing great.


Sloka : 10.24.3

यस्पति॒र्वार्या॑णा॒मसि॑ र॒ध्रस्य॑ चोदि॒ता ।

इन्द्र॑ स्तोतॄ॒णाम॑वि॒ता वि वो॒ मदे॑ द्वि॒षो नः॑ पा॒ह्यंह॑सो॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२४.०३

yaspati̱rvāryā̍ṇā̱masi̍ ra̱dhrasya̍ codi̱tā .

indra̍ stotṝ̱ṇāma̍vi̱tā vi vo̱ made̍ dvi̱ṣo na̍ḥ pā̱hyaṃha̍so̱ viva̍kṣase .. 10.024.033 Thou who art Lord of precious boons, inciter even of the churl.
Guardian of singers, Indra,—at your glad carouse-save us from woe and hatred. Thou art waxing great.


Sloka : 10.24.4

यु॒वं श॑क्रा माया॒विना॑ समी॒ची निर॑मन्थतम् ।

वि॒म॒देन॒ यदी॑ळि॒ता नास॑त्या नि॒रम॑न्थतम् ॥ १०.०२४.०४

yu̱vaṃ śa̍krā māyā̱vinā̍ samī̱cī nira̍manthatam .

vi̱ma̱dena̱ yadī̍l̤i̱tā nāsa̍tyā ni̱rama̍nthatam .. 10.024.044 Strong, Lords of Magic power, ye Twain churned the united worlds apart,
When ye, implored by Vimada, Nāsatyas, forced apart the pair.


Sloka : 10.24.5

विश्वे॑ दे॒वा अ॑कृपन्त समी॒च्योर्नि॒ष्पत॑न्त्योः ।

नास॑त्यावब्रुवन्दे॒वाः पुन॒रा व॑हता॒दिति॑ ॥ १०.०२४.०५

viśve̍ de̱vā a̍kṛpanta samī̱cyorni̱ṣpata̍ntyoḥ .

nāsa̍tyāvabruvande̱vāḥ puna̱rā va̍hatā̱diti̍ .. 10.024.055 When the united pair were rent asunder all the Gods complained.
The Gods to the Nāsatyas cried, Bring these together once again.


Sloka : 10.24.6

मधु॑मन्मे प॒राय॑णं॒ मधु॑म॒त्पुन॒राय॑नम् ।

ता नो॑ देवा दे॒वत॑या यु॒वं मधु॑मतस्कृतम् ॥ १०.०२४.०६

madhu̍manme pa̱rāya̍ṇa̱ṃ madhu̍ma̱tpuna̱rāya̍nam .

tā no̍ devā de̱vata̍yā yu̱vaṃ madhu̍mataskṛtam .. 10.024.066 Sweet be my going forth, and rich in sweets be my approach to home.
So, through your Deity, both Gods, enrich us with all pleasantness.


Sloka : 10.25.1

भ॒द्रं नो॒ अपि॑ वातय॒ मनो॒ दक्ष॑मु॒त क्रतु॑म् ।

अधा॑ ते स॒ख्ये अन्ध॑सो॒ वि वो॒ मदे॒ रण॒न्गावो॒ न यव॑से॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०१

bha̱draṃ no̱ api̍ vātaya̱ mano̱ dakṣa̍mu̱ta kratu̍m .

adhā̍ te sa̱khye andha̍so̱ vi vo̱ made̱ raṇa̱ngāvo̱ na yava̍se̱ viva̍kṣase .. 10.025.011. SEND us a good and happy mind, send energy and mental power.
Then-at your glad carouse-let men joy in thy love, Sweet juice! as kine in pasture. Thou. art waxing great.


Sloka : 10.25.2

हृ॒दि॒स्पृश॑स्त आसते॒ विश्वे॑षु सोम॒ धाम॑सु ।

अधा॒ कामा॑ इ॒मे मम॒ वि वो॒ मदे॒ वि ति॑ष्ठन्ते वसू॒यवो॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०२

hṛ̱di̱spṛśa̍sta āsate̱ viśve̍ṣu soma̱ dhāma̍su .

adhā̱ kāmā̍ i̱me mama̱ vi vo̱ made̱ vi ti̍ṣṭhante vasū̱yavo̱ viva̍kṣase .. 10.025.022 rn all thy forms, O Soma, rest thy powers that influence the heart.
So also these my longings-at your glad carouse-spread themselves seeking riches. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.3

उ॒त व्र॒तानि॑ सोम ते॒ प्राहं मि॑नामि पा॒क्या॑ ।

अधा॑ पि॒तेव॑ सू॒नवे॒ वि वो॒ मदे॑ मृ॒ळा नो॑ अ॒भि चि॑द्व॒धाद्विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०३

u̱ta vra̱tāni̍ soma te̱ prāhaṃ mi̍nāmi pā̱kyā̍ .

adhā̍ pi̱teva̍ sū̱nave̱ vi vo̱ made̍ mṛ̱l̤ā no̍ a̱bhi ci̍dva̱dhādviva̍kṣase .. 10.025.033 Even if, O Soma, I neglect thy laws through my simplicity,
Be gracious-at your glad carouse-as sire to son. Preserve us even from slaughter. T'hou. art waxing great.


Sloka : 10.25.4

समु॒ प्र य॑न्ति धी॒तयः॒ सर्गा॑सोऽव॒ताँ इ॑व ।

क्रतुं॑ नः सोम जी॒वसे॒ वि वो॒ मदे॑ धा॒रया॑ चम॒साँ इ॑व॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०४

samu̱ pra ya̍nti dhī̱taya̱ḥ sargā̍so'va̱tām̐ i̍va .

kratu̍ṃ naḥ soma jī̱vase̱ vi vo̱ made̍ dhā̱rayā̍ cama̱sām̐ i̍va̱ viva̍kṣase .. 10.025.044 Our songs in concert go to thee as streams of water to the wells.
Soma, that we may live, grant-at your glad carouse-full powers of mind, like beakers. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.5

तव॒ त्ये सो॑म॒ शक्ति॑भि॒र्निका॑मासो॒ व्यृ॑ण्विरे ।

गृत्स॑स्य॒ धीरा॑स्त॒वसो॒ वि वो॒ मदे॑ व्र॒जं गोम॑न्तम॒श्विनं॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०५

tava̱ tye so̍ma̱ śakti̍bhi̱rnikā̍māso̱ vyṛ̍ṇvire .

gṛtsa̍sya̱ dhīrā̍sta̱vaso̱ vi vo̱ made̍ vra̱jaṃ goma̍ntama̱śvina̱ṃ viva̍kṣase .. 10.025.055 O Soma, through thy might who art skilful and strong, these longing men,
These sages, have thrown open-at your glad carouse-the stall of kine and horses. Thou art waxing great


Sloka : 10.25.6

प॒शुं नः॑ सोम रक्षसि पुरु॒त्रा विष्ठि॑तं॒ जग॑त् ।

स॒माकृ॑णोषि जी॒वसे॒ वि वो॒ मदे॒ विश्वा॑ स॒म्पश्य॒न्भुव॑ना॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०६

pa̱śuṃ na̍ḥ soma rakṣasi puru̱trā viṣṭhi̍ta̱ṃ jaga̍t .

sa̱mākṛ̍ṇoṣi jī̱vase̱ vi vo̱ made̱ viśvā̍ sa̱mpaśya̱nbhuva̍nā̱ viva̍kṣase .. 10.025.066 Our herds thou guardest, Soma, and the moving world spread far and wide.
Thou fittest them for living,—at your glad carouse-looking upon all beings. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.7

त्वं नः॑ सोम वि॒श्वतो॑ गो॒पा अदा॑भ्यो भव ।

सेध॑ राज॒न्नप॒ स्रिधो॒ वि वो॒ मदे॒ मा नो॑ दुः॒शंस॑ ईशता॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०७

tvaṃ na̍ḥ soma vi̱śvato̍ go̱pā adā̍bhyo bhava .

sedha̍ rāja̱nnapa̱ sridho̱ vi vo̱ made̱ mā no̍ du̱ḥśaṃsa̍ īśatā̱ viva̍kṣase .. 10.025.077 On all sides, Soma, be to us a Guardian ne’er to be deceived.
King, drive away our foemen-at your glad carouse:-—let not the wicked rule us. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.8

त्वं नः॑ सोम सु॒क्रतु॑र्वयो॒धेया॑य जागृहि ।

क्षे॒त्र॒वित्त॑रो॒ मनु॑षो॒ वि वो॒ मदे॑ द्रु॒हो नः॑ पा॒ह्यंह॑सो॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०८

tvaṃ na̍ḥ soma su̱kratu̍rvayo̱dheyā̍ya jāgṛhi .

kṣe̱tra̱vitta̍ro̱ manu̍ṣo̱ vi vo̱ made̍ dru̱ho na̍ḥ pā̱hyaṃha̍so̱ viva̍kṣase .. 10.025.088 Be watchful, Soma, passing wise, to give us store of vital strength.
More skilled than man to guide us,—at your glad carouse-save us from harm and sorrow. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.9

त्वं नो॑ वृत्रहन्त॒मेन्द्र॑स्येन्दो शि॒वः सखा॑ ।

यत्सीं॒ हव॑न्ते समि॒थे वि वो॒ मदे॒ युध्य॑मानास्तो॒कसा॑तौ॒ विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.०९

tvaṃ no̍ vṛtrahanta̱mendra̍syendo śi̱vaḥ sakhā̍ .

yatsī̱ṃ hava̍nte sami̱the vi vo̱ made̱ yudhya̍mānāsto̱kasā̍tau̱ viva̍kṣase .. 10.025.099 Chief slayer of our foemen, thou, Indu, art Indra's gracious Friend,
When warriors invoke him-at your glad carouse -in fight, to win them offspring. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.10

अ॒यं घ॒ स तु॒रो मद॒ इन्द्र॑स्य वर्धत प्रि॒यः ।

अ॒यं क॒क्षीव॑तो म॒हो वि वो॒ मदे॑ म॒तिं विप्र॑स्य वर्धय॒द्विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.१०

a̱yaṃ gha̱ sa tu̱ro mada̱ indra̍sya vardhata pri̱yaḥ .

a̱yaṃ ka̱kṣīva̍to ma̱ho vi vo̱ made̍ ma̱tiṃ vipra̍sya vardhaya̱dviva̍kṣase .. 10.025.1010 Victorious is this gladdening drink:- to Indra dear it grows in strength.
This-at your glad carouse -enhanced the mighty hymn of the great sage Kakṣīvān. Thou art waxing great.


Sloka : 10.25.11

अ॒यं विप्रा॑य दा॒शुषे॒ वाजा॑ँ इयर्ति॒ गोम॑तः ।

अ॒यं स॒प्तभ्य॒ आ वरं॒ वि वो॒ मदे॒ प्रान्धं श्रो॒णं च॑ तारिष॒द्विव॑क्षसे ॥ १०.०२५.११

a̱yaṃ viprā̍ya dā̱śuṣe̱ vājā̍m̐ iyarti̱ goma̍taḥ .

a̱yaṃ sa̱ptabhya̱ ā vara̱ṃ vi vo̱ made̱ prāndhaṃ śro̱ṇaṃ ca̍ tāriṣa̱dviva̍kṣase .. 10.025.1111 This to the sage who offers gifts brings power that comes from wealth in kine.
This, better than the seven, hath-at your glad carouse-furthered the blind, the cripple. Thou art waxing great.


Sloka : 10.26.1

प्र ह्यच्छा॑ मनी॒षा स्पा॒र्हा यन्ति॑ नि॒युतः॑ ।

प्र द॒स्रा नि॒युद्र॑थः पू॒षा अ॑विष्टु॒ माहि॑नः ॥ १०.०२६.०१

pra hyacchā̍ manī̱ṣā spā̱rhā yanti̍ ni̱yuta̍ḥ .

pra da̱srā ni̱yudra̍thaḥ pū̱ṣā a̍viṣṭu̱ māhi̍naḥ .. 10.026.011. FORWARD upon their way proceed the ready teams, the lovely songs.
Further them glorious Pūṣan with yoked chariot, and the Mighty Twain!


Sloka : 10.26.2

यस्य॒ त्यन्म॑हि॒त्वं वा॒ताप्य॑म॒यं जनः॑ ।

विप्र॒ आ वं॑सद्धी॒तिभि॒श्चिके॑त सुष्टुती॒नाम् ॥ १०.०२६.०२

yasya̱ tyanma̍hi̱tvaṃ vā̱tāpya̍ma̱yaṃ jana̍ḥ .

vipra̱ ā va̍ṃsaddhī̱tibhi̱ścike̍ta suṣṭutī̱nām .. 10.026.022 With sacred hymns let this man here, this singer, win the God to whom
Belong this majesty and might. He hath observed our eulogies.


Sloka : 10.26.3

स वे॑द सुष्टुती॒नामिन्दु॒र्न पू॒षा वृषा॑ ।

अ॒भि प्सुरः॑ प्रुषायति व्र॒जं न॒ आ प्रु॑षायति ॥ १०.०२६.०३

sa ve̍da suṣṭutī̱nāmindu̱rna pū̱ṣā vṛṣā̍ .

a̱bhi psura̍ḥ pruṣāyati vra̱jaṃ na̱ ā pru̍ṣāyati .. 10.026.033 Pūṣan the Strong hath knowledge of sweet praises even as Indu hath.
He dews our corn with moisture, he bedews the pasture of our kine.


Sloka : 10.26.4

मं॒सी॒महि॑ त्वा व॒यम॒स्माकं॑ देव पूषन् ।

म॒ती॒नां च॒ साध॑नं॒ विप्रा॑णां चाध॒वम् ॥ १०.०२६.०४

ma̱ṃsī̱mahi̍ tvā va̱yama̱smāka̍ṃ deva pūṣan .

ma̱tī̱nāṃ ca̱ sādha̍na̱ṃ viprā̍ṇāṃ cādha̱vam .. 10.026.044 We will bethink ourselves of thee, O Pūṣan, O thou God, as One.
Who brings fulfilment of our hymns, and stirs the singer and the sage.


Sloka : 10.26.5

प्रत्य॑र्धिर्य॒ज्ञाना॑मश्वह॒यो रथा॑नाम् ।

ऋषिः॒ स यो मनु॑र्हितो॒ विप्र॑स्य यावयत्स॒खः ॥ १०.०२६.०५

pratya̍rdhirya̱jñānā̍maśvaha̱yo rathā̍nām .

ṛṣi̱ḥ sa yo manu̍rhito̱ vipra̍sya yāvayatsa̱khaḥ .. 10.026.055 joint-sharer of each sacrifice, the driver of the chariot steeds;
The Ṛṣi who is good to man, the singer's Friend and faithful Guard.


Sloka : 10.26.6

आ॒धीष॑माणायाः॒ पतिः॑ शु॒चाया॑श्च शु॒चस्य॑ च ।

वा॒सो॒वा॒योऽवी॑ना॒मा वासां॑सि॒ मर्मृ॑जत् ॥ १०.०२६.०६

ā̱dhīṣa̍māṇāyā̱ḥ pati̍ḥ śu̱cāyā̍śca śu̱casya̍ ca .

vā̱so̱vā̱yo'vī̍nā̱mā vāsā̍ṃsi̱ marmṛ̍jat .. 10.026.066 One who is Lord of Suca, Lord of Suca caring for herself:-
Weaving the raiment of the sheep and making raiment beautiful.


Sloka : 10.26.7

इ॒नो वाजा॑नां॒ पति॑रि॒नः पु॑ष्टी॒नां सखा॑ ।

प्र श्मश्रु॑ हर्य॒तो दू॑धो॒द्वि वृथा॒ यो अदा॑भ्यः ॥ १०.०२६.०७

i̱no vājā̍nā̱ṃ pati̍ri̱naḥ pu̍ṣṭī̱nāṃ sakhā̍ .

pra śmaśru̍ harya̱to dū̍dho̱dvi vṛthā̱ yo adā̍bhyaḥ .. 10.026.077 The mighty Lord of spoil and wealth, Strong Friend of all prosperity;
He with light movement shakes his beard, lovely and ne’er to be deceived.


Sloka : 10.26.8

आ ते॒ रथ॑स्य पूषन्न॒जा धुरं॑ ववृत्युः ।

विश्व॑स्या॒र्थिनः॒ सखा॑ सनो॒जा अन॑पच्युतः ॥ १०.०२६.०८

ā te̱ ratha̍sya pūṣanna̱jā dhura̍ṃ vavṛtyuḥ .

viśva̍syā̱rthina̱ḥ sakhā̍ sano̱jā ana̍pacyutaḥ .. 10.026.088 O Pūṣan, may those goats of thine turn hitherward thy chariot-pole.
Friend of all suppliants; art thou, born in old time, and arm and sure.


Sloka : 10.26.9

अ॒स्माक॑मू॒र्जा रथं॑ पू॒षा अ॑विष्टु॒ माहि॑नः ।

भुव॒द्वाजा॑नां वृ॒ध इ॒मं नः॑ श‍ृणव॒द्धव॑म् ॥ १०.०२६.०९

a̱smāka̍mū̱rjā ratha̍ṃ pū̱ṣā a̍viṣṭu̱ māhi̍naḥ .

bhuva̱dvājā̍nāṃ vṛ̱dha i̱maṃ na̍ḥ śṛṇava̱ddhava̍m .. 10.026.099 May the majestic Pūṣan speed our chariot with his power and might.
May he increase our store of wealth and listen to this call of ours.


Sloka : 10.27.1

अस॒त्सु मे॑ जरितः॒ साभि॑वे॒गो यत्सु॑न्व॒ते यज॑मानाय॒ शिक्ष॑म् ।

अना॑शीर्दाम॒हम॑स्मि प्रह॒न्ता स॑त्य॒ध्वृतं॑ वृजिना॒यन्त॑मा॒भुम् ॥ १०.०२७.०१

asa̱tsu me̍ jarita̱ḥ sābhi̍ve̱go yatsu̍nva̱te yaja̍mānāya̱ śikṣa̍m .

anā̍śīrdāma̱hama̍smi praha̱ntā sa̍tya̱dhvṛta̍ṃ vṛjinā̱yanta̍mā̱bhum .. 10.027.011. THIS, singer, is my firm determination, to aid the worshipper who pours the Soma.
I slay the man who brings no milkoblation, unrighteous, powerful, the truth's perverter.


Sloka : 10.27.2

यदीद॒हं यु॒धये॑ सं॒नया॒न्यदे॑वयून्त॒न्वा॒३॒॑ शूशु॑जानान् ।

अ॒मा ते॒ तुम्रं॑ वृष॒भं प॑चानि ती॒व्रं सु॒तं प॑ञ्चद॒शं नि षि॑ञ्चम् ॥ १०.०२७.०२

yadīda̱haṃ yu̱dhaye̍ sa̱ṃnayā̱nyade̍vayūnta̱nvā̱3̱̍ śūśu̍jānān .

a̱mā te̱ tumra̍ṃ vṛṣa̱bhaṃ pa̍cāni tī̱vraṃ su̱taṃ pa̍ñcada̱śaṃ ni ṣi̍ñcam .. 10.027.022 Then Will I, when I lead my friends to battle against the radiant persons of the godless,
Prepare for thee at home a vigorous bullock, and pour for thee the fifteen-fold strong juices.


Sloka : 10.27.3

नाहं तं वे॑द॒ य इति॒ ब्रवी॒त्यदे॑वयून्स॒मर॑णे जघ॒न्वान् ।

य॒दावाख्य॑त्स॒मर॑ण॒मृघा॑व॒दादिद्ध॑ मे वृष॒भा प्र ब्रु॑वन्ति ॥ १०.०२७.०३

nāhaṃ taṃ ve̍da̱ ya iti̱ bravī̱tyade̍vayūnsa̱mara̍ṇe jagha̱nvān .

ya̱dāvākhya̍tsa̱mara̍ṇa̱mṛghā̍va̱dādiddha̍ me vṛṣa̱bhā pra bru̍vanti .. 10.027.033 I know not him who sayeth and declareth that he hath slain the godless in the battle.
Soon as they see the furious combat raging, men speak forth praises of my vigorous horses.


Sloka : 10.27.4

यदज्ञा॑तेषु वृ॒जने॒ष्वासं॒ विश्वे॑ स॒तो म॒घवा॑नो म आसन् ।

जि॒नामि॒ वेत्क्षेम॒ आ सन्त॑मा॒भुं प्र तं क्षि॑णां॒ पर्व॑ते पाद॒गृह्य॑ ॥ १०.०२७.०४

yadajñā̍teṣu vṛ̱jane̱ṣvāsa̱ṃ viśve̍ sa̱to ma̱ghavā̍no ma āsan .

ji̱nāmi̱ vetkṣema̱ ā santa̍mā̱bhuṃ pra taṃ kṣi̍ṇā̱ṃ parva̍te pāda̱gṛhya̍ .. 10.027.044 While yet my deeds of might were unrecorded, all passed for Maghavans though I existed.
The potent one who dwelt in peace I conquered, grasped by the foot and slew him on the mountain.


Sloka : 10.27.5

न वा उ॒ मां वृ॒जने॑ वारयन्ते॒ न पर्व॑तासो॒ यद॒हं म॑न॒स्ये ।

मम॑ स्व॒नात्कृ॑धु॒कर्णो॑ भयात ए॒वेदनु॒ द्यून्कि॒रणः॒ समे॑जात् ॥ १०.०२७.०५

na vā u̱ māṃ vṛ̱jane̍ vārayante̱ na parva̍tāso̱ yada̱haṃ ma̍na̱sye .

mama̍ sva̱nātkṛ̍dhu̱karṇo̍ bhayāta e̱vedanu̱ dyūnki̱raṇa̱ḥ same̍jāt .. 10.027.055 None hinder me in mine heroic exploits, no, not the mountains when I will and purpose.
Even the deaf will tremble at my roaring, and every day will dust be agitated.


Sloka : 10.27.6

दर्श॒न्न्वत्र॑ श‍ृत॒पाँ अ॑नि॒न्द्रान्बा॑हु॒क्षदः॒ शर॑वे॒ पत्य॑मानान् ।

घृषुं॑ वा॒ ये नि॑नि॒दुः सखा॑य॒मध्यू॒ न्वे॑षु प॒वयो॑ ववृत्युः ॥ १०.०२७.०६

darśa̱nnvatra̍ śṛta̱pām̐ a̍ni̱ndrānbā̍hu̱kṣada̱ḥ śara̍ve̱ patya̍mānān .

ghṛṣu̍ṃ vā̱ ye ni̍ni̱duḥ sakhā̍ya̱madhyū̱ nve̍ṣu pa̱vayo̍ vavṛtyuḥ .. 10.027.066 To see the Indraless oblation-drinkers, mean offerers, o’ertaken by destruction!
Then shall the fellies of my car pass over those who have blamed my joyous Friend and scorned him.


Sloka : 10.27.7

अभू॒र्वौक्षी॒र्व्यु१॒॑ आयु॑रान॒ड्दर्ष॒न्नु पूर्वो॒ अप॑रो॒ नु द॑र्षत् ।

द्वे प॒वस्ते॒ परि॒ तं न भू॑तो॒ यो अ॒स्य पा॒रे रज॑सो वि॒वेष॑ ॥ १०.०२७.०७

abhū̱rvaukṣī̱rvyu1̱̍ āyu̍rāna̱ḍdarṣa̱nnu pūrvo̱ apa̍ro̱ nu da̍rṣat .

dve pa̱vaste̱ pari̱ taṃ na bhū̍to̱ yo a̱sya pā̱re raja̍so vi̱veṣa̍ .. 10.027.077 Thou wast, thou grewest to full vital vigour:- an earlier saw, a later one shall see thee.
Two canopies, as ’twere, are round about him who reacheth to the limit of this region.


Sloka : 10.27.8

गावो॒ यवं॒ प्रयु॑ता अ॒र्यो अ॑क्ष॒न्ता अ॑पश्यं स॒हगो॑पा॒श्चर॑न्तीः ।

हवा॒ इद॒र्यो अ॒भितः॒ समा॑य॒न्किय॑दासु॒ स्वप॑तिश्छन्दयाते ॥ १०.०२७.०८

gāvo̱ yava̱ṃ prayu̍tā a̱ryo a̍kṣa̱ntā a̍paśyaṃ sa̱hago̍pā̱ścara̍ntīḥ .

havā̱ ida̱ryo a̱bhita̱ḥ samā̍ya̱nkiya̍dāsu̱ svapa̍tiśchandayāte .. 10.027.088 The freed kine eat the barley of the pious. I saw them as they wandered with the herdsman.
The calling of the pious rang around them. What portion will these kine afford their owner?


Sloka : 10.27.9

सं यद्वयं॑ यव॒सादो॒ जना॑नाम॒हं य॒वाद॑ उ॒र्वज्रे॑ अ॒न्तः ।

अत्रा॑ यु॒क्तो॑ऽवसा॒तार॑मिच्छा॒दथो॒ अयु॑क्तं युनजद्वव॒न्वान् ॥ १०.०२७.०९

saṃ yadvaya̍ṃ yava̱sādo̱ janā̍nāma̱haṃ ya̱vāda̍ u̱rvajre̍ a̱ntaḥ .

atrā̍ yu̱kto̎vasā̱tāra̍micchā̱datho̱ ayu̍ktaṃ yunajadvava̱nvān .. 10.027.099 When we who cat the grass of men are gathered I am with barley-eaters in the corn-land.
There shall the captor yoke the yokeless bullock, and he who hath been yoked seek one to loose him.


Sloka : 10.27.10

अत्रेदु॑ मे मंससे स॒त्यमु॒क्तं द्वि॒पाच्च॒ यच्चतु॑ष्पात्संसृ॒जानि॑ ।

स्त्री॒भिर्यो अत्र॒ वृष॑णं पृत॒न्यादयु॑द्धो अस्य॒ वि भ॑जानि॒ वेदः॑ ॥ १०.०२७.१०

atredu̍ me maṃsase sa̱tyamu̱ktaṃ dvi̱pācca̱ yaccatu̍ṣpātsaṃsṛ̱jāni̍ .

strī̱bhiryo atra̱ vṛṣa̍ṇaṃ pṛta̱nyādayu̍ddho asya̱ vi bha̍jāni̱ veda̍ḥ .. 10.027.1010 There wilt thou hold as true my spoken purpose, to bring together quadrupeds. and bipeds.
I will divide, without a fight, his riches who warreth here, against the Bull, with women.


Sloka : 10.27.11

यस्या॑न॒क्षा दु॑हि॒ता जात्वास॒ कस्तां वि॒द्वाँ अ॒भि म॑न्याते अ॒न्धाम् ।

क॒त॒रो मे॒निं प्रति॒ तं मु॑चाते॒ य ईं॒ वहा॑ते॒ य ईं॑ वा वरे॒यात् ॥ १०.०२७.११

yasyā̍na̱kṣā du̍hi̱tā jātvāsa̱ kastāṃ vi̱dvām̐ a̱bhi ma̍nyāte a̱ndhām .

ka̱ta̱ro me̱niṃ prati̱ taṃ mu̍cāte̱ ya ī̱ṃ vahā̍te̱ ya ī̍ṃ vā vare̱yāt .. 10.027.1111 When a man's daughter hath been ever eyeless, who, knowing, will be wroth with her for blindness?
Which of the two will loose on him his anger-the man who leads her home or he who woos her?


Sloka : 10.27.12

किय॑ती॒ योषा॑ मर्य॒तो व॑धू॒योः परि॑प्रीता॒ पन्य॑सा॒ वार्ये॑ण ।

भ॒द्रा व॒धूर्भ॑वति॒ यत्सु॒पेशाः॑ स्व॒यं सा मि॒त्रं व॑नुते॒ जने॑ चित् ॥ १०.०२७.१२

kiya̍tī̱ yoṣā̍ marya̱to va̍dhū̱yoḥ pari̍prītā̱ panya̍sā̱ vārye̍ṇa .

bha̱drā va̱dhūrbha̍vati̱ yatsu̱peśā̍ḥ sva̱yaṃ sā mi̱traṃ va̍nute̱ jane̍ cit .. 10.027.1212 How many a maid is pleasing to the suitor who fain would marry for her splendid riches?
If the girl be both good and fair of feature, she finds, herself, a friend among the people.


Sloka : 10.27.13

प॒त्तो ज॑गार प्र॒त्यञ्च॑मत्ति शी॒र्ष्णा शिरः॒ प्रति॑ दधौ॒ वरू॑थम् ।

आसी॑न ऊ॒र्ध्वामु॒पसि॑ क्षिणाति॒ न्य॑ङ्ङुत्ता॒नामन्वे॑ति॒ भूमि॑म् ॥ १०.०२७.१३

pa̱tto ja̍gāra pra̱tyañca̍matti śī̱rṣṇā śira̱ḥ prati̍ dadhau̱ varū̍tham .

āsī̍na ū̱rdhvāmu̱pasi̍ kṣiṇāti̱ nya̍ṅṅuttā̱nāmanve̍ti̱ bhūmi̍m .. 10.027.1313 His feet have grasped:- he eats the man who meets him. Around his head he sets the head for shelter.
Sitting anear and right above he smites us, and follows earth that lies spread out beneath him.


Sloka : 10.27.14

बृ॒हन्न॑च्छा॒यो अ॑पला॒शो अर्वा॑ त॒स्थौ मा॒ता विषि॑तो अत्ति॒ गर्भः॑ ।

अ॒न्यस्या॑ व॒त्सं रि॑ह॒ती मि॑माय॒ कया॑ भु॒वा नि द॑धे धे॒नुरूधः॑ ॥ १०.०२७.१४

bṛ̱hanna̍cchā̱yo a̍palā̱śo arvā̍ ta̱sthau mā̱tā viṣi̍to atti̱ garbha̍ḥ .

a̱nyasyā̍ va̱tsaṃ ri̍ha̱tī mi̍māya̱ kayā̍ bhu̱vā ni da̍dhe dhe̱nurūdha̍ḥ .. 10.027.1414 High, leafless, shadowless, and swift is Heaven:- the Mother stands, the Youngling, loosed, is feeding.
Loud hath she lowed, licking Another's offspring. In what world hath the Cow laid down her udder?


Sloka : 10.27.15

स॒प्त वी॒रासो॑ अध॒रादुदा॑यन्न॒ष्टोत्त॒रात्ता॒त्सम॑जग्मिर॒न्ते ।

नव॑ प॒श्चाता॑त्स्थिवि॒मन्त॑ आय॒न्दश॒ प्राक्सानु॒ वि ति॑र॒न्त्यश्नः॑ ॥ १०.०२७.१५

sa̱pta vī̱rāso̍ adha̱rādudā̍yanna̱ṣṭotta̱rāttā̱tsama̍jagmira̱nte .

nava̍ pa̱ścātā̍tsthivi̱manta̍ āya̱ndaśa̱ prāksānu̱ vi ti̍ra̱ntyaśna̍ḥ .. 10.027.1515 Seven heroes from the nether part ascended, and from the upper part came eight together.
Nine from behind came armed with winnowing-baskets:- ten from the front pressed o’er the rock's high ridges.


Sloka : 10.27.16

द॒शा॒नामेकं॑ कपि॒लं स॑मा॒नं तं हि॑न्वन्ति॒ क्रत॑वे॒ पार्या॑य ।

गर्भं॑ मा॒ता सुधि॑तं व॒क्षणा॒स्ववे॑नन्तं तु॒षय॑न्ती बिभर्ति ॥ १०.०२७.१६

da̱śā̱nāmeka̍ṃ kapi̱laṃ sa̍mā̱naṃ taṃ hi̍nvanti̱ krata̍ve̱ pāryā̍ya .

garbha̍ṃ mā̱tā sudhi̍taṃ va̱kṣaṇā̱svave̍nantaṃ tu̱ṣaya̍ntī bibharti .. 10.027.1616 One of the ten, the tawny, shared in common, they send to execute their final purpose.
The Mother carries on her breast the Infant of noble form and soothes it while it knows not.


Sloka : 10.27.17

पीवा॑नं मे॒षम॑पचन्त वी॒रा न्यु॑प्ता अ॒क्षा अनु॑ दी॒व आ॑सन् ।

द्वा धनुं॑ बृह॒तीम॒प्स्व१॒॑न्तः प॒वित्र॑वन्ता चरतः पु॒नन्ता॑ ॥ १०.०२७.१७

pīvā̍naṃ me̱ṣama̍pacanta vī̱rā nyu̍ptā a̱kṣā anu̍ dī̱va ā̍san .

dvā dhanu̍ṃ bṛha̱tīma̱psva1̱̍ntaḥ pa̱vitra̍vantā carataḥ pu̱nantā̍ .. 10.027.1717 The Heroes dressed with fire the fatted wether:- the dice were thrown by way of sport and gaming.
Two reach the plain amid the heavenly waters, hallowing and with means of purifying.


Sloka : 10.27.18

वि क्रो॑श॒नासो॒ विष्व॑ञ्च आय॒न्पचा॑ति॒ नेमो॑ न॒हि पक्ष॑द॒र्धः ।

अ॒यं मे॑ दे॒वः स॑वि॒ता तदा॑ह॒ द्र्व॑न्न॒ इद्व॑नवत्स॒र्पिर॑न्नः ॥ १०.०२७.१८

vi kro̍śa̱nāso̱ viṣva̍ñca āya̱npacā̍ti̱ nemo̍ na̱hi pakṣa̍da̱rdhaḥ .

a̱yaṃ me̍ de̱vaḥ sa̍vi̱tā tadā̍ha̱ drva̍nna̱ idva̍navatsa̱rpira̍nnaḥ .. 10.027.1818 Crying aloud they ran in all directions:- One half of them will cook, and not the other.
To me hath Savitar, this God, declared it:- He will perform, whose food is wood and butter.


Sloka : 10.27.19

अप॑श्यं॒ ग्रामं॒ वह॑मानमा॒राद॑च॒क्रया॑ स्व॒धया॒ वर्त॑मानम् ।

सिष॑क्त्य॒र्यः प्र यु॒गा जना॑नां स॒द्यः शि॒श्ना प्र॑मिना॒नो नवी॑यान् ॥ १०.०२७.१९

apa̍śya̱ṃ grāma̱ṃ vaha̍mānamā̱rāda̍ca̱krayā̍ sva̱dhayā̱ varta̍mānam .

siṣa̍ktya̱ryaḥ pra yu̱gā janā̍nāṃ sa̱dyaḥ śi̱śnā pra̍minā̱no navī̍yān .. 10.027.1919 I saw a troop advancing from the distance moved, not by wheels but their own God-like nature.
The Friendly One seeks human generations, destroying, still new bands of evil beings.


Sloka : 10.27.20

ए॒तौ मे॒ गावौ॑ प्रम॒रस्य॑ यु॒क्तौ मो षु प्र से॑धी॒र्मुहु॒रिन्म॑मन्धि ।

आप॑श्चिदस्य॒ वि न॑श॒न्त्यर्थं॒ सूर॑श्च म॒र्क उप॑रो बभू॒वान् ॥ १०.०२७.२०

e̱tau me̱ gāvau̍ prama̱rasya̍ yu̱ktau mo ṣu pra se̍dhī̱rmuhu̱rinma̍mandhi .

āpa̍ścidasya̱ vi na̍śa̱ntyartha̱ṃ sūra̍śca ma̱rka upa̍ro babhū̱vān .. 10.027.2020 These my two Bulls, even Pramara's, are harnessed:- drive them not far; here let them often linger.
The waters even shall aid him to his object, and the all-cleansing Sun who is above us.


Sloka : 10.27.21

अ॒यं यो वज्रः॑ पुरु॒धा विवृ॑त्तो॒ऽवः सूर्य॑स्य बृह॒तः पुरी॑षात् ।

श्रव॒ इदे॒ना प॒रो अ॒न्यद॑स्ति॒ तद॑व्य॒थी ज॑रि॒माण॑स्तरन्ति ॥ १०.०२७.२१

a̱yaṃ yo vajra̍ḥ puru̱dhā vivṛ̍tto̱'vaḥ sūrya̍sya bṛha̱taḥ purī̍ṣāt .

śrava̱ ide̱nā pa̱ro a̱nyada̍sti̱ tada̍vya̱thī ja̍ri̱māṇa̍staranti .. 10.027.2121 This is the thunderbolt which often whirleth down from the lofty misty realm of Sūrya.
Beyond this realm there is another glory so through old age they pass and feel no sorrow.


Sloka : 10.27.22

वृ॒क्षेवृ॑क्षे॒ निय॑ता मीमय॒द्गौस्ततो॒ वयः॒ प्र प॑तान्पूरु॒षादः॑ ।

अथे॒दं विश्वं॒ भुव॑नं भयात॒ इन्द्रा॑य सु॒न्वदृष॑ये च॒ शिक्ष॑त् ॥ १०.०२७.२२

vṛ̱kṣevṛ̍kṣe̱ niya̍tā mīmaya̱dgaustato̱ vaya̱ḥ pra pa̍tānpūru̱ṣāda̍ḥ .

athe̱daṃ viśva̱ṃ bhuva̍naṃ bhayāta̱ indrā̍ya su̱nvadṛṣa̍ye ca̱ śikṣa̍t .. 10.027.2222 Bound fast to,every tree the cow is lowing, and thence the man-consuming birds are flying,
Then all this world, though pressing juice for Indra and strengthening the Ṛṣi, is affrighted.


Sloka : 10.27.23

दे॒वानां॒ माने॑ प्रथ॒मा अ॑तिष्ठन्कृ॒न्तत्रा॑देषा॒मुप॑रा॒ उदा॑यन् ।

त्रय॑स्तपन्ति पृथि॒वीम॑नू॒पा द्वा बृबू॑कं वहतः॒ पुरी॑षम् ॥ १०.०२७.२३

de̱vānā̱ṃ māne̍ pratha̱mā a̍tiṣṭhankṛ̱ntatrā̍deṣā̱mupa̍rā̱ udā̍yan .

traya̍stapanti pṛthi̱vīma̍nū̱pā dvā bṛbū̍kaṃ vahata̱ḥ purī̍ṣam .. 10.027.2323 In the Gods’ mansion stood the first-created, and from their separation came the later.
Three warm the Earth while holding stores of water, and Two of these convey the murmuring moisture.


Sloka : 10.27.24

सा ते॑ जी॒वातु॑रु॒त तस्य॑ विद्धि॒ मा स्मै॑ता॒दृगप॑ गूहः सम॒र्ये ।

आ॒विः स्वः॑ कृणु॒ते गूह॑ते बु॒सं स पा॒दुर॑स्य नि॒र्णिजो॒ न मु॑च्यते ॥ १०.०२७.२४

sā te̍ jī̱vātu̍ru̱ta tasya̍ viddhi̱ mā smai̍tā̱dṛgapa̍ gūhaḥ sama̱rye .

ā̱viḥ sva̍ḥ kṛṇu̱te gūha̍te bu̱saṃ sa pā̱dura̍sya ni̱rṇijo̱ na mu̍cyate .. 10.027.2424 This is thy life:- and do thou mark and know it. As such, hide not thyself in time of battle.
He manifests the light and hides the vapour:- his foot is never free from robes that veil it.


Sloka : 10.28.1

विश्वो॒ ह्य१॒॑न्यो अ॒रिरा॑ज॒गाम॒ ममेदह॒ श्वशु॑रो॒ ना ज॑गाम ।

ज॒क्षी॒याद्धा॒ना उ॒त सोमं॑ पपीया॒त्स्वा॑शितः॒ पुन॒रस्तं॑ जगायात् ॥ १०.०२८.०१

viśvo̱ hya1̱̍nyo a̱rirā̍ja̱gāma̱ mamedaha̱ śvaśu̍ro̱ nā ja̍gāma .

ja̱kṣī̱yāddhā̱nā u̱ta soma̍ṃ papīyā̱tsvā̍śita̱ḥ puna̱rasta̍ṃ jagāyāt .. 10.028.011. Now all my other friends are here assembled:- my Sire-in-law alone hath not come hither.
So might he eat the grain and drink the Soma, and, satisfied, return unto; his dwelling.


Sloka : 10.28.2

स रोरु॑वद्वृष॒भस्ति॒ग्मश‍ृ॑ङ्गो॒ वर्ष्म॑न्तस्थौ॒ वरि॑म॒न्ना पृ॑थि॒व्याः ।

विश्वे॑ष्वेनं वृ॒जने॑षु पामि॒ यो मे॑ कु॒क्षी सु॒तसो॑मः पृ॒णाति॑ ॥ १०.०२८.०२

sa roru̍vadvṛṣa̱bhasti̱gmaśṛ̍ṅgo̱ varṣma̍ntasthau̱ vari̍ma̱nnā pṛ̍thi̱vyāḥ .

viśve̍ṣvenaṃ vṛ̱jane̍ṣu pāmi̱ yo me̍ ku̱kṣī su̱taso̍maḥ pṛ̱ṇāti̍ .. 10.028.022 Loud belloweth the Bull whose horns are sharpened:- upon the height above earth's breadth he standeth.
That man I guard and save in all his troubles who fills my flanks when he hath shed the Soma.


Sloka : 10.28.3

अद्रि॑णा ते म॒न्दिन॑ इन्द्र॒ तूया॑न्सु॒न्वन्ति॒ सोमा॒न्पिब॑सि॒ त्वमे॑षाम् ।

पच॑न्ति ते वृष॒भाँ अत्सि॒ तेषां॑ पृ॒क्षेण॒ यन्म॑घवन्हू॒यमा॑नः ॥ १०.०२८.०३

adri̍ṇā te ma̱ndina̍ indra̱ tūyā̍nsu̱nvanti̱ somā̱npiba̍si̱ tvame̍ṣām .

paca̍nti te vṛṣa̱bhām̐ atsi̱ teṣā̍ṃ pṛ̱kṣeṇa̱ yanma̍ghavanhū̱yamā̍naḥ .. 10.028.033 Men with the stone press out for thee, O Indra, strong, gladdening Soma, and thereof thou drinkest.
Bulls they dress for thee, and of these thou eatest when, Maghavan, with food thou art invited.


Sloka : 10.28.4

इ॒दं सु मे॑ जरित॒रा चि॑किद्धि प्रती॒पं शापं॑ न॒द्यो॑ वहन्ति ।

लो॒पा॒शः सिं॒हं प्र॒त्यञ्च॑मत्साः क्रो॒ष्टा व॑रा॒हं निर॑तक्त॒ कक्षा॑त् ॥ १०.०२८.०४

i̱daṃ su me̍ jarita̱rā ci̍kiddhi pratī̱paṃ śāpa̍ṃ na̱dyo̍ vahanti .

lo̱pā̱śaḥ si̱ṃhaṃ pra̱tyañca̍matsāḥ kro̱ṣṭā va̍rā̱haṃ nira̍takta̱ kakṣā̍t .. 10.028.044 Resolve for me, O singer, this my riddle:- The rivers send their swelling water backward:-
The fox steals up to the approaching lion:- the jackal drives the wild-boar from the brushwood.


Sloka : 10.28.5

क॒था त॑ ए॒तद॒हमा चि॑केतं॒ गृत्स॑स्य॒ पाक॑स्त॒वसो॑ मनी॒षाम् ।

त्वं नो॑ वि॒द्वाँ ऋ॑तु॒था वि वो॑चो॒ यमर्धं॑ ते मघवन्क्षे॒म्या धूः ॥ १०.०२८.०५

ka̱thā ta̍ e̱tada̱hamā ci̍keta̱ṃ gṛtsa̍sya̱ pāka̍sta̱vaso̍ manī̱ṣām .

tvaṃ no̍ vi̱dvām̐ ṛ̍tu̱thā vi vo̍co̱ yamardha̍ṃ te maghavankṣe̱myā dhūḥ .. 10.028.055 How shall I solve this riddle, I, the simple, declare the thought of thee the Wise and Mighty?
Tell us, well knowing, as befits the season:- Whitherward is thy prosperous car advancing?


Sloka : 10.28.6

ए॒वा हि मां त॒वसं॑ व॒र्धय॑न्ति दि॒वश्चि॑न्मे बृह॒त उत्त॑रा॒ धूः ।

पु॒रू स॒हस्रा॒ नि शि॑शामि सा॒कम॑श॒त्रुं हि मा॒ जनि॑ता ज॒जान॑ ॥ १०.०२८.०६

e̱vā hi māṃ ta̱vasa̍ṃ va̱rdhaya̍nti di̱vaści̍nme bṛha̱ta utta̍rā̱ dhūḥ .

pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śāmi sā̱kama̍śa̱truṃ hi mā̱ jani̍tā ja̱jāna̍ .. 10.028.066 Thus do they magnify me, me the mighty higher than even high heaven is my car-pole.
I all at once demolish many thousands:- my Sire begot me with no foe to match me.


Sloka : 10.28.7

ए॒वा हि मां त॒वसं॑ ज॒ज्ञुरु॒ग्रं कर्म॑न्कर्म॒न्वृष॑णमिन्द्र दे॒वाः ।

वधीं॑ वृ॒त्रं वज्रे॑ण मन्दसा॒नोऽप॑ व्र॒जं म॑हि॒ना दा॒शुषे॑ वम् ॥ १०.०२८.०७

e̱vā hi māṃ ta̱vasa̍ṃ ja̱jñuru̱graṃ karma̍nkarma̱nvṛṣa̍ṇamindra de̱vāḥ .

vadhī̍ṃ vṛ̱traṃ vajre̍ṇa mandasā̱no'pa̍ vra̱jaṃ ma̍hi̱nā dā̱śuṣe̍ vam .. 10.028.077 Yea, and the Gods have known me also, Indra, as mighty, fierce and strong in every exploit.
Exulting with the bolt I slaughtered Vṛtra, and for the offerer oped with might the cow-stall.


Sloka : 10.28.8

दे॒वास॑ आयन्पर॒शूँर॑बिभ्र॒न्वना॑ वृ॒श्चन्तो॑ अ॒भि वि॒ड्भिरा॑यन् ।

नि सु॒द्र्वं१॒॑ दध॑तो व॒क्षणा॑सु॒ यत्रा॒ कृपी॑ट॒मनु॒ तद्द॑हन्ति ॥ १०.०२८.०८

de̱vāsa̍ āyanpara̱śūm̐ra̍bibhra̱nvanā̍ vṛ̱ścanto̍ a̱bhi vi̱ḍbhirā̍yan .

ni su̱drvaṃ1̱̍ dadha̍to va̱kṣaṇā̍su̱ yatrā̱ kṛpī̍ṭa̱manu̱ tadda̍hanti .. 10.028.088 The Deities approached, they carried axes; splitting the wood they came with their attendants.
They laid good timber in the fire-receivers, and burnt the grass up where they found it growing.


Sloka : 10.28.9

श॒शः क्षु॒रं प्र॒त्यञ्चं॑ जगा॒राद्रिं॑ लो॒गेन॒ व्य॑भेदमा॒रात् ।

बृ॒हन्तं॑ चिदृह॒ते र॑न्धयानि॒ वय॑द्व॒त्सो वृ॑ष॒भं शूशु॑वानः ॥ १०.०२८.०९

śa̱śaḥ kṣu̱raṃ pra̱tyañca̍ṃ jagā̱rādri̍ṃ lo̱gena̱ vya̍bhedamā̱rāt .

bṛ̱hanta̍ṃ cidṛha̱te ra̍ndhayāni̱ vaya̍dva̱tso vṛ̍ṣa̱bhaṃ śūśu̍vānaḥ .. 10.028.099 The hare hath swallowed up the opposing razor:- I sundered with a clod the distant mountain.
The great will I make subject to the little:- the calf shall wax in strength and cat the bullock.


Sloka : 10.28.10

सु॒प॒र्ण इ॒त्था न॒खमा सि॑षा॒याव॑रुद्धः परि॒पदं॒ न सिं॒हः ।

नि॒रु॒द्धश्चि॑न्महि॒षस्त॒र्ष्यावा॑न्गो॒धा तस्मा॑ अ॒यथं॑ कर्षदे॒तत् ॥ १०.०२८.१०

su̱pa̱rṇa i̱tthā na̱khamā si̍ṣā̱yāva̍ruddhaḥ pari̱pada̱ṃ na si̱ṃhaḥ .

ni̱ru̱ddhaści̍nmahi̱ṣasta̱rṣyāvā̍ngo̱dhā tasmā̍ a̱yatha̍ṃ karṣade̱tat .. 10.028.1010 There hath the strong-winged eagle left his talon, as a snared lion leaves the trap that caught him.
Even the wild steer in his thirst is captured:- the leather strap still holds his foot entangled.


Sloka : 10.28.11

तेभ्यो॑ गो॒धा अ॒यथं॑ कर्षदे॒तद्ये ब्र॒ह्मणः॑ प्रति॒पीय॒न्त्यन्नैः॑ ।

सि॒म उ॒क्ष्णो॑ऽवसृ॒ष्टाँ अ॑दन्ति स्व॒यं बला॑नि त॒न्वः॑ श‍ृणा॒नाः ॥ १०.०२८.११

tebhyo̍ go̱dhā a̱yatha̍ṃ karṣade̱tadye bra̱hmaṇa̍ḥ prati̱pīya̱ntyannai̍ḥ .

si̱ma u̱kṣṇo̎vasṛ̱ṣṭām̐ a̍danti sva̱yaṃ balā̍ni ta̱nva̍ḥ śṛṇā̱nāḥ .. 10.028.1111 So may the leather strap their foot entangle who fatten on the viands of the Brahman.
They all devour the bulls set free to wander, while they themselves destroy their bodies' vigour.


Sloka : 10.28.12

ए॒ते शमी॑भिः सु॒शमी॑ अभूव॒न्ये हि॑न्वि॒रे त॒न्व१॒ः॑ सोम॑ उ॒क्थैः ।

नृ॒वद्वद॒न्नुप॑ नो माहि॒ वाजा॑न्दि॒वि श्रवो॑ दधिषे॒ नाम॑ वी॒रः ॥ १०.०२८.१२

e̱te śamī̍bhiḥ su̱śamī̍ abhūva̱nye hi̍nvi̱re ta̱nva1̱̍ḥ soma̍ u̱kthaiḥ .

nṛ̱vadvada̱nnupa̍ no māhi̱ vājā̍ndi̱vi śravo̍ dadhiṣe̱ nāma̍ vī̱raḥ .. 10.028.1212 They were well occupied with holy duties who sped in person with their lauds to Soma.
Speaking like man, mete to us wealth and booty:- in heaven thou hast the name and fame of Hero.


Sloka : 10.29.1

वने॒ न वा॒ यो न्य॑धायि चा॒कञ्छुचि॑र्वां॒ स्तोमो॑ भुरणावजीगः ।

यस्येदिन्द्रः॑ पुरु॒दिने॑षु॒ होता॑ नृ॒णां नर्यो॒ नृत॑मः क्ष॒पावा॑न् ॥ १०.०२९.०१

vane̱ na vā̱ yo nya̍dhāyi cā̱kañchuci̍rvā̱ṃ stomo̍ bhuraṇāvajīgaḥ .

yasyedindra̍ḥ puru̱dine̍ṣu̱ hotā̍ nṛ̱ṇāṃ naryo̱ nṛta̍maḥ kṣa̱pāvā̍n .. 10.029.011. As sits the young bird on the tree rejoicing, ye, swift Pair, have been roused by clear laudation,
Whose Herald-Priest through many days is Indra, earth's Guardian, Friend of men, the best of Heroes.


Sloka : 10.29.2

प्र ते॑ अ॒स्या उ॒षसः॒ प्राप॑रस्या नृ॒तौ स्या॑म॒ नृत॑मस्य नृ॒णाम् ।

अनु॑ त्रि॒शोकः॑ श॒तमाव॑ह॒न्नॄन्कुत्से॑न॒ रथो॒ यो अस॑त्सस॒वान् ॥ १०.०२९.०२

pra te̍ a̱syā u̱ṣasa̱ḥ prāpa̍rasyā nṛ̱tau syā̍ma̱ nṛta̍masya nṛ̱ṇām .

anu̍ tri̱śoka̍ḥ śa̱tamāva̍ha̱nnṝnkutse̍na̱ ratho̱ yo asa̍tsasa̱vān .. 10.029.022 May we, when this Dawn and the next dance hither, be thy best servants, most heroic Hero!
Let the victorious car with triple splendour bring hitherward the hundred chiefs with Kutsa.


Sloka : 10.29.3

कस्ते॒ मद॑ इन्द्र॒ रन्त्यो॑ भू॒द्दुरो॒ गिरो॑ अ॒भ्यु१॒॑ग्रो वि धा॑व ।

कद्वाहो॑ अ॒र्वागुप॑ मा मनी॒षा आ त्वा॑ शक्यामुप॒मं राधो॒ अन्नैः॑ ॥ १०.०२९.०३

kaste̱ mada̍ indra̱ rantyo̍ bhū̱dduro̱ giro̍ a̱bhyu1̱̍gro vi dhā̍va .

kadvāho̍ a̱rvāgupa̍ mā manī̱ṣā ā tvā̍ śakyāmupa̱maṃ rādho̱ annai̍ḥ .. 10.029.033 What was the gladdening draught that pleased thee, Indra? Speed through our doors to songs, for thou art mighty.
Why comest thou to me, what gift attracts thee? Fain would I bring thee food most meet to offer.


Sloka : 10.29.4

कदु॑ द्यु॒म्नमि॑न्द्र॒ त्वाव॑तो॒ नॄन्कया॑ धि॒या क॑रसे॒ कन्न॒ आग॑न् ।

मि॒त्रो न स॒त्य उ॑रुगाय भृ॒त्या अन्ने॑ समस्य॒ यदस॑न्मनी॒षाः ॥ १०.०२९.०४

kadu̍ dyu̱mnami̍ndra̱ tvāva̍to̱ nṝnkayā̍ dhi̱yā ka̍rase̱ kanna̱ āga̍n .

mi̱tro na sa̱tya u̍rugāya bhṛ̱tyā anne̍ samasya̱ yadasa̍nmanī̱ṣāḥ .. 10.029.044 Indra, what fame hath one like thee mid heroes? With what plan wilt thou act? Why hast thou sought us?
As a true Friend, Wide-Strider! to sustain us, since food absorbs the thought of each among us.


Sloka : 10.29.5

प्रेर॑य॒ सूरो॒ अर्थं॒ न पा॒रं ये अ॑स्य॒ कामं॑ जनि॒धा इ॑व॒ ग्मन् ।

गिर॑श्च॒ ये ते॑ तुविजात पू॒र्वीर्नर॑ इन्द्र प्रति॒शिक्ष॒न्त्यन्नैः॑ ॥ १०.०२९.०५

prera̍ya̱ sūro̱ artha̱ṃ na pā̱raṃ ye a̍sya̱ kāma̍ṃ jani̱dhā i̍va̱ gman .

gira̍śca̱ ye te̍ tuvijāta pū̱rvīrnara̍ indra prati̱śikṣa̱ntyannai̍ḥ .. 10.029.055 Speed happily those, as Sūrya ends his journey, who meet his wish as bridegrooms meet their spouses;
Men who present, O Indra strong by nature, with food the many songs that tell thy praises.


Sloka : 10.29.6

मात्रे॒ नु ते॒ सुमि॑ते इन्द्र पू॒र्वी द्यौर्म॒ज्मना॑ पृथि॒वी काव्ये॑न ।

वरा॑य ते घृ॒तव॑न्तः सु॒तासः॒ स्वाद्म॑न्भवन्तु पी॒तये॒ मधू॑नि ॥ १०.०२९.०६

mātre̱ nu te̱ sumi̍te indra pū̱rvī dyaurma̱jmanā̍ pṛthi̱vī kāvye̍na .

varā̍ya te ghṛ̱tava̍ntaḥ su̱tāsa̱ḥ svādma̍nbhavantu pī̱taye̱ madhū̍ni .. 10.029.066 Thine are two measures, Indra, wide-wellmeted, heaven for thy majesty, earth for thy wisdom.
Here for thy choice are Somas mixed with butter:- may the sweet meath be pleasant for thy drinking.


Sloka : 10.29.7

आ मध्वो॑ अस्मा असिच॒न्नम॑त्र॒मिन्द्रा॑य पू॒र्णं स हि स॒त्यरा॑धाः ।

स वा॑वृधे॒ वरि॑म॒न्ना पृ॑थि॒व्या अ॒भि क्रत्वा॒ नर्यः॒ पौंस्यै॑श्च ॥ १०.०२९.०७

ā madhvo̍ asmā asica̱nnama̍tra̱mindrā̍ya pū̱rṇaṃ sa hi sa̱tyarā̍dhāḥ .

sa vā̍vṛdhe̱ vari̍ma̱nnā pṛ̍thi̱vyā a̱bhi kratvā̱ narya̱ḥ pauṃsyai̍śca .. 10.029.077 They have poured out a bowl to him, to Indra, full of sweet juice, for faithful is his bounty.
O'er earth's expanse hath he grown great by wisdom, the Friend of man, and by heroic exploits.


Sloka : 10.29.8

व्या॑न॒ळिन्द्रः॒ पृत॑नाः॒ स्वोजा॒ आस्मै॑ यतन्ते स॒ख्याय॑ पू॒र्वीः ।

आ स्मा॒ रथं॒ न पृत॑नासु तिष्ठ॒ यं भ॒द्रया॑ सुम॒त्या चो॒दया॑से ॥ १०.०२९.०८

vyā̍na̱l̤indra̱ḥ pṛta̍nā̱ḥ svojā̱ āsmai̍ yatante sa̱khyāya̍ pū̱rvīḥ .

ā smā̱ ratha̱ṃ na pṛta̍nāsu tiṣṭha̱ yaṃ bha̱drayā̍ suma̱tyā co̱dayā̍se .. 10.029.088 Indra hath conquered in his wars, the Mighty:- men strive in multitudes to win his friendship.
Ascend thy chariot as it were in battle, which thou shalt drive to us with gracious favour.


Sloka : 10.30.1

प्र दे॑व॒त्रा ब्रह्म॑णे गा॒तुरे॑त्व॒पो अच्छा॒ मन॑सो॒ न प्रयु॑क्ति ।

म॒हीं मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य धा॒सिं पृ॑थु॒ज्रय॑से रीरधा सुवृ॒क्तिम् ॥ १०.०३०.०१

pra de̍va̱trā brahma̍ṇe gā̱ture̍tva̱po acchā̱ mana̍so̱ na prayu̍kti .

ma̱hīṃ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya dhā̱siṃ pṛ̍thu̱jraya̍se rīradhā suvṛ̱ktim .. 10.030.011. As ’twere with swift exertion of the spirit, let the priest speed to the celestial Waters,
The glorious food of Varuṇa and Mitra. To him who spreadeth far this laud I offer.


Sloka : 10.30.2

अध्व॑र्यवो ह॒विष्म॑न्तो॒ हि भू॒ताच्छा॒प इ॑तोश॒तीरु॑शन्तः ।

अव॒ याश्चष्टे॑ अरु॒णः सु॑प॒र्णस्तमास्य॑ध्वमू॒र्मिम॒द्या सु॑हस्ताः ॥ १०.०३०.०२

adhva̍ryavo ha̱viṣma̍nto̱ hi bhū̱tācchā̱pa i̍tośa̱tīru̍śantaḥ .

ava̱ yāścaṣṭe̍ aru̱ṇaḥ su̍pa̱rṇastamāsya̍dhvamū̱rmima̱dyā su̍hastāḥ .. 10.030.022 Adhvaryus, he ye ready with oblations,, and come with longing to the longing Waters,
Down on which looks the. purple-tinted Eagle. Pour ye that flowing wave this day, deft-handed.


Sloka : 10.30.3

अध्व॑र्यवो॒ऽप इ॑ता समु॒द्रम॒पां नपा॑तं ह॒विषा॑ यजध्वम् ।

स वो॑ दददू॒र्मिम॒द्या सुपू॑तं॒ तस्मै॒ सोमं॒ मधु॑मन्तं सुनोत ॥ १०.०३०.०३

adhva̍ryavo̱'pa i̍tā samu̱drama̱pāṃ napā̍taṃ ha̱viṣā̍ yajadhvam .

sa vo̍ dadadū̱rmima̱dyā supū̍ta̱ṃ tasmai̱ soma̱ṃ madhu̍mantaṃ sunota .. 10.030.033 Go to the reservoir, O ye Adhvaryus worship the Waters’ Child with your oblations.
A consecrated wave he now will give you, so press for him the Soma rich in sweetness.


Sloka : 10.30.4

यो अ॑नि॒ध्मो दीद॑यद॒प्स्व१॒॑न्तर्यं विप्रा॑स॒ ईळ॑ते अध्व॒रेषु॑ ।

अपां॑ नपा॒न्मधु॑मतीर॒पो दा॒ याभि॒रिन्द्रो॑ वावृ॒धे वी॒र्या॑य ॥ १०.०३०.०४

yo a̍ni̱dhmo dīda̍yada̱psva1̱̍ntaryaṃ viprā̍sa̱ īl̤a̍te adhva̱reṣu̍ .

apā̍ṃ napā̱nmadhu̍matīra̱po dā̱ yābhi̱rindro̍ vāvṛ̱dhe vī̱ryā̍ya .. 10.030.044 He who shines bright in floods, unfed with fuel, whom sages worship at their sacrifices:-
Give waters rich in sweets, Child of the Waters, even those which gave heroic might to Indra:-


Sloka : 10.30.5

याभिः॒ सोमो॒ मोद॑ते॒ हर्ष॑ते च कल्या॒णीभि॑र्युव॒तिभि॒र्न मर्यः॑ ।

ता अ॑ध्वर्यो अ॒पो अच्छा॒ परे॑हि॒ यदा॑सि॒ञ्चा ओष॑धीभिः पुनीतात् ॥ १०.०३०.०५

yābhi̱ḥ somo̱ moda̍te̱ harṣa̍te ca kalyā̱ṇībhi̍ryuva̱tibhi̱rna marya̍ḥ .

tā a̍dhvaryo a̱po acchā̱ pare̍hi̱ yadā̍si̱ñcā oṣa̍dhībhiḥ punītāt .. 10.030.055 Those in which Soma joys and is delighted, as a young man with fair and pleasant damsels.
Go thou unto those Waters, O Adhvaryu, and purify with herbs what thou infusest.


Sloka : 10.30.6

ए॒वेद्यूने॑ युव॒तयो॑ नमन्त॒ यदी॑मु॒शन्नु॑श॒तीरेत्यच्छ॑ ।

सं जा॑नते॒ मन॑सा॒ सं चि॑कित्रेऽध्व॒र्यवो॑ धि॒षणाप॑श्च दे॒वीः ॥ १०.०३०.०६

e̱vedyūne̍ yuva̱tayo̍ namanta̱ yadī̍mu̱śannu̍śa̱tīretyaccha̍ .

saṃ jā̍nate̱ mana̍sā̱ saṃ ci̍kitre'dhva̱ryavo̍ dhi̱ṣaṇāpa̍śca de̱vīḥ .. 10.030.066 So maidens bow before the youthful gallant who comes with love to them who yearn to meet him.
In heart accordant and in wish one-minded are the Adhvaryus and the heavenly Waters.


Sloka : 10.30.7

यो वो॑ वृ॒ताभ्यो॒ अकृ॑णोदु लो॒कं यो वो॑ म॒ह्या अ॒भिश॑स्ते॒रमु॑ञ्चत् ।

तस्मा॒ इन्द्रा॑य॒ मधु॑मन्तमू॒र्मिं दे॑व॒माद॑नं॒ प्र हि॑णोतनापः ॥ १०.०३०.०७

yo vo̍ vṛ̱tābhyo̱ akṛ̍ṇodu lo̱kaṃ yo vo̍ ma̱hyā a̱bhiśa̍ste̱ramu̍ñcat .

tasmā̱ indrā̍ya̱ madhu̍mantamū̱rmiṃ de̍va̱māda̍na̱ṃ pra hi̍ṇotanāpaḥ .. 10.030.077 He who made room for you when fast imprisoned, who freed you from the mighty imprecation,—
Even to that Indra send the meath-rich current, the wave that gratifies the Gods, O Waters.


Sloka : 10.30.8

प्रास्मै॑ हिनोत॒ मधु॑मन्तमू॒र्मिं गर्भो॒ यो वः॑ सिन्धवो॒ मध्व॒ उत्सः॑ ।

घृ॒तपृ॑ष्ठ॒मीड्य॑मध्व॒रेष्वापो॑ रेवतीः श‍ृणु॒ता हवं॑ मे ॥ १०.०३०.०८

prāsmai̍ hinota̱ madhu̍mantamū̱rmiṃ garbho̱ yo va̍ḥ sindhavo̱ madhva̱ utsa̍ḥ .

ghṛ̱tapṛ̍ṣṭha̱mīḍya̍madhva̱reṣvāpo̍ revatīḥ śṛṇu̱tā hava̍ṃ me .. 10.030.088 Send forth to him the meath-rich wave, O Rivers, which is your offspring and a well of sweetness,
Oil-balmed, to be implored at sacrifices. Ye wealthy Waters, hear mine invocation.


Sloka : 10.30.9

तं सि॑न्धवो मत्स॒रमि॑न्द्र॒पान॑मू॒र्मिं प्र हे॑त॒ य उ॒भे इय॑र्ति ।

म॒द॒च्युत॑मौशा॒नं न॑भो॒जां परि॑ त्रि॒तन्तुं॑ वि॒चर॑न्त॒मुत्स॑म् ॥ १०.०३०.०९

taṃ si̍ndhavo matsa̱rami̍ndra̱pāna̍mū̱rmiṃ pra he̍ta̱ ya u̱bhe iya̍rti .

ma̱da̱cyuta̍mauśā̱naṃ na̍bho̱jāṃ pari̍ tri̱tantu̍ṃ vi̱cara̍nta̱mutsa̍m .. 10.030.099 Send forth the rapture-giving wave, O Rivers, which Indra drinks, which sets the Twain in motion;
The well that springeth from the clouds, desirous, that wandereth triple-formed, distilling transport.


Sloka : 10.30.10

आ॒वर्वृ॑तती॒रध॒ नु द्वि॒धारा॑ गोषु॒युधो॒ न नि॑य॒वं चर॑न्तीः ।

ऋषे॒ जनि॑त्री॒र्भुव॑नस्य॒ पत्नी॑र॒पो व॑न्दस्व स॒वृधः॒ सयो॑नीः ॥ १०.०३०.१०

ā̱varvṛ̍tatī̱radha̱ nu dvi̱dhārā̍ goṣu̱yudho̱ na ni̍ya̱vaṃ cara̍ntīḥ .

ṛṣe̱ jani̍trī̱rbhuva̍nasya̱ patnī̍ra̱po va̍ndasva sa̱vṛdha̱ḥ sayo̍nīḥ .. 10.030.1010 These winding Streams which with their double current, like cattle-raiders, seek the lower pastures,—
Waters which dwell together, thrive together, Queens, Mothers of the world, these, Ṛṣi, honour.


Sloka : 10.30.11

हि॒नोता॑ नो अध्व॒रं दे॑वय॒ज्या हि॒नोत॒ ब्रह्म॑ स॒नये॒ धना॑नाम् ।

ऋ॒तस्य॒ योगे॒ वि ष्य॑ध्व॒मूधः॑ श्रुष्टी॒वरी॑र्भूतना॒स्मभ्य॑मापः ॥ १०.०३०.११

hi̱notā̍ no adhva̱raṃ de̍vaya̱jyā hi̱nota̱ brahma̍ sa̱naye̱ dhanā̍nām .

ṛ̱tasya̱ yoge̱ vi ṣya̍dhva̱mūdha̍ḥ śruṣṭī̱varī̍rbhūtanā̱smabhya̍māpaḥ .. 10.030.1111 Send forth our sacrifice with holy worship send forth the hymn and prayer for gain of riches.
For need of sacrifice disclose the udder. Give gracious hearing to our call, O Waters.


Sloka : 10.30.12

आपो॑ रेवतीः॒ क्षय॑था॒ हि वस्वः॒ क्रतुं॑ च भ॒द्रं बि॑भृ॒थामृतं॑ च ।

रा॒यश्च॒ स्थ स्व॑प॒त्यस्य॒ पत्नीः॒ सर॑स्वती॒ तद्गृ॑ण॒ते वयो॑ धात् ॥ १०.०३०.१२

āpo̍ revatī̱ḥ kṣaya̍thā̱ hi vasva̱ḥ kratu̍ṃ ca bha̱draṃ bi̍bhṛ̱thāmṛta̍ṃ ca .

rā̱yaśca̱ stha sva̍pa̱tyasya̱ patnī̱ḥ sara̍svatī̱ tadgṛ̍ṇa̱te vayo̍ dhāt .. 10.030.1212 For, wealthy Waters, ye control all treasures:- ye bring auspicious intellect and Amṛta.
Ye are the Queens of independent riches Sarasvatī give full life to the singer!


Sloka : 10.30.13

प्रति॒ यदापो॒ अदृ॑श्रमाय॒तीर्घृ॒तं पयां॑सि॒ बिभ्र॑ती॒र्मधू॑नि ।

अ॒ध्व॒र्युभि॒र्मन॑सा संविदा॒ना इन्द्रा॑य॒ सोमं॒ सुषु॑तं॒ भर॑न्तीः ॥ १०.०३०.१३

prati̱ yadāpo̱ adṛ̍śramāya̱tīrghṛ̱taṃ payā̍ṃsi̱ bibhra̍tī̱rmadhū̍ni .

a̱dhva̱ryubhi̱rmana̍sā saṃvidā̱nā indrā̍ya̱ soma̱ṃ suṣu̍ta̱ṃ bhara̍ntīḥ .. 10.030.1313 When I behold the Waters coming hither, carrying with them milk and mcath and butter,
Bearing the well-pressed Soma juice to Indra, they harmonize in spirit with Adhvaryus.


Sloka : 10.30.14

एमा अ॑ग्मन्रे॒वती॑र्जी॒वध॑न्या॒ अध्व॑र्यवः सा॒दय॑ता सखायः ।

नि ब॒र्हिषि॑ धत्तन सोम्यासो॒ऽपां नप्त्रा॑ संविदा॒नास॑ एनाः ॥ १०.०३०.१४

emā a̍gmanre̱vatī̍rjī̱vadha̍nyā̱ adhva̍ryavaḥ sā̱daya̍tā sakhāyaḥ .

ni ba̱rhiṣi̍ dhattana somyāso̱'pāṃ naptrā̍ saṃvidā̱nāsa̍ enāḥ .. 10.030.1414 Rich, they are come with wealth for living beings, O friends, Adhvaryus, seat them in their places.
Seat them on holy grass, ye Soma-bringers in harmony with the Offspring of the Waters.


Sloka : 10.30.15

आग्म॒न्नाप॑ उश॒तीर्ब॒र्हिरेदं न्य॑ध्व॒रे अ॑सदन्देव॒यन्तीः॑ ।

अध्व॑र्यवः सुनु॒तेन्द्रा॑य॒ सोम॒मभू॑दु वः सु॒शका॑ देवय॒ज्या ॥ १०.०३०.१५

āgma̱nnāpa̍ uśa̱tīrba̱rhiredaṃ nya̍dhva̱re a̍sadandeva̱yantī̍ḥ .

adhva̍ryavaḥ sunu̱tendrā̍ya̱ soma̱mabhū̍du vaḥ su̱śakā̍ devaya̱jyā .. 10.030.1515 Now to this grass are come the longing Waters:- the Pious Ones are seated at our worship.
Adbvaryus, press the Soma juice for Indra so will the service of the Gods be easy.


Sloka : 10.31.1

आ नो॑ दे॒वाना॒मुप॑ वेतु॒ शंसो॒ विश्वे॑भिस्तु॒रैरव॑से॒ यज॑त्रः ।

तेभि॑र्व॒यं सु॑ष॒खायो॑ भवेम॒ तर॑न्तो॒ विश्वा॑ दुरि॒ता स्या॑म ॥ १०.०३१.०१

ā no̍ de̱vānā̱mupa̍ vetu̱ śaṃso̱ viśve̍bhistu̱rairava̍se̱ yaja̍traḥ .

tebhi̍rva̱yaṃ su̍ṣa̱khāyo̍ bhavema̱ tara̍nto̱ viśvā̍ duri̱tā syā̍ma .. 10.031.011. MAY benediction of the Gods approach us, holy, to aid us with all rapid succours.
Therewith may we be happily befriended, and pass triumphant over all our troubles.


Sloka : 10.31.2

परि॑ चि॒न्मर्तो॒ द्रवि॑णं ममन्यादृ॒तस्य॑ प॒था नम॒सा वि॑वासेत् ।

उ॒त स्वेन॒ क्रतु॑ना॒ सं व॑देत॒ श्रेयां॑सं॒ दक्षं॒ मन॑सा जगृभ्यात् ॥ १०.०३१.०२

pari̍ ci̱nmarto̱ dravi̍ṇaṃ mamanyādṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̱sā vi̍vāset .

u̱ta svena̱ kratu̍nā̱ saṃ va̍deta̱ śreyā̍ṃsa̱ṃ dakṣa̱ṃ mana̍sā jagṛbhyāt .. 10.031.022 A man should think on wealth and strive to win it by adoration on the path of Order,
Counsel himself with his own mental insight, and grasp still nobler vigour with his spirit.


Sloka : 10.31.3

अधा॑यि धी॒तिरस॑सृग्र॒मंशा॑स्ती॒र्थे न द॒स्ममुप॑ य॒न्त्यूमाः॑ ।

अ॒भ्या॑नश्म सुवि॒तस्य॑ शू॒षं नवे॑दसो अ॒मृता॑नामभूम ॥ १०.०३१.०३

adhā̍yi dhī̱tirasa̍sṛgra̱maṃśā̍stī̱rthe na da̱smamupa̍ ya̱ntyūmā̍ḥ .

a̱bhyā̍naśma suvi̱tasya̍ śū̱ṣaṃ nave̍daso a̱mṛtā̍nāmabhūma .. 10.031.033 The hymn is formed, poured are the allotted portions:- as to a ford friends come unto the Wondrous.
We have obtained the power of case and comfort, we haVe become acquainted, with Immortals.


Sloka : 10.31.4

नित्य॑श्चाकन्या॒त्स्वप॑ति॒र्दमू॑ना॒ यस्मा॑ उ दे॒वः स॑वि॒ता ज॒जान॑ ।

भगो॑ वा॒ गोभि॑रर्य॒मेम॑नज्या॒त्सो अ॑स्मै॒ चारु॑श्छदयदु॒त स्या॑त् ॥ १०.०३१.०४

nitya̍ścākanyā̱tsvapa̍ti̱rdamū̍nā̱ yasmā̍ u de̱vaḥ sa̍vi̱tā ja̱jāna̍ .

bhago̍ vā̱ gobhi̍rarya̱mema̍najyā̱tso a̍smai̱ cāru̍śchadayadu̱ta syā̍t .. 10.031.044 Pleased be the Eternal Lord who loves the household with this man whom God Savitar created.
May Bhaga Aryaman grace him with cattle:- may he appear to him, and be, delightful.


Sloka : 10.31.5

इ॒यं सा भू॑या उ॒षसा॑मिव॒ क्षा यद्ध॑ क्षु॒मन्तः॒ शव॑सा स॒माय॑न् ।

अ॒स्य स्तु॒तिं ज॑रि॒तुर्भिक्ष॑माणा॒ आ नः॑ श॒ग्मास॒ उप॑ यन्तु॒ वाजाः॑ ॥ १०.०३१.०५

i̱yaṃ sā bhū̍yā u̱ṣasā̍miva̱ kṣā yaddha̍ kṣu̱manta̱ḥ śava̍sā sa̱māya̍n .

a̱sya stu̱tiṃ ja̍ri̱turbhikṣa̍māṇā̱ ā na̍ḥ śa̱gmāsa̱ upa̍ yantu̱ vājā̍ḥ .. 10.031.055 Like the Dawns' dwelling-place be this assembly, where in their might men rich in food have gathered.
Striving to share the praises of this singer. To us come strengthening and effectual riches!


Sloka : 10.31.6

अ॒स्येदे॒षा सु॑म॒तिः प॑प्रथा॒नाभ॑वत्पू॒र्व्या भूम॑ना॒ गौः ।

अ॒स्य सनी॑ळा॒ असु॑रस्य॒ योनौ॑ समा॒न आ भर॑णे॒ बिभ्र॑माणाः ॥ १०.०३१.०६

a̱syede̱ṣā su̍ma̱tiḥ pa̍prathā̱nābha̍vatpū̱rvyā bhūma̍nā̱ gauḥ .

a̱sya sanī̍l̤ā̱ asu̍rasya̱ yonau̍ samā̱na ā bhara̍ṇe̱ bibhra̍māṇāḥ .. 10.031.066 This Bull's most gracious far-extended favour existed first of all in full abundance.
By his support they are maintained in common who in the Asura's mansion dwell together.


Sloka : 10.31.7

किं स्वि॒द्वनं॒ क उ॒ स वृ॒क्ष आ॑स॒ यतो॒ द्यावा॑पृथि॒वी नि॑ष्टत॒क्षुः ।

सं॒त॒स्था॒ने अ॒जरे॑ इ॒तऊ॑ती॒ अहा॑नि पू॒र्वीरु॒षसो॑ जरन्त ॥ १०.०३१.०७

kiṃ svi̱dvana̱ṃ ka u̱ sa vṛ̱kṣa ā̍sa̱ yato̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ni̍ṣṭata̱kṣuḥ .

sa̱ṃta̱sthā̱ne a̱jare̍ i̱taū̍tī̱ ahā̍ni pū̱rvīru̱ṣaso̍ jaranta .. 10.031.077 What was the tree, what wood, in sooth, produced it, from which they fashioned forth the Earth and Heaven?
These Twain stand fast and wax not old for ever:- these have sung praise to many a day and morning.


Sloka : 10.31.8

नैताव॑दे॒ना प॒रो अ॒न्यद॑स्त्यु॒क्षा स द्यावा॑पृथि॒वी बि॑भर्ति ।

त्वचं॑ प॒वित्रं॑ कृणुत स्व॒धावा॒न्यदीं॒ सूर्यं॒ न ह॒रितो॒ वह॑न्ति ॥ १०.०३१.०८

naitāva̍de̱nā pa̱ro a̱nyada̍styu̱kṣā sa dyāvā̍pṛthi̱vī bi̍bharti .

tvaca̍ṃ pa̱vitra̍ṃ kṛṇuta sva̱dhāvā̱nyadī̱ṃ sūrya̱ṃ na ha̱rito̱ vaha̍nti .. 10.031.088 Not only here is this:- more is beyond us. He is the Bull, the Heaven's and Earth's supporter.
With power divine he makes his skin a filter, when the Bay Coursers bear him on as Sūrya.


Sloka : 10.31.9

स्ते॒गो न क्षामत्ये॑ति पृ॒थ्वीं मिहं॒ न वातो॒ वि ह॑ वाति॒ भूम॑ ।

मि॒त्रो यत्र॒ वरु॑णो अ॒ज्यमा॑नो॒ऽग्निर्वने॒ न व्यसृ॑ष्ट॒ शोक॑म् ॥ १०.०३१.०९

ste̱go na kṣāmatye̍ti pṛ̱thvīṃ miha̱ṃ na vāto̱ vi ha̍ vāti̱ bhūma̍ .

mi̱tro yatra̱ varu̍ṇo a̱jyamā̍no̱'gnirvane̱ na vyasṛ̍ṣṭa̱ śoka̍m .. 10.031.099 He passes o’er the broad earth like a Stega:- he penetrates the world as Wind the mist-cloud.
He, balmed with oil, near Varuṇa and Mitra, like Agni in the wood, hath shot forth splendour.


Sloka : 10.31.10

स्त॒रीर्यत्सूत॑ स॒द्यो अ॒ज्यमा॑ना॒ व्यथि॑रव्य॒थीः कृ॑णुत॒ स्वगो॑पा ।

पु॒त्रो यत्पूर्वः॑ पि॒त्रोर्जनि॑ष्ट श॒म्यां गौर्ज॑गार॒ यद्ध॑ पृ॒च्छान् ॥ १०.०३१.१०

sta̱rīryatsūta̍ sa̱dyo a̱jyamā̍nā̱ vyathi̍ravya̱thīḥ kṛ̍ṇuta̱ svago̍pā .

pu̱tro yatpūrva̍ḥ pi̱trorjani̍ṣṭa śa̱myāṃ gaurja̍gāra̱ yaddha̍ pṛ̱cchān .. 10.031.1010 When suddenly called the cow that erst was barren, she, self-protected, ended all her troubles.
Earth, when the first son sprang from sire and mother, cast up the gami, that which men were seeking.


Sloka : 10.31.11

उ॒त कण्वं॑ नृ॒षदः॑ पु॒त्रमा॑हुरु॒त श्या॒वो धन॒माद॑त्त वा॒जी ।

प्र कृ॒ष्णाय॒ रुश॑दपिन्व॒तोध॑रृ॒तमत्र॒ नकि॑रस्मा अपीपेत् ॥ १०.०३१.११

u̱ta kaṇva̍ṃ nṛ̱ṣada̍ḥ pu̱tramā̍huru̱ta śyā̱vo dhana̱māda̍tta vā̱jī .

pra kṛ̱ṣṇāya̱ ruśa̍dapinva̱todha̍rṛ̱tamatra̱ naki̍rasmā apīpet .. 10.031.1111 To Nṛṣad's son they gave the name of Kainva, and he the brown-hued courser won the treasure.
For him dark-coloured streamed the shining udder:- none made it swell for him. Thus Order willed it.


Sloka : 10.32.1

प्र सु ग्मन्ता॑ धियसा॒नस्य॑ स॒क्षणि॑ व॒रेभि॑र्व॒राँ अ॒भि षु प्र॒सीद॑तः ।

अ॒स्माक॒मिन्द्र॑ उ॒भयं॑ जुजोषति॒ यत्सो॒म्यस्यान्ध॑सो॒ बुबो॑धति ॥ १०.०३२.०१

pra su gmantā̍ dhiyasā̱nasya̍ sa̱kṣaṇi̍ va̱rebhi̍rva̱rām̐ a̱bhi ṣu pra̱sīda̍taḥ .

a̱smāka̱mindra̍ u̱bhaya̍ṃ jujoṣati̱ yatso̱myasyāndha̍so̱ bubo̍dhati .. 10.032.011. FORTH speed the Pair to bring the meditating God, benevolent with boons sent in return for boons.
May Indra graciously accept both gifts from us, when he hath knowledge of the flowing Soma juice.


Sloka : 10.32.2

वी॑न्द्र यासि दि॒व्यानि॑ रोच॒ना वि पार्थि॑वानि॒ रज॑सा पुरुष्टुत ।

ये त्वा॒ वह॑न्ति॒ मुहु॑रध्व॒राँ उप॒ ते सु व॑न्वन्तु वग्व॒नाँ अ॑रा॒धसः॑ ॥ १०.०३२.०२

vī̍ndra yāsi di̱vyāni̍ roca̱nā vi pārthi̍vāni̱ raja̍sā puruṣṭuta .

ye tvā̱ vaha̍nti̱ muhu̍radhva̱rām̐ upa̱ te su va̍nvantu vagva̱nām̐ a̍rā̱dhasa̍ḥ .. 10.032.022 Thou wanderest far, O Indra, through the spheres of light and realms of earth, the region, thou whom many praise!
Let those who often bring their solemn rites conquer the noisy babblers who present no gifts.


Sloka : 10.32.3

तदिन्मे॑ छन्त्स॒द्वपु॑षो॒ वपु॑ष्टरं पु॒त्रो यज्जानं॑ पि॒त्रोर॒धीय॑ति ।

जा॒या पतिं॑ वहति व॒ग्नुना॑ सु॒मत्पुं॒स इद्भ॒द्रो व॑ह॒तुः परि॑ष्कृतः ॥ १०.०३२.०३

tadinme̍ chantsa̱dvapu̍ṣo̱ vapu̍ṣṭaraṃ pu̱tro yajjāna̍ṃ pi̱trora̱dhīya̍ti .

jā̱yā pati̍ṃ vahati va̱gnunā̍ su̱matpu̱ṃsa idbha̱dro va̍ha̱tuḥ pari̍ṣkṛtaḥ .. 10.032.033 More beautiful than beauty must this seem to me, when the son duly careth for his parents' line.
The wife attracts the husband:- with a shout of joy the man's auspicious marriage is performed aright.


Sloka : 10.32.4

तदित्स॒धस्थ॑म॒भि चारु॑ दीधय॒ गावो॒ यच्छास॑न्वह॒तुं न धे॒नवः॑ ।

मा॒ता यन्मन्तु॑र्यू॒थस्य॑ पू॒र्व्याभि वा॒णस्य॑ स॒प्तधा॑तु॒रिज्जनः॑ ॥ १०.०३२.०४

taditsa̱dhastha̍ma̱bhi cāru̍ dīdhaya̱ gāvo̱ yacchāsa̍nvaha̱tuṃ na dhe̱nava̍ḥ .

mā̱tā yanmantu̍ryū̱thasya̍ pū̱rvyābhi vā̱ṇasya̍ sa̱ptadhā̍tu̱rijjana̍ḥ .. 10.032.044 This beauteous place of meeting have I looked upon, where, like milch-cows, the kine order the marriage train;
Where the Herd's Mother counts as first and best of all, and round her are the seven-toned people of the choir.


Sloka : 10.32.5

प्र वोऽच्छा॑ रिरिचे देव॒युष्प॒दमेको॑ रु॒द्रेभि॑र्याति तु॒र्वणिः॑ ।

ज॒रा वा॒ येष्व॒मृते॑षु दा॒वने॒ परि॑ व॒ ऊमे॑भ्यः सिञ्चता॒ मधु॑ ॥ १०.०३२.०५

pra vo'cchā̍ ririce deva̱yuṣpa̱dameko̍ ru̱drebhi̍ryāti tu̱rvaṇi̍ḥ .

ja̱rā vā̱ yeṣva̱mṛte̍ṣu dā̱vane̱ pari̍ va̱ ūme̍bhyaḥ siñcatā̱ madhu̍ .. 10.032.055 The Pious One hath reached your place before the rest:- One only moves victorious with the Rudras' band.
To these your helpers pour our meath, Immortal Gods, with whom your song of praise hath power to win their gifts.


Sloka : 10.32.6

नि॒धी॒यमा॑न॒मप॑गूळ्हम॒प्सु प्र मे॑ दे॒वानां॑ व्रत॒पा उ॑वाच ।

इन्द्रो॑ वि॒द्वाँ अनु॒ हि त्वा॑ च॒चक्ष॒ तेना॒हम॑ग्ने॒ अनु॑शिष्ट॒ आगा॑म् ॥ १०.०३२.०६

ni̱dhī̱yamā̍na̱mapa̍gūl̤hama̱psu pra me̍ de̱vānā̍ṃ vrata̱pā u̍vāca .

indro̍ vi̱dvām̐ anu̱ hi tvā̍ ca̱cakṣa̱ tenā̱hama̍gne̱ anu̍śiṣṭa̱ āgā̍m .. 10.032.066 He who maintains the Laws of God informed me that thou wast lying hidden in the waters.
Indra, who knoweth well, beheld and showed thee. By him instructed am I come, O Agni.


Sloka : 10.32.7

अक्षे॑त्रवित्क्षेत्र॒विदं॒ ह्यप्रा॒ट् स प्रैति॑ क्षेत्र॒विदानु॑शिष्टः ।

ए॒तद्वै भ॒द्रम॑नु॒शास॑नस्यो॒त स्रु॒तिं वि॑न्दत्यञ्ज॒सीना॑म् ॥ १०.०३२.०७

akṣe̍travitkṣetra̱vida̱ṃ hyaprā̱ṭ sa praiti̍ kṣetra̱vidānu̍śiṣṭaḥ .

e̱tadvai bha̱drama̍nu̱śāsa̍nasyo̱ta sru̱tiṃ vi̍ndatyañja̱sīnā̍m .. 10.032.077 The stranger asks the way of him who knows it:- taught by the skilful guide he travels onward.
This is, in truth, the blessing of instruction:- he finds the path that leads directly forward.


Sloka : 10.32.8

अ॒द्येदु॒ प्राणी॒दम॑मन्नि॒माहापी॑वृतो अधयन्मा॒तुरूधः॑ ।

एमे॑नमाप जरि॒मा युवा॑न॒महे॑ळ॒न्वसुः॑ सु॒मना॑ बभूव ॥ १०.०३२.०८

a̱dyedu̱ prāṇī̱dama̍manni̱māhāpī̍vṛto adhayanmā̱turūdha̍ḥ .

eme̍namāpa jari̱mā yuvā̍na̱mahe̍l̤a̱nvasu̍ḥ su̱manā̍ babhūva .. 10.032.088 Even now he breathed:- these days hath he remembered. Concealed, he sucked the bosom of his Mother.
Yet in his youth old age hath come upon him:- he hath grown gracious, good, and free from anger.


Sloka : 10.32.9

ए॒तानि॑ भ॒द्रा क॑लश क्रियाम॒ कुरु॑श्रवण॒ दद॑तो म॒घानि॑ ।

दा॒न इद्वो॑ मघवानः॒ सो अ॑स्त्व॒यं च॒ सोमो॑ हृ॒दि यं बिभ॑र्मि ॥ १०.०३२.०९

e̱tāni̍ bha̱drā ka̍laśa kriyāma̱ kuru̍śravaṇa̱ dada̍to ma̱ghāni̍ .

dā̱na idvo̍ maghavāna̱ḥ so a̍stva̱yaṃ ca̱ somo̍ hṛ̱di yaṃ bibha̍rmi .. 10.032.099 O Kalasa, all these blessings will we bring them, O Kurusravana, who give rich presents.
May he, O wealthy princes, and this Soma which I am bearing in my heart, reward you.


Sloka : 10.33.1

प्र मा॑ युयुज्रे प्र॒युजो॒ जना॑नां॒ वहा॑मि स्म पू॒षण॒मन्त॑रेण ।

विश्वे॑ दे॒वासो॒ अध॒ माम॑रक्षन्दुः॒शासु॒रागा॒दिति॒ घोष॑ आसीत् ॥ १०.०३३.०१

pra mā̍ yuyujre pra̱yujo̱ janā̍nā̱ṃ vahā̍mi sma pū̱ṣaṇa̱manta̍reṇa .

viśve̍ de̱vāso̱ adha̱ māma̍rakṣandu̱ḥśāsu̱rāgā̱diti̱ ghoṣa̍ āsīt .. 10.033.011. THE urgings of the people have impelled me, and by,the nearest way I bring you Pūṣan.
The Universal Gods have brought me safely. The cry was heard, Behold, Dubsasu cometh!


Sloka : 10.33.2

सं मा॑ तपन्त्य॒भितः॑ स॒पत्नी॑रिव॒ पर्श॑वः ।

नि बा॑धते॒ अम॑तिर्न॒ग्नता॒ जसु॒र्वेर्न वे॑वीयते म॒तिः ॥ १०.०३३.०२

saṃ mā̍ tapantya̱bhita̍ḥ sa̱patnī̍riva̱ parśa̍vaḥ .

ni bā̍dhate̱ ama̍tirna̱gnatā̱ jasu̱rverna ve̍vīyate ma̱tiḥ .. 10.033.022 The ribs that compass me give pain and trouble me like rival wives.
Indigence, nakedness, exhaustion press me sore:- my mind is fluttering like a bird's.


Sloka : 10.33.3

मूषो॒ न शि॒श्ना व्य॑दन्ति मा॒ध्यः॑ स्तो॒तारं॑ ते शतक्रतो ।

स॒कृत्सु नो॑ मघवन्निन्द्र मृळ॒याधा॑ पि॒तेव॑ नो भव ॥ १०.०३३.०३

mūṣo̱ na śi̱śnā vya̍danti mā̱dhya̍ḥ sto̱tāra̍ṃ te śatakrato .

sa̱kṛtsu no̍ maghavannindra mṛl̤a̱yādhā̍ pi̱teva̍ no bhava .. 10.033.033 As rats eat weavers' threads, cares are consuming me, thy singer, gatakratu, me.
Have mercy on us once, O Indra, Bounteous Lord:- be thou a Father unto us.


Sloka : 10.33.4

कु॒रु॒श्रव॑णमावृणि॒ राजा॑नं॒ त्रास॑दस्यवम् ।

मंहि॑ष्ठं वा॒घता॒मृषिः॑ ॥ १०.०३३.०४

ku̱ru̱śrava̍ṇamāvṛṇi̱ rājā̍na̱ṃ trāsa̍dasyavam .

maṃhi̍ṣṭhaṃ vā̱ghatā̱mṛṣi̍ḥ .. 10.033.044 I the priests' Ṛṣi chose as prince most liberal Kurusravana,
The son of Trasadasyu's son,


Sloka : 10.33.5

यस्य॑ मा ह॒रितो॒ रथे॑ ति॒स्रो वह॑न्ति साधु॒या ।

स्तवै॑ स॒हस्र॑दक्षिणे ॥ १०.०३३.०५

yasya̍ mā ha̱rito̱ rathe̍ ti̱sro vaha̍nti sādhu̱yā .

stavai̍ sa̱hasra̍dakṣiṇe .. 10.033.055 Whose three bays harnessed to the car bear me straight onward:- I will laud
The giver of a thousand meeds,


Sloka : 10.33.6

यस्य॒ प्रस्वा॑दसो॒ गिर॑ उप॒मश्र॑वसः पि॒तुः ।

क्षेत्रं॒ न र॒ण्वमू॒चुषे॑ ॥ १०.०३३.०६

yasya̱ prasvā̍daso̱ gira̍ upa̱maśra̍vasaḥ pi̱tuḥ .

kṣetra̱ṃ na ra̱ṇvamū̱cuṣe̍ .. 10.033.066 The sire of Upamasravas, even him whose words were passing sweet,
As a fair field is to its lord.


Sloka : 10.33.7

अधि॑ पुत्रोपमश्रवो॒ नपा॑न्मित्रातिथेरिहि ।

पि॒तुष्टे॑ अस्मि वन्दि॒ता ॥ १०.०३३.०७

adhi̍ putropamaśravo̱ napā̍nmitrātitherihi .

pi̱tuṣṭe̍ asmi vandi̱tā .. 10.033.077 Mark, Upamasravas, his son, mark, grandson of Mitratithi:-
I am thy father's eulogist.


Sloka : 10.33.8

यदीशी॑या॒मृता॑नामु॒त वा॒ मर्त्या॑नाम् ।

जीवे॒दिन्म॒घवा॒ मम॑ ॥ १०.०३३.०८

yadīśī̍yā̱mṛtā̍nāmu̱ta vā̱ martyā̍nām .

jīve̱dinma̱ghavā̱ mama̍ .. 10.033.088 If I controlled Immortal Gods, yea, even were I Lord of men,
My liberal prince were living still.


Sloka : 10.33.9

न दे॒वाना॒मति॑ व्र॒तं श॒तात्मा॑ च॒न जी॑वति ।

तथा॑ यु॒जा वि वा॑वृते ॥ १०.०३३.०९

na de̱vānā̱mati̍ vra̱taṃ śa̱tātmā̍ ca̱na jī̍vati .

tathā̍ yu̱jā vi vā̍vṛte .. 10.033.099 None lives, even had he hundred lives, beyond the statute of the Gods
So am I parted from my friend.


Sloka : 10.34.1

प्रा॒वे॒पा मा॑ बृह॒तो मा॑दयन्ति प्रवाते॒जा इरि॑णे॒ वर्वृ॑तानाः ।

सोम॑स्येव मौजव॒तस्य॑ भ॒क्षो वि॒भीद॑को॒ जागृ॑वि॒र्मह्य॑मच्छान् ॥ १०.०३४.०१

prā̱ve̱pā mā̍ bṛha̱to mā̍dayanti pravāte̱jā iri̍ṇe̱ varvṛ̍tānāḥ .

soma̍syeva maujava̱tasya̍ bha̱kṣo vi̱bhīda̍ko̱ jāgṛ̍vi̱rmahya̍macchān .. 10.034.011. SPRUNG from tall trees on windy heights, these rollers transport me as they turn upon the table.
Dearer to me the die that never slumbers than the deep draught of Mujavan's own Soma.


Sloka : 10.34.2

न मा॑ मिमेथ॒ न जि॑हीळ ए॒षा शि॒वा सखि॑भ्य उ॒त मह्य॑मासीत् ।

अ॒क्षस्या॒हमे॑कप॒रस्य॑ हे॒तोरनु॑व्रता॒मप॑ जा॒याम॑रोधम् ॥ १०.०३४.०२

na mā̍ mimetha̱ na ji̍hīl̤a e̱ṣā śi̱vā sakhi̍bhya u̱ta mahya̍māsīt .

a̱kṣasyā̱hame̍kapa̱rasya̍ he̱toranu̍vratā̱mapa̍ jā̱yāma̍rodham .. 10.034.022 She never vexed me nor was angry with me, but to my friends and me was ever gracious.
For the die's sake, whose single point is final, mine own devoted wife I alienated.


Sloka : 10.34.3

द्वेष्टि॑ श्व॒श्रूरप॑ जा॒या रु॑णद्धि॒ न ना॑थि॒तो वि॑न्दते मर्डि॒तार॑म् ।

अश्व॑स्येव॒ जर॑तो॒ वस्न्य॑स्य॒ नाहं वि॑न्दामि कित॒वस्य॒ भोग॑म् ॥ १०.०३४.०३

dveṣṭi̍ śva̱śrūrapa̍ jā̱yā ru̍ṇaddhi̱ na nā̍thi̱to vi̍ndate marḍi̱tāra̍m .

aśva̍syeva̱ jara̍to̱ vasnya̍sya̱ nāhaṃ vi̍ndāmi kita̱vasya̱ bhoga̍m .. 10.034.033 My wife holds me aloof, her mother hates me:- the wretched man finds none to give him comfort.
As of a costly horse grown old and feeble, I find not any profit of the gamester.


Sloka : 10.34.4

अ॒न्ये जा॒यां परि॑ मृशन्त्यस्य॒ यस्यागृ॑ध॒द्वेद॑ने वा॒ज्य१॒॑क्षः ।

पि॒ता मा॒ता भ्रात॑र एनमाहु॒र्न जा॑नीमो॒ नय॑ता ब॒द्धमे॒तम् ॥ १०.०३४.०४

a̱nye jā̱yāṃ pari̍ mṛśantyasya̱ yasyāgṛ̍dha̱dveda̍ne vā̱jya1̱̍kṣaḥ .

pi̱tā mā̱tā bhrāta̍ra enamāhu̱rna jā̍nīmo̱ naya̍tā ba̱ddhame̱tam .. 10.034.044 Others caress the wife of him whose riches the die hath coveted, that rapid courser:-
Of him speak father, mother, brothers saying, We know him not:- bind him and take him with you.


Sloka : 10.34.5

यदा॒दीध्ये॒ न द॑विषाण्येभिः परा॒यद्भ्योऽव॑ हीये॒ सखि॑भ्यः ।

न्यु॑प्ताश्च ब॒भ्रवो॒ वाच॒मक्र॑त॒ँ एमीदे॑षां निष्कृ॒तं जा॒रिणी॑व ॥ १०.०३४.०५

yadā̱dīdhye̱ na da̍viṣāṇyebhiḥ parā̱yadbhyo'va̍ hīye̱ sakhi̍bhyaḥ .

nyu̍ptāśca ba̱bhravo̱ vāca̱makra̍ta̱m̐ emīde̍ṣāṃ niṣkṛ̱taṃ jā̱riṇī̍va .. 10.034.055 When I resolve to play with these no longer, my friends depart from me and leave me lonely.
When the brown dice, thrown on the board, have rattled, like a fond girl I seek the place of meeting.


Sloka : 10.34.6

स॒भामे॑ति कित॒वः पृ॒च्छमा॑नो जे॒ष्यामीति॑ त॒न्वा॒३॒॑ शूशु॑जानः ।

अ॒क्षासो॑ अस्य॒ वि ति॑रन्ति॒ कामं॑ प्रति॒दीव्ने॒ दध॑त॒ आ कृ॒तानि॑ ॥ १०.०३४.०६

sa̱bhāme̍ti kita̱vaḥ pṛ̱cchamā̍no je̱ṣyāmīti̍ ta̱nvā̱3̱̍ śūśu̍jānaḥ .

a̱kṣāso̍ asya̱ vi ti̍ranti̱ kāma̍ṃ prati̱dīvne̱ dadha̍ta̱ ā kṛ̱tāni̍ .. 10.034.066 The gamester seeks the gambling-house, and wonders, his body all afire, Shall I be lucky?
Still do the dice extend his eager longing, staking his gains against his adversary.


Sloka : 10.34.7

अ॒क्षास॒ इद॑ङ्कु॒शिनो॑ नितो॒दिनो॑ नि॒कृत्वा॑न॒स्तप॑नास्तापयि॒ष्णवः॑ ।

कु॒मा॒रदे॑ष्णा॒ जय॑तः पुन॒र्हणो॒ मध्वा॒ सम्पृ॑क्ताः कित॒वस्य॑ ब॒र्हणा॑ ॥ १०.०३४.०७

a̱kṣāsa̱ ida̍ṅku̱śino̍ nito̱dino̍ ni̱kṛtvā̍na̱stapa̍nāstāpayi̱ṣṇava̍ḥ .

ku̱mā̱rade̍ṣṇā̱ jaya̍taḥ puna̱rhaṇo̱ madhvā̱ sampṛ̍ktāḥ kita̱vasya̍ ba̱rhaṇā̍ .. 10.034.077 Dice, verily, are armed with goads and driving-hooks, deceiving and tormenting, causing grievous woe.
They give frail gifts and then destroy the man who wins, thickly anointed with the player's fairest good.


Sloka : 10.34.8

त्रि॒प॒ञ्चा॒शः क्री॑ळति॒ व्रात॑ एषां दे॒व इ॑व सवि॒ता स॒त्यध॑र्मा ।

उ॒ग्रस्य॑ चिन्म॒न्यवे॒ ना न॑मन्ते॒ राजा॑ चिदेभ्यो॒ नम॒ इत्कृ॑णोति ॥ १०.०३४.०८

tri̱pa̱ñcā̱śaḥ krī̍l̤ati̱ vrāta̍ eṣāṃ de̱va i̍va savi̱tā sa̱tyadha̍rmā .

u̱grasya̍ cinma̱nyave̱ nā na̍mante̱ rājā̍ cidebhyo̱ nama̱ itkṛ̍ṇoti .. 10.034.088 Merrily sports their troop, the three-and-fifty, like Savitar the God whose ways are faithful.
They bend not even to the mighty's anger:- the King himself pays homage and reveres them.


Sloka : 10.34.9

नी॒चा व॑र्तन्त उ॒परि॑ स्फुरन्त्यह॒स्तासो॒ हस्त॑वन्तं सहन्ते ।

दि॒व्या अङ्गा॑रा॒ इरि॑णे॒ न्यु॑प्ताः शी॒ताः सन्तो॒ हृद॑यं॒ निर्द॑हन्ति ॥ १०.०३४.०९

nī̱cā va̍rtanta u̱pari̍ sphurantyaha̱stāso̱ hasta̍vantaṃ sahante .

di̱vyā aṅgā̍rā̱ iri̍ṇe̱ nyu̍ptāḥ śī̱tāḥ santo̱ hṛda̍ya̱ṃ nirda̍hanti .. 10.034.099 Downward they roll, and then spring quickly upward, and, handless, force the man with hands to serve them.
Cast on the board, like lumps of magic charcoal, though cold themselves they burn the heart to ashes.


Sloka : 10.34.10

जा॒या त॑प्यते कित॒वस्य॑ ही॒ना मा॒ता पु॒त्रस्य॒ चर॑तः॒ क्व॑ स्वित् ।

ऋ॒णा॒वा बिभ्य॒द्धन॑मि॒च्छमा॑नो॒ऽन्येषा॒मस्त॒मुप॒ नक्त॑मेति ॥ १०.०३४.१०

jā̱yā ta̍pyate kita̱vasya̍ hī̱nā mā̱tā pu̱trasya̱ cara̍ta̱ḥ kva̍ svit .

ṛ̱ṇā̱vā bibhya̱ddhana̍mi̱cchamā̍no̱'nyeṣā̱masta̱mupa̱ nakta̍meti .. 10.034.1010 The gambler's wife is left forlorn and wretched:- the mother mourns the son who wanders homeless.
In constant fear, in debt, and seeking riches, he goes by night unto the home of others.


Sloka : 10.34.11

स्त्रियं॑ दृ॒ष्ट्वाय॑ कित॒वं त॑तापा॒न्येषां॑ जा॒यां सुकृ॑तं च॒ योनि॑म् ।

पू॒र्वा॒ह्णे अश्वा॑न्युयु॒जे हि ब॒भ्रून्सो अ॒ग्नेरन्ते॑ वृष॒लः प॑पाद ॥ १०.०३४.११

striya̍ṃ dṛ̱ṣṭvāya̍ kita̱vaṃ ta̍tāpā̱nyeṣā̍ṃ jā̱yāṃ sukṛ̍taṃ ca̱ yoni̍m .

pū̱rvā̱hṇe aśvā̍nyuyu̱je hi ba̱bhrūnso a̱gnerante̍ vṛṣa̱laḥ pa̍pāda .. 10.034.1111 Sad is the gambler when he sees a matron, another's wife, and his well-ordered dwelling.
He yokes the brown steeds in the early morning, and when the fire is cold sinks down an outcast.


Sloka : 10.34.12

यो वः॑ सेना॒नीर्म॑ह॒तो ग॒णस्य॒ राजा॒ व्रात॑स्य प्रथ॒मो ब॒भूव॑ ।

तस्मै॑ कृणोमि॒ न धना॑ रुणध्मि॒ दशा॒हं प्राची॒स्तदृ॒तं व॑दामि ॥ १०.०३४.१२

yo va̍ḥ senā̱nīrma̍ha̱to ga̱ṇasya̱ rājā̱ vrāta̍sya pratha̱mo ba̱bhūva̍ .

tasmai̍ kṛṇomi̱ na dhanā̍ ruṇadhmi̱ daśā̱haṃ prācī̱stadṛ̱taṃ va̍dāmi .. 10.034.1212 To the great captain of your mighty army, who hath become the host's imperial leader,
To him I show my ten extended fingers:- I speak the truth. No wealth am I withholding.


Sloka : 10.34.13

अ॒क्षैर्मा दी॑व्यः कृ॒षिमित्कृ॑षस्व वि॒त्ते र॑मस्व ब॒हु मन्य॑मानः ।

तत्र॒ गावः॑ कितव॒ तत्र॑ जा॒या तन्मे॒ वि च॑ष्टे सवि॒तायम॒र्यः ॥ १०.०३४.१३

a̱kṣairmā dī̍vyaḥ kṛ̱ṣimitkṛ̍ṣasva vi̱tte ra̍masva ba̱hu manya̍mānaḥ .

tatra̱ gāva̍ḥ kitava̱ tatra̍ jā̱yā tanme̱ vi ca̍ṣṭe savi̱tāyama̱ryaḥ .. 10.034.1313 Play not with dice:- no, cultivate thy corn-land. Enjoy the gain, and deem that wealth sufficient.
There are thy cattle there thy wife, O gambler. So this good Savitar himself hath told me.


Sloka : 10.34.14

मि॒त्रं कृ॑णुध्वं॒ खलु॑ मृ॒ळता॑ नो॒ मा नो॑ घो॒रेण॑ चरता॒भि धृ॒ष्णु ।

नि वो॒ नु म॒न्युर्वि॑शता॒मरा॑तिर॒न्यो ब॑भ्रू॒णां प्रसि॑तौ॒ न्व॑स्तु ॥ १०.०३४.१४

mi̱traṃ kṛ̍ṇudhva̱ṃ khalu̍ mṛ̱l̤atā̍ no̱ mā no̍ gho̱reṇa̍ caratā̱bhi dhṛ̱ṣṇu .

ni vo̱ nu ma̱nyurvi̍śatā̱marā̍tira̱nyo ba̍bhrū̱ṇāṃ prasi̍tau̱ nva̍stu .. 10.034.1414 Make me your friend:- show us some little mercy. Assail us not with your terrific fierceness.
Appeased be your malignity and anger, and let the brown dice snare some other captive.


Sloka : 10.35.1

अबु॑ध्रमु॒ त्य इन्द्र॑वन्तो अ॒ग्नयो॒ ज्योति॒र्भर॑न्त उ॒षसो॒ व्यु॑ष्टिषु ।

म॒ही द्यावा॑पृथि॒वी चे॑तता॒मपो॒ऽद्या दे॒वाना॒मव॒ आ वृ॑णीमहे ॥ १०.०३५.०१

abu̍dhramu̱ tya indra̍vanto a̱gnayo̱ jyoti̱rbhara̍nta u̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu .

ma̱hī dyāvā̍pṛthi̱vī ce̍tatā̱mapo̱'dyā de̱vānā̱mava̱ ā vṛ̍ṇīmahe .. 10.035.011. THESE fires associate with Indra are awake, bringing their light when first the Dawn begins to shine.
May Heaven and Earth, great Pair, observe our holy work. We claim for us this day the favour of the Gods.


Sloka : 10.35.2

दि॒वस्पृ॑थि॒व्योरव॒ आ वृ॑णीमहे मा॒तॄन्सिन्धू॒न्पर्व॑ताञ्छर्य॒णाव॑तः ।

अ॒ना॒गा॒स्त्वं सूर्य॑मु॒षास॑मीमहे भ॒द्रं सोमः॑ सुवा॒नो अ॒द्या कृ॑णोतु नः ॥ १०.०३५.०२

di̱vaspṛ̍thi̱vyorava̱ ā vṛ̍ṇīmahe mā̱tṝnsindhū̱nparva̍tāñcharya̱ṇāva̍taḥ .

a̱nā̱gā̱stvaṃ sūrya̍mu̱ṣāsa̍mīmahe bha̱draṃ soma̍ḥ suvā̱no a̱dyā kṛ̍ṇotu naḥ .. 10.035.022 Yea, for ourselves we claim the grace of Heaven and Earth, of Śaryaṇāvān, of the Hills and Mother Streams.
For innocence we pray to Sūrya and to Dawn. So may the flowing Soma bring us bliss to-day.


Sloka : 10.35.3

द्यावा॑ नो अ॒द्य पृ॑थि॒वी अना॑गसो म॒ही त्रा॑येतां सुवि॒ताय॑ मा॒तरा॑ ।

उ॒षा उ॒च्छन्त्यप॑ बाधताम॒घं स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०३

dyāvā̍ no a̱dya pṛ̍thi̱vī anā̍gaso ma̱hī trā̍yetāṃ suvi̱tāya̍ mā̱tarā̍ .

u̱ṣā u̱cchantyapa̍ bādhatāma̱ghaṃ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.033 May the great Twain, the Mothers, Heaven and Earth, this day preserve us free from sin for peace and happiness.
May Morning sending forth her light drive sin afar. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.4

इ॒यं न॑ उ॒स्रा प्र॑थ॒मा सु॑दे॒व्यं॑ रे॒वत्स॒निभ्यो॑ रे॒वती॒ व्यु॑च्छतु ।

आ॒रे म॒न्युं दु॑र्वि॒दत्र॑स्य धीमहि स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०४

i̱yaṃ na̍ u̱srā pra̍tha̱mā su̍de̱vya̍ṃ re̱vatsa̱nibhyo̍ re̱vatī̱ vyu̍cchatu .

ā̱re ma̱nyuṃ du̍rvi̱datra̍sya dhīmahi sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.044 May this first Dawn bring us the host of gracious Gods:- rich, may it richly shine for us who strive for wealth.
The wrath of the malignant may we keep afar. We pray to kindled Agni for feilicity.


Sloka : 10.35.5

प्र याः सिस्र॑ते॒ सूर्य॑स्य र॒श्मिभि॒र्ज्योति॒र्भर॑न्तीरु॒षसो॒ व्यु॑ष्टिषु ।

भ॒द्रा नो॑ अ॒द्य श्रव॑से॒ व्यु॑च्छत स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०५

pra yāḥ sisra̍te̱ sūrya̍sya ra̱śmibhi̱rjyoti̱rbhara̍ntīru̱ṣaso̱ vyu̍ṣṭiṣu .

bha̱drā no̍ a̱dya śrava̍se̱ vyu̍cchata sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.055 Dawns, who come forward with the bright beams of the Sun, and at your earliest flushing bring to us the light,
Shine ye on us to-day auspicious, for renown. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.6

अ॒न॒मी॒वा उ॒षस॒ आ च॑रन्तु न॒ उद॒ग्नयो॑ जिहतां॒ ज्योति॑षा बृ॒हत् ।

आयु॑क्षाताम॒श्विना॒ तूतु॑जिं॒ रथं॑ स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०६

a̱na̱mī̱vā u̱ṣasa̱ ā ca̍rantu na̱ uda̱gnayo̍ jihatā̱ṃ jyoti̍ṣā bṛ̱hat .

āyu̍kṣātāma̱śvinā̱ tūtu̍ji̱ṃ ratha̍ṃ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.066 Free from all sickness may the Mornings come to us, and let our fires mount upward with a lofty blaze.
The Aśvin Pair have harnessed their swift-moving car. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.7

श्रेष्ठं॑ नो अ॒द्य स॑वित॒र्वरे॑ण्यं भा॒गमा सु॑व॒ स हि र॑त्न॒धा असि॑ ।

रा॒यो जनि॑त्रीं धि॒षणा॒मुप॑ ब्रुवे स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०७

śreṣṭha̍ṃ no a̱dya sa̍vita̱rvare̍ṇyaṃ bhā̱gamā su̍va̱ sa hi ra̍tna̱dhā asi̍ .

rā̱yo jani̍trīṃ dhi̱ṣaṇā̱mupa̍ bruve sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.077 Send us to-day a portion choice and excellent, O Savitar, for thou art he who dealeth wealth.
I cry to Dhiṣaṇā, Mother of opulence. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.8

पिप॑र्तु मा॒ तदृ॒तस्य॑ प्र॒वाच॑नं दे॒वानां॒ यन्म॑नु॒ष्या॒३॒॑ अम॑न्महि ।

विश्वा॒ इदु॒स्राः स्पळुदे॑ति॒ सूर्यः॑ स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०८

pipa̍rtu mā̱ tadṛ̱tasya̍ pra̱vāca̍naṃ de̱vānā̱ṃ yanma̍nu̱ṣyā̱3̱̍ ama̍nmahi .

viśvā̱ idu̱srāḥ spal̤ude̍ti̱ sūrya̍ḥ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.088 Further me this declaring of Eternal Law, the Law of Gods, as we mortals acknowledge it!
The Sun goes up beholding all the rays of morn. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.9

अ॒द्वे॒षो अ॒द्य ब॒र्हिषः॒ स्तरी॑मणि॒ ग्राव्णां॒ योगे॒ मन्म॑नः॒ साध॑ ईमहे ।

आ॒दि॒त्यानां॒ शर्म॑णि॒ स्था भु॑रण्यसि स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.०९

a̱dve̱ṣo a̱dya ba̱rhiṣa̱ḥ starī̍maṇi̱ grāvṇā̱ṃ yoge̱ manma̍na̱ḥ sādha̍ īmahe .

ā̱di̱tyānā̱ṃ śarma̍ṇi̱ sthā bhu̍raṇyasi sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.099 This day we pray with innocence in strewing grass, adjusting pressing-stones, and perfecting the hymn.
Thou in the Ādityas’ keeping movest restlessly. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.10

आ नो॑ ब॒र्हिः स॑ध॒मादे॑ बृ॒हद्दि॒वि दे॒वाँ ई॑ळे सा॒दया॑ स॒प्त होतॄ॑न् ।

इन्द्रं॑ मि॒त्रं वरु॑णं सा॒तये॒ भगं॑ स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.१०

ā no̍ ba̱rhiḥ sa̍dha̱māde̍ bṛ̱haddi̱vi de̱vām̐ ī̍l̤e sā̱dayā̍ sa̱pta hotṝ̍n .

indra̍ṃ mi̱traṃ varu̍ṇaṃ sā̱taye̱ bhaga̍ṃ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.1010 To our great holy grass I bid the Gods at morn to banquet, and will seat them as the seven priests,—
Varuṇa, Indra, Mitra, Bhaga for our gain. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.11

त आ॑दित्या॒ आ ग॑ता स॒र्वता॑तये वृ॒धे नो॑ य॒ज्ञम॑वता सजोषसः ।

बृह॒स्पतिं॑ पू॒षण॑म॒श्विना॒ भगं॑ स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.११

ta ā̍dityā̱ ā ga̍tā sa̱rvatā̍taye vṛ̱dhe no̍ ya̱jñama̍vatā sajoṣasaḥ .

bṛha̱spati̍ṃ pū̱ṣaṇa̍ma̱śvinā̱ bhaga̍ṃ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.1111 Come hither, O Ādityas, for our perfect weal:- accordant help our sacrifice that we may thrive.
Pūṣan, Bṛhaspati, Bhaga, both Aśvins, and enkindled Agni we implore for happiness.


Sloka : 10.35.12

तन्नो॑ देवा यच्छत सुप्रवाच॒नं छ॒र्दिरा॑दित्याः सु॒भरं॑ नृ॒पाय्य॑म् ।

पश्वे॑ तो॒काय॒ तन॑याय जी॒वसे॑ स्व॒स्त्य१॒॑ग्निं स॑मिधा॒नमी॑महे ॥ १०.०३५.१२

tanno̍ devā yacchata supravāca̱naṃ cha̱rdirā̍dityāḥ su̱bhara̍ṃ nṛ̱pāyya̍m .

paśve̍ to̱kāya̱ tana̍yāya jī̱vase̍ sva̱stya1̱̍gniṃ sa̍midhā̱namī̍mahe .. 10.035.1212 Ādityas, Gods, vouchsafe that this our home may be praise-worthy, prosperous, our heroes' sure defence,
For cattle, for our sons, for progeny, for life. We pray to kindled Agni for felicity.


Sloka : 10.35.13

विश्वे॑ अ॒द्य म॒रुतो॒ विश्व॑ ऊ॒ती विश्वे॑ भवन्त्व॒ग्नयः॒ समि॑द्धाः ।

विश्वे॑ नो दे॒वा अव॒सा ग॑मन्तु॒ विश्व॑मस्तु॒ द्रवि॑णं॒ वाजो॑ अ॒स्मे ॥ १०.०३५.१३

viśve̍ a̱dya ma̱ruto̱ viśva̍ ū̱tī viśve̍ bhavantva̱gnaya̱ḥ sami̍ddhāḥ .

viśve̍ no de̱vā ava̱sā ga̍mantu̱ viśva̍mastu̱ dravi̍ṇa̱ṃ vājo̍ a̱sme .. 10.035.1313 This day may all the Maruts, all he near us with aid:- may all our fires be well enkindled.
May all Gods come to us with gracious favour. May spoil and wealth he ours, and all possessions.


Sloka : 10.35.14

यं दे॑वा॒सोऽव॑थ॒ वाज॑सातौ॒ यं त्राय॑ध्वे॒ यं पि॑पृ॒थात्यंहः॑ ।

यो वो॑ गोपी॒थे न भ॒यस्य॒ वेद॒ ते स्या॑म दे॒ववी॑तये तुरासः ॥ १०.०३५.१४

yaṃ de̍vā̱so'va̍tha̱ vāja̍sātau̱ yaṃ trāya̍dhve̱ yaṃ pi̍pṛ̱thātyaṃha̍ḥ .

yo vo̍ gopī̱the na bha̱yasya̱ veda̱ te syā̍ma de̱vavī̍taye turāsaḥ .. 10.035.1414 He whom ye aid, O Deities, in battle, whom ye protect and rescue from affliction,
Who fears no danger at your milk-libation, -such may we be to feast the Gods, ye Mighty.


Sloka : 10.36.1

उ॒षासा॒नक्ता॑ बृह॒ती सु॒पेश॑सा॒ द्यावा॒क्षामा॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।

इन्द्रं॑ हुवे म॒रुतः॒ पर्व॑ताँ अ॒प आ॑दि॒त्यान्द्यावा॑पृथि॒वी अ॒पः स्वः॑ ॥ १०.०३६.०१

u̱ṣāsā̱naktā̍ bṛha̱tī su̱peśa̍sā̱ dyāvā̱kṣāmā̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā .

indra̍ṃ huve ma̱ruta̱ḥ parva̍tām̐ a̱pa ā̍di̱tyāndyāvā̍pṛthi̱vī a̱paḥ sva̍ḥ .. 10.036.011. THERE are the Dawn and Night, the grand and beauteous Pair, Earth, Heaven, and Varuṇa, Mitra, and Aryaman.
Indra I call, the Maruts, Mountains, and the Floods, Ādityas, Heaven and Earth, the Waters, and the Sky.


Sloka : 10.36.2

द्यौश्च॑ नः पृथि॒वी च॒ प्रचे॑तस ऋ॒ताव॑री रक्षता॒मंह॑सो रि॒षः ।

मा दु॑र्वि॒दत्रा॒ निरृ॑तिर्न ईशत॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०२

dyauśca̍ naḥ pṛthi̱vī ca̱ prace̍tasa ṛ̱tāva̍rī rakṣatā̱maṃha̍so ri̱ṣaḥ .

mā du̍rvi̱datrā̱ nirṛ̍tirna īśata̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.022 May Dyaus and Prthivi, wise, true to Holy Law, keep us in safety from distress and injury.
Let not malignant Nirrti rule over us. We crave to-day this gracious favour of the Gods.


Sloka : 10.36.3

विश्व॑स्मान्नो॒ अदि॑तिः पा॒त्वंह॑सो मा॒ता मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य रे॒वतः॑ ।

स्व॑र्व॒ज्ज्योति॑रवृ॒कं न॑शीमहि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०३

viśva̍smānno̱ adi̍tiḥ pā̱tvaṃha̍so mā̱tā mi̱trasya̱ varu̍ṇasya re̱vata̍ḥ .

sva̍rva̱jjyoti̍ravṛ̱kaṃ na̍śīmahi̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.033 Mother of Mitra and of opulent Varuṇa, may Aditi preserve us safe from all distress.
May we obtain the light of heaven without a foe. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.4

ग्रावा॒ वद॒न्नप॒ रक्षां॑सि सेधतु दु॒ष्ष्वप्न्यं॒ निरृ॑तिं॒ विश्व॑म॒त्रिण॑म् ।

आ॒दि॒त्यं शर्म॑ म॒रुता॑मशीमहि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०४

grāvā̱ vada̱nnapa̱ rakṣā̍ṃsi sedhatu du̱ṣṣvapnya̱ṃ nirṛ̍ti̱ṃ viśva̍ma̱triṇa̍m .

ā̱di̱tyaṃ śarma̍ ma̱rutā̍maśīmahi̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.044 May ringing press-stones keep the Rākṣasas afar, ill dream, and Nirrti, and each voracious fiend.
May the Ādityas and the Maruts shelter us. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.5

एन्द्रो॑ ब॒र्हिः सीद॑तु॒ पिन्व॑ता॒मिळा॒ बृह॒स्पतिः॒ साम॑भिरृ॒क्वो अ॑र्चतु ।

सु॒प्र॒के॒तं जी॒वसे॒ मन्म॑ धीमहि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०५

endro̍ ba̱rhiḥ sīda̍tu̱ pinva̍tā̱mil̤ā̱ bṛha̱spati̱ḥ sāma̍bhirṛ̱kvo a̍rcatu .

su̱pra̱ke̱taṃ jī̱vase̱ manma̍ dhīmahi̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.055 Full flow libations; on our grass let Indra sit; Bṛhaspati the singer laud with Sāma hymns!
Wise be our hearts' imaginings that we may live. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.6

दि॒वि॒स्पृशं॑ य॒ज्ञम॒स्माक॑मश्विना जी॒राध्व॑रं कृणुतं सु॒म्नमि॒ष्टये॑ ।

प्रा॒चीन॑रश्मि॒माहु॑तं घृ॒तेन॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०६

di̱vi̱spṛśa̍ṃ ya̱jñama̱smāka̍maśvinā jī̱rādhva̍raṃ kṛṇutaṃ su̱mnami̱ṣṭaye̍ .

prā̱cīna̍raśmi̱māhu̍taṃ ghṛ̱tena̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.066 Ye Aśvins, make our sacrifice ascend to heaven, and animate the rite that it may send us bliss,
Offered with holy oil, with forward-speeding rein. We crave the gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.7

उप॑ ह्वये सु॒हवं॒ मारु॑तं ग॒णं पा॑व॒कमृ॒ष्वं स॒ख्याय॑ श॒म्भुव॑म् ।

रा॒यस्पोषं॑ सौश्रव॒साय॑ धीमहि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०७

upa̍ hvaye su̱hava̱ṃ māru̍taṃ ga̱ṇaṃ pā̍va̱kamṛ̱ṣvaṃ sa̱khyāya̍ śa̱mbhuva̍m .

rā̱yaspoṣa̍ṃ sauśrava̱sāya̍ dhīmahi̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.077 Hither I call the band of Maruts, swift to hear, great, purifying, bringing bliss, to he our Friends.
May we increase our wealth to glorify our name. We crave this graciousfavour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.8

अ॒पां पेरुं॑ जी॒वध॑न्यं भरामहे देवा॒व्यं॑ सु॒हव॑मध्वर॒श्रिय॑म् ।

सु॒र॒श्मिं सोम॑मिन्द्रि॒यं य॑मीमहि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०८

a̱pāṃ peru̍ṃ jī̱vadha̍nyaṃ bharāmahe devā̱vya̍ṃ su̱hava̍madhvara̱śriya̍m .

su̱ra̱śmiṃ soma̍mindri̱yaṃ ya̍mīmahi̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.088 We bring the Stay of Life, who makes the waters swell, swift-hearing, Friend of Gods, who waits on sacrifice.
May we control that Power, Soma whose rays are bright. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.9

स॒नेम॒ तत्सु॑स॒निता॑ स॒नित्व॑भिर्व॒यं जी॒वा जी॒वपु॑त्रा॒ अना॑गसः ।

ब्र॒ह्म॒द्विषो॒ विष्व॒गेनो॑ भरेरत॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.०९

sa̱nema̱ tatsu̍sa̱nitā̍ sa̱nitva̍bhirva̱yaṃ jī̱vā jī̱vapu̍trā̱ anā̍gasaḥ .

bra̱hma̱dviṣo̱ viṣva̱geno̍ bharerata̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.099 Alive ourselves, with living sons, devoid of guilt, may we win this with winners by fair means to win.
Let the prayer-haters bear our sin to every side. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.10

ये स्था मनो॑र्य॒ज्ञिया॒स्ते श‍ृ॑णोतन॒ यद्वो॑ देवा॒ ईम॑हे॒ तद्द॑दातन ।

जैत्रं॒ क्रतुं॑ रयि॒मद्वी॒रव॒द्यश॒स्तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.१०

ye sthā mano̍rya̱jñiyā̱ste śṛ̍ṇotana̱ yadvo̍ devā̱ īma̍he̱ tadda̍dātana .

jaitra̱ṃ kratu̍ṃ rayi̱madvī̱rava̱dyaśa̱stadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.1010 Hear us, O ye who claim the worship of mankind, and give us, O ye Gods, the gift for which we pray,
Victorious wisdom, fame with heroes and with wealth. We crave to-day this gracious favour of the Gods.


Sloka : 10.36.11

म॒हद॒द्य म॑ह॒तामा वृ॑णीम॒हेऽवो॑ दे॒वानां॑ बृह॒ताम॑न॒र्वणा॑म् ।

यथा॒ वसु॑ वी॒रजा॑तं॒ नशा॑महै॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.११

ma̱hada̱dya ma̍ha̱tāmā vṛ̍ṇīma̱he'vo̍ de̱vānā̍ṃ bṛha̱tāma̍na̱rvaṇā̍m .

yathā̱ vasu̍ vī̱rajā̍ta̱ṃ naśā̍mahai̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.1111 We crave the gracious favour of the Gods to-day, great favour of great Gods, sublime and free from foes,
That we may gain rich treasure sprung from hero sons. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.12

म॒हो अ॒ग्नेः स॑मिधा॒नस्य॒ शर्म॒ण्यना॑गा मि॒त्रे वरु॑णे स्व॒स्तये॑ ।

श्रेष्ठे॑ स्याम सवि॒तुः सवी॑मनि॒ तद्दे॒वाना॒मवो॑ अ॒द्या वृ॑णीमहे ॥ १०.०३६.१२

ma̱ho a̱gneḥ sa̍midhā̱nasya̱ śarma̱ṇyanā̍gā mi̱tre varu̍ṇe sva̱staye̍ .

śreṣṭhe̍ syāma savi̱tuḥ savī̍mani̱ tadde̱vānā̱mavo̍ a̱dyā vṛ̍ṇīmahe .. 10.036.1212 In great enkindled Agni's keeping, and, for bliss, free from all sin before Mitra and Varuṇa.
May we share Savitar's best animating help. We crave this gracious favour of the Gods to-day.


Sloka : 10.36.13

ये स॑वि॒तुः स॒त्यस॑वस्य॒ विश्वे॑ मि॒त्रस्य॑ व्र॒ते वरु॑णस्य दे॒वाः ।

ते सौभ॑गं वी॒रव॒द्गोम॒दप्नो॒ दधा॑तन॒ द्रवि॑णं चि॒त्रम॒स्मे ॥ १०.०३६.१३

ye sa̍vi̱tuḥ sa̱tyasa̍vasya̱ viśve̍ mi̱trasya̍ vra̱te varu̍ṇasya de̱vāḥ .

te saubha̍gaṃ vī̱rava̱dgoma̱dapno̱ dadhā̍tana̱ dravi̍ṇaṃ ci̱trama̱sme .. 10.036.1313 All ye, the Gods whom Savitar the Father of truth, and Varuṇa and Mitra govern,
Give us prosperity with hero children, and opulence in kine and various treasure.


Sloka : 10.36.14

स॒वि॒ता प॒श्चाता॑त्सवि॒ता पु॒रस्ता॑त्सवि॒तोत्त॒रात्ता॑त्सवि॒ताध॒रात्ता॑त् ।

स॒वि॒ता नः॑ सुवतु स॒र्वता॑तिं सवि॒ता नो॑ रासतां दी॒र्घमायुः॑ ॥ १०.०३६.१४

sa̱vi̱tā pa̱ścātā̍tsavi̱tā pu̱rastā̍tsavi̱totta̱rāttā̍tsavi̱tādha̱rāttā̍t .

sa̱vi̱tā na̍ḥ suvatu sa̱rvatā̍tiṃ savi̱tā no̍ rāsatāṃ dī̱rghamāyu̍ḥ .. 10.036.1414 Savitar, Savitar from cast and westward, Savitar, Savitar from north and southward,
Savitar send us perfect health and comfort, Savitar let our days of life be lengthened!


Sloka : 10.37.1

नमो॑ मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ चक्ष॑से म॒हो दे॒वाय॒ तदृ॒तं स॑पर्यत ।

दू॒रे॒दृशे॑ दे॒वजा॑ताय के॒तवे॑ दि॒वस्पु॒त्राय॒ सूर्या॑य शंसत ॥ १०.०३७.०१

namo̍ mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ cakṣa̍se ma̱ho de̱vāya̱ tadṛ̱taṃ sa̍paryata .

dū̱re̱dṛśe̍ de̱vajā̍tāya ke̱tave̍ di̱vaspu̱trāya̱ sūryā̍ya śaṃsata .. 10.037.011. Do homage unto Varuṇa's and Mitra's Eye:- offer this solemn worship to the Mighty God,
Who seeth far away, the Ensign, born of Gods. Sing praises unto Sūrya, to the Son of Dyaus.


Sloka : 10.37.2

सा मा॑ स॒त्योक्तिः॒ परि॑ पातु वि॒श्वतो॒ द्यावा॑ च॒ यत्र॑ त॒तन॒न्नहा॑नि च ।

विश्व॑म॒न्यन्नि वि॑शते॒ यदेज॑ति वि॒श्वाहापो॑ वि॒श्वाहोदे॑ति॒ सूर्यः॑ ॥ १०.०३७.०२

sā mā̍ sa̱tyokti̱ḥ pari̍ pātu vi̱śvato̱ dyāvā̍ ca̱ yatra̍ ta̱tana̱nnahā̍ni ca .

viśva̍ma̱nyanni vi̍śate̱ yadeja̍ti vi̱śvāhāpo̍ vi̱śvāhode̍ti̱ sūrya̍ḥ .. 10.037.022 May this my truthful speech guard me on every side wherever heaven and earth and days are spread abroad.
All else that is in motion finds a place of rest:- the waters ever flow and ever mounts the Sun.


Sloka : 10.37.3

न ते॒ अदे॑वः प्र॒दिवो॒ नि वा॑सते॒ यदे॑त॒शेभिः॑ पत॒रै र॑थ॒र्यसि॑ ।

प्रा॒चीन॑म॒न्यदनु॑ वर्तते॒ रज॒ उद॒न्येन॒ ज्योति॑षा यासि सूर्य ॥ १०.०३७.०३

na te̱ ade̍vaḥ pra̱divo̱ ni vā̍sate̱ yade̍ta̱śebhi̍ḥ pata̱rai ra̍tha̱ryasi̍ .

prā̱cīna̍ma̱nyadanu̍ vartate̱ raja̱ uda̱nyena̱ jyoti̍ṣā yāsi sūrya .. 10.037.033 No godless man from time remotest draws thee down when thou art driving forth with winged dappled Steeds.
One lustre waits upon thee moving to the cast, and, Sūrya, thou arisest with a different light.


Sloka : 10.37.4

येन॑ सूर्य॒ ज्योति॑षा॒ बाध॑से॒ तमो॒ जग॑च्च॒ विश्व॑मुदि॒यर्षि॑ भा॒नुना॑ ।

तेना॒स्मद्विश्वा॒मनि॑रा॒मना॑हुति॒मपामी॑वा॒मप॑ दु॒ष्ष्वप्न्यं॑ सुव ॥ १०.०३७.०४

yena̍ sūrya̱ jyoti̍ṣā̱ bādha̍se̱ tamo̱ jaga̍cca̱ viśva̍mudi̱yarṣi̍ bhā̱nunā̍ .

tenā̱smadviśvā̱mani̍rā̱manā̍huti̱mapāmī̍vā̱mapa̍ du̱ṣṣvapnya̍ṃ suva .. 10.037.044 O Sūrya, with the light whereby thou scatterest gloom, and with thy ray impellest every moving thing,
Keep far from us all feeble, worthless sacrifice, and drive away disease and every evil dream.


Sloka : 10.37.5

विश्व॑स्य॒ हि प्रेषि॑तो॒ रक्ष॑सि व्र॒तमहे॑ळयन्नु॒च्चर॑सि स्व॒धा अनु॑ ।

यद॒द्य त्वा॑ सूर्योप॒ब्रवा॑महै॒ तं नो॑ दे॒वा अनु॑ मंसीरत॒ क्रतु॑म् ॥ १०.०३७.०५

viśva̍sya̱ hi preṣi̍to̱ rakṣa̍si vra̱tamahe̍l̤ayannu̱ccara̍si sva̱dhā anu̍ .

yada̱dya tvā̍ sūryopa̱bravā̍mahai̱ taṃ no̍ de̱vā anu̍ maṃsīrata̱ kratu̍m .. 10.037.055 Sent forth thou guardest well the Universe's law, and in thy wonted way arisest free from wrath.
When Sūrya, we address our prayers to thee to-day, may the Gods favour this our purpose and desire.


Sloka : 10.37.6

तं नो॒ द्यावा॑पृथि॒वी तन्न॒ आप॒ इन्द्रः॑ श‍ृण्वन्तु म॒रुतो॒ हवं॒ वचः॑ ।

मा शूने॑ भूम॒ सूर्य॑स्य सं॒दृशि॑ भ॒द्रं जीव॑न्तो जर॒णाम॑शीमहि ॥ १०.०३७.०६

taṃ no̱ dyāvā̍pṛthi̱vī tanna̱ āpa̱ indra̍ḥ śṛṇvantu ma̱ruto̱ hava̱ṃ vaca̍ḥ .

mā śūne̍ bhūma̱ sūrya̍sya sa̱ṃdṛśi̍ bha̱draṃ jīva̍nto jara̱ṇāma̍śīmahi .. 10.037.066 This invocation, these our words may Heaven and Earth, and Indra and the Waters and the Maruts hear.
Ne’er may we suffer want in presence of the Sun, and, living happy lives, may we attain old age.


Sloka : 10.37.7

वि॒श्वाहा॑ त्वा सु॒मन॑सः सु॒चक्ष॑सः प्र॒जाव॑न्तो अनमी॒वा अना॑गसः ।

उ॒द्यन्तं॑ त्वा मित्रमहो दि॒वेदि॑वे॒ ज्योग्जी॒वाः प्रति॑ पश्येम सूर्य ॥ १०.०३७.०७

vi̱śvāhā̍ tvā su̱mana̍saḥ su̱cakṣa̍saḥ pra̱jāva̍nto anamī̱vā anā̍gasaḥ .

u̱dyanta̍ṃ tvā mitramaho di̱vedi̍ve̱ jyogjī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya .. 10.037.077 Cheerful in spirit, evermore, and keen of sight, with store of children, free from sickness and from sin,
Long-living, may we look, O Sūrya, upon thee uprising day by day, thou great as Mitra is!


Sloka : 10.37.8

महि॒ ज्योति॒र्बिभ्र॑तं त्वा विचक्षण॒ भास्व॑न्तं॒ चक्षु॑षेचक्षुषे॒ मयः॑ ।

आ॒रोह॑न्तं बृह॒तः पाज॑स॒स्परि॑ व॒यं जी॒वाः प्रति॑ पश्येम सूर्य ॥ १०.०३७.०८

mahi̱ jyoti̱rbibhra̍taṃ tvā vicakṣaṇa̱ bhāsva̍nta̱ṃ cakṣu̍ṣecakṣuṣe̱ maya̍ḥ .

ā̱roha̍ntaṃ bṛha̱taḥ pāja̍sa̱spari̍ va̱yaṃ jī̱vāḥ prati̍ paśyema sūrya .. 10.037.088 Sūrya, may we live long and look upon thee still, thee, O Far-seeing One, bringing the glorious light,
The radiant God, the spring of joy to every eye, as thou art mounting up o’er the high shining flood.


Sloka : 10.37.9

यस्य॑ ते॒ विश्वा॒ भुव॑नानि के॒तुना॒ प्र चेर॑ते॒ नि च॑ वि॒शन्ते॑ अ॒क्तुभिः॑ ।

अ॒ना॒गा॒स्त्वेन॑ हरिकेश सू॒र्याह्ना॑ह्ना नो॒ वस्य॑सावस्य॒सोदि॑हि ॥ १०.०३७.०९

yasya̍ te̱ viśvā̱ bhuva̍nāni ke̱tunā̱ pra cera̍te̱ ni ca̍ vi̱śante̍ a̱ktubhi̍ḥ .

a̱nā̱gā̱stvena̍ harikeśa sū̱ryāhnā̍hnā no̱ vasya̍sāvasya̱sodi̍hi .. 10.037.099 Thou by whose lustre all the world of life comes forth, and by thy beams again returns unto its rest,
O Sūrya with the golden hair, ascend for us day after day, still bringing purer innocence.


Sloka : 10.37.10

शं नो॑ भव॒ चक्ष॑सा॒ शं नो॒ अह्ना॒ शं भा॒नुना॒ शं हि॒मा शं घृ॒णेन॑ ।

यथा॒ शमध्व॒ञ्छमस॑द्दुरो॒णे तत्सू॑र्य॒ द्रवि॑णं धेहि चि॒त्रम् ॥ १०.०३७.१०

śaṃ no̍ bhava̱ cakṣa̍sā̱ śaṃ no̱ ahnā̱ śaṃ bhā̱nunā̱ śaṃ hi̱mā śaṃ ghṛ̱ṇena̍ .

yathā̱ śamadhva̱ñchamasa̍dduro̱ṇe tatsū̍rya̱ dravi̍ṇaṃ dhehi ci̱tram .. 10.037.1010 Bless us with shine, bless us with perfect daylight, bless us with cold, with fervent heat and lustre.
Bestow on us, O Sūrya, varied riches, to bless us in our home and when we travel.


Sloka : 10.37.11

अ॒स्माकं॑ देवा उ॒भया॑य॒ जन्म॑ने॒ शर्म॑ यच्छत द्वि॒पदे॒ चतु॑ष्पदे ।

अ॒दत्पिब॑दू॒र्जय॑मान॒माशि॑तं॒ तद॒स्मे शं योर॑र॒पो द॑धातन ॥ १०.०३७.११

a̱smāka̍ṃ devā u̱bhayā̍ya̱ janma̍ne̱ śarma̍ yacchata dvi̱pade̱ catu̍ṣpade .

a̱datpiba̍dū̱rjaya̍māna̱māśi̍ta̱ṃ tada̱sme śaṃ yora̍ra̱po da̍dhātana .. 10.037.1111 Gods, to our living creatures of both kinds vouchsafe protection, both to bipeds and to quadrupeds,
That they may drink and eat invigorating food. So grant us health and strength and perfect innocence.


Sloka : 10.37.12

यद्वो॑ देवाश्चकृ॒म जि॒ह्वया॑ गु॒रु मन॑सो वा॒ प्रयु॑ती देव॒हेळ॑नम् ।

अरा॑वा॒ यो नो॑ अ॒भि दु॑च्छुना॒यते॒ तस्मि॒न्तदेनो॑ वसवो॒ नि धे॑तन ॥ १०.०३७.१२

yadvo̍ devāścakṛ̱ma ji̱hvayā̍ gu̱ru mana̍so vā̱ prayu̍tī deva̱hel̤a̍nam .

arā̍vā̱ yo no̍ a̱bhi du̍cchunā̱yate̱ tasmi̱ntadeno̍ vasavo̱ ni dhe̍tana .. 10.037.1212 If by some grievous sin we have provoked the Gods, O Deities, with the tongue or thoughtlessness of heart,
That guilt, O Vasus, lay upon the Evil One, on him who ever leads us into deep distress.


Sloka : 10.38.1

अ॒स्मिन्न॑ इन्द्र पृत्सु॒तौ यश॑स्वति॒ शिमी॑वति॒ क्रन्द॑सि॒ प्राव॑ सा॒तये॑ ।

यत्र॒ गोषा॑ता धृषि॒तेषु॑ खा॒दिषु॒ विष्व॒क्पत॑न्ति दि॒द्यवो॑ नृ॒षाह्ये॑ ॥ १०.०३८.०१

a̱sminna̍ indra pṛtsu̱tau yaśa̍svati̱ śimī̍vati̱ kranda̍si̱ prāva̍ sā̱taye̍ .

yatra̱ goṣā̍tā dhṛṣi̱teṣu̍ khā̱diṣu̱ viṣva̱kpata̍nti di̱dyavo̍ nṛ̱ṣāhye̍ .. 10.038.011. O INDRA, in this battle great and glorious, in this loud din of war help us to victory,
Where in the strife for kine among bold ring-decked men arrows fly all around and heroes are subdued.


Sloka : 10.38.2

स नः॑ क्षु॒मन्तं॒ सद॑ने॒ व्यू॑र्णुहि॒ गोअ॑र्णसं र॒यिमि॑न्द्र श्र॒वाय्य॑म् ।

स्याम॑ ते॒ जय॑तः शक्र मे॒दिनो॒ यथा॑ व॒यमु॒श्मसि॒ तद्व॑सो कृधि ॥ १०.०३८.०२

sa na̍ḥ kṣu̱manta̱ṃ sada̍ne̱ vyū̍rṇuhi̱ goa̍rṇasaṃ ra̱yimi̍ndra śra̱vāyya̍m .

syāma̍ te̱ jaya̍taḥ śakra me̱dino̱ yathā̍ va̱yamu̱śmasi̱ tadva̍so kṛdhi .. 10.038.022 At home disclose to us opulence rich in food, streaming with milk, O Indra, meet to be renowned.
Śakra, may we be thine, the friendly Conqueror's:- even as we desire, O Vasu, so do thou.


Sloka : 10.38.3

यो नो॒ दास॒ आर्यो॑ वा पुरुष्टु॒तादे॑व इन्द्र यु॒धये॒ चिके॑तति ।

अ॒स्माभि॑ष्टे सु॒षहाः॑ सन्तु॒ शत्र॑व॒स्त्वया॑ व॒यं तान्व॑नुयाम संग॒मे ॥ १०.०३८.०३

yo no̱ dāsa̱ āryo̍ vā puruṣṭu̱tāde̍va indra yu̱dhaye̱ cike̍tati .

a̱smābhi̍ṣṭe su̱ṣahā̍ḥ santu̱ śatra̍va̱stvayā̍ va̱yaṃ tānva̍nuyāma saṃga̱me .. 10.038.033 The godless man, much-lauded Indra, whether he be Dāsa or be Ārya, who would war with us,—
Easy to conquer he for thee, with us, these foes:- with thee may we subdue them in the clash of fight.


Sloka : 10.38.4

यो द॒भ्रेभि॒र्हव्यो॒ यश्च॒ भूरि॑भि॒र्यो अ॒भीके॑ वरिवो॒विन्नृ॒षाह्ये॑ ।

तं वि॑खा॒दे सस्नि॑म॒द्य श्रु॒तं नर॑म॒र्वाञ्च॒मिन्द्र॒मव॑से करामहे ॥ १०.०३८.०४

yo da̱bhrebhi̱rhavyo̱ yaśca̱ bhūri̍bhi̱ryo a̱bhīke̍ varivo̱vinnṛ̱ṣāhye̍ .

taṃ vi̍khā̱de sasni̍ma̱dya śru̱taṃ nara̍ma̱rvāñca̱mindra̱mava̍se karāmahe .. 10.038.044 Him who must be invoked by many and by few, who standeth nigh with comfort in the war of men,
Indra, famed Hero, winner in the deadly strife, let us bring hitherward to-day to favour us.


Sloka : 10.38.5

स्व॒वृजं॒ हि त्वाम॒हमि॑न्द्र शु॒श्रवा॑नानु॒दं वृ॑षभ रध्र॒चोद॑नम् ।

प्र मु॑ञ्चस्व॒ परि॒ कुत्सा॑दि॒हा ग॑हि॒ किमु॒ त्वावा॑न्मु॒ष्कयो॑र्ब॒द्ध आ॑सते ॥ १०.०३८.०५

sva̱vṛja̱ṃ hi tvāma̱hami̍ndra śu̱śravā̍nānu̱daṃ vṛ̍ṣabha radhra̱coda̍nam .

pra mu̍ñcasva̱ pari̱ kutsā̍di̱hā ga̍hi̱ kimu̱ tvāvā̍nmu̱ṣkayo̍rba̱ddha ā̍sate .. 10.038.055 For, Indra, I have heard thee called Self. capturer, One, Steer! who never yields, who urges even the churl.
Release thyself from Kutsa and come hither. How shall one like thee sit still bound that he may not move?


Sloka : 10.39.1

यो वां॒ परि॑ज्मा सु॒वृद॑श्विना॒ रथो॑ दो॒षामु॒षासो॒ हव्यो॑ ह॒विष्म॑ता ।

श॒श्व॒त्त॒मास॒स्तमु॑ वामि॒दं व॒यं पि॒तुर्न नाम॑ सु॒हवं॑ हवामहे ॥ १०.०३९.०१

yo vā̱ṃ pari̍jmā su̱vṛda̍śvinā̱ ratho̍ do̱ṣāmu̱ṣāso̱ havyo̍ ha̱viṣma̍tā .

śa̱śva̱tta̱māsa̱stamu̍ vāmi̱daṃ va̱yaṃ pi̱turna nāma̍ su̱hava̍ṃ havāmahe .. 10.039.011. As ’twere the name of father, easy to invoke, we all assembled here invoke this Car of yours,
Aśvins, your swiftly-rolling circumambient Car which he who worships must invoke at eve and dawn.


Sloka : 10.39.2

चो॒दय॑तं सू॒नृताः॒ पिन्व॑तं॒ धिय॒ उत्पुरं॑धीरीरयतं॒ तदु॑श्मसि ।

य॒शसं॑ भा॒गं कृ॑णुतं नो अश्विना॒ सोमं॒ न चारुं॑ म॒घव॑त्सु नस्कृतम् ॥ १०.०३९.०२

co̱daya̍taṃ sū̱nṛtā̱ḥ pinva̍ta̱ṃ dhiya̱ utpura̍ṃdhīrīrayata̱ṃ tadu̍śmasi .

ya̱śasa̍ṃ bhā̱gaṃ kṛ̍ṇutaṃ no aśvinā̱ soma̱ṃ na cāru̍ṃ ma̱ghava̍tsu naskṛtam .. 10.039.022 Awake all pleasant strains and let the hymns flow forth:- raise up abundant fulness:- this is our desire.
Aśvins, bestow on us a glorious heritage, and give our princes treasure fair as Soma is.


Sloka : 10.39.3

अ॒मा॒जुर॑श्चिद्भवथो यु॒वं भगो॑ऽना॒शोश्चि॑दवि॒तारा॑प॒मस्य॑ चित् ।

अ॒न्धस्य॑ चिन्नासत्या कृ॒शस्य॑ चिद्यु॒वामिदा॑हुर्भि॒षजा॑ रु॒तस्य॑ चित् ॥ १०.०३९.०३

a̱mā̱jura̍ścidbhavatho yu̱vaṃ bhago̎nā̱śości̍davi̱tārā̍pa̱masya̍ cit .

a̱ndhasya̍ cinnāsatyā kṛ̱śasya̍ cidyu̱vāmidā̍hurbhi̱ṣajā̍ ru̱tasya̍ cit .. 10.039.033 Ye are the bliss of her who groweth old at home, and helpers of the slow although he linger last.
Men call you too, Nāsatyas, healers of the blind, the thin and feeble, and the man with broken bones.


Sloka : 10.39.4

यु॒वं च्यवा॑नं स॒नयं॒ यथा॒ रथं॒ पुन॒र्युवा॑नं च॒रथा॑य तक्षथुः ।

निष्टौ॒ग्र्यमू॑हथुर॒द्भ्यस्परि॒ विश्वेत्ता वां॒ सव॑नेषु प्र॒वाच्या॑ ॥ १०.०३९.०४

yu̱vaṃ cyavā̍naṃ sa̱naya̱ṃ yathā̱ ratha̱ṃ puna̱ryuvā̍naṃ ca̱rathā̍ya takṣathuḥ .

niṣṭau̱gryamū̍hathura̱dbhyaspari̱ viśvettā vā̱ṃ sava̍neṣu pra̱vācyā̍ .. 10.039.044 Ye made Cyavāna, weak and worn with length of days, young again, like a car, that he had power to move.
Ye lifted up the son of Tugra from the floods. At our libations must all these your acts be praised.


Sloka : 10.39.5

पु॒रा॒णा वां॑ वी॒र्या॒३॒॑ प्र ब्र॑वा॒ जनेऽथो॑ हासथुर्भि॒षजा॑ मयो॒भुवा॑ ।

ता वां॒ नु नव्या॒वव॑से करामहे॒ऽयं ना॑सत्या॒ श्रद॒रिर्यथा॒ दध॑त् ॥ १०.०३९.०५

pu̱rā̱ṇā vā̍ṃ vī̱ryā̱3̱̍ pra bra̍vā̱ jane'tho̍ hāsathurbhi̱ṣajā̍ mayo̱bhuvā̍ .

tā vā̱ṃ nu navyā̱vava̍se karāmahe̱'yaṃ nā̍satyā̱ śrada̱riryathā̱ dadha̍t .. 10.039.055 We will declare among the folk your ancient deeds heroic; yea, ye were Physicians bringing health.
You, you who must be lauded, will we bring for aid, so that this foe of ours, O Aśvins, may believe.


Sloka : 10.39.6

इ॒यं वा॑मह्वे श‍ृणु॒तं मे॑ अश्विना पु॒त्राये॑व पि॒तरा॒ मह्यं॑ शिक्षतम् ।

अना॑पि॒रज्ञा॑ असजा॒त्याम॑तिः पु॒रा तस्या॑ अ॒भिश॑स्ते॒रव॑ स्पृतम् ॥ १०.०३९.०६

i̱yaṃ vā̍mahve śṛṇu̱taṃ me̍ aśvinā pu̱trāye̍va pi̱tarā̱ mahya̍ṃ śikṣatam .

anā̍pi̱rajñā̍ asajā̱tyāma̍tiḥ pu̱rā tasyā̍ a̱bhiśa̍ste̱rava̍ spṛtam .. 10.039.066 Listen to me, O Aśvins; I have cried to you. Give me-your aid as sire and mother aid their son.
Poor, without kin or friend or ties of blood am I. Save me before it be too late, from this my curse.


Sloka : 10.39.7

यु॒वं रथे॑न विम॒दाय॑ शु॒न्ध्युवं॒ न्यू॑हथुः पुरुमि॒त्रस्य॒ योष॑णाम् ।

यु॒वं हवं॑ वध्रिम॒त्या अ॑गच्छतं यु॒वं सुषु॑तिं चक्रथुः॒ पुरं॑धये ॥ १०.०३९.०७

yu̱vaṃ rathe̍na vima̱dāya̍ śu̱ndhyuva̱ṃ nyū̍hathuḥ purumi̱trasya̱ yoṣa̍ṇām .

yu̱vaṃ hava̍ṃ vadhrima̱tyā a̍gacchataṃ yu̱vaṃ suṣu̍tiṃ cakrathu̱ḥ pura̍ṃdhaye .. 10.039.077 Ye, mounted on your chariot brought to Vimada the comely maid of Purumitra as a bride.
Ye, came unto the calling of the weakling's dame, and granted noble offspring to the happy wife.


Sloka : 10.39.8

यु॒वं विप्र॑स्य जर॒णामु॑पे॒युषः॒ पुनः॑ क॒लेर॑कृणुतं॒ युव॒द्वयः॑ ।

यु॒वं वन्द॑नमृश्य॒दादुदू॑पथुर्यु॒वं स॒द्यो वि॒श्पला॒मेत॑वे कृथः ॥ १०.०३९.०८

yu̱vaṃ vipra̍sya jara̱ṇāmu̍pe̱yuṣa̱ḥ puna̍ḥ ka̱lera̍kṛṇuta̱ṃ yuva̱dvaya̍ḥ .

yu̱vaṃ vanda̍namṛśya̱dādudū̍pathuryu̱vaṃ sa̱dyo vi̱śpalā̱meta̍ve kṛthaḥ .. 10.039.088 Ye gave a ain the vigour of his youthful life to tge sage Kali when old age was coming nigh.
Ye rescued Vandana and raised him from the pit, and in a moment gave Viśpalā power to move.


Sloka : 10.39.9

यु॒वं ह॑ रे॒भं वृ॑षणा॒ गुहा॑ हि॒तमुदै॑रयतं ममृ॒वांस॑मश्विना ।

यु॒वमृ॒बीस॑मु॒त त॒प्तमत्र॑य॒ ओम॑न्वन्तं चक्रथुः स॒प्तव॑ध्रये ॥ १०.०३९.०९

yu̱vaṃ ha̍ re̱bhaṃ vṛ̍ṣaṇā̱ guhā̍ hi̱tamudai̍rayataṃ mamṛ̱vāṃsa̍maśvinā .

yu̱vamṛ̱bīsa̍mu̱ta ta̱ptamatra̍ya̱ oma̍nvantaṃ cakrathuḥ sa̱ptava̍dhraye .. 10.039.099 Ye Aśvins Twain, endowed with manly strength, brought forth Reblia when hidden in the cave and well-nigh dead,
Freed Saptavadliri, and for Atri caused the pit heated with fire to be a pleasant resting-place.


Sloka : 10.39.10

यु॒वं श्वे॒तं पे॒दवे॑ऽश्वि॒नाश्वं॑ न॒वभि॒र्वाजै॑र्नव॒ती च॑ वा॒जिन॑म् ।

च॒र्कृत्यं॑ ददथुर्द्राव॒यत्स॑खं॒ भगं॒ न नृभ्यो॒ हव्यं॑ मयो॒भुव॑म् ॥ १०.०३९.१०

yu̱vaṃ śve̱taṃ pe̱dave̎śvi̱nāśva̍ṃ na̱vabhi̱rvājai̍rnava̱tī ca̍ vā̱jina̍m .

ca̱rkṛtya̍ṃ dadathurdrāva̱yatsa̍kha̱ṃ bhaga̱ṃ na nṛbhyo̱ havya̍ṃ mayo̱bhuva̍m .. 10.039.1010 On Pedu ye bestowed, Aśvins, a courser white, mighty with nine-and-ninety varied gifts of strength,
A horse to be renowned, who bore his friend at speed, joy-giving, Bhaga-like to be invoked of men.


Sloka : 10.39.11

न तं रा॑जानावदिते॒ कुत॑श्च॒न नांहो॑ अश्नोति दुरि॒तं नकि॑र्भ॒यम् ।

यम॑श्विना सुहवा रुद्रवर्तनी पुरोर॒थं कृ॑णु॒थः पत्न्या॑ स॒ह ॥ १०.०३९.११

na taṃ rā̍jānāvadite̱ kuta̍śca̱na nāṃho̍ aśnoti duri̱taṃ naki̍rbha̱yam .

yama̍śvinā suhavā rudravartanī purora̱thaṃ kṛ̍ṇu̱thaḥ patnyā̍ sa̱ha .. 10.039.1111 From no side, ye Two Kings whom none may check or stay, doth grief, distress, or danger come u on the man
Whom, Aśvins swift to hear, borne on your glowing path, ye with your Consort make the foremost in the race.


Sloka : 10.39.12

आ तेन॑ यातं॒ मन॑सो॒ जवी॑यसा॒ रथं॒ यं वा॑मृ॒भव॑श्च॒क्रुर॑श्विना ।

यस्य॒ योगे॑ दुहि॒ता जाय॑ते दि॒व उ॒भे अह॑नी सु॒दिने॑ वि॒वस्व॑तः ॥ १०.०३९.१२

ā tena̍ yāta̱ṃ mana̍so̱ javī̍yasā̱ ratha̱ṃ yaṃ vā̍mṛ̱bhava̍śca̱krura̍śvinā .

yasya̱ yoge̍ duhi̱tā jāya̍te di̱va u̱bhe aha̍nī su̱dine̍ vi̱vasva̍taḥ .. 10.039.1212 Come on that Chariot which the Ṛbhus wrought for you, the Chariot, Aśvins, that is speedier than thought,
At harnessing whereof Heaven's Daughter springs to birth, and from Vivasvān come auspicious Night and Day.


Sloka : 10.39.13

ता व॒र्तिर्या॑तं ज॒युषा॒ वि पर्व॑त॒मपि॑न्वतं श॒यवे॑ धे॒नुम॑श्विना ।

वृक॑स्य चि॒द्वर्ति॑काम॒न्तरा॒स्या॑द्यु॒वं शची॑भिर्ग्रसि॒ताम॑मुञ्चतम् ॥ १०.०३९.१३

tā va̱rtiryā̍taṃ ja̱yuṣā̱ vi parva̍ta̱mapi̍nvataṃ śa̱yave̍ dhe̱numa̍śvinā .

vṛka̍sya ci̱dvarti̍kāma̱ntarā̱syā̍dyu̱vaṃ śacī̍bhirgrasi̱tāma̍muñcatam .. 10.039.1313 Come, Conquerors of the sundered mountain, to our home, Aśvins who made the cow stream milk for Śayu's sake,
Ye who delivered even from the wolf's deep throat and set again at liberty the swallowed quail.


Sloka : 10.39.14

ए॒तं वां॒ स्तोम॑मश्विनावक॒र्मात॑क्षाम॒ भृग॑वो॒ न रथ॑म् ।

न्य॑मृक्षाम॒ योष॑णां॒ न मर्ये॒ नित्यं॒ न सू॒नुं तन॑यं॒ दधा॑नाः ॥ १०.०३९.१४

e̱taṃ vā̱ṃ stoma̍maśvināvaka̱rmāta̍kṣāma̱ bhṛga̍vo̱ na ratha̍m .

nya̍mṛkṣāma̱ yoṣa̍ṇā̱ṃ na marye̱ nitya̱ṃ na sū̱nuṃ tana̍ya̱ṃ dadhā̍nāḥ .. 10.039.1414 We have prepared this laud for you, O Aśvins, and, like the Bhṛgus, as a car have framed it,
Have decked it as a maid to meet the bridegroom, and brought it as a son, our stay for ever.


Sloka : 10.40.1

रथं॒ यान्तं॒ कुह॒ को ह॑ वां नरा॒ प्रति॑ द्यु॒मन्तं॑ सुवि॒ताय॑ भूषति ।

प्रा॒त॒र्यावा॑णं वि॒भ्वं॑ वि॒शेवि॑शे॒ वस्तो॑र्वस्तो॒र्वह॑मानं धि॒या शमि॑ ॥ १०.०४०.०१

ratha̱ṃ yānta̱ṃ kuha̱ ko ha̍ vāṃ narā̱ prati̍ dyu̱manta̍ṃ suvi̱tāya̍ bhūṣati .

prā̱ta̱ryāvā̍ṇaṃ vi̱bhva̍ṃ vi̱śevi̍śe̱ vasto̍rvasto̱rvaha̍mānaṃ dhi̱yā śami̍ .. 10.040.011. YOUR radiant Chariot-whither goes it on its way?-who decks it for you, Heroes, for its happy course,
Starting at daybreak, visiting each morning every house, borne hitherward through prayer unto the sacrifice?


Sloka : 10.40.2

कुह॑ स्विद्दो॒षा कुह॒ वस्तो॑र॒श्विना॒ कुहा॑भिपि॒त्वं क॑रतः॒ कुहो॑षतुः ।

को वां॑ शयु॒त्रा वि॒धवे॑व दे॒वरं॒ मर्यं॒ न योषा॑ कृणुते स॒धस्थ॒ आ ॥ १०.०४०.०२

kuha̍ sviddo̱ṣā kuha̱ vasto̍ra̱śvinā̱ kuhā̍bhipi̱tvaṃ ka̍rata̱ḥ kuho̍ṣatuḥ .

ko vā̍ṃ śayu̱trā vi̱dhave̍va de̱vara̱ṃ marya̱ṃ na yoṣā̍ kṛṇute sa̱dhastha̱ ā .. 10.040.022 Where are ye, Aśvins, in the evening, where at morn? Where is your haltingplace, where rest ye for the night?
Who brings you homeward, as the widow bedward draws her husband's brother, as the bride attracts the groom?


Sloka : 10.40.3

प्रा॒तर्ज॑रेथे जर॒णेव॒ काप॑या॒ वस्तो॑र्वस्तोर्यज॒ता ग॑च्छथो गृ॒हम् ।

कस्य॑ ध्व॒स्रा भ॑वथः॒ कस्य॑ वा नरा राजपु॒त्रेव॒ सव॒नाव॑ गच्छथः ॥ १०.०४०.०३

prā̱tarja̍rethe jara̱ṇeva̱ kāpa̍yā̱ vasto̍rvastoryaja̱tā ga̍cchatho gṛ̱ham .

kasya̍ dhva̱srā bha̍vatha̱ḥ kasya̍ vā narā rājapu̱treva̱ sava̱nāva̍ gacchathaḥ .. 10.040.033 Early ye sing forth praise as with a herald's voice, and, meet for worship, go each morning to the house.
Whom do ye ever bring to ruin? Unto whose libations come ye, Heroes, like two Sons of Kings?


Sloka : 10.40.4

यु॒वां मृ॒गेव॑ वार॒णा मृ॑ग॒ण्यवो॑ दो॒षा वस्तो॑र्ह॒विषा॒ नि ह्व॑यामहे ।

यु॒वं होत्रा॑मृतु॒था जुह्व॑ते न॒रेषं॒ जना॑य वहथः शुभस्पती ॥ १०.०४०.०४

yu̱vāṃ mṛ̱geva̍ vāra̱ṇā mṛ̍ga̱ṇyavo̍ do̱ṣā vasto̍rha̱viṣā̱ ni hva̍yāmahe .

yu̱vaṃ hotrā̍mṛtu̱thā juhva̍te na̱reṣa̱ṃ janā̍ya vahathaḥ śubhaspatī .. 10.040.044 Even as hunters follow two wild elephants, we with oblations call you down at morn and eve.
To folk who pay you offierings at appointed times, Chiefs, Lords of splendour, ye bring food to strengthen them.


Sloka : 10.40.5

यु॒वां ह॒ घोषा॒ पर्य॑श्विना य॒ती राज्ञ॑ ऊचे दुहि॒ता पृ॒च्छे वां॑ नरा ।

भू॒तं मे॒ अह्न॑ उ॒त भू॑तम॒क्तवेऽश्वा॑वते र॒थिने॑ शक्त॒मर्व॑ते ॥ १०.०४०.०५

yu̱vāṃ ha̱ ghoṣā̱ parya̍śvinā ya̱tī rājña̍ ūce duhi̱tā pṛ̱cche vā̍ṃ narā .

bhū̱taṃ me̱ ahna̍ u̱ta bhū̍tama̱ktave'śvā̍vate ra̱thine̍ śakta̱marva̍te .. 10.040.055 To you, O Aśvins, came the daughter of a King, Ghoṣā, and said, O Heroes, this I beg of you:-
Be near me in the day, he near me in the night:- help me to gain a car-borne chieftain rich in steeds.


Sloka : 10.40.6

यु॒वं क॒वी ष्ठः॒ पर्य॑श्विना॒ रथं॒ विशो॒ न कुत्सो॑ जरि॒तुर्न॑शायथः ।

यु॒वोर्ह॒ मक्षा॒ पर्य॑श्विना॒ मध्वा॒सा भ॑रत निष्कृ॒तं न योष॑णा ॥ १०.०४०.०६

yu̱vaṃ ka̱vī ṣṭha̱ḥ parya̍śvinā̱ ratha̱ṃ viśo̱ na kutso̍ jari̱turna̍śāyathaḥ .

yu̱vorha̱ makṣā̱ parya̍śvinā̱ madhvā̱sā bha̍rata niṣkṛ̱taṃ na yoṣa̍ṇā .. 10.040.066 O Aśvins, ye are wise:- as Kutsa comes to men, bring your car nigh the folk of him who sings your praise.
The bee, O Aśvins, bears your honey in her mouth, as the maid carries it purified in her hand.


Sloka : 10.40.7

यु॒वं ह॑ भु॒ज्युं यु॒वम॑श्विना॒ वशं॑ यु॒वं शि॒ञ्जार॑मु॒शना॒मुपा॑रथुः ।

यु॒वो ररा॑वा॒ परि॑ स॒ख्यमा॑सते यु॒वोर॒हमव॑सा सु॒म्नमा च॑के ॥ १०.०४०.०७

yu̱vaṃ ha̍ bhu̱jyuṃ yu̱vama̍śvinā̱ vaśa̍ṃ yu̱vaṃ śi̱ñjāra̍mu̱śanā̱mupā̍rathuḥ .

yu̱vo rarā̍vā̱ pari̍ sa̱khyamā̍sate yu̱vora̱hamava̍sā su̱mnamā ca̍ke .. 10.040.077 To Bhujyu and to Vaśa ye come near with help, O Aśvins, to Sinjara and to Uśanā.
Your worshipper secures your friendship for himself. Through your protection I desire felicity.


Sloka : 10.40.8

यु॒वं ह॑ कृ॒शं यु॒वम॑श्विना श॒युं यु॒वं वि॒धन्तं॑ वि॒धवा॑मुरुष्यथः ।

यु॒वं स॒निभ्यः॑ स्त॒नय॑न्तमश्वि॒नाप॑ व्र॒जमू॑र्णुथः स॒प्तास्य॑म् ॥ १०.०४०.०८

yu̱vaṃ ha̍ kṛ̱śaṃ yu̱vama̍śvinā śa̱yuṃ yu̱vaṃ vi̱dhanta̍ṃ vi̱dhavā̍muruṣyathaḥ .

yu̱vaṃ sa̱nibhya̍ḥ sta̱naya̍ntamaśvi̱nāpa̍ vra̱jamū̍rṇuthaḥ sa̱ptāsya̍m .. 10.040.088 Krsa and Śayu ye protect, ye Aśvins Twain:- ye Two assist the widow and the worshipper;
And ye throw open, Aśvins, unto those who win the cattle-stall that thunders with its serenfold mouth.


Sloka : 10.40.9

जनि॑ष्ट॒ योषा॑ प॒तय॑त्कनीन॒को वि चारु॑हन्वी॒रुधो॑ दं॒सना॒ अनु॑ ।

आस्मै॑ रीयन्ते निव॒नेव॒ सिन्ध॑वो॒ऽस्मा अह्ने॑ भवति॒ तत्प॑तित्व॒नम् ॥ १०.०४०.०९

jani̍ṣṭa̱ yoṣā̍ pa̱taya̍tkanīna̱ko vi cāru̍hanvī̱rudho̍ da̱ṃsanā̱ anu̍ .

āsmai̍ rīyante niva̱neva̱ sindha̍vo̱'smā ahne̍ bhavati̱ tatpa̍titva̱nam .. 10.040.099 The Woman hath brought forth, the Infant hath appeared, the plants of wondrous beauty straightway have sprung up.
To him the rivers run as down a deep descent, and he this day becomes their master and their lord.


Sloka : 10.40.10

जी॒वं रु॑दन्ति॒ वि म॑यन्ते अध्व॒रे दी॒र्घामनु॒ प्रसि॑तिं दीधियु॒र्नरः॑ ।

वा॒मं पि॒तृभ्यो॒ य इ॒दं स॑मेरि॒रे मयः॒ पति॑भ्यो॒ जन॑यः परि॒ष्वजे॑ ॥ १०.०४०.१०

jī̱vaṃ ru̍danti̱ vi ma̍yante adhva̱re dī̱rghāmanu̱ prasi̍tiṃ dīdhiyu̱rnara̍ḥ .

vā̱maṃ pi̱tṛbhyo̱ ya i̱daṃ sa̍meri̱re maya̱ḥ pati̍bhyo̱ jana̍yaḥ pari̱ṣvaje̍ .. 10.040.1010 They mourn the living, cry aloud, at sacrifice:- the men have set their thoughts upon a distant cast.
A lovely thing for fathers who have gathered here,—a joy to husbands,—are the wives their arms shall clasp


Sloka : 10.40.11

न तस्य॑ विद्म॒ तदु॒ षु प्र वो॑चत॒ युवा॑ ह॒ यद्यु॑व॒त्याः क्षेति॒ योनि॑षु ।

प्रि॒योस्रि॑यस्य वृष॒भस्य॑ रे॒तिनो॑ गृ॒हं ग॑मेमाश्विना॒ तदु॑श्मसि ॥ १०.०४०.११

na tasya̍ vidma̱ tadu̱ ṣu pra vo̍cata̱ yuvā̍ ha̱ yadyu̍va̱tyāḥ kṣeti̱ yoni̍ṣu .

pri̱yosri̍yasya vṛṣa̱bhasya̍ re̱tino̍ gṛ̱haṃ ga̍memāśvinā̱ tadu̍śmasi .. 10.040.1111 Of this we have no knowledge. Tall it forth to us, now the youth rests within the chambers of the bride.
Fain would we reach the dwelling of the vigorous Steer who loves the kine, O Aśvins:- this is our desire.


Sloka : 10.40.12

आ वा॑मगन्सुम॒तिर्वा॑जिनीवसू॒ न्य॑श्विना हृ॒त्सु कामा॑ अयंसत ।

अभू॑तं गो॒पा मि॑थु॒ना शु॑भस्पती प्रि॒या अ॑र्य॒म्णो दुर्या॑ँ अशीमहि ॥ १०.०४०.१२

ā vā̍magansuma̱tirvā̍jinīvasū̱ nya̍śvinā hṛ̱tsu kāmā̍ ayaṃsata .

abhū̍taṃ go̱pā mi̍thu̱nā śu̍bhaspatī pri̱yā a̍rya̱mṇo duryā̍m̐ aśīmahi .. 10.040.1212 Your favouring grace hath come, ye Lords of ample wealth:- Aśvins, our longings are stored up within your hearts.
Ye, Lords of splendour, have become our twofold guard:- may we as welcome friends reach Aryaman's abode.


Sloka : 10.40.13

ता म॑न्दसा॒ना मनु॑षो दुरो॒ण आ ध॒त्तं र॒यिं स॒हवी॑रं वच॒स्यवे॑ ।

कृ॒तं ती॒र्थं सु॑प्रपा॒णं शु॑भस्पती स्था॒णुं प॑थे॒ष्ठामप॑ दुर्म॒तिं ह॑तम् ॥ १०.०४०.१३

tā ma̍ndasā̱nā manu̍ṣo duro̱ṇa ā dha̱ttaṃ ra̱yiṃ sa̱havī̍raṃ vaca̱syave̍ .

kṛ̱taṃ tī̱rthaṃ su̍prapā̱ṇaṃ śu̍bhaspatī sthā̱ṇuṃ pa̍the̱ṣṭhāmapa̍ durma̱tiṃ ha̍tam .. 10.040.1313 Even so, rejoicing in the dwelling-place of man, give hero sons and riches to the eloquent.
Make a ford, Lords of splendour, where men well may drink:- remove the spiteful tree-stump standing in the path.


Sloka : 10.40.14

क्व॑ स्विद॒द्य क॑त॒मास्व॒श्विना॑ वि॒क्षु द॒स्रा मा॑दयेते शु॒भस्पती॑ ।

क ईं॒ नि ये॑मे कत॒मस्य॑ जग्मतु॒र्विप्र॑स्य वा॒ यज॑मानस्य वा गृ॒हम् ॥ १०.०४०.१४

kva̍ svida̱dya ka̍ta̱māsva̱śvinā̍ vi̱kṣu da̱srā mā̍dayete śu̱bhaspatī̍ .

ka ī̱ṃ ni ye̍me kata̱masya̍ jagmatu̱rvipra̍sya vā̱ yaja̍mānasya vā gṛ̱ham .. 10.040.1414 O Aśvins, Wonder-Workers, Lords of lustre, where and with what folk do ye delight yourselves to-day?
Who hath detained them with him? Whither are they gone? Unto what sage's or what worshipper's abode?


Sloka : 10.41.1

स॒मा॒नमु॒ त्यं पु॑रुहू॒तमु॒क्थ्यं१॒॑ रथं॑ त्रिच॒क्रं सव॑ना॒ गनि॑ग्मतम् ।

परि॑ज्मानं विद॒थ्यं॑ सुवृ॒क्तिभि॑र्व॒यं व्यु॑ष्टा उ॒षसो॑ हवामहे ॥ १०.०४१.०१

sa̱mā̱namu̱ tyaṃ pu̍ruhū̱tamu̱kthyaṃ1̱̍ ratha̍ṃ trica̱kraṃ sava̍nā̱ gani̍gmatam .

pari̍jmānaṃ vida̱thya̍ṃ suvṛ̱ktibhi̍rva̱yaṃ vyu̍ṣṭā u̱ṣaso̍ havāmahe .. 10.041.011. THAT general Car of yours, invoked by many a man, that comes to our libations, three-wheeled, meet for lauds,
That circumambient Car, worthy of sacrifice, we call with our pure hymns at earliest flush of dawn.


Sloka : 10.41.2

प्रा॒त॒र्युजं॑ नास॒त्याधि॑ तिष्ठथः प्रात॒र्यावा॑णं मधु॒वाह॑नं॒ रथ॑म् ।

विशो॒ येन॒ गच्छ॑थो॒ यज्व॑रीर्नरा की॒रेश्चि॑द्य॒ज्ञं होतृ॑मन्तमश्विना ॥ १०.०४१.०२

prā̱ta̱ryuja̍ṃ nāsa̱tyādhi̍ tiṣṭhathaḥ prāta̱ryāvā̍ṇaṃ madhu̱vāha̍na̱ṃ ratha̍m .

viśo̱ yena̱ gaccha̍tho̱ yajva̍rīrnarā kī̱reści̍dya̱jñaṃ hotṛ̍mantamaśvinā .. 10.041.022 Ye, O Nāsatyas, mount that early-harnessed Car, that travels early, laden with its freight of balm,
Wherewith ye, Heroes, visit clans who sacrifice, even the poor man's worship where the priest attends.


Sloka : 10.41.3

अ॒ध्व॒र्युं वा॒ मधु॑पाणिं सु॒हस्त्य॑म॒ग्निधं॑ वा धृ॒तद॑क्षं॒ दमू॑नसम् ।

विप्र॑स्य वा॒ यत्सव॑नानि॒ गच्छ॒थोऽत॒ आ या॑तं मधु॒पेय॑मश्विना ॥ १०.०४१.०३

a̱dhva̱ryuṃ vā̱ madhu̍pāṇiṃ su̱hastya̍ma̱gnidha̍ṃ vā dhṛ̱tada̍kṣa̱ṃ damū̍nasam .

vipra̍sya vā̱ yatsava̍nāni̱ gaccha̱tho'ta̱ ā yā̍taṃ madhu̱peya̍maśvinā .. 10.041.033 If to the deft Adhvaryu with the meath in hand, or to the Kindler firm in strength, the household friend,
Or to the sage's poured libations ye approach, come thence, O Aśvins, now to drink the offered meath.


Sloka : 10.42.1

अस्ते॑व॒ सु प्र॑त॒रं लाय॒मस्य॒न्भूष॑न्निव॒ प्र भ॑रा॒ स्तोम॑मस्मै ।

वा॒चा वि॑प्रास्तरत॒ वाच॑म॒र्यो नि रा॑मय जरितः॒ सोम॒ इन्द्र॑म् ॥ १०.०४२.०१

aste̍va̱ su pra̍ta̱raṃ lāya̱masya̱nbhūṣa̍nniva̱ pra bha̍rā̱ stoma̍masmai .

vā̱cā vi̍prāstarata̱ vāca̍ma̱ryo ni rā̍maya jarita̱ḥ soma̱ indra̍m .. 10.042.011. EVEN as an archer shoots afar his arrow, offer the laud to him with meet adornment.
Quell with your voice the wicked's voice, O sages. Singer, make Indra rest beside the Soma.


Sloka : 10.42.2

दोहे॑न॒ गामुप॑ शिक्षा॒ सखा॑यं॒ प्र बो॑धय जरितर्जा॒रमिन्द्र॑म् ।

कोशं॒ न पू॒र्णं वसु॑ना॒ न्यृ॑ष्ट॒मा च्या॑वय मघ॒देया॑य॒ शूर॑म् ॥ १०.०४२.०२

dohe̍na̱ gāmupa̍ śikṣā̱ sakhā̍ya̱ṃ pra bo̍dhaya jaritarjā̱ramindra̍m .

kośa̱ṃ na pū̱rṇaṃ vasu̍nā̱ nyṛ̍ṣṭa̱mā cyā̍vaya magha̱deyā̍ya̱ śūra̍m .. 10.042.022 Draw thy Friend to thee like a cow at milking:- O Singer, wake up Indra as a lover.
Make thou the Hero haste to give us riches even as a vessel filled brimful with treasure.


Sloka : 10.42.3

किम॒ङ्ग त्वा॑ मघवन्भो॒जमा॑हुः शिशी॒हि मा॑ शिश॒यं त्वा॑ श‍ृणोमि ।

अप्न॑स्वती॒ मम॒ धीर॑स्तु शक्र वसु॒विदं॒ भग॑मि॒न्द्रा भ॑रा नः ॥ १०.०४२.०३

kima̱ṅga tvā̍ maghavanbho̱jamā̍huḥ śiśī̱hi mā̍ śiśa̱yaṃ tvā̍ śṛṇomi .

apna̍svatī̱ mama̱ dhīra̍stu śakra vasu̱vida̱ṃ bhaga̍mi̱ndrā bha̍rā naḥ .. 10.042.033 Why, Maghavan, do they call thee Bounteous; Giver? Quicken me:- thou, I hear, art he who quickens.
Śakra, let my intelligence be active, and bring us luck that finds great wealth, O Indra.


Sloka : 10.42.4

त्वां जना॑ ममस॒त्येष्वि॑न्द्र संतस्था॒ना वि ह्व॑यन्ते समी॒के ।

अत्रा॒ युजं॑ कृणुते॒ यो ह॒विष्मा॒न्नासु॑न्वता स॒ख्यं व॑ष्टि॒ शूरः॑ ॥ १०.०४२.०४

tvāṃ janā̍ mamasa̱tyeṣvi̍ndra saṃtasthā̱nā vi hva̍yante samī̱ke .

atrā̱ yuja̍ṃ kṛṇute̱ yo ha̱viṣmā̱nnāsu̍nvatā sa̱khyaṃ va̍ṣṭi̱ śūra̍ḥ .. 10.042.044 Standing, in battle for their rights, together, the people, Indra, in the fray invoke thee.
Him who brings gifts the Hero makes his comrade:- with him who pours no juice he seeks not friendship.


Sloka : 10.42.5

धनं॒ न स्य॒न्द्रं ब॑हु॒लं यो अ॑स्मै ती॒व्रान्सोमा॑ँ आसु॒नोति॒ प्रय॑स्वान् ।

तस्मै॒ शत्रू॑न्सु॒तुका॑न्प्रा॒तरह्नो॒ नि स्वष्ट्रा॑न्यु॒वति॒ हन्ति॑ वृ॒त्रम् ॥ १०.०४२.०५

dhana̱ṃ na sya̱ndraṃ ba̍hu̱laṃ yo a̍smai tī̱vrānsomā̍m̐ āsu̱noti̱ praya̍svān .

tasmai̱ śatrū̍nsu̱tukā̍nprā̱tarahno̱ ni svaṣṭrā̍nyu̱vati̱ hanti̍ vṛ̱tram .. 10.042.055 Whoso with plenteous food for him expresses strong Somas as much quickly-coming treasure,
For him he overthrows in early morning his swift well-weaponed foes, and slays the tyrant.


Sloka : 10.42.6

यस्मि॑न्व॒यं द॑धि॒मा शंस॒मिन्द्रे॒ यः शि॒श्राय॑ म॒घवा॒ काम॑म॒स्मे ।

आ॒राच्चि॒त्सन्भ॑यतामस्य॒ शत्रु॒र्न्य॑स्मै द्यु॒म्ना जन्या॑ नमन्ताम् ॥ १०.०४२.०६

yasmi̍nva̱yaṃ da̍dhi̱mā śaṃsa̱mindre̱ yaḥ śi̱śrāya̍ ma̱ghavā̱ kāma̍ma̱sme .

ā̱rācci̱tsanbha̍yatāmasya̱ śatru̱rnya̍smai dyu̱mnā janyā̍ namantām .. 10.042.066 He unto whom we offer praises, Indra, Maghavan, who hath joined to ours his wishes,—
Before him even afar the foe must tremble:- low before him must bow all human glories.


Sloka : 10.42.7

आ॒राच्छत्रु॒मप॑ बाधस्व दू॒रमु॒ग्रो यः शम्बः॑ पुरुहूत॒ तेन॑ ।

अ॒स्मे धे॑हि॒ यव॑म॒द्गोम॑दिन्द्र कृ॒धी धियं॑ जरि॒त्रे वाज॑रत्नाम् ॥ १०.०४२.०७

ā̱rācchatru̱mapa̍ bādhasva dū̱ramu̱gro yaḥ śamba̍ḥ puruhūta̱ tena̍ .

a̱sme dhe̍hi̱ yava̍ma̱dgoma̍dindra kṛ̱dhī dhiya̍ṃ jari̱tre vāja̍ratnām .. 10.042.077 With thy fierce bolt, O God invoked of many, drive to a distance from afar the foeman.
O Indra, give us wealth in corn and cattle, and make thy singer's prayer gain strength and riches.


Sloka : 10.42.8

प्र यम॒न्तर्वृ॑षस॒वासो॒ अग्म॑न्ती॒व्राः सोमा॑ बहु॒लान्ता॑स॒ इन्द्र॑म् ।

नाह॑ दा॒मानं॑ म॒घवा॒ नि यं॑स॒न्नि सु॑न्व॒ते व॑हति॒ भूरि॑ वा॒मम् ॥ १०.०४२.०८

pra yama̱ntarvṛ̍ṣasa̱vāso̱ agma̍ntī̱vrāḥ somā̍ bahu̱lāntā̍sa̱ indra̍m .

nāha̍ dā̱māna̍ṃ ma̱ghavā̱ ni ya̍ṃsa̱nni su̍nva̱te va̍hati̱ bhūri̍ vā̱mam .. 10.042.088 Indra, the swallower of strong libations rich in the boons they bring, the potent Somas,
He, Maghavan, will not restrict his bounty he brings much wealth unto the Soma-presser.


Sloka : 10.42.9

उ॒त प्र॒हाम॑ति॒दीव्या॑ जयाति कृ॒तं यच्छ्व॒घ्नी वि॑चि॒नोति॑ का॒ले ।

यो दे॒वका॑मो॒ न धना॑ रुणद्धि॒ समित्तं रा॒या सृ॑जति स्व॒धावा॑न् ॥ १०.०४२.०९

u̱ta pra̱hāma̍ti̱dīvyā̍ jayāti kṛ̱taṃ yacchva̱ghnī vi̍ci̱noti̍ kā̱le .

yo de̱vakā̍mo̱ na dhanā̍ ruṇaddhi̱ samittaṃ rā̱yā sṛ̍jati sva̱dhāvā̍n .. 10.042.099 Yea, by superior play he wins advantage, when he, a gambler, piles his gains in season.
Celestial-natured, he o’erwhelms with riches the devotee who keeps not back his treasure.


Sloka : 10.42.10

गोभि॑ष्टरे॒माम॑तिं दु॒रेवां॒ यवे॑न॒ क्षुधं॑ पुरुहूत॒ विश्वा॑म् ।

व॒यं राज॑भिः प्रथ॒मा धना॑न्य॒स्माके॑न वृ॒जने॑ना जयेम ॥ १०.०४२.१०

gobhi̍ṣṭare̱māma̍tiṃ du̱revā̱ṃ yave̍na̱ kṣudha̍ṃ puruhūta̱ viśvā̍m .

va̱yaṃ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍nya̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema .. 10.042.1010 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.


Sloka : 10.42.11

बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑ पातु प॒श्चादु॒तोत्त॑रस्मा॒दध॑रादघा॒योः ।

इन्द्रः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॒ सखा॒ सखि॑भ्यो॒ वरि॑वः कृणोतु ॥ १०.०४२.११

bṛha̱spati̍rna̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścādu̱totta̍rasmā̱dadha̍rādaghā̱yoḥ .

indra̍ḥ pu̱rastā̍du̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu .. 10.042.1111 Bṛhaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners!
May Indra from the front, and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.


Sloka : 10.43.1

अच्छा॑ म॒ इन्द्रं॑ म॒तयः॑ स्व॒र्विदः॑ स॒ध्रीची॒र्विश्वा॑ उश॒तीर॑नूषत ।

परि॑ ष्वजन्ते॒ जन॑यो॒ यथा॒ पतिं॒ मर्यं॒ न शु॒न्ध्युं म॒घवा॑नमू॒तये॑ ॥ १०.०४३.०१

acchā̍ ma̱ indra̍ṃ ma̱taya̍ḥ sva̱rvida̍ḥ sa̱dhrīcī̱rviśvā̍ uśa̱tīra̍nūṣata .

pari̍ ṣvajante̱ jana̍yo̱ yathā̱ pati̱ṃ marya̱ṃ na śu̱ndhyuṃ ma̱ghavā̍namū̱taye̍ .. 10.043.011. IN perfect unison all yearning hymns of mine that find the light of heaven have sung forth Indra's praise.
As wives embrace their lord, the comely bridegroom, so they compass Maghavan about that he may help.


Sloka : 10.43.2

न घा॑ त्व॒द्रिगप॑ वेति मे॒ मन॒स्त्वे इत्कामं॑ पुरुहूत शिश्रय ।

राजे॑व दस्म॒ नि ष॒दोऽधि॑ ब॒र्हिष्य॒स्मिन्सु सोमे॑ऽव॒पान॑मस्तु ते ॥ १०.०४३.०२

na ghā̍ tva̱drigapa̍ veti me̱ mana̱stve itkāma̍ṃ puruhūta śiśraya .

rāje̍va dasma̱ ni ṣa̱do'dhi̍ ba̱rhiṣya̱sminsu some̎va̱pāna̍mastu te .. 10.043.022 Directed unto thee my spirit never strays, for I have set my hopes on thee, O Much-invoked!
Sit, Wonderful! as King upon the sacred grass, and let thy drinking-place be by the Soma juice.


Sloka : 10.43.3

वि॒षू॒वृदिन्द्रो॒ अम॑तेरु॒त क्षु॒धः स इद्रा॒यो म॒घवा॒ वस्व॑ ईशते ।

तस्येदि॒मे प्र॑व॒णे स॒प्त सिन्ध॑वो॒ वयो॑ वर्धन्ति वृष॒भस्य॑ शु॒ष्मिणः॑ ॥ १०.०४३.०३

vi̱ṣū̱vṛdindro̱ ama̍teru̱ta kṣu̱dhaḥ sa idrā̱yo ma̱ghavā̱ vasva̍ īśate .

tasyedi̱me pra̍va̱ṇe sa̱pta sindha̍vo̱ vayo̍ vardhanti vṛṣa̱bhasya̍ śu̱ṣmiṇa̍ḥ .. 10.043.033 From indigence and hunger Indra turns away:- Maghavan hath dominion over precious wealth.
These the Seven Rivers flowing on their downward path increase the vital vigour of the potent Steer.


Sloka : 10.43.4

वयो॒ न वृ॒क्षं सु॑पला॒शमास॑द॒न्सोमा॑स॒ इन्द्रं॑ म॒न्दिन॑श्चमू॒षदः॑ ।

प्रैषा॒मनी॑कं॒ शव॑सा॒ दवि॑द्युतद्वि॒दत्स्व१॒॑र्मन॑वे॒ ज्योति॒रार्य॑म् ॥ १०.०४३.०४

vayo̱ na vṛ̱kṣaṃ su̍palā̱śamāsa̍da̱nsomā̍sa̱ indra̍ṃ ma̱ndina̍ścamū̱ṣada̍ḥ .

praiṣā̱manī̍ka̱ṃ śava̍sā̱ davi̍dyutadvi̱datsva1̱̍rmana̍ve̱ jyoti̱rārya̍m .. 10.043.044 As on the fair-leafed tree rest birds, to Indra flow the gladdening Soma juices that the bowls contain.
Their face that glows with splendour through their mighty power hath found the shine of heaven for man, the Āryas' light.


Sloka : 10.43.5

कृ॒तं न श्व॒घ्नी वि चि॑नोति॒ देव॑ने सं॒वर्गं॒ यन्म॒घवा॒ सूर्यं॒ जय॑त् ।

न तत्ते॑ अ॒न्यो अनु॑ वी॒र्यं॑ शक॒न्न पु॑रा॒णो म॑घव॒न्नोत नूत॑नः ॥ १०.०४३.०५

kṛ̱taṃ na śva̱ghnī vi ci̍noti̱ deva̍ne sa̱ṃvarga̱ṃ yanma̱ghavā̱ sūrya̱ṃ jaya̍t .

na tatte̍ a̱nyo anu̍ vī̱rya̍ṃ śaka̱nna pu̍rā̱ṇo ma̍ghava̱nnota nūta̍naḥ .. 10.043.055 As in the game a gambler piles his winnings, so Maghavan, sweeping all together, gained the Sun
This mighty deed of thine none other could achieve, none, Maghavan, before thee, none in recent time.


Sloka : 10.43.6

विशं॑विशं म॒घवा॒ पर्य॑शायत॒ जना॑नां॒ धेना॑ अव॒चाक॑श॒द्वृषा॑ ।

यस्याह॑ श॒क्रः सव॑नेषु॒ रण्य॑ति॒ स ती॒व्रैः सोमैः॑ सहते पृतन्य॒तः ॥ १०.०४३.०६

viśa̍ṃviśaṃ ma̱ghavā̱ parya̍śāyata̱ janā̍nā̱ṃ dhenā̍ ava̱cāka̍śa̱dvṛṣā̍ .

yasyāha̍ śa̱kraḥ sava̍neṣu̱ raṇya̍ti̱ sa tī̱vraiḥ somai̍ḥ sahate pṛtanya̱taḥ .. 10.043.066 Maghavan came by turns to all the tribes of men:- the Steer took notice of the people's songs of praise.
The man in whose libations Śakra hath delight by means of potent Somas vanquisheth his foes.


Sloka : 10.43.7

आपो॒ न सिन्धु॑म॒भि यत्स॒मक्ष॑र॒न्सोमा॑स॒ इन्द्रं॑ कु॒ल्या इ॑व ह्र॒दम् ।

वर्ध॑न्ति॒ विप्रा॒ महो॑ अस्य॒ साद॑ने॒ यवं॒ न वृ॒ष्टिर्दि॒व्येन॒ दानु॑ना ॥ १०.०४३.०७

āpo̱ na sindhu̍ma̱bhi yatsa̱makṣa̍ra̱nsomā̍sa̱ indra̍ṃ ku̱lyā i̍va hra̱dam .

vardha̍nti̱ viprā̱ maho̍ asya̱ sāda̍ne̱ yava̱ṃ na vṛ̱ṣṭirdi̱vyena̱ dānu̍nā .. 10.043.077 When Soma streams together unto Indra flow like waters to the river, rivulets to the lake,
In place of sacrifice sages exalt his might, as the rain swells the corn by moisture sent from heaven.


Sloka : 10.43.8

वृषा॒ न क्रु॒द्धः प॑तय॒द्रज॒स्स्वा यो अ॒र्यप॑त्नी॒रकृ॑णोदि॒मा अ॒पः ।

स सु॑न्व॒ते म॒घवा॑ जी॒रदा॑न॒वेऽवि॑न्द॒ज्ज्योति॒र्मन॑वे ह॒विष्म॑ते ॥ १०.०४३.०८

vṛṣā̱ na kru̱ddhaḥ pa̍taya̱draja̱ssvā yo a̱ryapa̍tnī̱rakṛ̍ṇodi̱mā a̱paḥ .

sa su̍nva̱te ma̱ghavā̍ jī̱radā̍na̱ve'vi̍nda̱jjyoti̱rmana̍ve ha̱viṣma̍te .. 10.043.088 He rushes through the region like a furious Bull, he who hath made these floods the dames of worthy lords.
This Maghavan hath found light for the man who brings oblation, sheds the juice, and promptly pours his gifts.


Sloka : 10.43.9

उज्जा॑यतां पर॒शुर्ज्योति॑षा स॒ह भू॒या ऋ॒तस्य॑ सु॒दुघा॑ पुराण॒वत् ।

वि रो॑चतामरु॒षो भा॒नुना॒ शुचिः॒ स्व१॒॑र्ण शु॒क्रं शु॑शुचीत॒ सत्प॑तिः ॥ १०.०४३.०९

ujjā̍yatāṃ para̱śurjyoti̍ṣā sa̱ha bhū̱yā ṛ̱tasya̍ su̱dughā̍ purāṇa̱vat .

vi ro̍catāmaru̱ṣo bhā̱nunā̱ śuci̱ḥ sva1̱̍rṇa śu̱kraṃ śu̍śucīta̱ satpa̍tiḥ .. 10.043.099 Let the keen axe come forth together with the light:- here be,.as erst, the teeming cow of sacrifice.
Let the Red God shine bright with his refulgent ray, and let the Lord of heroes glow like heaven's clear sheen.


Sloka : 10.43.10

गोभि॑ष्टरे॒माम॑तिं दु॒रेवां॒ यवे॑न॒ क्षुधं॑ पुरुहूत॒ विश्वा॑म् ।

व॒यं राज॑भिः प्रथ॒मा धना॑न्य॒स्माके॑न वृ॒जने॑ना जयेम ॥ १०.०४३.१०

gobhi̍ṣṭare̱māma̍tiṃ du̱revā̱ṃ yave̍na̱ kṣudha̍ṃ puruhūta̱ viśvā̍m .

va̱yaṃ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍nya̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema .. 10.043.1010 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.


Sloka : 10.43.11

बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑ पातु प॒श्चादु॒तोत्त॑रस्मा॒दध॑रादघा॒योः ।

इन्द्रः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॒ सखा॒ सखि॑भ्यो॒ वरि॑वः कृणोतु ॥ १०.०४३.११

bṛha̱spati̍rna̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścādu̱totta̍rasmā̱dadha̍rādaghā̱yoḥ .

indra̍ḥ pu̱rastā̍du̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu .. 10.043.1111 Bṛhaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners.
May Indra from the front, and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.


Sloka : 10.44.1

आ या॒त्विन्द्रः॒ स्वप॑ति॒र्मदा॑य॒ यो धर्म॑णा तूतुजा॒नस्तुवि॑ष्मान् ।

प्र॒त्व॒क्षा॒णो अति॒ विश्वा॒ सहां॑स्यपा॒रेण॑ मह॒ता वृष्ण्ये॑न ॥ १०.०४४.०१

ā yā̱tvindra̱ḥ svapa̍ti̱rmadā̍ya̱ yo dharma̍ṇā tūtujā̱nastuvi̍ṣmān .

pra̱tva̱kṣā̱ṇo ati̱ viśvā̱ sahā̍ṃsyapā̱reṇa̍ maha̱tā vṛṣṇye̍na .. 10.044.011. MAY Sovran Indra come to the carousal, he who by Holy Law is strong and active,
The overcomer of all conquering forces with his great steer-like power that hath no limit.


Sloka : 10.44.2

सु॒ष्ठामा॒ रथः॑ सु॒यमा॒ हरी॑ ते मि॒म्यक्ष॒ वज्रो॑ नृपते॒ गभ॑स्तौ ।

शीभं॑ राजन्सु॒पथा या॑ह्य॒र्वाङ्वर्धा॑म ते प॒पुषो॒ वृष्ण्या॑नि ॥ १०.०४४.०२

su̱ṣṭhāmā̱ ratha̍ḥ su̱yamā̱ harī̍ te mi̱myakṣa̱ vajro̍ nṛpate̱ gabha̍stau .

śībha̍ṃ rājansu̱pathā yā̍hya̱rvāṅvardhā̍ma te pa̱puṣo̱ vṛṣṇyā̍ni .. 10.044.022 Firm-seated is thy car, thy Steeds are docile; thy hand, O King, holds, firmly grasped, the thunder.
On thy fair path, O Lord of men, come quickly:- we will increase thy powers when thou hast drunken.


Sloka : 10.44.3

एन्द्र॒वाहो॑ नृ॒पतिं॒ वज्र॑बाहुमु॒ग्रमु॒ग्रास॑स्तवि॒षास॑ एनम् ।

प्रत्व॑क्षसं वृष॒भं स॒त्यशु॑ष्म॒मेम॑स्म॒त्रा स॑ध॒मादो॑ वहन्तु ॥ १०.०४४.०३

endra̱vāho̍ nṛ̱pati̱ṃ vajra̍bāhumu̱gramu̱grāsa̍stavi̱ṣāsa̍ enam .

pratva̍kṣasaṃ vṛṣa̱bhaṃ sa̱tyaśu̍ṣma̱mema̍sma̱trā sa̍dha̱mādo̍ vahantu .. 10.044.033 Let strong and mighty Steeds who bear this Mighty Indra, the Lord of men, whose arm wields thunder,
Bring unto us, as sharers of our banquet, the Steer of conquering might, of real vigour.


Sloka : 10.44.4

ए॒वा पतिं॑ द्रोण॒साचं॒ सचे॑तसमू॒र्जः स्क॒म्भं ध॒रुण॒ आ वृ॑षायसे ।

ओजः॑ कृष्व॒ सं गृ॑भाय॒ त्वे अप्यसो॒ यथा॑ केनि॒पाना॑मि॒नो वृ॒धे ॥ १०.०४४.०४

e̱vā pati̍ṃ droṇa̱sāca̱ṃ sace̍tasamū̱rjaḥ ska̱mbhaṃ dha̱ruṇa̱ ā vṛ̍ṣāyase .

oja̍ḥ kṛṣva̱ saṃ gṛ̍bhāya̱ tve apyaso̱ yathā̍ keni̱pānā̍mi̱no vṛ̱dhe .. 10.044.044 So like a Bull thou rushest to the Lord who loves the trough, the Sage, the prop of vigour, in the vat,
Prepare thine energies, collect them in thyself:- be for our profit as the Master of the wise.


Sloka : 10.44.5

गम॑न्न॒स्मे वसू॒न्या हि शंसि॑षं स्वा॒शिषं॒ भर॒मा या॑हि सो॒मिनः॑ ।

त्वमी॑शिषे॒ सास्मिन्ना स॑त्सि ब॒र्हिष्य॑नाधृ॒ष्या तव॒ पात्रा॑णि॒ धर्म॑णा ॥ १०.०४४.०५

gama̍nna̱sme vasū̱nyā hi śaṃsi̍ṣaṃ svā̱śiṣa̱ṃ bhara̱mā yā̍hi so̱mina̍ḥ .

tvamī̍śiṣe̱ sāsminnā sa̍tsi ba̱rhiṣya̍nādhṛ̱ṣyā tava̱ pātrā̍ṇi̱ dharma̍ṇā .. 10.044.055 May precious treasures come to us-so will I pray. Come to the votary's gift offered with beauteous laud.
Thou art the Lord, as such sit on this holy grass:- thy vessels are inviolate as Law commands.


Sloka : 10.44.6

पृथ॒क्प्राय॑न्प्रथ॒मा दे॒वहू॑त॒योऽकृ॑ण्वत श्रव॒स्या॑नि दु॒ष्टरा॑ ।

न ये शे॒कुर्य॒ज्ञियां॒ नाव॑मा॒रुह॑मी॒र्मैव ते न्य॑विशन्त॒ केप॑यः ॥ १०.०४४.०६

pṛtha̱kprāya̍npratha̱mā de̱vahū̍ta̱yo'kṛ̍ṇvata śrava̱syā̍ni du̱ṣṭarā̍ .

na ye śe̱kurya̱jñiyā̱ṃ nāva̍mā̱ruha̍mī̱rmaiva te nya̍viśanta̱ kepa̍yaḥ .. 10.044.066 Far went our earlist invocation of the Gods, and won us glories that can never be surpassed.
They who could not ascend the ship of sacrifice, sink down in desolation, trembling with alarm.


Sloka : 10.44.7

ए॒वैवापा॒गप॑रे सन्तु दू॒ढ्योऽश्वा॒ येषां॑ दु॒र्युज॑ आयुयु॒ज्रे ।

इ॒त्था ये प्रागुप॑रे॒ सन्ति॑ दा॒वने॑ पु॒रूणि॒ यत्र॑ व॒युना॑नि॒ भोज॑ना ॥ १०.०४४.०७

e̱vaivāpā̱gapa̍re santu dū̱ḍhyo'śvā̱ yeṣā̍ṃ du̱ryuja̍ āyuyu̱jre .

i̱tthā ye prāgupa̍re̱ santi̍ dā̱vane̍ pu̱rūṇi̱ yatra̍ va̱yunā̍ni̱ bhoja̍nā .. 10.044.077 So be the others, evil-hearted, far away, whose horses, difficult to harness, have been yoked.
Here in advance men stand anear to offer gifts, by whom full many a work that brings reward is done.


Sloka : 10.44.8

गि॒रीँरज्रा॒न्रेज॑मानाँ अधारय॒द्द्यौः क्र॑न्दद॒न्तरि॑क्षाणि कोपयत् ।

स॒मी॒ची॒ने धि॒षणे॒ वि ष्क॑भायति॒ वृष्णः॑ पी॒त्वा मद॑ उ॒क्थानि॑ शंसति ॥ १०.०४४.०८

gi̱rīm̐rajrā̱nreja̍mānām̐ adhāraya̱ddyauḥ kra̍ndada̱ntari̍kṣāṇi kopayat .

sa̱mī̱cī̱ne dhi̱ṣaṇe̱ vi ṣka̍bhāyati̱ vṛṣṇa̍ḥ pī̱tvā mada̍ u̱kthāni̍ śaṃsati .. 10.044.088 He firmly fixed the plains and mountains as they shook. Dyaus thundered forth and made the air's mid-region quake.
He stays apart the two confronting bowls; he sings lauds in the potent Soma's joy when he hath drunk.


Sloka : 10.44.9

इ॒मं बि॑भर्मि॒ सुकृ॑तं ते अङ्कु॒शं येना॑रु॒जासि॑ मघवञ्छफा॒रुजः॑ ।

अ॒स्मिन्सु ते॒ सव॑ने अस्त्वो॒क्यं॑ सु॒त इ॒ष्टौ म॑घवन्बो॒ध्याभ॑गः ॥ १०.०४४.०९

i̱maṃ bi̍bharmi̱ sukṛ̍taṃ te aṅku̱śaṃ yenā̍ru̱jāsi̍ maghavañchaphā̱ruja̍ḥ .

a̱sminsu te̱ sava̍ne astvo̱kya̍ṃ su̱ta i̱ṣṭau ma̍ghavanbo̱dhyābha̍gaḥ .. 10.044.099 I bear this deftly-fashioned goad of thine, wherewith thou, Maghavan, shalt break the strikers with the hoof.
At this libation mayst thou be well satisfied. Partake the juice, partake the worship, Maghavan.


Sloka : 10.44.10

गोभि॑ष्टरे॒माम॑तिं दु॒रेवां॒ यवे॑न॒ क्षुधं॑ पुरुहूत॒ विश्वा॑म् ।

व॒यं राज॑भिः प्रथ॒मा धना॑न्य॒स्माके॑न वृ॒जने॑ना जयेम ॥ १०.०४४.१०

gobhi̍ṣṭare̱māma̍tiṃ du̱revā̱ṃ yave̍na̱ kṣudha̍ṃ puruhūta̱ viśvā̍m .

va̱yaṃ rāja̍bhiḥ pratha̱mā dhanā̍nya̱smāke̍na vṛ̱jane̍nā jayema .. 10.044.1010 O Much-invoked, may we subdue all famine and evil want with store of grain and cattle.
May we allied, as first in rank, with princes obtain possessions by our own exertion.


Sloka : 10.44.11

बृह॒स्पति॑र्नः॒ परि॑ पातु प॒श्चादु॒तोत्त॑रस्मा॒दध॑रादघा॒योः ।

इन्द्रः॑ पु॒रस्ता॑दु॒त म॑ध्य॒तो नः॒ सखा॒ सखि॑भ्यो॒ वरि॑वः कृणोतु ॥ १०.०४४.११

bṛha̱spati̍rna̱ḥ pari̍ pātu pa̱ścādu̱totta̍rasmā̱dadha̍rādaghā̱yoḥ .

indra̍ḥ pu̱rastā̍du̱ta ma̍dhya̱to na̱ḥ sakhā̱ sakhi̍bhyo̱ vari̍vaḥ kṛṇotu .. 10.044.1111 Bṛhaspati protect us from the rearward, and from above, and from below, from sinners.
May Indra from the front and from the centre, as Friend to friends, vouchsafe us room and freedom.


Sloka : 10.45.1

दि॒वस्परि॑ प्रथ॒मं ज॑ज्ञे अ॒ग्निर॒स्मद्द्वि॒तीयं॒ परि॑ जा॒तवे॑दाः ।

तृ॒तीय॑म॒प्सु नृ॒मणा॒ अज॑स्र॒मिन्धा॑न एनं जरते स्वा॒धीः ॥ १०.०४५.०१

di̱vaspari̍ pratha̱maṃ ja̍jñe a̱gnira̱smaddvi̱tīya̱ṃ pari̍ jā̱tave̍dāḥ .

tṛ̱tīya̍ma̱psu nṛ̱maṇā̱ aja̍sra̱mindhā̍na enaṃ jarate svā̱dhīḥ .. 10.045.011. FIRST Agni sprang to life from out of Heaven:- the second time from us came Jātavedas.
Thirdly the Manly-souled was in the waters. The pious lauds and kindles him the Eternal.


Sloka : 10.45.2

वि॒द्मा ते॑ अग्ने त्रे॒धा त्र॒याणि॑ वि॒द्मा ते॒ धाम॒ विभृ॑ता पुरु॒त्रा ।

वि॒द्मा ते॒ नाम॑ पर॒मं गुहा॒ यद्वि॒द्मा तमुत्सं॒ यत॑ आज॒गन्थ॑ ॥ १०.०४५.०२

vi̱dmā te̍ agne tre̱dhā tra̱yāṇi̍ vi̱dmā te̱ dhāma̱ vibhṛ̍tā puru̱trā .

vi̱dmā te̱ nāma̍ para̱maṃ guhā̱ yadvi̱dmā tamutsa̱ṃ yata̍ āja̱gantha̍ .. 10.045.022 Agni, we know thy three powers in three stations, we know thy forms in many a place divided.
We know what name supreme thou hast in secret:- we know the source from which thou hast proceeded.


Sloka : 10.45.3

स॒मु॒द्रे त्वा॑ नृ॒मणा॑ अ॒प्स्व१॒॑न्तर्नृ॒चक्षा॑ ईधे दि॒वो अ॑ग्न॒ ऊध॑न् ।

तृ॒तीये॑ त्वा॒ रज॑सि तस्थि॒वांस॑म॒पामु॒पस्थे॑ महि॒षा अ॑वर्धन् ॥ १०.०४५.०३

sa̱mu̱dre tvā̍ nṛ̱maṇā̍ a̱psva1̱̍ntarnṛ̱cakṣā̍ īdhe di̱vo a̍gna̱ ūdha̍n .

tṛ̱tīye̍ tvā̱ raja̍si tasthi̱vāṃsa̍ma̱pāmu̱pasthe̍ mahi̱ṣā a̍vardhan .. 10.045.033 The Manly-souled lit thee in sea and waters, man's Viewer lit thee in the breast of heaven,
There as thou stoodest in the third high region the Steers increased thee in the water's bosom.


Sloka : 10.45.4

अक्र॑न्दद॒ग्निः स्त॒नय॑न्निव॒ द्यौः क्षामा॒ रेरि॑हद्वी॒रुधः॑ सम॒ञ्जन् ।

स॒द्यो ज॑ज्ञा॒नो वि हीमि॒द्धो अख्य॒दा रोद॑सी भा॒नुना॑ भात्य॒न्तः ॥ १०.०४५.०४

akra̍ndada̱gniḥ sta̱naya̍nniva̱ dyauḥ kṣāmā̱ reri̍hadvī̱rudha̍ḥ sama̱ñjan .

sa̱dyo ja̍jñā̱no vi hīmi̱ddho akhya̱dā roda̍sī bhā̱nunā̍ bhātya̱ntaḥ .. 10.045.044 Agni roared out, like Dyaus what time he thunders:- he licked the ground about the plants he flickered.
At once, when born, he looked around enkindled, and lightened heaven and earth within with splendour.


Sloka : 10.45.5

श्री॒णामु॑दा॒रो ध॒रुणो॑ रयी॒णां म॑नी॒षाणां॒ प्रार्प॑णः॒ सोम॑गोपाः ।

वसुः॑ सू॒नुः सह॑सो अ॒प्सु राजा॒ वि भा॒त्यग्र॑ उ॒षसा॑मिधा॒नः ॥ १०.०४५.०५

śrī̱ṇāmu̍dā̱ro dha̱ruṇo̍ rayī̱ṇāṃ ma̍nī̱ṣāṇā̱ṃ prārpa̍ṇa̱ḥ soma̍gopāḥ .

vasu̍ḥ sū̱nuḥ saha̍so a̱psu rājā̱ vi bhā̱tyagra̍ u̱ṣasā̍midhā̱naḥ .. 10.045.055 The spring of glories and support of riches, rouser of thoughts and guardian of the Soma,
Good Son of Strength, a King amid the waters, in forefront of the Dawns he shines enkindled.


Sloka : 10.45.6

विश्व॑स्य के॒तुर्भुव॑नस्य॒ गर्भ॒ आ रोद॑सी अपृणा॒ज्जाय॑मानः ।

वी॒ळुं चि॒दद्रि॑मभिनत्परा॒यञ्जना॒ यद॒ग्निमय॑जन्त॒ पञ्च॑ ॥ १०.०४५.०६

viśva̍sya ke̱turbhuva̍nasya̱ garbha̱ ā roda̍sī apṛṇā̱jjāya̍mānaḥ .

vī̱l̤uṃ ci̱dadri̍mabhinatparā̱yañjanā̱ yada̱gnimaya̍janta̱ pañca̍ .. 10.045.066 Germ of the world, ensign of all creation, be sprang to life and filled the earth and heavens.
Even the firm rock he cleft when passing over, when the Five Tribes brought sacrifice to Agni.


Sloka : 10.45.7

उ॒शिक्पा॑व॒को अ॑र॒तिः सु॑मे॒धा मर्ते॑ष्व॒ग्निर॒मृतो॒ नि धा॑यि ।

इय॑र्ति धू॒मम॑रु॒षं भरि॑भ्र॒दुच्छु॒क्रेण॑ शो॒चिषा॒ द्यामिन॑क्षन् ॥ १०.०४५.०७

u̱śikpā̍va̱ko a̍ra̱tiḥ su̍me̱dhā marte̍ṣva̱gnira̱mṛto̱ ni dhā̍yi .

iya̍rti dhū̱mama̍ru̱ṣaṃ bhari̍bhra̱ducchu̱kreṇa̍ śo̱ciṣā̱ dyāmina̍kṣan .. 10.045.077 So among mortals was Immortal Agni stablished as holy wise and willing envoy.
He waves the red smoke that he lifts above him, striving to reach the heavens with radiant lustre.


Sloka : 10.45.8

दृ॒शा॒नो रु॒क्म उ॑र्वि॒या व्य॑द्यौद्दु॒र्मर्ष॒मायुः॑ श्रि॒ये रु॑चा॒नः ।

अ॒ग्निर॒मृतो॑ अभव॒द्वयो॑भि॒र्यदे॑नं॒ द्यौर्ज॒नय॑त्सु॒रेताः॑ ॥ १०.०४५.०८

dṛ̱śā̱no ru̱kma u̍rvi̱yā vya̍dyauddu̱rmarṣa̱māyu̍ḥ śri̱ye ru̍cā̱naḥ .

a̱gnira̱mṛto̍ abhava̱dvayo̍bhi̱ryade̍na̱ṃ dyaurja̱naya̍tsu̱retā̍ḥ .. 10.045.088 Like gold to look on, far he shone refulgent, beaming imperishable life for glory,
Agni by vital powers became immortal when his prolific Father Dyaus begat him.


Sloka : 10.45.9

यस्ते॑ अ॒द्य कृ॒णव॑द्भद्रशोचेऽपू॒पं दे॑व घृ॒तव॑न्तमग्ने ।

प्र तं न॑य प्रत॒रं वस्यो॒ अच्छा॒भि सु॒म्नं दे॒वभ॑क्तं यविष्ठ ॥ १०.०४५.०९

yaste̍ a̱dya kṛ̱ṇava̍dbhadraśoce'pū̱paṃ de̍va ghṛ̱tava̍ntamagne .

pra taṃ na̍ya prata̱raṃ vasyo̱ acchā̱bhi su̱mnaṃ de̱vabha̍ktaṃ yaviṣṭha .. 10.045.099 Whoso this day, O God whose flames are lovely, prepares a cake, O Agni, mixt with butter,
Lead thou and further him to higher fortune, to bliss bestowed by Gods, O thou Most Youthful.


Sloka : 10.45.10

आ तं भ॑ज सौश्रव॒सेष्व॑ग्न उ॒क्थौ॑क्थ॒ आ भ॑ज श॒स्यमा॑ने ।

प्रि॒यः सूर्ये॑ प्रि॒यो अ॒ग्ना भ॑वा॒त्युज्जा॒तेन॑ भि॒नद॒दुज्जनि॑त्वैः ॥ १०.०४५.१०

ā taṃ bha̍ja sauśrava̱seṣva̍gna u̱kthau̍ktha̱ ā bha̍ja śa̱syamā̍ne .

pri̱yaḥ sūrye̍ pri̱yo a̱gnā bha̍vā̱tyujjā̱tena̍ bhi̱nada̱dujjani̍tvaiḥ .. 10.045.1010 Endow him, Agni, with a share of glory, at every song of praise sung forth enrich him.
Dear let him be to Sūrya, dear to Agni, preeminent with son and children's children.


Sloka : 10.45.11

त्वाम॑ग्ने॒ यज॑माना॒ अनु॒ द्यून्विश्वा॒ वसु॑ दधिरे॒ वार्या॑णि ।

त्वया॑ स॒ह द्रवि॑णमि॒च्छमा॑ना व्र॒जं गोम॑न्तमु॒शिजो॒ वि व॑व्रुः ॥ १०.०४५.११

tvāma̍gne̱ yaja̍mānā̱ anu̱ dyūnviśvā̱ vasu̍ dadhire̱ vāryā̍ṇi .

tvayā̍ sa̱ha dravi̍ṇami̱cchamā̍nā vra̱jaṃ goma̍ntamu̱śijo̱ vi va̍vruḥ .. 10.045.1111 While, Agni, day by day men pay thee worship they win themselves all treasures worth the wishing.
Allied with thee, eager and craving riches, they have disclosed the stable filled with cattle.


Sloka : 10.45.12

अस्ता॑व्य॒ग्निर्न॒रां सु॒शेवो॑ वैश्वान॒र ऋषि॑भिः॒ सोम॑गोपाः ।

अ॒द्वे॒षे द्यावा॑पृथि॒वी हु॑वेम॒ देवा॑ ध॒त्त र॒यिम॒स्मे सु॒वीर॑म् ॥ १०.०४५.१२

astā̍vya̱gnirna̱rāṃ su̱śevo̍ vaiśvāna̱ra ṛṣi̍bhi̱ḥ soma̍gopāḥ .

a̱dve̱ṣe dyāvā̍pṛthi̱vī hu̍vema̱ devā̍ dha̱tta ra̱yima̱sme su̱vīra̍m .. 10.045.1212 Agni, the Friend of men, the Soma's keeper, Vaiśvānara, hath been lauded by the Ṛṣis.
We will invoke benignant Earth and Heaven:- ye Deities, give us wealth with hero children.


Sloka : 10.46.1

प्र होता॑ जा॒तो म॒हान्न॑भो॒विन्नृ॒षद्वा॑ सीदद॒पामु॒पस्थे॑ ।

दधि॒र्यो धायि॒ स ते॒ वयां॑सि य॒न्ता वसू॑नि विध॒ते त॑नू॒पाः ॥ १०.०४६.०१

pra hotā̍ jā̱to ma̱hānna̍bho̱vinnṛ̱ṣadvā̍ sīdada̱pāmu̱pasthe̍ .

dadhi̱ryo dhāyi̱ sa te̱ vayā̍ṃsi ya̱ntā vasū̍ni vidha̱te ta̍nū̱pāḥ .. 10.046.011. STABLISHED for thee, to lend thee vital forces, Giver of wealth, Guard of his servant's body.
The Great Priest, born, who knows the clouds, Abider with men, is seated in the lap of waters.


Sloka : 10.46.2

इ॒मं वि॒धन्तो॑ अ॒पां स॒धस्थे॑ प॒शुं न न॒ष्टं प॒दैरनु॑ ग्मन् ।

गुहा॒ चत॑न्तमु॒शिजो॒ नमो॑भिरि॒च्छन्तो॒ धीरा॒ भृग॑वोऽविन्दन् ॥ १०.०४६.०२

i̱maṃ vi̱dhanto̍ a̱pāṃ sa̱dhasthe̍ pa̱śuṃ na na̱ṣṭaṃ pa̱dairanu̍ gman .

guhā̱ cata̍ntamu̱śijo̱ namo̍bhiri̱cchanto̱ dhīrā̱ bhṛga̍vo'vindan .. 10.046.022 Worshipping, seeking him with adoration like some lost creature followed by its footprints,
Wise Bhṛgus, yearning in their hearts, pursued him, and found him lurking where the floods are gathered.


Sloka : 10.46.3

इ॒मं त्रि॒तो भूर्य॑विन्ददि॒च्छन्वै॑भूव॒सो मू॒र्धन्यघ्न्या॑याः ।

स शेवृ॑धो जा॒त आ ह॒र्म्येषु॒ नाभि॒र्युवा॑ भवति रोच॒नस्य॑ ॥ १०.०४६.०३

i̱maṃ tri̱to bhūrya̍vindadi̱cchanvai̍bhūva̱so mū̱rdhanyaghnyā̍yāḥ .

sa śevṛ̍dho jā̱ta ā ha̱rmyeṣu̱ nābhi̱ryuvā̍ bhavati roca̱nasya̍ .. 10.046.033 On the Cow's forehead, with laborious searching, Trita, the offspring of Vibhiavas, found him.
Born in our houses, Youthful, joy-bestower, he now becomes the central point of brightness.


Sloka : 10.46.4

म॒न्द्रं होता॑रमु॒शिजो॒ नमो॑भिः॒ प्राञ्चं॑ य॒ज्ञं ने॒तार॑मध्व॒राणा॑म् ।

वि॒शाम॑कृण्वन्नर॒तिं पा॑व॒कं ह॑व्य॒वाहं॒ दध॑तो॒ मानु॑षेषु ॥ १०.०४६.०४

ma̱ndraṃ hotā̍ramu̱śijo̱ namo̍bhi̱ḥ prāñca̍ṃ ya̱jñaṃ ne̱tāra̍madhva̱rāṇā̍m .

vi̱śāma̍kṛṇvannara̱tiṃ pā̍va̱kaṃ ha̍vya̱vāha̱ṃ dadha̍to̱ mānu̍ṣeṣu .. 10.046.044 Yearning, with homage, they have set and made him blithe Priest among mankind, oblation-bearer,
Leader of rites and Purifier, envoy of men, as sacrifice that still advances.


Sloka : 10.46.5

प्र भू॒र्जय॑न्तं म॒हां वि॑पो॒धां मू॒रा अमू॑रं पु॒रां द॒र्माण॑म् ।

नय॑न्तो॒ गर्भं॑ व॒नां धियं॑ धु॒र्हिरि॑श्मश्रुं॒ नार्वा॑णं॒ धन॑र्चम् ॥ १०.०४६.०५

pra bhū̱rjaya̍ntaṃ ma̱hāṃ vi̍po̱dhāṃ mū̱rā amū̍raṃ pu̱rāṃ da̱rmāṇa̍m .

naya̍nto̱ garbha̍ṃ va̱nāṃ dhiya̍ṃ dhu̱rhiri̍śmaśru̱ṃ nārvā̍ṇa̱ṃ dhana̍rcam .. 10.046.055 The foolish brought the ne’er-bewildered forward, great, Victor, Song-inspirer, Fort-destroyer.
Leading the Youth gold-bearded, like a courser gleaming with wealth, they turned their hymn to profit.


Sloka : 10.46.6

नि प॒स्त्या॑सु त्रि॒तः स्त॑भू॒यन्परि॑वीतो॒ योनौ॑ सीदद॒न्तः ।

अतः॑ सं॒गृभ्या॑ वि॒शां दमू॑ना॒ विध॑र्मणाय॒न्त्रैरी॑यते॒ नॄन् ॥ १०.०४६.०६

ni pa̱styā̍su tri̱taḥ sta̍bhū̱yanpari̍vīto̱ yonau̍ sīdada̱ntaḥ .

ata̍ḥ sa̱ṃgṛbhyā̍ vi̱śāṃ damū̍nā̱ vidha̍rmaṇāya̱ntrairī̍yate̱ nṝn .. 10.046.066 Holding his station firmly in the houses, Trita sat down within his home surrounded
Thence, as Law bids, departs the Tribes' Companion having collected men with no compulsion.


Sloka : 10.46.7

अ॒स्याजरा॑सो द॒माम॒रित्रा॑ अ॒र्चद्धू॑मासो अ॒ग्नयः॑ पाव॒काः ।

श्वि॒ती॒चयः॑ श्वा॒त्रासो॑ भुर॒ण्यवो॑ वन॒र्षदो॑ वा॒यवो॒ न सोमाः॑ ॥ १०.०४६.०७

a̱syājarā̍so da̱māma̱ritrā̍ a̱rcaddhū̍māso a̱gnaya̍ḥ pāva̱kāḥ .

śvi̱tī̱caya̍ḥ śvā̱trāso̍ bhura̱ṇyavo̍ vana̱rṣado̍ vā̱yavo̱ na somā̍ḥ .. 10.046.077 His are the fires, eternal, purifying, that make the houses move, whose smoke is shining,
White, waxing in their strength, for ever stirring, and sitting in the wood; like winds are Somas.


Sloka : 10.46.8

प्र जि॒ह्वया॑ भरते॒ वेपो॑ अ॒ग्निः प्र व॒युना॑नि॒ चेत॑सा पृथि॒व्याः ।

तमा॒यवः॑ शु॒चय॑न्तं पाव॒कं म॒न्द्रं होता॑रं दधिरे॒ यजि॑ष्ठम् ॥ १०.०४६.०८

pra ji̱hvayā̍ bharate̱ vepo̍ a̱gniḥ pra va̱yunā̍ni̱ ceta̍sā pṛthi̱vyāḥ .

tamā̱yava̍ḥ śu̱caya̍ntaṃ pāva̱kaṃ ma̱ndraṃ hotā̍raṃ dadhire̱ yaji̍ṣṭham .. 10.046.088 The tongue of Agni bears away the praisesong, and, through his care for Earth, her operations.
Him, bright and radiant, living men have stablished as their blithe Priest, the Chief of Sacrificers.


Sloka : 10.46.9

द्यावा॒ यम॒ग्निं पृ॑थि॒वी जनि॑ष्टा॒माप॒स्त्वष्टा॒ भृग॑वो॒ यं सहो॑भिः ।

ई॒ळेन्यं॑ प्रथ॒मं मा॑त॒रिश्वा॑ दे॒वास्त॑तक्षु॒र्मन॑वे॒ यज॑त्रम् ॥ १०.०४६.०९

dyāvā̱ yama̱gniṃ pṛ̍thi̱vī jani̍ṣṭā̱māpa̱stvaṣṭā̱ bhṛga̍vo̱ yaṃ saho̍bhiḥ .

ī̱l̤enya̍ṃ pratha̱maṃ mā̍ta̱riśvā̍ de̱vāsta̍takṣu̱rmana̍ve̱ yaja̍tram .. 10.046.099 That Agni, him whom Heaven and Earth engendered, the Waters. Tvaṣṭar, and with might, the Bhṛgus,
Him Mātariśvan and the Gods have fashioned holy for man and first to be entreated.


Sloka : 10.46.10

यं त्वा॑ दे॒वा द॑धि॒रे ह॑व्य॒वाहं॑ पुरु॒स्पृहो॒ मानु॑षासो॒ यज॑त्रम् ।

स याम॑न्नग्ने स्तुव॒ते वयो॑ धाः॒ प्र दे॑व॒यन्य॒शसः॒ सं हि पू॒र्वीः ॥ १०.०४६.१०

yaṃ tvā̍ de̱vā da̍dhi̱re ha̍vya̱vāha̍ṃ puru̱spṛho̱ mānu̍ṣāso̱ yaja̍tram .

sa yāma̍nnagne stuva̱te vayo̍ dhā̱ḥ pra de̍va̱yanya̱śasa̱ḥ saṃ hi pū̱rvīḥ .. 10.046.1010 Agni, whom Gods have made oblationbearer, and much-desiring men regard as holy,
Give life to him who lauds thee when he worships, and then shall glorious men in troops adore thee.


Sloka : 10.47.1

ज॒गृ॒भ्मा ते॒ दक्षि॑णमिन्द्र॒ हस्तं॑ वसू॒यवो॑ वसुपते॒ वसू॑नाम् ।

वि॒द्मा हि त्वा॒ गोप॑तिं शूर॒ गोना॑म॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०१

ja̱gṛ̱bhmā te̱ dakṣi̍ṇamindra̱ hasta̍ṃ vasū̱yavo̍ vasupate̱ vasū̍nām .

vi̱dmā hi tvā̱ gopa̍tiṃ śūra̱ gonā̍ma̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.011. THY right hand have we grasped in ours, O Indra, longing for treasure, Treasure-Lord of treasures!
Because we know thee, Hero, Lord of cattle:- vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.47.2

स्वा॒यु॒धं स्वव॑सं सुनी॒थं चतुः॑समुद्रं ध॒रुणं॑ रयी॒णाम् ।

च॒र्कृत्यं॒ शंस्यं॒ भूरि॑वारम॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०२

svā̱yu̱dhaṃ svava̍saṃ sunī̱thaṃ catu̍ḥsamudraṃ dha̱ruṇa̍ṃ rayī̱ṇām .

ca̱rkṛtya̱ṃ śaṃsya̱ṃ bhūri̍vārama̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.022 Wealth, fully armed, good guard and kind protector, sprung from four seas, the prop and stay of treasures,
Fraught with great bounties, meet for praise and glory; vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.47.3

सु॒ब्रह्मा॑णं दे॒वव॑न्तं बृ॒हन्त॑मु॒रुं ग॑भी॒रं पृ॒थुबु॑ध्नमिन्द्र ।

श्रु॒तऋ॑षिमु॒ग्रम॑भिमाति॒षाह॑म॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०३

su̱brahmā̍ṇaṃ de̱vava̍ntaṃ bṛ̱hanta̍mu̱ruṃ ga̍bhī̱raṃ pṛ̱thubu̍dhnamindra .

śru̱taṛ̍ṣimu̱grama̍bhimāti̱ṣāha̍ma̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.033 Wealth, with good Brahmans, Indra! God-attended, high, wide, and deep, arid based on broad foundations,
Strong, with famed Ṛṣis, conquering our foemen:- vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.47.4

स॒नद्वा॑जं॒ विप्र॑वीरं॒ तरु॑त्रं धन॒स्पृतं॑ शूशु॒वांसं॑ सु॒दक्ष॑म् ।

द॒स्यु॒हनं॑ पू॒र्भिद॑मिन्द्र स॒त्यम॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०४

sa̱nadvā̍ja̱ṃ vipra̍vīra̱ṃ taru̍traṃ dhana̱spṛta̍ṃ śūśu̱vāṃsa̍ṃ su̱dakṣa̍m .

da̱syu̱hana̍ṃ pū̱rbhida̍mindra sa̱tyama̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.044 Victorious, winning strength, with hero sages, confirmed in power, most useful, wealth-attracting,
True, Indra! crushing forts and slaying Dasyus:- vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.47.5

अश्वा॑वन्तं र॒थिनं॑ वी॒रव॑न्तं सह॒स्रिणं॑ श॒तिनं॒ वाज॑मिन्द्र ।

भ॒द्रव्रा॑तं॒ विप्र॑वीरं स्व॒र्षाम॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०५

aśvā̍vantaṃ ra̱thina̍ṃ vī̱rava̍ntaṃ saha̱sriṇa̍ṃ śa̱tina̱ṃ vāja̍mindra .

bha̱dravrā̍ta̱ṃ vipra̍vīraṃ sva̱rṣāma̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.055 Wealthy in heroes and in cars and horses, strength hundredfold and thousandfold, O Indra,
With manly sages, happy troops, Iight-winning:- vouchsafe us mighty and resplentdent riches.


Sloka : 10.47.6

प्र स॒प्तगु॑मृ॒तधी॑तिं सुमे॒धां बृह॒स्पतिं॑ म॒तिरच्छा॑ जिगाति ।

य आ॑ङ्गिर॒सो नम॑सोप॒सद्यो॒ऽस्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०६

pra sa̱ptagu̍mṛ̱tadhī̍tiṃ sume̱dhāṃ bṛha̱spati̍ṃ ma̱tiracchā̍ jigāti .

ya ā̍ṅgira̱so nama̍sopa̱sadyo̱'smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.066 To Saptagu the sage, the holy-minded, to him, Bṛhaspati, the song approaches,
Aṅgiras' Son who must be met with homage:- vouchsafe us mighty and reslendent riches.


Sloka : 10.47.7

वनी॑वानो॒ मम॑ दू॒तास॒ इन्द्रं॒ स्तोमा॑श्चरन्ति सुम॒तीरि॑या॒नाः ।

हृ॒दि॒स्पृशो॒ मन॑सा व॒च्यमा॑ना अ॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०७

vanī̍vāno̱ mama̍ dū̱tāsa̱ indra̱ṃ stomā̍ścaranti suma̱tīri̍yā̱nāḥ .

hṛ̱di̱spṛśo̱ mana̍sā va̱cyamā̍nā a̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.077 My lauds, like envoys, craving loving-kindness, go forth to Indra with their strong entreaty,
Moving his heart and uttered by my spirit:- vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.47.8

यत्त्वा॒ यामि॑ द॒द्धि तन्न॑ इन्द्र बृ॒हन्तं॒ क्षय॒मस॑मं॒ जना॑नाम् ।

अ॒भि तद्द्यावा॑पृथि॒वी गृ॑णीताम॒स्मभ्यं॑ चि॒त्रं वृष॑णं र॒यिं दाः॑ ॥ १०.०४७.०८

yattvā̱ yāmi̍ da̱ddhi tanna̍ indra bṛ̱hanta̱ṃ kṣaya̱masa̍ma̱ṃ janā̍nām .

a̱bhi taddyāvā̍pṛthi̱vī gṛ̍ṇītāma̱smabhya̍ṃ ci̱traṃ vṛṣa̍ṇaṃ ra̱yiṃ dā̍ḥ .. 10.047.088 Grant us the boon for which I pray, O Indra, a spacious home unmatched among the people.
To this may Heaven and Earth accord approval:- vouchsafe us mighty and resplendent riches.


Sloka : 10.48.1

अ॒हं भु॑वं॒ वसु॑नः पू॒र्व्यस्पति॑र॒हं धना॑नि॒ सं ज॑यामि॒ शश्व॑तः ।

मां ह॑वन्ते पि॒तरं॒ न ज॒न्तवो॒ऽहं दा॒शुषे॒ वि भ॑जामि॒ भोज॑नम् ॥ १०.०४८.०१

a̱haṃ bhu̍va̱ṃ vasu̍naḥ pū̱rvyaspati̍ra̱haṃ dhanā̍ni̱ saṃ ja̍yāmi̱ śaśva̍taḥ .

māṃ ha̍vante pi̱tara̱ṃ na ja̱ntavo̱'haṃ dā̱śuṣe̱ vi bha̍jāmi̱ bhoja̍nam .. 10.048.011. I WAS the first possessor of all precious gear:- the wealth of every man I win and gather up.
On me as on a Father living creatures call; I deal enjoyment to tho. man who offers gifts.


Sloka : 10.48.2

अ॒हमिन्द्रो॒ रोधो॒ वक्षो॒ अथ॑र्वणस्त्रि॒ताय॒ गा अ॑जनय॒महे॒रधि॑ ।

अ॒हं दस्यु॑भ्यः॒ परि॑ नृ॒म्णमा द॑दे गो॒त्रा शिक्ष॑न्दधी॒चे मा॑त॒रिश्व॑ने ॥ १०.०४८.०२

a̱hamindro̱ rodho̱ vakṣo̱ atha̍rvaṇastri̱tāya̱ gā a̍janaya̱mahe̱radhi̍ .

a̱haṃ dasyu̍bhya̱ḥ pari̍ nṛ̱mṇamā da̍de go̱trā śikṣa̍ndadhī̱ce mā̍ta̱riśva̍ne .. 10.048.022 I, Indra, am Atharvan's stay and firm support:- I brought forth kine to Trita from the Dragon's grasp.
I stripped the Dasyus of their manly might, and gave the cattle-stalls to Matarigvan and Dadhyac.


Sloka : 10.48.3

मह्यं॒ त्वष्टा॒ वज्र॑मतक्षदाय॒सं मयि॑ दे॒वासो॑ऽवृज॒न्नपि॒ क्रतु॑म् ।

ममानी॑कं॒ सूर्य॑स्येव दु॒ष्टरं॒ मामार्य॑न्ति कृ॒तेन॒ कर्त्वे॑न च ॥ १०.०४८.०३

mahya̱ṃ tvaṣṭā̱ vajra̍matakṣadāya̱saṃ mayi̍ de̱vāso̎vṛja̱nnapi̱ kratu̍m .

mamānī̍ka̱ṃ sūrya̍syeva du̱ṣṭara̱ṃ māmārya̍nti kṛ̱tena̱ kartve̍na ca .. 10.048.033 For me hath Tvaṣṭar forged the iron thunderbolt:- in me the Gods have centred intellectual power.
My sheen is like the Sun's insufferably bright:- men honour me as Lord for past and future deeds.


Sloka : 10.48.4

अ॒हमे॒तं ग॒व्यय॒मश्व्यं॑ प॒शुं पु॑री॒षिणं॒ साय॑केना हिर॒ण्यय॑म् ।

पु॒रू स॒हस्रा॒ नि शि॑शामि दा॒शुषे॒ यन्मा॒ सोमा॑स उ॒क्थिनो॒ अम॑न्दिषुः ॥ १०.०४८.०४

a̱hame̱taṃ ga̱vyaya̱maśvya̍ṃ pa̱śuṃ pu̍rī̱ṣiṇa̱ṃ sāya̍kenā hira̱ṇyaya̍m .

pu̱rū sa̱hasrā̱ ni śi̍śāmi dā̱śuṣe̱ yanmā̱ somā̍sa u̱kthino̱ ama̍ndiṣuḥ .. 10.048.044 I won myself these herdi of cattle, steeds and kine, and gold in ample store, with my destructive bolt.
I give full many a thousand to the worshipper, what time the Somas and the lauds have made me glad.


Sloka : 10.48.5

अ॒हमिन्द्रो॒ न परा॑ जिग्य॒ इद्धनं॒ न मृ॒त्यवेऽव॑ तस्थे॒ कदा॑ च॒न ।

सोम॒मिन्मा॑ सु॒न्वन्तो॑ याचता॒ वसु॒ न मे॑ पूरवः स॒ख्ये रि॑षाथन ॥ १०.०४८.०५

a̱hamindro̱ na parā̍ jigya̱ iddhana̱ṃ na mṛ̱tyave'va̍ tasthe̱ kadā̍ ca̱na .

soma̱minmā̍ su̱nvanto̍ yācatā̱ vasu̱ na me̍ pūravaḥ sa̱khye ri̍ṣāthana .. 10.048.055 Indra am I none ever wins my wealth from me never at any time am I a thrall to death.
Pressing the Soma, ask riches from me alone:- ye, Pūrus, in my friendship shall not suffer harm.


Sloka : 10.48.6

अ॒हमे॒ताञ्छाश्व॑सतो॒ द्वाद्वेन्द्रं॒ ये वज्रं॑ यु॒धयेऽकृ॑ण्वत ।

आ॒ह्वय॑माना॒ँ अव॒ हन्म॑नाहनं दृ॒ळ्हा वद॒न्नन॑मस्युर्नम॒स्विनः॑ ॥ १०.०४८.०६

a̱hame̱tāñchāśva̍sato̱ dvādvendra̱ṃ ye vajra̍ṃ yu̱dhaye'kṛ̍ṇvata .

ā̱hvaya̍mānā̱m̐ ava̱ hanma̍nāhanaṃ dṛ̱l̤hā vada̱nnana̍masyurnama̱svina̍ḥ .. 10.048.066 These, breathing loud in fury, two and two, who caused Indra to bring his bolt of thunder to the fray,
The challengers, I struck with deadly weapon down:- firm stand what words the God speaks to his worshippers.
This One by stronger might I conquered singly; yea, also two:- shall three prevail against me?
Like many sheaves upon the floor I thrash them. How can my foes, the Indraless, revile me?


Sloka : 10.48.7

अ॒भी॒३॒॑दमेक॒मेको॑ अस्मि नि॒ष्षाळ॒भी द्वा किमु॒ त्रयः॑ करन्ति ।

खले॒ न प॒र्षान्प्रति॑ हन्मि॒ भूरि॒ किं मा॑ निन्दन्ति॒ शत्र॑वोऽनि॒न्द्राः ॥ १०.०४८.०७

a̱bhī̱3̱̍dameka̱meko̍ asmi ni̱ṣṣāl̤a̱bhī dvā kimu̱ traya̍ḥ karanti .

khale̱ na pa̱rṣānprati̍ hanmi̱ bhūri̱ kiṃ mā̍ nindanti̱ śatra̍vo'ni̱ndrāḥ .. 10.048.07
Sloka : 10.48.8

अ॒हं गु॒ङ्गुभ्यो॑ अतिथि॒ग्वमिष्क॑र॒मिषं॒ न वृ॑त्र॒तुरं॑ वि॒क्षु धा॑रयम् ।

यत्प॑र्णय॒घ्न उ॒त वा॑ करञ्ज॒हे प्राहं म॒हे वृ॑त्र॒हत्ये॒ अशु॑श्रवि ॥ १०.०४८.०८

a̱haṃ gu̱ṅgubhyo̍ atithi̱gvamiṣka̍ra̱miṣa̱ṃ na vṛ̍tra̱tura̍ṃ vi̱kṣu dhā̍rayam .

yatpa̍rṇaya̱ghna u̱ta vā̍ karañja̱he prāhaṃ ma̱he vṛ̍tra̱hatye̱ aśu̍śravi .. 10.048.088 Against the Gungus I made Atithigva strong, and kept him mid the folk like Vṛtra-conquering strength,
When I won glory in the great foe-slaying fight, in battle where Karanja fell, and Parṇaya.


Sloka : 10.48.9

प्र मे॒ नमी॑ सा॒प्य इ॒षे भु॒जे भू॒द्गवा॒मेषे॑ स॒ख्या कृ॑णुत द्वि॒ता ।

दि॒द्युं यद॑स्य समि॒थेषु॑ मं॒हय॒मादिदे॑नं॒ शंस्य॑मु॒क्थ्यं॑ करम् ॥ १०.०४८.०९

pra me̱ namī̍ sā̱pya i̱ṣe bhu̱je bhū̱dgavā̱meṣe̍ sa̱khyā kṛ̍ṇuta dvi̱tā .

di̱dyuṃ yada̍sya sami̱theṣu̍ ma̱ṃhaya̱mādide̍na̱ṃ śaṃsya̍mu̱kthya̍ṃ karam .. 10.048.099 With food for mine enjoyment Sapya Nami came:- he joined me as a friend of old in search of kine.
As I bestowed on him an arrow for the fight I made him worthy of the song apd hymn of praise.


Sloka : 10.48.10

प्र नेम॑स्मिन्ददृशे॒ सोमो॑ अ॒न्तर्गो॒पा नेम॑मा॒विर॒स्था कृ॑णोति ।

स ति॒ग्मश‍ृ॑ङ्गं वृष॒भं युयु॑त्सन्द्रु॒हस्त॑स्थौ बहु॒ले ब॒द्धो अ॒न्तः ॥ १०.०४८.१०

pra nema̍smindadṛśe̱ somo̍ a̱ntargo̱pā nema̍mā̱vira̱sthā kṛ̍ṇoti .

sa ti̱gmaśṛ̍ṅgaṃ vṛṣa̱bhaṃ yuyu̍tsandru̱hasta̍sthau bahu̱le ba̱ddho a̱ntaḥ .. 10.048.1010 One of the two hath Soma, seen within it; the Herdsman with the bone shows forth the other.
He, fain to fight the Bull whose horns were sharpened, stood fettered in the demon's ample region.


Sloka : 10.48.11

आ॒दि॒त्यानां॒ वसू॑नां रु॒द्रिया॑णां दे॒वो दे॒वानां॒ न मि॑नामि॒ धाम॑ ।

ते मा॑ भ॒द्राय॒ शव॑से ततक्षु॒रप॑राजित॒मस्तृ॑त॒मषा॑ळ्हम् ॥ १०.०४८.११

ā̱di̱tyānā̱ṃ vasū̍nāṃ ru̱driyā̍ṇāṃ de̱vo de̱vānā̱ṃ na mi̍nāmi̱ dhāma̍ .

te mā̍ bha̱drāya̱ śava̍se tatakṣu̱rapa̍rājita̱mastṛ̍ta̱maṣā̍l̤ham .. 10.048.1111 I, as a God, ne’er violate the statutes of Gods, of Vasus, Rudriyas, Ādityas.
These Gods have formed me for auspicious vigour, unconquered and invincible for ever.


Sloka : 10.49.1

अ॒हं दां॑ गृण॒ते पूर्व्यं॒ वस्व॒हं ब्रह्म॑ कृणवं॒ मह्यं॒ वर्ध॑नम् ।

अ॒हं भु॑वं॒ यज॑मानस्य चोदि॒ताय॑ज्वनः साक्षि॒ विश्व॑स्मि॒न्भरे॑ ॥ १०.०४९.०१

a̱haṃ dā̍ṃ gṛṇa̱te pūrvya̱ṃ vasva̱haṃ brahma̍ kṛṇava̱ṃ mahya̱ṃ vardha̍nam .

a̱haṃ bhu̍va̱ṃ yaja̍mānasya codi̱tāya̍jvanaḥ sākṣi̱ viśva̍smi̱nbhare̍ .. 10.049.011. I HAVE enriched the singer with surpassing wealth; I have allowed the holy hymn to strengthen me.
I, furtherer of him who offers sacrifice, have conquered in each fight the men who worship not.


Sloka : 10.49.2

मां धु॒रिन्द्रं॒ नाम॑ दे॒वता॑ दि॒वश्च॒ ग्मश्चा॒पां च॑ ज॒न्तवः॑ ।

अ॒हं हरी॒ वृष॑णा॒ विव्र॑ता र॒घू अ॒हं वज्रं॒ शव॑से धृ॒ष्ण्वा द॑दे ॥ १०.०४९.०२

māṃ dhu̱rindra̱ṃ nāma̍ de̱vatā̍ di̱vaśca̱ gmaścā̱pāṃ ca̍ ja̱ntava̍ḥ .

a̱haṃ harī̱ vṛṣa̍ṇā̱ vivra̍tā ra̱ghū a̱haṃ vajra̱ṃ śava̍se dhṛ̱ṣṇvā da̍de .. 10.049.022 The People of the heavens, the waters, and the earth have stablished me among the Gods with Indra's name.
I took unto myself the two swift vigorous Bays that speed on divers paths, and the fierce bolt for strength.


Sloka : 10.49.3

अ॒हमत्कं॑ क॒वये॑ शिश्नथं॒ हथै॑र॒हं कुत्स॑मावमा॒भिरू॒तिभिः॑ ।

अ॒हं शुष्ण॑स्य॒ श्नथि॑ता॒ वध॑र्यमं॒ न यो र॒र आर्यं॒ नाम॒ दस्य॑वे ॥ १०.०४९.०३

a̱hamatka̍ṃ ka̱vaye̍ śiśnatha̱ṃ hathai̍ra̱haṃ kutsa̍māvamā̱bhirū̱tibhi̍ḥ .

a̱haṃ śuṣṇa̍sya̱ śnathi̍tā̱ vadha̍ryama̱ṃ na yo ra̱ra ārya̱ṃ nāma̱ dasya̍ve .. 10.049.033 With deadly blows I smote Atka for Kavi's sake; I guarded Kutsa well with these saving helps.
As Śuṣṇa's slayer I brandished the dart of death:- I gave not up the Āryan name to Dasyu foes.


Sloka : 10.49.4

अ॒हं पि॒तेव॑ वेत॒सूँर॒भिष्ट॑ये॒ तुग्रं॒ कुत्सा॑य॒ स्मदि॑भं च रन्धयम् ।

अ॒हं भु॑वं॒ यज॑मानस्य रा॒जनि॒ प्र यद्भरे॒ तुज॑ये॒ न प्रि॒याधृषे॑ ॥ १०.०४९.०४

a̱haṃ pi̱teva̍ veta̱sūm̐ra̱bhiṣṭa̍ye̱ tugra̱ṃ kutsā̍ya̱ smadi̍bhaṃ ca randhayam .

a̱haṃ bhu̍va̱ṃ yaja̍mānasya rā̱jani̱ pra yadbhare̱ tuja̍ye̱ na pri̱yādhṛṣe̍ .. 10.049.044 Smadibha, Tugra, and the Vetasus I gave as prey to Kutsa, father-like, to succour him.
I was a worthy King to rule the worshipper, when I gave Tuji dear inviolable gifts.


Sloka : 10.49.5

अ॒हं र॑न्धयं॒ मृग॑यं श्रु॒तर्व॑णे॒ यन्माजि॑हीत व॒युना॑ च॒नानु॒षक् ।

अ॒हं वे॒शं न॒म्रमा॒यवे॑ऽकरम॒हं सव्या॑य॒ पड्गृ॑भिमरन्धयम् ॥ १०.०४९.०५

a̱haṃ ra̍ndhaya̱ṃ mṛga̍yaṃ śru̱tarva̍ṇe̱ yanmāji̍hīta va̱yunā̍ ca̱nānu̱ṣak .

a̱haṃ ve̱śaṃ na̱mramā̱yave̎karama̱haṃ savyā̍ya̱ paḍgṛ̍bhimarandhayam .. 10.049.055 I gave up Mṛgaya to Srutarvan as his prey because he ever followed me and kept my laws.
For Āyu's sake I caused Veta to bend and bow, and into Savya's hand delivered Padgrbhi.


Sloka : 10.49.6

अ॒हं स यो नव॑वास्त्वं बृ॒हद्र॑थं॒ सं वृ॒त्रेव॒ दासं॑ वृत्र॒हारु॑जम् ।

यद्व॒र्धय॑न्तं प्र॒थय॑न्तमानु॒षग्दू॒रे पा॒रे रज॑सो रोच॒नाक॑रम् ॥ १०.०४९.०६

a̱haṃ sa yo nava̍vāstvaṃ bṛ̱hadra̍tha̱ṃ saṃ vṛ̱treva̱ dāsa̍ṃ vṛtra̱hāru̍jam .

yadva̱rdhaya̍ntaṃ pra̱thaya̍ntamānu̱ṣagdū̱re pā̱re raja̍so roca̱nāka̍ram .. 10.049.066 1, I crushed Navavāstva of the lofty car, the Dāsa, as the Vṛtra-slayer kills the fiends;
When straightway on the region's farthest edge I brought the God who makes the lights to broaden and increase.


Sloka : 10.49.7

अ॒हं सूर्य॑स्य॒ परि॑ याम्या॒शुभिः॒ प्रैत॒शेभि॒र्वह॑मान॒ ओज॑सा ।

यन्मा॑ सा॒वो मनु॑ष॒ आह॑ नि॒र्णिज॒ ऋध॑क्कृषे॒ दासं॒ कृत्व्यं॒ हथैः॑ ॥ १०.०४९.०७

a̱haṃ sūrya̍sya̱ pari̍ yāmyā̱śubhi̱ḥ praita̱śebhi̱rvaha̍māna̱ oja̍sā .

yanmā̍ sā̱vo manu̍ṣa̱ āha̍ ni̱rṇija̱ ṛdha̍kkṛṣe̱ dāsa̱ṃ kṛtvya̱ṃ hathai̍ḥ .. 10.049.077 I travel round about borne onward in my might by the fleet-footed dappled Horses of the Sun.
When man's libation calls me to the robe of state I soon repel the powerful Dasyu with my blows.


Sloka : 10.49.8

अ॒हं स॑प्त॒हा नहु॑षो॒ नहु॑ष्टरः॒ प्राश्रा॑वयं॒ शव॑सा तु॒र्वशं॒ यदु॑म् ।

अ॒हं न्य१॒॑न्यं सह॑सा॒ सह॑स्करं॒ नव॒ व्राध॑तो नव॒तिं च॑ वक्षयम् ॥ १०.०४९.०८

a̱haṃ sa̍pta̱hā nahu̍ṣo̱ nahu̍ṣṭara̱ḥ prāśrā̍vaya̱ṃ śava̍sā tu̱rvaśa̱ṃ yadu̍m .

a̱haṃ nya1̱̍nyaṃ saha̍sā̱ saha̍skara̱ṃ nava̱ vrādha̍to nava̱tiṃ ca̍ vakṣayam .. 10.049.088 Stronger am I than Nabus, I who slew the seven:- I glorified with might Yadu and Turvaga.
I brought another low, with strength I bent his strength:- I let the mighty nine-and-ninety wax in power.


Sloka : 10.49.9

अ॒हं स॒प्त स्र॒वतो॑ धारयं॒ वृषा॑ द्रवि॒त्न्वः॑ पृथि॒व्यां सी॒रा अधि॑ ।

अ॒हमर्णां॑सि॒ वि ति॑रामि सु॒क्रतु॑र्यु॒धा वि॑दं॒ मन॑वे गा॒तुमि॒ष्टये॑ ॥ १०.०४९.०९

a̱haṃ sa̱pta sra̱vato̍ dhāraya̱ṃ vṛṣā̍ dravi̱tnva̍ḥ pṛthi̱vyāṃ sī̱rā adhi̍ .

a̱hamarṇā̍ṃsi̱ vi ti̍rāmi su̱kratu̍ryu̱dhā vi̍da̱ṃ mana̍ve gā̱tumi̱ṣṭaye̍ .. 10.049.099 Bull over all the streams that flow along the earth, I took the Seven Rivers as mine own domain.
I, gifted with great wisdom, spread the floods abroad:- by war I found for man the way to high success.


Sloka : 10.49.10

अ॒हं तदा॑सु धारयं॒ यदा॑सु॒ न दे॒वश्च॒न त्वष्टाधा॑रय॒द्रुश॑त् ।

स्पा॒र्हं गवा॒मूध॑स्सु व॒क्षणा॒स्वा मधो॒र्मधु॒ श्वात्र्यं॒ सोम॑मा॒शिर॑म् ॥ १०.०४९.१०

a̱haṃ tadā̍su dhāraya̱ṃ yadā̍su̱ na de̱vaśca̱na tvaṣṭādhā̍raya̱druśa̍t .

spā̱rhaṃ gavā̱mūdha̍ssu va̱kṣaṇā̱svā madho̱rmadhu̱ śvātrya̱ṃ soma̍mā̱śira̍m .. 10.049.1010 I set within these cows the white milk which no God, not even Tvaṣṭar's self, had there deposited,—
Much-longed-for, in the breasts, the udders of the kine, the savoury sweets of meath, the milk and Soma juice.


Sloka : 10.49.11

ए॒वा दे॒वाँ इन्द्रो॑ विव्ये॒ नॄन्प्र च्यौ॒त्नेन॑ म॒घवा॑ स॒त्यरा॑धाः ।

विश्वेत्ता ते॑ हरिवः शचीवो॒ऽभि तु॒रासः॑ स्वयशो गृणन्ति ॥ १०.०४९.११

e̱vā de̱vām̐ indro̍ vivye̱ nṝnpra cyau̱tnena̍ ma̱ghavā̍ sa̱tyarā̍dhāḥ .

viśvettā te̍ harivaḥ śacīvo̱'bhi tu̱rāsa̍ḥ svayaśo gṛṇanti .. 10.049.1111 Even thus hath Indra Maghavan, truly bounteous, sped Gods and men with mighty operation.
The pious glorify all these thine exploits, Lord of Bay Coursers, Strong, and Selfresplendent.


Sloka : 10.50.1

प्र वो॑ म॒हे मन्द॑माना॒यान्ध॒सोऽर्चा॑ वि॒श्वान॑राय विश्वा॒भुवे॑ ।

इन्द्र॑स्य॒ यस्य॒ सुम॑खं॒ सहो॒ महि॒ श्रवो॑ नृ॒म्णं च॒ रोद॑सी सप॒र्यतः॑ ॥ १०.०५०.०१

pra vo̍ ma̱he manda̍mānā̱yāndha̱so'rcā̍ vi̱śvāna̍rāya viśvā̱bhuve̍ .

indra̍sya̱ yasya̱ suma̍kha̱ṃ saho̱ mahi̱ śravo̍ nṛ̱mṇaṃ ca̱ roda̍sī sapa̱ryata̍ḥ .. 10.050.011. I LAUD your Mighty One who joyeth in the juice, him who is shared by all men, who created all;
Indra, whose conquering strength is powerful in war, whose fame and manly vigour Heaven and Earth revere.


Sloka : 10.50.2

सो चि॒न्नु सख्या॒ नर्य॑ इ॒नः स्तु॒तश्च॒र्कृत्य॒ इन्द्रो॒ माव॑ते॒ नरे॑ ।

विश्वा॑सु धू॒र्षु वा॑ज॒कृत्ये॑षु सत्पते वृ॒त्रे वा॒प्स्व१॒॑भि शू॑र मन्दसे ॥ १०.०५०.०२

so ci̱nnu sakhyā̱ narya̍ i̱naḥ stu̱taśca̱rkṛtya̱ indro̱ māva̍te̱ nare̍ .

viśvā̍su dhū̱rṣu vā̍ja̱kṛtye̍ṣu satpate vṛ̱tre vā̱psva1̱̍bhi śū̍ra mandase .. 10.050.022 He with his friend is active, lauded, good to man, Indra who must be glorified by one like me.
Hero, Lord of the brave, all cars are thy delight, warring with Vṛtra, or for waters, or for spoil.


Sloka : 10.50.3

के ते नर॑ इन्द्र॒ ये त॑ इ॒षे ये ते॑ सु॒म्नं स॑ध॒न्य१॒॑मिय॑क्षान् ।

के ते॒ वाजा॑यासु॒र्या॑य हिन्विरे॒ के अ॒प्सु स्वासू॒र्वरा॑सु॒ पौंस्ये॑ ॥ १०.०५०.०३

ke te nara̍ indra̱ ye ta̍ i̱ṣe ye te̍ su̱mnaṃ sa̍dha̱nya1̱̍miya̍kṣān .

ke te̱ vājā̍yāsu̱ryā̍ya hinvire̱ ke a̱psu svāsū̱rvarā̍su̱ pauṃsye̍ .. 10.050.033 Who are the men whom thou wilt further, Indra, who strive to win thy bliss allied with riches?
Who urged thee forward to exert thy power divine, to valour, in the war for waters on their fields?


Sloka : 10.50.4

भुव॒स्त्वमि॑न्द्र॒ ब्रह्म॑णा म॒हान्भुवो॒ विश्वे॑षु॒ सव॑नेषु य॒ज्ञियः॑ ।

भुवो॒ नॄँश्च्यौ॒त्नो विश्व॑स्मि॒न्भरे॒ ज्येष्ठ॑श्च॒ मन्त्रो॑ विश्वचर्षणे ॥ १०.०५०.०४

bhuva̱stvami̍ndra̱ brahma̍ṇā ma̱hānbhuvo̱ viśve̍ṣu̱ sava̍neṣu ya̱jñiya̍ḥ .

bhuvo̱ nṝm̐ścyau̱tno viśva̍smi̱nbhare̱ jyeṣṭha̍śca̱ mantro̍ viśvacarṣaṇe .. 10.050.044 Thou, Indra, through the holy prayer art mighty, worthy of sacrifice at all libations.
In every fight thou castest heroes on the ground:- thou art the noblest song, O Lord of all the folk.


Sloka : 10.50.5

अवा॒ नु कं॒ ज्याया॑न्य॒ज्ञव॑नसो म॒हीं त॒ ओमा॑त्रां कृ॒ष्टयो॑ विदुः ।

असो॒ नु क॑म॒जरो॒ वर्धा॑श्च॒ विश्वेदे॒ता सव॑ना तूतु॒मा कृ॑षे ॥ १०.०५०.०५

avā̱ nu ka̱ṃ jyāyā̍nya̱jñava̍naso ma̱hīṃ ta̱ omā̍trāṃ kṛ̱ṣṭayo̍ viduḥ .

aso̱ nu ka̍ma̱jaro̱ vardhā̍śca̱ viśvede̱tā sava̍nā tūtu̱mā kṛ̍ṣe .. 10.050.055 Help now, as Highest, those who toil at sacrifice:- well do the people know thy great protecting might.
Thou shalt be Everlasing, Giver of success yea, on all these libations thou bestowest strength.


Sloka : 10.50.6

ए॒ता विश्वा॒ सव॑ना तूतु॒मा कृ॑षे स्व॒यं सू॑नो सहसो॒ यानि॑ दधि॒षे ।

वरा॑य ते॒ पात्रं॒ धर्म॑णे॒ तना॑ य॒ज्ञो मन्त्रो॒ ब्रह्मोद्य॑तं॒ वचः॑ ॥ १०.०५०.०६

e̱tā viśvā̱ sava̍nā tūtu̱mā kṛ̍ṣe sva̱yaṃ sū̍no sahaso̱ yāni̍ dadhi̱ṣe .

varā̍ya te̱ pātra̱ṃ dharma̍ṇe̱ tanā̍ ya̱jño mantro̱ brahmodya̍ta̱ṃ vaca̍ḥ .. 10.050.066 All these libations thou makest effectual, of which thou art thyself supporter, Son of Power.
Therefore thy vessel is to be esteemed the best, sacrifice, holy text, prayer, and exalted speech.


Sloka : 10.50.7

ये ते॑ विप्र ब्रह्म॒कृतः॑ सु॒ते सचा॒ वसू॑नां च॒ वसु॑नश्च दा॒वने॑ ।

प्र ते सु॒म्नस्य॒ मन॑सा प॒था भु॑व॒न्मदे॑ सु॒तस्य॑ सो॒म्यस्यान्ध॑सः ॥ १०.०५०.०७

ye te̍ vipra brahma̱kṛta̍ḥ su̱te sacā̱ vasū̍nāṃ ca̱ vasu̍naśca dā̱vane̍ .

pra te su̱mnasya̱ mana̍sā pa̱thā bhu̍va̱nmade̍ su̱tasya̍ so̱myasyāndha̍saḥ .. 10.050.077 They who with flowing Soma pray to thee, O Sage, to pour on them thy gifts of opulence and wealth,
May they come forward, through their spirit, on the path of bliss, in the wild joy of Soma juice effused.


Sloka : 10.51.1

म॒हत्तदुल्बं॒ स्थवि॑रं॒ तदा॑सी॒द्येनावि॑ष्टितः प्रवि॒वेशि॑था॒पः ।

विश्वा॑ अपश्यद्बहु॒धा ते॑ अग्ने॒ जात॑वेदस्त॒न्वो॑ दे॒व एकः॑ ॥ १०.०५१.०१

ma̱hattadulba̱ṃ sthavi̍ra̱ṃ tadā̍sī̱dyenāvi̍ṣṭitaḥ pravi̱veśi̍thā̱paḥ .

viśvā̍ apaśyadbahu̱dhā te̍ agne̱ jāta̍vedasta̱nvo̍ de̱va eka̍ḥ .. 10.051.011. LARGE was that covering, and firm of texture, folded wherein thou enteredst the waters.
One Deity alone, O Jātavedas Agni, saw all thy forms in sundry places.


Sloka : 10.51.2

को मा॑ ददर्श कत॒मः स दे॒वो यो मे॑ त॒न्वो॑ बहु॒धा प॒र्यप॑श्यत् ।

क्वाह॑ मित्रावरुणा क्षियन्त्य॒ग्नेर्विश्वाः॑ स॒मिधो॑ देव॒यानीः॑ ॥ १०.०५१.०२

ko mā̍ dadarśa kata̱maḥ sa de̱vo yo me̍ ta̱nvo̍ bahu̱dhā pa̱ryapa̍śyat .

kvāha̍ mitrāvaruṇā kṣiyantya̱gnerviśvā̍ḥ sa̱midho̍ deva̱yānī̍ḥ .. 10.051.022 What God hath seen me? Who of all their number clearly beheld my forms in many places?
Where lie, then, all the sacred logs of Agni that lead him God-ward, Varuṇa and Mitra?


Sloka : 10.51.3

ऐच्छा॑म त्वा बहु॒धा जा॑तवेदः॒ प्रवि॑ष्टमग्ने अ॒प्स्वोष॑धीषु ।

तं त्वा॑ य॒मो अ॑चिकेच्चित्रभानो दशान्तरु॒ष्याद॑ति॒रोच॑मानम् ॥ १०.०५१.०३

aicchā̍ma tvā bahu̱dhā jā̍taveda̱ḥ pravi̍ṣṭamagne a̱psvoṣa̍dhīṣu .

taṃ tvā̍ ya̱mo a̍cikeccitrabhāno daśāntaru̱ṣyāda̍ti̱roca̍mānam .. 10.051.033 In many places, Agni Jātavedas, we sought thee hidden in the plants and waters.
Then Yama marked thee, God of wondrous splendour! effulgent from thy tenfold secret dwelling,


Sloka : 10.51.4

हो॒त्राद॒हं व॑रुण॒ बिभ्य॑दायं॒ नेदे॒व मा॑ यु॒नज॒न्नत्र॑ दे॒वाः ।

तस्य॑ मे त॒न्वो॑ बहु॒धा निवि॑ष्टा ए॒तमर्थं॒ न चि॑केता॒हम॒ग्निः ॥ १०.०५१.०४

ho̱trāda̱haṃ va̍ruṇa̱ bibhya̍dāya̱ṃ nede̱va mā̍ yu̱naja̱nnatra̍ de̱vāḥ .

tasya̍ me ta̱nvo̍ bahu̱dhā nivi̍ṣṭā e̱tamartha̱ṃ na ci̍ketā̱hama̱gniḥ .. 10.051.044 I fled in fear from sacrificial worship, Varuṇa, lest the Gods should thus engage me.
Thus were my forms laid down in many places. This, as my goal, I Agni saw before me.


Sloka : 10.51.5

एहि॒ मनु॑र्देव॒युर्य॒ज्ञका॑मोऽरं॒कृत्या॒ तम॑सि क्षेष्यग्ने ।

सु॒गान्प॒थः कृ॑णुहि देव॒याना॒न्वह॑ ह॒व्यानि॑ सुमन॒स्यमा॑नः ॥ १०.०५१.०५

ehi̱ manu̍rdeva̱yurya̱jñakā̍mo'ra̱ṃkṛtyā̱ tama̍si kṣeṣyagne .

su̱gānpa̱thaḥ kṛ̍ṇuhi deva̱yānā̱nvaha̍ ha̱vyāni̍ sumana̱syamā̍naḥ .. 10.051.055 Come; man is pious and would fain do worship, he waits prepared:- in gloom thou, Agni, dwellest.
Make pathways leading God-ward clear and easy, and bear oblations with a kindly spirit.


Sloka : 10.51.6

अ॒ग्नेः पूर्वे॒ भ्रात॑रो॒ अर्थ॑मे॒तं र॒थीवाध्वा॑न॒मन्वाव॑रीवुः ।

तस्मा॑द्भि॒या व॑रुण दू॒रमा॑यं गौ॒रो न क्षे॒प्नोर॑विजे॒ ज्यायाः॑ ॥ १०.०५१.०६

a̱gneḥ pūrve̱ bhrāta̍ro̱ artha̍me̱taṃ ra̱thīvādhvā̍na̱manvāva̍rīvuḥ .

tasmā̍dbhi̱yā va̍ruṇa dū̱ramā̍yaṃ gau̱ro na kṣe̱pnora̍vije̱ jyāyā̍ḥ .. 10.051.066 This goal mine elder brothers erst selected, as he who drives a car the way to travel.
So,Varuṇa, I fled afar through terror, as flies the wild-bull from an archer's bowstring.


Sloka : 10.51.7

कु॒र्मस्त॒ आयु॑र॒जरं॒ यद॑ग्ने॒ यथा॑ यु॒क्तो जा॑तवेदो॒ न रिष्याः॑ ।

अथा॑ वहासि सुमन॒स्यमा॑नो भा॒गं दे॒वेभ्यो॑ ह॒विषः॑ सुजात ॥ १०.०५१.०७

ku̱rmasta̱ āyu̍ra̱jara̱ṃ yada̍gne̱ yathā̍ yu̱kto jā̍tavedo̱ na riṣyā̍ḥ .

athā̍ vahāsi sumana̱syamā̍no bhā̱gaṃ de̱vebhyo̍ ha̱viṣa̍ḥ sujāta .. 10.051.077 We give thee life unwasting, Jātavedas, so that, employed, thou never shalt be injured.
So, nobly born! shalt thou with kindly spirit bear to the Gods their share of men's oblations.


Sloka : 10.51.8

प्र॒या॒जान्मे॑ अनुया॒जाँश्च॒ केव॑ला॒नूर्ज॑स्वन्तं ह॒विषो॑ दत्त भा॒गम् ।

घृ॒तं चा॒पां पुरु॑षं॒ चौष॑धीनाम॒ग्नेश्च॑ दी॒र्घमायु॑रस्तु देवाः ॥ १०.०५१.०८

pra̱yā̱jānme̍ anuyā̱jām̐śca̱ keva̍lā̱nūrja̍svantaṃ ha̱viṣo̍ datta bhā̱gam .

ghṛ̱taṃ cā̱pāṃ puru̍ṣa̱ṃ cauṣa̍dhīnāma̱gneśca̍ dī̱rghamāyu̍rastu devāḥ .. 10.051.088 Grant me the first oblations and the latter, entire, my forceful shares of holy presents,
The soul of plants, the fatness of the waters, and let there be long life, ye Gods, to Agni.


Sloka : 10.51.9

तव॑ प्रया॒जा अ॑नुया॒जाश्च॒ केव॑ल॒ ऊर्ज॑स्वन्तो ह॒विषः॑ सन्तु भा॒गाः ।

तवा॑ग्ने य॒ज्ञो॒३॒॑ऽयम॑स्तु॒ सर्व॒स्तुभ्यं॑ नमन्तां प्र॒दिश॒श्चत॑स्रः ॥ १०.०५१.०९

tava̍ prayā̱jā a̍nuyā̱jāśca̱ keva̍la̱ ūrja̍svanto ha̱viṣa̍ḥ santu bhā̱gāḥ .

tavā̍gne ya̱jño̱3̱̎yama̍stu̱ sarva̱stubhya̍ṃ namantāṃ pra̱diśa̱ścata̍sraḥ .. 10.051.099 Thine be the first oblations and the latter, entire, thy forceful shares of holy presents.
Let all this sacrifice be thine, O Agni, and let the world's four regions how before thee.


Sloka : 10.52.1

विश्वे॑ देवाः शा॒स्तन॑ मा॒ यथे॒ह होता॑ वृ॒तो म॒नवै॒ यन्नि॒षद्य॑ ।

प्र मे॑ ब्रूत भाग॒धेयं॒ यथा॑ वो॒ येन॑ प॒था ह॒व्यमा वो॒ वहा॑नि ॥ १०.०५२.०१

viśve̍ devāḥ śā̱stana̍ mā̱ yathe̱ha hotā̍ vṛ̱to ma̱navai̱ yanni̱ṣadya̍ .

pra me̍ brūta bhāga̱dheya̱ṃ yathā̍ vo̱ yena̍ pa̱thā ha̱vyamā vo̱ vahā̍ni .. 10.052.011. INSTRUCT me, all ye Gods, how I, elected your Priest, must seat me here, and how address you.
Instruct me how to deal to each his portion, and by what ' path to bring you man's oblation.


Sloka : 10.52.2

अ॒हं होता॒ न्य॑सीदं॒ यजी॑या॒न्विश्वे॑ दे॒वा म॒रुतो॑ मा जुनन्ति ।

अह॑रहरश्वि॒नाध्व॑र्यवं वां ब्र॒ह्मा स॒मिद्भ॑वति॒ साहु॑तिर्वाम् ॥ १०.०५२.०२

a̱haṃ hotā̱ nya̍sīda̱ṃ yajī̍yā̱nviśve̍ de̱vā ma̱ruto̍ mā junanti .

aha̍raharaśvi̱nādhva̍ryavaṃ vāṃ bra̱hmā sa̱midbha̍vati̱ sāhu̍tirvām .. 10.052.022 I sit as Priest most skilled in sacrificing:- the Maruts and all Deities impel me.
Aśvins, each day yours is the Adhvaryu's duty:- Brahman and wood are here:- ’tis yours to offer.


Sloka : 10.52.3

अ॒यं यो होता॒ किरु॒ स य॒मस्य॒ कमप्यू॑हे॒ यत्स॑म॒ञ्जन्ति॑ दे॒वाः ।

अह॑रहर्जायते मा॒सिमा॒स्यथा॑ दे॒वा द॑धिरे हव्य॒वाह॑म् ॥ १०.०५२.०३

a̱yaṃ yo hotā̱ kiru̱ sa ya̱masya̱ kamapyū̍he̱ yatsa̍ma̱ñjanti̍ de̱vāḥ .

aha̍raharjāyate mā̱simā̱syathā̍ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̍m .. 10.052.033 Who is the Priest? Is he the Priest of Yama? On whom is thrust this God-appointed honour?
He springs to life each month, each day that passes; so Gods have made him their oblation-bearer.


Sloka : 10.52.4

मां दे॒वा द॑धिरे हव्य॒वाह॒मप॑म्लुक्तं ब॒हु कृ॒च्छ्रा चर॑न्तम् ।

अ॒ग्निर्वि॒द्वान्य॒ज्ञं नः॑ कल्पयाति॒ पञ्च॑यामं त्रि॒वृतं॑ स॒प्तत॑न्तुम् ॥ १०.०५२.०४

māṃ de̱vā da̍dhire havya̱vāha̱mapa̍mluktaṃ ba̱hu kṛ̱cchrā cara̍ntam .

a̱gnirvi̱dvānya̱jñaṃ na̍ḥ kalpayāti̱ pañca̍yāmaṃ tri̱vṛta̍ṃ sa̱ptata̍ntum .. 10.052.044 The Gods have made me bearer of oblations, who slipped away and passed through many troubles.
Wise Agni shall ordain for us the worship, whether five-wayed, threefold, or seven-threaded.


Sloka : 10.52.5

आ वो॑ यक्ष्यमृत॒त्वं सु॒वीरं॒ यथा॑ वो देवा॒ वरि॑वः॒ करा॑णि ।

आ बा॒ह्वोर्वज्र॒मिन्द्र॑स्य धेया॒मथे॒मा विश्वाः॒ पृत॑ना जयाति ॥ १०.०५२.०५

ā vo̍ yakṣyamṛta̱tvaṃ su̱vīra̱ṃ yathā̍ vo devā̱ vari̍va̱ḥ karā̍ṇi .

ā bā̱hvorvajra̱mindra̍sya dheyā̱mathe̱mā viśvā̱ḥ pṛta̍nā jayāti .. 10.052.055 So will I win you strength and life for ever. O Gods, that I may give you room and freedom.
To Indra's arms would I consign the thunder; in all these battles shall he then be victor.


Sloka : 10.52.6

त्रीणि॑ श॒ता त्री स॒हस्रा॑ण्य॒ग्निं त्रिं॒शच्च॑ दे॒वा नव॑ चासपर्यन् ।

औक्ष॑न्घृ॒तैरस्तृ॑णन्ब॒र्हिर॑स्मा॒ आदिद्धोता॑रं॒ न्य॑सादयन्त ॥ १०.०५२.०६

trīṇi̍ śa̱tā trī sa̱hasrā̍ṇya̱gniṃ tri̱ṃśacca̍ de̱vā nava̍ cāsaparyan .

aukṣa̍nghṛ̱tairastṛ̍ṇanba̱rhira̍smā̱ ādiddhotā̍ra̱ṃ nya̍sādayanta .. 10.052.066 The Deities three hundred and thirty-nine, have served and honoured Agni,
Strewn sacred grass, anointed him with butter, and seated him as Priest, the Gods’ Invoker.


Sloka : 10.53.1

यमैच्छा॑म॒ मन॑सा॒ सो॒३॒॑ऽयमागा॑द्य॒ज्ञस्य॑ वि॒द्वान्परु॑षश्चिकि॒त्वान् ।

स नो॑ यक्षद्दे॒वता॑ता॒ यजी॑या॒न्नि हि षत्स॒दन्त॑रः॒ पूर्वो॑ अ॒स्मत् ॥ १०.०५३.०१

yamaicchā̍ma̱ mana̍sā̱ so̱3̱̎yamāgā̍dya̱jñasya̍ vi̱dvānparu̍ṣaściki̱tvān .

sa no̍ yakṣadde̱vatā̍tā̱ yajī̍yā̱nni hi ṣatsa̱danta̍ra̱ḥ pūrvo̍ a̱smat .. 10.053.011. HE hath arrived, he whom we sought with longing, who skilled in sacrifice well knows its courses.
Let him discharge his sacrificial duties:- let him sit down as Friend who was before
Us.


Sloka : 10.53.2

अरा॑धि॒ होता॑ नि॒षदा॒ यजी॑यान॒भि प्रयां॑सि॒ सुधि॑तानि॒ हि ख्यत् ।

यजा॑महै य॒ज्ञिया॒न्हन्त॑ दे॒वाँ ईळा॑महा॒ ईड्या॒ँ आज्ये॑न ॥ १०.०५३.०२

arā̍dhi̱ hotā̍ ni̱ṣadā̱ yajī̍yāna̱bhi prayā̍ṃsi̱ sudhi̍tāni̱ hi khyat .

yajā̍mahai ya̱jñiyā̱nhanta̍ de̱vām̐ īl̤ā̍mahā̱ īḍyā̱m̐ ājye̍na .. 10.053.022 Best Priest, he hath been won by being seated, for he hath looked on the well-ordered viands.
Come, let usworship Gods who must be worshipped, and pouring oil, laud those who should be lauded.


Sloka : 10.53.3

सा॒ध्वीम॑कर्दे॒ववी॑तिं नो अ॒द्य य॒ज्ञस्य॑ जि॒ह्वाम॑विदाम॒ गुह्या॑म् ।

स आयु॒रागा॑त्सुर॒भिर्वसा॑नो भ॒द्राम॑कर्दे॒वहू॑तिं नो अ॒द्य ॥ १०.०५३.०३

sā̱dhvīma̍karde̱vavī̍tiṃ no a̱dya ya̱jñasya̍ ji̱hvāma̍vidāma̱ guhyā̍m .

sa āyu̱rāgā̍tsura̱bhirvasā̍no bha̱drāma̍karde̱vahū̍tiṃ no a̱dya .. 10.053.033 Now hath he made the feast of Gods effective:- now have we found the secret tongue of worship.
Now hath he come, sweet, robed in vital vigour, and made our calling on the Gods effective.


Sloka : 10.53.4

तद॒द्य वा॒चः प्र॑थ॒मं म॑सीय॒ येनासु॑राँ अ॒भि दे॒वा असा॑म ।

ऊर्जा॑द उ॒त य॑ज्ञियासः॒ पञ्च॑ जना॒ मम॑ हो॒त्रं जु॑षध्वम् ॥ १०.०५३.०४

tada̱dya vā̱caḥ pra̍tha̱maṃ ma̍sīya̱ yenāsu̍rām̐ a̱bhi de̱vā asā̍ma .

ūrjā̍da u̱ta ya̍jñiyāsa̱ḥ pañca̍ janā̱ mama̍ ho̱traṃ ju̍ṣadhvam .. 10.053.044 This prelude of my speech I now will utter, whereby we Gods may quell our Asura foemen.
Eaters of strengthening food who merit worship, O ye Five Tribes, be pleased with mine oblation.


Sloka : 10.53.5

पञ्च॒ जना॒ मम॑ हो॒त्रं जु॑षन्तां॒ गोजा॑ता उ॒त ये य॒ज्ञिया॑सः ।

पृ॒थि॒वी नः॒ पार्थि॑वात्पा॒त्वंह॑सो॒ऽन्तरि॑क्षं दि॒व्यात्पा॑त्व॒स्मान् ॥ १०.०५३.०५

pañca̱ janā̱ mama̍ ho̱traṃ ju̍ṣantā̱ṃ gojā̍tā u̱ta ye ya̱jñiyā̍saḥ .

pṛ̱thi̱vī na̱ḥ pārthi̍vātpā̱tvaṃha̍so̱'ntari̍kṣaṃ di̱vyātpā̍tva̱smān .. 10.053.055 May the Five Tribes be pleased with mine oblation, and the Cow's Sons and all who merit worship.
From earthly trouble may the earth protect us, and air's mid realm from woe that comes from heaven.


Sloka : 10.53.6

तन्तुं॑ त॒न्वन्रज॑सो भा॒नुमन्वि॑हि॒ ज्योति॑ष्मतः प॒थो र॑क्ष धि॒या कृ॒तान् ।

अ॒नु॒ल्ब॒णं व॑यत॒ जोगु॑वा॒मपो॒ मनु॑र्भव ज॒नया॒ दैव्यं॒ जन॑म् ॥ १०.०५३.०६

tantu̍ṃ ta̱nvanraja̍so bhā̱numanvi̍hi̱ jyoti̍ṣmataḥ pa̱tho ra̍kṣa dhi̱yā kṛ̱tān .

a̱nu̱lba̱ṇaṃ va̍yata̱ jogu̍vā̱mapo̱ manu̍rbhava ja̱nayā̱ daivya̱ṃ jana̍m .. 10.053.066 Spinning the thread, follow the region's splendid light:- guard thou the path ways well which wisdom hath prepared.
Weave ye the knotless labour of the bards who sing:- be Manu thou, and bring the Heavenly People forth.


Sloka : 10.53.7

अ॒क्षा॒नहो॑ नह्यतनो॒त सो॑म्या॒ इष्कृ॑णुध्वं रश॒ना ओत पिं॑शत ।

अ॒ष्टाव॑न्धुरं वहता॒भितो॒ रथं॒ येन॑ दे॒वासो॒ अन॑यन्न॒भि प्रि॒यम् ॥ १०.०५३.०७

a̱kṣā̱naho̍ nahyatano̱ta so̍myā̱ iṣkṛ̍ṇudhvaṃ raśa̱nā ota pi̍ṃśata .

a̱ṣṭāva̍ndhuraṃ vahatā̱bhito̱ ratha̱ṃ yena̍ de̱vāso̱ ana̍yanna̱bhi pri̱yam .. 10.053.077 Lovers of Soma, bind the chariot traces fast:- set ye the reins in order and embellish them.
Bring hitherward the car with seats where eight may sit, whereon the Gods have brought the treasure that we love.


Sloka : 10.53.8

अश्म॑न्वती रीयते॒ सं र॑भध्व॒मुत्ति॑ष्ठत॒ प्र त॑रता सखायः ।

अत्रा॑ जहाम॒ ये अस॒न्नशे॑वाः शि॒वान्व॒यमुत्त॑रेमा॒भि वाजा॑न् ॥ १०.०५३.०८

aśma̍nvatī rīyate̱ saṃ ra̍bhadhva̱mutti̍ṣṭhata̱ pra ta̍ratā sakhāyaḥ .

atrā̍ jahāma̱ ye asa̱nnaśe̍vāḥ śi̱vānva̱yamutta̍remā̱bhi vājā̍n .. 10.053.088 Here flows Asmanvati:- hold fast each other, keep yourselves up, and pass, my friends, the river.
There let us leave the Powers that brought no profit, and cross the flood to Powers that are auspicious.


Sloka : 10.53.9

त्वष्टा॑ मा॒या वे॑द॒पसा॑म॒पस्त॑मो॒ बिभ्र॒त्पात्रा॑ देव॒पाना॑नि॒ शंत॑मा ।

शिशी॑ते नू॒नं प॑र॒शुं स्वा॑य॒सं येन॑ वृ॒श्चादेत॑शो॒ ब्रह्म॑ण॒स्पतिः॑ ॥ १०.०५३.०९

tvaṣṭā̍ mā̱yā ve̍da̱pasā̍ma̱pasta̍mo̱ bibhra̱tpātrā̍ deva̱pānā̍ni̱ śaṃta̍mā .

śiśī̍te nū̱naṃ pa̍ra̱śuṃ svā̍ya̱saṃ yena̍ vṛ̱ścādeta̍śo̱ brahma̍ṇa̱spati̍ḥ .. 10.053.099 Tvaṣṭar, most deft of workmen, knew each magic art, bringing most blessed bowls that hold the drink of Gods.
His axe, wrought of good metal, he is sharpening now, wherewith the radiant Brahmaṇaspati will cut.


Sloka : 10.53.10

स॒तो नू॒नं क॑वयः॒ सं शि॑शीत॒ वाशी॑भि॒र्याभि॑र॒मृता॑य॒ तक्ष॑थ ।

वि॒द्वांसः॑ प॒दा गुह्या॑नि कर्तन॒ येन॑ दे॒वासो॑ अमृत॒त्वमा॑न॒शुः ॥ १०.०५३.१०

sa̱to nū̱naṃ ka̍vaya̱ḥ saṃ śi̍śīta̱ vāśī̍bhi̱ryābhi̍ra̱mṛtā̍ya̱ takṣa̍tha .

vi̱dvāṃsa̍ḥ pa̱dā guhyā̍ni kartana̱ yena̍ de̱vāso̍ amṛta̱tvamā̍na̱śuḥ .. 10.053.1010 Now, O ye Sapient Ones, make ye the axes sharp wherewith ye fashion bowls to hold the Amṛta.
Knowing the secret places make ye ready that whereby the Gods have gotten immortality.


Sloka : 10.53.11

गर्भे॒ योषा॒मद॑धुर्व॒त्समा॒सन्य॑पी॒च्ये॑न॒ मन॑सो॒त जि॒ह्वया॑ ।

स वि॒श्वाहा॑ सु॒मना॑ यो॒ग्या अ॒भि सि॑षा॒सनि॑र्वनते का॒र इज्जिति॑म् ॥ १०.०५३.११

garbhe̱ yoṣā̱mada̍dhurva̱tsamā̱sanya̍pī̱cye̍na̱ mana̍so̱ta ji̱hvayā̍ .

sa vi̱śvāhā̍ su̱manā̍ yo̱gyā a̱bhi si̍ṣā̱sani̍rvanate kā̱ra ijjiti̍m .. 10.053.1111 Ye with a secret tongue and dark intention laid the maiden deep within, the calf within the mouth.
They evermore are near us with their gracious help:- successful is the song that strives for victory.


Sloka : 10.54.1

तां सु ते॑ की॒र्तिं म॑घवन्महि॒त्वा यत्त्वा॑ भी॒ते रोद॑सी॒ अह्व॑येताम् ।

प्रावो॑ दे॒वाँ आति॑रो॒ दास॒मोजः॑ प्र॒जायै॑ त्वस्यै॒ यदशि॑क्ष इन्द्र ॥ १०.०५४.०१

tāṃ su te̍ kī̱rtiṃ ma̍ghavanmahi̱tvā yattvā̍ bhī̱te roda̍sī̱ ahva̍yetām .

prāvo̍ de̱vām̐ āti̍ro̱ dāsa̱moja̍ḥ pra̱jāyai̍ tvasyai̱ yadaśi̍kṣa indra .. 10.054.011. I SING thy fame that, Maghavan, through thy Greatness the heavens and earth invoked thee in their terror,
Thou, aiding Gods, didst quell the power of Dāsas, what time thou holpest many a race, O Indra.


Sloka : 10.54.2

यदच॑रस्त॒न्वा॑ वावृधा॒नो बला॑नीन्द्र प्रब्रुवा॒णो जने॑षु ।

मा॒येत्सा ते॒ यानि॑ यु॒द्धान्या॒हुर्नाद्य शत्रुं॑ न॒नु पु॒रा वि॑वित्से ॥ १०.०५४.०२

yadaca̍rasta̱nvā̍ vāvṛdhā̱no balā̍nīndra prabruvā̱ṇo jane̍ṣu .

mā̱yetsā te̱ yāni̍ yu̱ddhānyā̱hurnādya śatru̍ṃ na̱nu pu̱rā vi̍vitse .. 10.054.022 When thou wast roaming, waxen strong in body, telling thy might, Indra, among the people,
All that men called thy battles was illusion:- no foe hast thou to-day, nor erst hast found one.


Sloka : 10.54.3

क उ॒ नु ते॑ महि॒मनः॑ समस्या॒स्मत्पूर्व॒ ऋष॒योऽन्त॑मापुः ।

यन्मा॒तरं॑ च पि॒तरं॑ च सा॒कमज॑नयथास्त॒न्व१॒ः॑ स्वायाः॑ ॥ १०.०५४.०३

ka u̱ nu te̍ mahi̱mana̍ḥ samasyā̱smatpūrva̱ ṛṣa̱yo'nta̍māpuḥ .

yanmā̱tara̍ṃ ca pi̱tara̍ṃ ca sā̱kamaja̍nayathāsta̱nva1̱̍ḥ svāyā̍ḥ .. 10.054.033 Who are the Ṛṣis, then, who comprehended before our time the bounds of all thy greatness?
For from thy body thou hast generated at the same time the Mother and the Father.


Sloka : 10.54.4

च॒त्वारि॑ ते असु॒र्या॑णि॒ नामादा॑भ्यानि महि॒षस्य॑ सन्ति ।

त्वम॒ङ्ग तानि॒ विश्वा॑नि वित्से॒ येभिः॒ कर्मा॑णि मघवञ्च॒कर्थ॑ ॥ १०.०५४.०४

ca̱tvāri̍ te asu̱ryā̍ṇi̱ nāmādā̍bhyāni mahi̱ṣasya̍ santi .

tvama̱ṅga tāni̱ viśvā̍ni vitse̱ yebhi̱ḥ karmā̍ṇi maghavañca̱kartha̍ .. 10.054.044 Thou, Mighty Steer, hast four supremest natures, Asura natures that may ne’er be injured.
All these, O Maghavan, thou surely knowest, wherewith thou hast performed thy great achievements.


Sloka : 10.54.5

त्वं विश्वा॑ दधिषे॒ केव॑लानि॒ यान्या॒विर्या च॒ गुहा॒ वसू॑नि ।

काम॒मिन्मे॑ मघव॒न्मा वि ता॑री॒स्त्वमा॑ज्ञा॒ता त्वमि॑न्द्रासि दा॒ता ॥ १०.०५४.०५

tvaṃ viśvā̍ dadhiṣe̱ keva̍lāni̱ yānyā̱viryā ca̱ guhā̱ vasū̍ni .

kāma̱minme̍ maghava̱nmā vi tā̍rī̱stvamā̍jñā̱tā tvami̍ndrāsi dā̱tā .. 10.054.055 Thou hast all treasures in thy sole possession, treasures made manifest and treasures hidden.
Defer not thou, O Maghavan, my longing:- thou, art Director, Indra, thou art Giver.


Sloka : 10.54.6

यो अद॑धा॒ज्ज्योति॑षि॒ ज्योति॑र॒न्तर्यो असृ॑ज॒न्मधु॑ना॒ सं मधू॑नि ।

अध॑ प्रि॒यं शू॒षमिन्द्रा॑य॒ मन्म॑ ब्रह्म॒कृतो॑ बृ॒हदु॑क्थादवाचि ॥ १०.०५४.०६

yo ada̍dhā̱jjyoti̍ṣi̱ jyoti̍ra̱ntaryo asṛ̍ja̱nmadhu̍nā̱ saṃ madhū̍ni .

adha̍ pri̱yaṃ śū̱ṣamindrā̍ya̱ manma̍ brahma̱kṛto̍ bṛ̱hadu̍kthādavāci .. 10.054.066 To him who set the light in things of splendour, and with all sweetness blent essential sweetness,
To Indra hath this welcome hymn that strengthens been uttered by the votary Bṛhaduktha.


Sloka : 10.55.1

दू॒रे तन्नाम॒ गुह्यं॑ परा॒चैर्यत्त्वा॑ भी॒ते अह्व॑येतां वयो॒धै ।

उद॑स्तभ्नाः पृथि॒वीं द्याम॒भीके॒ भ्रातुः॑ पु॒त्रान्म॑घवन्तित्विषा॒णः ॥ १०.०५५.०१

dū̱re tannāma̱ guhya̍ṃ parā̱cairyattvā̍ bhī̱te ahva̍yetāṃ vayo̱dhai .

uda̍stabhnāḥ pṛthi̱vīṃ dyāma̱bhīke̱ bhrātu̍ḥ pu̱trānma̍ghavantitviṣā̱ṇaḥ .. 10.055.011. FAR is that secret name by which, in terror, the worlds invoked thee and thou gavest vigour
The earth and heaven thou settest near each other, and Maghavan, madest bright thy Brother's Children.


Sloka : 10.55.2

म॒हत्तन्नाम॒ गुह्यं॑ पुरु॒स्पृग्येन॑ भू॒तं ज॒नयो॒ येन॒ भव्य॑म् ।

प्र॒त्नं जा॒तं ज्योति॒र्यद॑स्य प्रि॒यं प्रि॒याः सम॑विशन्त॒ पञ्च॑ ॥ १०.०५५.०२

ma̱hattannāma̱ guhya̍ṃ puru̱spṛgyena̍ bhū̱taṃ ja̱nayo̱ yena̱ bhavya̍m .

pra̱tnaṃ jā̱taṃ jyoti̱ryada̍sya pri̱yaṃ pri̱yāḥ sama̍viśanta̱ pañca̍ .. 10.055.022 Great is that secret name and far-extending, whereby thou madest all that is and shall be.
The Five Tribes whom he loveth well have entered the light he loveth that was made aforetime.


Sloka : 10.55.3

आ रोद॑सी अपृणा॒दोत मध्यं॒ पञ्च॑ दे॒वाँ ऋ॑तु॒शः स॒प्तस॑प्त ।

चतु॑स्त्रिंशता पुरु॒धा वि च॑ष्टे॒ सरू॑पेण॒ ज्योति॑षा॒ विव्र॑तेन ॥ १०.०५५.०३

ā roda̍sī apṛṇā̱dota madhya̱ṃ pañca̍ de̱vām̐ ṛ̍tu̱śaḥ sa̱ptasa̍pta .

catu̍striṃśatā puru̱dhā vi ca̍ṣṭe̱ sarū̍peṇa̱ jyoti̍ṣā̱ vivra̍tena .. 10.055.033 He filled the heaven and earth and all between them, Gods five times sevenfold in their proper seasons.
With four-and-thirty lights he looks around him, lights of one colour though their ways are divers.


Sloka : 10.55.4

यदु॑ष॒ औच्छः॑ प्रथ॒मा वि॒भाना॒मज॑नयो॒ येन॑ पु॒ष्टस्य॑ पु॒ष्टम् ।

यत्ते॑ जामि॒त्वमव॑रं॒ पर॑स्या म॒हन्म॑ह॒त्या अ॑सुर॒त्वमेक॑म् ॥ १०.०५५.०४

yadu̍ṣa̱ auccha̍ḥ pratha̱mā vi̱bhānā̱maja̍nayo̱ yena̍ pu̱ṣṭasya̍ pu̱ṣṭam .

yatte̍ jāmi̱tvamava̍ra̱ṃ para̍syā ma̱hanma̍ha̱tyā a̍sura̱tvameka̍m .. 10.055.044 As first among the lights, O Dawn, thou shonest, whereby thou broughtest forth the Stay of Increase,
Great art thou, matchless is thine Asura nature, who, high above, art kin to those beneath thee.


Sloka : 10.55.5

वि॒धुं द॑द्रा॒णं सम॑ने बहू॒नां युवा॑नं॒ सन्तं॑ पलि॒तो ज॑गार ।

दे॒वस्य॑ पश्य॒ काव्यं॑ महि॒त्वाद्या म॒मार॒ स ह्यः समा॑न ॥ १०.०५५.०५

vi̱dhuṃ da̍drā̱ṇaṃ sama̍ne bahū̱nāṃ yuvā̍na̱ṃ santa̍ṃ pali̱to ja̍gāra .

de̱vasya̍ paśya̱ kāvya̍ṃ mahi̱tvādyā ma̱māra̱ sa hyaḥ samā̍na .. 10.055.055 The old hath waked the young Moon from his slumber who runs his circling course with many round him.
Behold the Gods’ high wisdom in its greatness:- he who died yesterday to-day is living.


Sloka : 10.55.6

शाक्म॑ना शा॒को अ॑रु॒णः सु॑प॒र्ण आ यो म॒हः शूरः॑ स॒नादनी॑ळः ।

यच्चि॒केत॑ स॒त्यमित्तन्न मोघं॒ वसु॑ स्पा॒र्हमु॒त जेतो॒त दाता॑ ॥ १०.०५५.०६

śākma̍nā śā̱ko a̍ru̱ṇaḥ su̍pa̱rṇa ā yo ma̱haḥ śūra̍ḥ sa̱nādanī̍l̤aḥ .

yacci̱keta̍ sa̱tyamittanna mogha̱ṃ vasu̍ spā̱rhamu̱ta jeto̱ta dātā̍ .. 10.055.066 Strong is the Red Bird in his strength, great Hero, who from of old hath had no nest to dwell in.
That which he knows is truth and never idle:- he wins and gives the wealth desired of many.


Sloka : 10.55.7

ऐभि॑र्ददे॒ वृष्ण्या॒ पौंस्या॑नि॒ येभि॒रौक्ष॑द्वृत्र॒हत्या॑य व॒ज्री ।

ये कर्म॑णः क्रि॒यमा॑णस्य म॒ह्न ऋ॑तेक॒र्ममु॒दजा॑यन्त दे॒वाः ॥ १०.०५५.०७

aibhi̍rdade̱ vṛṣṇyā̱ pauṃsyā̍ni̱ yebhi̱raukṣa̍dvṛtra̱hatyā̍ya va̱jrī .

ye karma̍ṇaḥ kri̱yamā̍ṇasya ma̱hna ṛ̍teka̱rmamu̱dajā̍yanta de̱vāḥ .. 10.055.077 Through these the Thunderer gained strong manly vigour, through whom he waxed in power to smite down Vṛtra,—
Who through the might of Indra's operation came forth as Gods in course of Law and Order.


Sloka : 10.55.8

यु॒जा कर्मा॑णि ज॒नय॑न्वि॒श्वौजा॑ अशस्ति॒हा वि॒श्वम॑नास्तुरा॒षाट् ।

पी॒त्वी सोम॑स्य दि॒व आ वृ॑धा॒नः शूरो॒ निर्यु॒धाध॑म॒द्दस्यू॑न् ॥ १०.०५५.०८

yu̱jā karmā̍ṇi ja̱naya̍nvi̱śvaujā̍ aśasti̱hā vi̱śvama̍nāsturā̱ṣāṭ .

pī̱tvī soma̍sya di̱va ā vṛ̍dhā̱naḥ śūro̱ niryu̱dhādha̍ma̱ddasyū̍n .. 10.055.088 All-strong, performing works with his companion, All-marking, rapid Victor, Curse-averter,
The Hero, waxing, after draughts of Soma, blew far from heaven the Dasyus with his weapon.


Sloka : 10.56.1

इ॒दं त॒ एकं॑ प॒र ऊ॑ त॒ एकं॑ तृ॒तीये॑न॒ ज्योति॑षा॒ सं वि॑शस्व ।

सं॒वेश॑ने त॒न्व१॒॑श्चारु॑रेधि प्रि॒यो दे॒वानां॑ पर॒मे ज॒नित्रे॑ ॥ १०.०५६.०१

i̱daṃ ta̱ eka̍ṃ pa̱ra ū̍ ta̱ eka̍ṃ tṛ̱tīye̍na̱ jyoti̍ṣā̱ saṃ vi̍śasva .

sa̱ṃveśa̍ne ta̱nva1̱̍ścāru̍redhi pri̱yo de̱vānā̍ṃ para̱me ja̱nitre̍ .. 10.056.011. HERE is one light for thee, another yonder:- enter the third and he therewith united.
Uniting with a body be thou welcome, dear to the Gods in their sublimest birthplace.


Sloka : 10.56.2

त॒नूष्टे॑ वाजिन्त॒न्वं१॒॑ नय॑न्ती वा॒मम॒स्मभ्यं॒ धातु॒ शर्म॒ तुभ्य॑म् ।

अह्रु॑तो म॒हो ध॒रुणा॑य दे॒वान्दि॒वी॑व॒ ज्योतिः॒ स्वमा मि॑मीयाः ॥ १०.०५६.०२

ta̱nūṣṭe̍ vājinta̱nvaṃ1̱̍ naya̍ntī vā̱mama̱smabhya̱ṃ dhātu̱ śarma̱ tubhya̍m .

ahru̍to ma̱ho dha̱ruṇā̍ya de̱vāndi̱vī̍va̱ jyoti̱ḥ svamā mi̍mīyāḥ .. 10.056.022 Bearing thy body, Vajin, may thy body afford us blessing and thyself protection.
Unswerving, stablish as it were in heaven thine own light as the mighty God's supporter.


Sloka : 10.56.3

वा॒ज्य॑सि॒ वाजि॑नेना सुवे॒नीः सु॑वि॒तः स्तोमं॑ सुवि॒तो दिवं॑ गाः ।

सु॒वि॒तो धर्म॑ प्रथ॒मानु॑ स॒त्या सु॑वि॒तो दे॒वान्सु॑वि॒तोऽनु॒ पत्म॑ ॥ १०.०५६.०३

vā̱jya̍si̱ vāji̍nenā suve̱nīḥ su̍vi̱taḥ stoma̍ṃ suvi̱to diva̍ṃ gāḥ .

su̱vi̱to dharma̍ pratha̱mānu̍ sa̱tyā su̍vi̱to de̱vānsu̍vi̱to'nu̱ patma̍ .. 10.056.033 Strong Steed art thou:- go to the yearning Maidens with vigour, happily go to heaven and praises:-
Fly happily to the Gods with easy passage, according to the first and faithful statutes.


Sloka : 10.56.4

म॒हि॒म्न ए॑षां पि॒तर॑श्च॒नेशि॑रे दे॒वा दे॒वेष्व॑दधु॒रपि॒ क्रतु॑म् ।

सम॑विव्यचुरु॒त यान्यत्वि॑षु॒रैषां॑ त॒नूषु॒ नि वि॑विशुः॒ पुनः॑ ॥ १०.०५६.०४

ma̱hi̱mna e̍ṣāṃ pi̱tara̍śca̱neśi̍re de̱vā de̱veṣva̍dadhu̱rapi̱ kratu̍m .

sama̍vivyacuru̱ta yānyatvi̍ṣu̱raiṣā̍ṃ ta̱nūṣu̱ ni vi̍viśu̱ḥ puna̍ḥ .. 10.056.044 Part of their grandeur have the Fathers also gained:- the Gods have seated mental power in them as Gods.
They have embraced within themselves all energies, which, issuing forth, again into their bodies pass.


Sloka : 10.56.5

सहो॑भि॒र्विश्वं॒ परि॑ चक्रमू॒ रजः॒ पूर्वा॒ धामा॒न्यमि॑ता॒ मिमा॑नाः ।

त॒नूषु॒ विश्वा॒ भुव॑ना॒ नि ये॑मिरे॒ प्रासा॑रयन्त पुरु॒ध प्र॒जा अनु॑ ॥ १०.०५६.०५

saho̍bhi̱rviśva̱ṃ pari̍ cakramū̱ raja̱ḥ pūrvā̱ dhāmā̱nyami̍tā̱ mimā̍nāḥ .

ta̱nūṣu̱ viśvā̱ bhuva̍nā̱ ni ye̍mire̱ prāsā̍rayanta puru̱dha pra̱jā anu̍ .. 10.056.055 They strode through all the region with victorious might, establishing the old immeasurable laws.
They compassed in their bodies all existing things, and streamed forth offipring in many successive forms.


Sloka : 10.56.6

द्विधा॑ सू॒नवोऽसु॑रं स्व॒र्विद॒मास्था॑पयन्त तृ॒तीये॑न॒ कर्म॑णा ।

स्वां प्र॒जां पि॒तरः॒ पित्र्यं॒ सह॒ आव॑रेष्वदधु॒स्तन्तु॒मात॑तम् ॥ १०.०५६.०६

dvidhā̍ sū̱navo'su̍raṃ sva̱rvida̱māsthā̍payanta tṛ̱tīye̍na̱ karma̍ṇā .

svāṃ pra̱jāṃ pi̱tara̱ḥ pitrya̱ṃ saha̱ āva̍reṣvadadhu̱stantu̱māta̍tam .. 10.056.066 In two ways have the sons established in his place the Asura who finds the light, by the third act,
As fathers, they have set their heritage on earth, their offspring, as a thread continuously spun out.


Sloka : 10.56.7

ना॒वा न क्षोदः॑ प्र॒दिशः॑ पृथि॒व्याः स्व॒स्तिभि॒रति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ।

स्वां प्र॒जां बृ॒हदु॑क्थो महि॒त्वाव॑रेष्वदधा॒दा परे॑षु ॥ १०.०५६.०७

nā̱vā na kṣoda̍ḥ pra̱diśa̍ḥ pṛthi̱vyāḥ sva̱stibhi̱rati̍ du̱rgāṇi̱ viśvā̍ .

svāṃ pra̱jāṃ bṛ̱hadu̍ktho mahi̱tvāva̍reṣvadadhā̱dā pare̍ṣu .. 10.056.077 As in a ship through billows, so through regions of air, with blessings, through toils and troubles
Hath Bṛhaduktha brought his seed with glory, and placed it here and in the realms beyond us.


Sloka : 10.57.1

मा प्र गा॑म प॒थो व॒यं मा य॒ज्ञादि॑न्द्र सो॒मिनः॑ ।

मान्तः स्थु॑र्नो॒ अरा॑तयः ॥ १०.०५७.०१

mā pra gā̍ma pa̱tho va̱yaṃ mā ya̱jñādi̍ndra so̱mina̍ḥ .

māntaḥ sthu̍rno̱ arā̍tayaḥ .. 10.057.011. LET us not, Indra, leave the path, the Soma-presser's sacrifice:-
Let no malignity dwell with us.


Sloka : 10.57.2

यो य॒ज्ञस्य॑ प्र॒साध॑न॒स्तन्तु॑र्दे॒वेष्वात॑तः ।

तमाहु॑तं नशीमहि ॥ १०.०५७.०२

yo ya̱jñasya̍ pra̱sādha̍na̱stantu̍rde̱veṣvāta̍taḥ .

tamāhu̍taṃ naśīmahi .. 10.057.022 May we obtain, completely wrought, the thread spun out to reach the Gods,
That perfecteth the sacrifice.


Sloka : 10.57.3

मनो॒ न्वा हु॑वामहे नाराशं॒सेन॒ सोमे॑न ।

पि॒तॄ॒णां च॒ मन्म॑भिः ॥ १०.०५७.०३

mano̱ nvā hu̍vāmahe nārāśa̱ṃsena̱ some̍na .

pi̱tṝ̱ṇāṃ ca̱ manma̍bhiḥ .. 10.057.033 We call the spirit hither with the Soma of our parted sires,
Yea, with the Fathers' holy hymns.


Sloka : 10.57.4

आ त॑ एतु॒ मनः॒ पुनः॒ क्रत्वे॒ दक्षा॑य जी॒वसे॑ ।

ज्योक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥ १०.०५७.०४

ā ta̍ etu̱ mana̱ḥ puna̱ḥ kratve̱ dakṣā̍ya jī̱vase̍ .

jyokca̱ sūrya̍ṃ dṛ̱śe .. 10.057.044 Thy spirit come to thee again for wisdom, energy, and lire,
That thou mayst long behold the sun!


Sloka : 10.57.5

पुन॑र्नः पितरो॒ मनो॒ ददा॑तु॒ दैव्यो॒ जनः॑ ।

जी॒वं व्रातं॑ सचेमहि ॥ १०.०५७.०५

puna̍rnaḥ pitaro̱ mano̱ dadā̍tu̱ daivyo̱ jana̍ḥ .

jī̱vaṃ vrāta̍ṃ sacemahi .. 10.057.055 O Fathers, may the Heavenly Folk give us our spirit once again,
That we may be with those who live.


Sloka : 10.57.6

व॒यं सो॑म व्र॒ते तव॒ मन॑स्त॒नूषु॒ बिभ्र॑तः ।

प्र॒जाव॑न्तः सचेमहि ॥ १०.०५७.०६

va̱yaṃ so̍ma vra̱te tava̱ mana̍sta̱nūṣu̱ bibhra̍taḥ .

pra̱jāva̍ntaḥ sacemahi .. 10.057.066 O Soma with the spirit still within us, blest with progeny,
May we be busied in the law.


Sloka : 10.58.1

यत्ते॑ य॒मं वै॑वस्व॒तं मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०१

yatte̍ ya̱maṃ vai̍vasva̱taṃ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.011. THY spirit, that went far away to Yama to Vivasvān's Son,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.2

यत्ते॒ दिवं॒ यत्पृ॑थि॒वीं मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०२

yatte̱ diva̱ṃ yatpṛ̍thi̱vīṃ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.022 Thy spirit, that went far away, that passed away to earth and heaven,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.3

यत्ते॒ भूमिं॒ चतु॑र्भृष्टिं॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०३

yatte̱ bhūmi̱ṃ catu̍rbhṛṣṭi̱ṃ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.033 Thy spirit, that went far away, away to the four-cornered earth,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.4

यत्ते॒ चत॑स्रः प्र॒दिशो॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०४

yatte̱ cata̍sraḥ pra̱diśo̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.044 Thy spirit, that went far away to the four quarters of the world,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.5

यत्ते॑ समु॒द्रम॑र्ण॒वं मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०५

yatte̍ samu̱drama̍rṇa̱vaṃ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.055 Thy spirit, that went far away, away unto the billowy sea,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.6

यत्ते॒ मरी॑चीः प्र॒वतो॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०६

yatte̱ marī̍cīḥ pra̱vato̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.066 Thy spirit, that went far away to beams of light that flash and flow,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.7

यत्ते॑ अ॒पो यदोष॑धी॒र्मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०७

yatte̍ a̱po yadoṣa̍dhī̱rmano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.077 Thy spirit, that went far away, went to the waters and the plants,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.8

यत्ते॒ सूर्यं॒ यदु॒षसं॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०८

yatte̱ sūrya̱ṃ yadu̱ṣasa̱ṃ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.088 Thy spirit, that went far away, that visited the Sun and Dawn.
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.9

यत्ते॒ पर्व॑तान्बृह॒तो मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.०९

yatte̱ parva̍tānbṛha̱to mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.099 Thy spirit, that went far away, away to lofty mountain heights,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.10

यत्ते॒ विश्व॑मि॒दं जग॒न्मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.१०

yatte̱ viśva̍mi̱daṃ jaga̱nmano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.1010 Thy spirit, that went far away into this All, that lives and moves,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.11

यत्ते॒ पराः॑ परा॒वतो॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.११

yatte̱ parā̍ḥ parā̱vato̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.1111 Thy spirit, that went far away to distant realms beyond our ken,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn here.


Sloka : 10.58.12

यत्ते॑ भू॒तं च॒ भव्यं॑ च॒ मनो॑ ज॒गाम॑ दूर॒कम् ।

तत्त॒ आ व॑र्तयामसी॒ह क्षया॑य जी॒वसे॑ ॥ १०.०५८.१२

yatte̍ bhū̱taṃ ca̱ bhavya̍ṃ ca̱ mano̍ ja̱gāma̍ dūra̱kam .

tatta̱ ā va̍rtayāmasī̱ha kṣayā̍ya jī̱vase̍ .. 10.058.1212 Thy spirit, that went far away to all that is and is to be,
We cause to come to thee again that thou mayst live and sojourn heie.


Sloka : 10.59.1

प्र ता॒र्यायुः॑ प्रत॒रं नवी॑यः॒ स्थाता॑रेव॒ क्रतु॑मता॒ रथ॑स्य ।

अध॒ च्यवा॑न॒ उत्त॑वी॒त्यर्थं॑ परात॒रं सु निरृ॑तिर्जिहीताम् ॥ १०.०५९.०१

pra tā̱ryāyu̍ḥ prata̱raṃ navī̍ya̱ḥ sthātā̍reva̱ kratu̍matā̱ ratha̍sya .

adha̱ cyavā̍na̱ utta̍vī̱tyartha̍ṃ parāta̱raṃ su nirṛ̍tirjihītām .. 10.059.011. His life hath been renewed and carried forward as two men, car-borne, by the skilful driver.
One falls, then seeks the goal with quickened vigour. Let Nirrti depart to distant places.


Sloka : 10.59.2

साम॒न्नु रा॒ये नि॑धि॒मन्न्वन्नं॒ करा॑महे॒ सु पु॑रु॒ध श्रवां॑सि ।

ता नो॒ विश्वा॑नि जरि॒ता म॑मत्तु परात॒रं सु निरृ॑तिर्जिहीताम् ॥ १०.०५९.०२

sāma̱nnu rā̱ye ni̍dhi̱mannvanna̱ṃ karā̍mahe̱ su pu̍ru̱dha śravā̍ṃsi .

tā no̱ viśvā̍ni jari̱tā ma̍mattu parāta̱raṃ su nirṛ̍tirjihītām .. 10.059.022 Here is the psalm for wealth, and food, in plenty:- let us do many deeds to bring us glory.
All these our doings shall delight the singer. Let Nirrti depart to distant places.


Sloka : 10.59.3

अ॒भी ष्व१॒॑र्यः पौंस्यै॑र्भवेम॒ द्यौर्न भूमिं॑ गि॒रयो॒ नाज्रा॑न् ।

ता नो॒ विश्वा॑नि जरि॒ता चि॑केत परात॒रं सु निरृ॑तिर्जिहीताम् ॥ १०.०५९.०३

a̱bhī ṣva1̱̍ryaḥ pauṃsyai̍rbhavema̱ dyaurna bhūmi̍ṃ gi̱rayo̱ nājrā̍n .

tā no̱ viśvā̍ni jari̱tā ci̍keta parāta̱raṃ su nirṛ̍tirjihītām .. 10.059.033 May we o’ercome our foes with acts of valour, as heaven is over earth, hills over lowlands.
All these our deeds the singer hath considered. Let Nirrti depart to distant places.


Sloka : 10.59.4

मो षु णः॑ सोम मृ॒त्यवे॒ परा॑ दाः॒ पश्ये॑म॒ नु सूर्य॑मु॒च्चर॑न्तम् ।

द्युभि॑र्हि॒तो ज॑रि॒मा सू नो॑ अस्तु परात॒रं सु निरृ॑तिर्जिहीताम् ॥ १०.०५९.०४

mo ṣu ṇa̍ḥ soma mṛ̱tyave̱ parā̍ dā̱ḥ paśye̍ma̱ nu sūrya̍mu̱ccara̍ntam .

dyubhi̍rhi̱to ja̍ri̱mā sū no̍ astu parāta̱raṃ su nirṛ̍tirjihītām .. 10.059.044 Give us not up as prey to death, O Soma still let us look upon the Sun arising.
Let our old age with passing days be kindly. Let Nirrti depart to distant places.


Sloka : 10.59.5

असु॑नीते॒ मनो॑ अ॒स्मासु॑ धारय जी॒वात॑वे॒ सु प्र ति॑रा न॒ आयुः॑ ।

रा॒र॒न्धि नः॒ सूर्य॑स्य सं॒दृशि॑ घृ॒तेन॒ त्वं त॒न्वं॑ वर्धयस्व ॥ १०.०५९.०५

asu̍nīte̱ mano̍ a̱smāsu̍ dhāraya jī̱vāta̍ve̱ su pra ti̍rā na̱ āyu̍ḥ .

rā̱ra̱ndhi na̱ḥ sūrya̍sya sa̱ṃdṛśi̍ ghṛ̱tena̱ tvaṃ ta̱nva̍ṃ vardhayasva .. 10.059.055 O Asuniti, keep the soul within us, and make the days we have to live yet longer.
Grant that we still may look upon the sunlight:- strengthen thy body with the oil we bring thee.


Sloka : 10.59.6

असु॑नीते॒ पुन॑र॒स्मासु॒ चक्षुः॒ पुनः॑ प्रा॒णमि॒ह नो॑ धेहि॒ भोग॑म् ।

ज्योक्प॑श्येम॒ सूर्य॑मु॒च्चर॑न्त॒मनु॑मते मृ॒ळया॑ नः स्व॒स्ति ॥ १०.०५९.०६

asu̍nīte̱ puna̍ra̱smāsu̱ cakṣu̱ḥ puna̍ḥ prā̱ṇami̱ha no̍ dhehi̱ bhoga̍m .

jyokpa̍śyema̱ sūrya̍mu̱ccara̍nta̱manu̍mate mṛ̱l̤ayā̍ naḥ sva̱sti .. 10.059.066 Give us our sight again, O Asuniti, give us again our breath and our enjoyment.
Long may we look upon the Sun uprising; O Anumati, favour thou and bless us.


Sloka : 10.59.7

पुन॑र्नो॒ असुं॑ पृथि॒वी द॑दातु॒ पुन॒र्द्यौर्दे॒वी पुन॑र॒न्तरि॑क्षम् ।

पुन॑र्नः॒ सोम॑स्त॒न्वं॑ ददातु॒ पुनः॑ पू॒षा प॒थ्यां॒३॒॑ या स्व॒स्तिः ॥ १०.०५९.०७

puna̍rno̱ asu̍ṃ pṛthi̱vī da̍dātu̱ puna̱rdyaurde̱vī puna̍ra̱ntari̍kṣam .

puna̍rna̱ḥ soma̍sta̱nva̍ṃ dadātu̱ puna̍ḥ pū̱ṣā pa̱thyā̱ṃ3̱̍ yā sva̱stiḥ .. 10.059.077 May Earth restore to us our vital spirit, may Heaven the Goddess and mid-air restore it.
May Soma give us once again our body, and Pūṣan show the Path of peace and comfort.


Sloka : 10.59.8

शं रोद॑सी सु॒बन्ध॑वे य॒ह्वी ऋ॒तस्य॑ मा॒तरा॑ ।

भर॑ता॒मप॒ यद्रपो॒ द्यौः पृ॑थिवि क्ष॒मा रपो॒ मो षु ते॒ किं च॒नाम॑मत् ॥ १०.०५९.०८

śaṃ roda̍sī su̱bandha̍ve ya̱hvī ṛ̱tasya̍ mā̱tarā̍ .

bhara̍tā̱mapa̱ yadrapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṃ ca̱nāma̍mat .. 10.059.088 May both Worlds bless Subandhu, young Mothers of everlasting Law.
May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away:- nor sin nor sorrow trouble thee.


Sloka : 10.59.9

अव॑ द्व॒के अव॑ त्रि॒का दि॒वश्च॑रन्ति भेष॒जा ।

क्ष॒मा च॑रि॒ष्ण्वे॑क॒कं भर॑ता॒मप॒ यद्रपो॒ द्यौः पृ॑थिवि क्ष॒मा रपो॒ मो षु ते॒ किं च॒नाम॑मत् ॥ १०.०५९.०९

ava̍ dva̱ke ava̍ tri̱kā di̱vaśca̍ranti bheṣa̱jā .

kṣa̱mā ca̍ri̱ṣṇve̍ka̱kaṃ bhara̍tā̱mapa̱ yadrapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṃ ca̱nāma̍mat .. 10.059.099 Health-giving medicines descend sent down from heaven in twos and threes,
Or wandering singly on the earth. May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away:- nor sin nor sorrow trouble thee.


Sloka : 10.59.10

समि॑न्द्रेरय॒ गाम॑न॒ड्वाहं॒ य आव॑हदुशी॒नरा॑ण्या॒ अनः॑ ।

भर॑ता॒मप॒ यद्रपो॒ द्यौः पृ॑थिवि क्ष॒मा रपो॒ मो षु ते॒ किं च॒नाम॑मत् ॥ १०.०५९.१०

sami̍ndreraya̱ gāma̍na̱ḍvāha̱ṃ ya āva̍haduśī̱narā̍ṇyā̱ ana̍ḥ .

bhara̍tā̱mapa̱ yadrapo̱ dyauḥ pṛ̍thivi kṣa̱mā rapo̱ mo ṣu te̱ kiṃ ca̱nāma̍mat .. 10.059.1010 Drive forward thou the wagon-ox, O Indra, which brought Usinarani's wagon hither.
May Heaven and Earth uproot and sweep iniquity and shame away:- nor sin nor sorrow trouble thee.


Sloka : 10.60.1

आ जनं॑ त्वे॒षसं॑दृशं॒ माही॑नाना॒मुप॑स्तुतम् ।

अग॑न्म॒ बिभ्र॑तो॒ नमः॑ ॥ १०.०६०.०१

ā jana̍ṃ tve̱ṣasa̍ṃdṛśa̱ṃ māhī̍nānā̱mupa̍stutam .

aga̍nma̱ bibhra̍to̱ nama̍ḥ .. 10.060.011. BRINGING our homage we have come to one magnificent in look.
Glorified of the mighty Gods


Sloka : 10.60.2

अस॑मातिं नि॒तोश॑नं त्वे॒षं नि॑य॒यिनं॒ रथ॑म् ।

भ॒जेर॑थस्य॒ सत्प॑तिम् ॥ १०.०६०.०२

asa̍mātiṃ ni̱tośa̍naṃ tve̱ṣaṃ ni̍ya̱yina̱ṃ ratha̍m .

bha̱jera̍thasya̱ satpa̍tim .. 10.060.022 To Asamati, spring of gifts, lord of the brave, a radiant car,
The conqueror of Bhajeratha


Sloka : 10.60.3

यो जना॑न्महि॒षाँ इ॑वातित॒स्थौ पवी॑रवान् ।

उ॒ताप॑वीरवान्यु॒धा ॥ १०.०६०.०३

yo janā̍nmahi̱ṣām̐ i̍vātita̱sthau pavī̍ravān .

u̱tāpa̍vīravānyu̱dhā .. 10.060.033 Who, when the spear hath armed his hand, or even weaponless o’erthrows
Men strong as buffaloes in fight;


Sloka : 10.60.4

यस्ये॑क्ष्वा॒कुरुप॑ व्र॒ते रे॒वान्म॑रा॒य्येध॑ते ।

दि॒वी॑व॒ पञ्च॑ कृ॒ष्टयः॑ ॥ १०.०६०.०४

yasye̍kṣvā̱kurupa̍ vra̱te re̱vānma̍rā̱yyedha̍te .

di̱vī̍va̱ pañca̍ kṛ̱ṣṭaya̍ḥ .. 10.060.044 Him in whose service flourishes Iksvaku, rich and dazzling-bright.
As the Five Tribes that are in heaven.


Sloka : 10.60.5

इन्द्र॑ क्ष॒त्रास॑मातिषु॒ रथ॑प्रोष्ठेषु धारय ।

दि॒वी॑व॒ सूर्यं॑ दृ॒शे ॥ १०.०६०.०५

indra̍ kṣa̱trāsa̍mātiṣu̱ ratha̍proṣṭheṣu dhāraya .

di̱vī̍va̱ sūrya̍ṃ dṛ̱śe .. 10.060.055 Indra, support the princely power of Rathaprosthas matched by none,
Even as the Sun for all to see.


Sloka : 10.60.6

अ॒गस्त्य॑स्य॒ नद्भ्यः॒ सप्ती॑ युनक्षि॒ रोहि॑ता ।

प॒णीन्न्य॑क्रमीर॒भि विश्वा॑न्राजन्नरा॒धसः॑ ॥ १०.०६०.०६

a̱gastya̍sya̱ nadbhya̱ḥ saptī̍ yunakṣi̱ rohi̍tā .

pa̱ṇīnnya̍kramīra̱bhi viśvā̍nrājannarā̱dhasa̍ḥ .. 10.060.066 Thou for Agastya's sister's sons yokest thy pair of ruddy steeds.
Thou troddest niggards under foot, all those, O King, who brought no gifts.


Sloka : 10.60.7

अ॒यं मा॒तायं पि॒तायं जी॒वातु॒राग॑मत् ।

इ॒दं तव॑ प्र॒सर्प॑णं॒ सुब॑न्ध॒वेहि॒ निरि॑हि ॥ १०.०६०.०७

a̱yaṃ mā̱tāyaṃ pi̱tāyaṃ jī̱vātu̱rāga̍mat .

i̱daṃ tava̍ pra̱sarpa̍ṇa̱ṃ suba̍ndha̱vehi̱ niri̍hi .. 10.060.077 This is the mother, this the sire, this one hath come to be thy life.
What brings thee forth is even this. Now come, Subandhu, get thee forth.


Sloka : 10.60.8

यथा॑ यु॒गं व॑र॒त्रया॒ नह्य॑न्ति ध॒रुणा॑य॒ कम् ।

ए॒वा दा॑धार ते॒ मनो॑ जी॒वात॑वे॒ न मृ॒त्यवेऽथो॑ अरि॒ष्टता॑तये ॥ १०.०६०.०८

yathā̍ yu̱gaṃ va̍ra̱trayā̱ nahya̍nti dha̱ruṇā̍ya̱ kam .

e̱vā dā̍dhāra te̱ mano̍ jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye .. 10.060.088 As with the leather thong they bind the chariot yoke to hold it fast,
So have I held thy spirit fast, held it for life and not for death, held it for thy security.


Sloka : 10.60.9

यथे॒यं पृ॑थि॒वी म॒ही दा॒धारे॒मान्वन॒स्पती॑न् ।

ए॒वा दा॑धार ते॒ मनो॑ जी॒वात॑वे॒ न मृ॒त्यवेऽथो॑ अरि॒ष्टता॑तये ॥ १०.०६०.०९

yathe̱yaṃ pṛ̍thi̱vī ma̱hī dā̱dhāre̱mānvana̱spatī̍n .

e̱vā dā̍dhāra te̱ mano̍ jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye .. 10.060.099 Even as this earth, the mighty earth, holds fast the monarchs of the wood.
So have I held thy spirit fast, held it for life and not for death, held it for thy security.


Sloka : 10.60.10

य॒माद॒हं वै॑वस्व॒तात्सु॒बन्धो॒र्मन॒ आभ॑रम् ।

जी॒वात॑वे॒ न मृ॒त्यवेऽथो॑ अरि॒ष्टता॑तये ॥ १०.०६०.१०

ya̱māda̱haṃ vai̍vasva̱tātsu̱bandho̱rmana̱ ābha̍ram .

jī̱vāta̍ve̱ na mṛ̱tyave'tho̍ ari̱ṣṭatā̍taye .. 10.060.1010 Subandlin's spirit I have brought from Yarna, from Vivasvān's Son,
Brought it for life and not for death, yea, brought it for security.


Sloka : 10.60.11

न्य१॒॑ग्वातोऽव॑ वाति॒ न्य॑क्तपति॒ सूर्यः॑ ।

नी॒चीन॑म॒घ्न्या दु॑हे॒ न्य॑ग्भवतु ते॒ रपः॑ ॥ १०.०६०.११

nya1̱̍gvāto'va̍ vāti̱ nya̍ktapati̱ sūrya̍ḥ .

nī̱cīna̍ma̱ghnyā du̍he̱ nya̍gbhavatu te̱ rapa̍ḥ .. 10.060.1111 The wind blows downward from on high, downward the Sun-God sends his heat,
Downward the milch-cow pours her milk:- so downward go thy pain and grief.


Sloka : 10.60.12

अ॒यं मे॒ हस्तो॒ भग॑वान॒यं मे॒ भग॑वत्तरः ।

अ॒यं मे॑ वि॒श्वभे॑षजो॒ऽयं शि॒वाभि॑मर्शनः ॥ १०.०६०.१२

a̱yaṃ me̱ hasto̱ bhaga̍vāna̱yaṃ me̱ bhaga̍vattaraḥ .

a̱yaṃ me̍ vi̱śvabhe̍ṣajo̱'yaṃ śi̱vābhi̍marśanaḥ .. 10.060.1212 Felicitous is this mine hand, yet more felicitous is this.
This hand contains all healing balms, and this makes whole with gentle touch.


Sloka : 10.61.1

इ॒दमि॒त्था रौद्रं॑ गू॒र्तव॑चा॒ ब्रह्म॒ क्रत्वा॒ शच्या॑म॒न्तरा॒जौ ।

क्रा॒णा यद॑स्य पि॒तरा॑ मंहने॒ष्ठाः पर्ष॑त्प॒क्थे अह॒न्ना स॒प्त होतॄ॑न् ॥ १०.०६१.०१

i̱dami̱tthā raudra̍ṃ gū̱rtava̍cā̱ brahma̱ kratvā̱ śacyā̍ma̱ntarā̱jau .

krā̱ṇā yada̍sya pi̱tarā̍ maṃhane̱ṣṭhāḥ parṣa̍tpa̱kthe aha̱nnā sa̱pta hotṝ̍n .. 10.061.011. THE welcome speaker in the storm of battle uttered with might this prayer to win the Aśvins,
When the most liberal God, for Paktha, rescued his parents, and assailed the seven Hotras.


Sloka : 10.61.2

स इद्दा॒नाय॒ दभ्या॑य व॒न्वञ्च्यवा॑नः॒ सूदै॑रमिमीत॒ वेदि॑म् ।

तूर्व॑याणो गू॒र्तव॑चस्तमः॒ क्षोदो॒ न रेत॑ इ॒तऊ॑ति सिञ्चत् ॥ १०.०६१.०२

sa iddā̱nāya̱ dabhyā̍ya va̱nvañcyavā̍na̱ḥ sūdai̍ramimīta̱ vedi̍m .

tūrva̍yāṇo gū̱rtava̍castama̱ḥ kṣodo̱ na reta̍ i̱taū̍ti siñcat .. 10.061.022 Cyavāna, purposing deceptive presents, with all ingredients, made the altar ready.
Most sweet-voiced Tūrvayāṇa poured oblations like floods of widely fertilizing water.


Sloka : 10.61.3

मनो॒ न येषु॒ हव॑नेषु ति॒ग्मं विपः॒ शच्या॑ वनु॒थो द्रव॑न्ता ।

आ यः शर्या॑भिस्तुविनृ॒म्णो अ॒स्याश्री॑णीता॒दिशं॒ गभ॑स्तौ ॥ १०.०६१.०३

mano̱ na yeṣu̱ hava̍neṣu ti̱gmaṃ vipa̱ḥ śacyā̍ vanu̱tho drava̍ntā .

ā yaḥ śaryā̍bhistuvinṛ̱mṇo a̱syāśrī̍ṇītā̱diśa̱ṃ gabha̍stau .. 10.061.033 To his oblations, swift as thought, ye hurried, and welcomed eagerly the prayers he offered.
With arrows in his hand the Very Mighty forced from him all obedience of a servant.


Sloka : 10.61.4

कृ॒ष्णा यद्गोष्व॑रु॒णीषु॒ सीद॑द्दि॒वो नपा॑ताश्विना हुवे वाम् ।

वी॒तं मे॑ य॒ज्ञमा ग॑तं मे॒ अन्नं॑ वव॒न्वांसा॒ नेष॒मस्मृ॑तध्रू ॥ १०.०६१.०४

kṛ̱ṣṇā yadgoṣva̍ru̱ṇīṣu̱ sīda̍ddi̱vo napā̍tāśvinā huve vām .

vī̱taṃ me̍ ya̱jñamā ga̍taṃ me̱ anna̍ṃ vava̱nvāṃsā̱ neṣa̱masmṛ̍tadhrū .. 10.061.044 I call on you the Sons of Dyaus, the Aśvins, that a dark cow to my red kine be added.
Enjoy my sacrifice, come to my viands contented, not deceiving expectation. '


Sloka : 10.61.5

प्रथि॑ष्ट॒ यस्य॑ वी॒रक॑र्ममि॒ष्णदनु॑ष्ठितं॒ नु नर्यो॒ अपौ॑हत् ।

पुन॒स्तदा वृ॑हति॒ यत्क॒नाया॑ दुहि॒तुरा अनु॑भृतमन॒र्वा ॥ १०.०६१.०५

prathi̍ṣṭa̱ yasya̍ vī̱raka̍rmami̱ṣṇadanu̍ṣṭhita̱ṃ nu naryo̱ apau̍hat .

puna̱stadā vṛ̍hati̱ yatka̱nāyā̍ duhi̱turā anu̍bhṛtamana̱rvā .. 10.061.055 Membrum suum virile, quod vrotentum fuerat, mas ille retraxit. Rursus illud quod in juvenem filiam sublatum fuerat, non aggressurus, ad se rerahit.


Sloka : 10.61.6

म॒ध्या यत्कर्त्व॒मभ॑वद॒भीके॒ कामं॑ कृण्वा॒ने पि॒तरि॑ युव॒त्याम् ।

म॒ना॒नग्रेतो॑ जहतुर्वि॒यन्ता॒ सानौ॒ निषि॑क्तं सुकृ॒तस्य॒ योनौ॑ ॥ १०.०६१.०६

ma̱dhyā yatkartva̱mabha̍vada̱bhīke̱ kāma̍ṃ kṛṇvā̱ne pi̱tari̍ yuva̱tyām .

ma̱nā̱nagreto̍ jahaturvi̱yantā̱ sānau̱ niṣi̍ktaṃ sukṛ̱tasya̱ yonau̍ .. 10.061.066 Quum jam in medio connessu, semiperfecto opere, amorem in puellam pater impleverat, ambo discedentes seminis paulum in terrae superficiem sacrorum sede effusum emiserunt.


Sloka : 10.61.7

पि॒ता यत्स्वां दु॑हि॒तर॑मधि॒ष्कन्क्ष्म॒या रेतः॑ संजग्मा॒नो नि षि॑ञ्चत् ।

स्वा॒ध्यो॑ऽजनय॒न्ब्रह्म॑ दे॒वा वास्तो॒ष्पतिं॑ व्रत॒पां निर॑तक्षन् ॥ १०.०६१.०७

pi̱tā yatsvāṃ du̍hi̱tara̍madhi̱ṣkankṣma̱yā reta̍ḥ saṃjagmā̱no ni ṣi̍ñcat .

svā̱dhyo̎janaya̱nbrahma̍ de̱vā vāsto̱ṣpati̍ṃ vrata̱pāṃ nira̍takṣan .. 10.061.077 Quum pater suam nilam adiverat, cum eā congressus suum semen supra viram effudit. Tum Dii benigni precem (brahma) progenuerunt, et Vastoshpatim, legum sacrarum custodem, formaverunt.


Sloka : 10.61.8

स ईं॒ वृषा॒ न फेन॑मस्यदा॒जौ स्मदा परै॒दप॑ द॒भ्रचे॑ताः ।

सर॑त्प॒दा न दक्षि॑णा परा॒वृङ्न ता नु मे॑ पृश॒न्यो॑ जगृभ्रे ॥ १०.०६१.०८

sa ī̱ṃ vṛṣā̱ na phena̍masyadā̱jau smadā parai̱dapa̍ da̱bhrace̍tāḥ .

sara̍tpa̱dā na dakṣi̍ṇā parā̱vṛṅna tā nu me̍ pṛśa̱nyo̍ jagṛbhre .. 10.061.088 Ille tauro similis spumam in certamine jactavit, tunc discedens pusillaximis huc profectus est. Quasi dextro pede claudus processit, "inutiles fuerunt illi mei complexus," ita locutus.


Sloka : 10.61.9

म॒क्षू न वह्निः॑ प्र॒जाया॑ उप॒ब्दिर॒ग्निं न न॒ग्न उप॑ सीद॒दूधः॑ ।

सनि॑ते॒ध्मं सनि॑तो॒त वाजं॒ स ध॒र्ता ज॑ज्ञे॒ सह॑सा यवी॒युत् ॥ १०.०६१.०९

ma̱kṣū na vahni̍ḥ pra̱jāyā̍ upa̱bdira̱gniṃ na na̱gna upa̍ sīda̱dūdha̍ḥ .

sani̍te̱dhmaṃ sani̍to̱ta vāja̱ṃ sa dha̱rtā ja̍jñe̱ saha̍sā yavī̱yut .. 10.061.099 'The fire, burning the people, does not approach quickly (by day):- the naked (Rākṣasas approach) not Agni by night; the giver of fuel, and the giver of food, he, the upholder (of the rite), is born, overcoming enemies by his might.'


Sloka : 10.61.10

म॒क्षू क॒नायाः॑ स॒ख्यं नव॑ग्वा ऋ॒तं वद॑न्त ऋ॒तयु॑क्तिमग्मन् ।

द्वि॒बर्ह॑सो॒ य उप॑ गो॒पमागु॑रदक्षि॒णासो॒ अच्यु॑ता दुदुक्षन् ॥ १०.०६१.१०

ma̱kṣū ka̱nāyā̍ḥ sa̱khyaṃ nava̍gvā ṛ̱taṃ vada̍nta ṛ̱tayu̍ktimagman .

dvi̱barha̍so̱ ya upa̍ go̱pamāgu̍radakṣi̱ṇāso̱ acyu̍tā dudukṣan .. 10.061.1010 Uttering praise to suit the rite Navagvas came speedily to win the damsel's friendship.
They who approached the twice-strong stable's keeper, meedless would milk the rocks that naught had shaken.


Sloka : 10.61.11

म॒क्षू क॒नायाः॑ स॒ख्यं नवी॑यो॒ राधो॒ न रेत॑ ऋ॒तमित्तु॑रण्यन् ।

शुचि॒ यत्ते॒ रेक्ण॒ आय॑जन्त सब॒र्दुघा॑याः॒ पय॑ उ॒स्रिया॑याः ॥ १०.०६१.११

ma̱kṣū ka̱nāyā̍ḥ sa̱khyaṃ navī̍yo̱ rādho̱ na reta̍ ṛ̱tamittu̍raṇyan .

śuci̱ yatte̱ rekṇa̱ āya̍janta saba̱rdughā̍yā̱ḥ paya̍ u̱sriyā̍yāḥ .. 10.061.1111 Swift was new friendship with the maid they quickly accepted it as genuine seed and bounty.
Milk which the cow Sabardughā had yielded was the bright heritage which to thee they offered.


Sloka : 10.61.12

प॒श्वा यत्प॒श्चा वियु॑ता बु॒धन्तेति॑ ब्रवीति व॒क्तरी॒ ररा॑णः ।

वसो॑र्वसु॒त्वा का॒रवो॑ऽने॒हा विश्वं॑ विवेष्टि॒ द्रवि॑ण॒मुप॒ क्षु ॥ १०.०६१.१२

pa̱śvā yatpa̱ścā viyu̍tā bu̱dhanteti̍ bravīti va̱ktarī̱ rarā̍ṇaḥ .

vaso̍rvasu̱tvā kā̱ravo̎ne̱hā viśva̍ṃ viveṣṭi̱ dravi̍ṇa̱mupa̱ kṣu .. 10.061.1212 When afterwards they woke and missed the cattle, the speaker thus in joyful mood addressed them:-
Matchless are singers through the Vasu's nature; he bringeth them all food and all possessions.


Sloka : 10.61.13

तदिन्न्व॑स्य परि॒षद्वा॑नो अग्मन्पु॒रू सद॑न्तो नार्ष॒दं बि॑भित्सन् ।

वि शुष्ण॑स्य॒ संग्र॑थितमन॒र्वा वि॒दत्पु॑रुप्रजा॒तस्य॒ गुहा॒ यत् ॥ १०.०६१.१३

tadinnva̍sya pari̱ṣadvā̍no agmanpu̱rū sada̍nto nārṣa̱daṃ bi̍bhitsan .

vi śuṣṇa̍sya̱ saṃgra̍thitamana̱rvā vi̱datpu̍ruprajā̱tasya̱ guhā̱ yat .. 10.061.1313 His followers then who dwelt in sundry places came and desired too slay the son of Nṛṣad.
Resistless foe, be found the hidden treasure of Śuṣṇa multiplied in numerous offspring.


Sloka : 10.61.14

भर्गो॑ ह॒ नामो॒त यस्य॑ दे॒वाः स्व१॒॑र्ण ये त्रि॑षध॒स्थे नि॑षे॒दुः ।

अ॒ग्निर्ह॒ नामो॒त जा॒तवे॑दाः श्रु॒धी नो॑ होतरृ॒तस्य॒ होता॒ध्रुक् ॥ १०.०६१.१४

bhargo̍ ha̱ nāmo̱ta yasya̍ de̱vāḥ sva1̱̍rṇa ye tri̍ṣadha̱sthe ni̍ṣe̱duḥ .

a̱gnirha̱ nāmo̱ta jā̱tave̍dāḥ śru̱dhī no̍ hotarṛ̱tasya̱ hotā̱dhruk .. 10.061.1414 Thou, called Effulgence, in whose threefold dwelling, as in the light of heaven, the Gods are sitting,
Thou who art called Agni or Jātavedas, Priest, hear us, guileless Priest of holy worship.


Sloka : 10.61.15

उ॒त त्या मे॒ रौद्रा॑वर्चि॒मन्ता॒ नास॑त्याविन्द्र गू॒र्तये॒ यज॑ध्यै ।

म॒नु॒ष्वद्वृ॒क्तब॑र्हिषे॒ ररा॑णा म॒न्दू हि॒तप्र॑यसा वि॒क्षु यज्यू॑ ॥ १०.०६१.१५

u̱ta tyā me̱ raudrā̍varci̱mantā̱ nāsa̍tyāvindra gū̱rtaye̱ yaja̍dhyai .

ma̱nu̱ṣvadvṛ̱ktaba̍rhiṣe̱ rarā̍ṇā ma̱ndū hi̱tapra̍yasā vi̱kṣu yajyū̍ .. 10.061.1515 And, Indra, bring, that I may laud and serve them, those Two resplendent glorious Nāsatyas,
Blithe, bounteous, man-like, to the sacrificer, honoured among our men with offered viands.


Sloka : 10.61.16

अ॒यं स्तु॒तो राजा॑ वन्दि वे॒धा अ॒पश्च॒ विप्र॑स्तरति॒ स्वसे॑तुः ।

स क॒क्षीव॑न्तं रेजय॒त्सो अ॒ग्निं ने॒मिं न च॒क्रमर्व॑तो रघु॒द्रु ॥ १०.०६१.१६

a̱yaṃ stu̱to rājā̍ vandi ve̱dhā a̱paśca̱ vipra̍starati̱ svase̍tuḥ .

sa ka̱kṣīva̍ntaṃ rejaya̱tso a̱gniṃ ne̱miṃ na ca̱kramarva̍to raghu̱dru .. 10.061.1616 This King is praised and honoured as Ordainer:- himself the bridge, the Sage speeds o’er the waters.
He hath stirred up Kakṣīvān, stirred up Agni, as the steed's swift wheel drives the felly onward.


Sloka : 10.61.17

स द्वि॒बन्धु॑र्वैतर॒णो यष्टा॑ सब॒र्धुं धे॒नुम॒स्वं॑ दु॒हध्यै॑ ।

सं यन्मि॒त्रावरु॑णा वृ॒ञ्ज उ॒क्थैर्ज्येष्ठे॑भिरर्य॒मणं॒ वरू॑थैः ॥ १०.०६१.१७

sa dvi̱bandhu̍rvaitara̱ṇo yaṣṭā̍ saba̱rdhuṃ dhe̱numa̱sva̍ṃ du̱hadhyai̍ .

saṃ yanmi̱trāvaru̍ṇā vṛ̱ñja u̱kthairjyeṣṭhe̍bhirarya̱maṇa̱ṃ varū̍thaiḥ .. 10.061.1717 Vaitarana, doubly kinsman, sacrificer, shall milk the cow who ne’er hath calved, Sabardhu,
When I encompass Varuṇa and Mitra with lauds, and Aryaman in safest shelter.


Sloka : 10.61.18

तद्ब॑न्धुः सू॒रिर्दि॒वि ते॑ धियं॒धा नाभा॒नेदि॑ष्ठो रपति॒ प्र वेन॑न् ।

सा नो॒ नाभिः॑ पर॒मास्य वा॑ घा॒हं तत्प॒श्चा क॑ति॒थश्चि॑दास ॥ १०.०६१.१८

tadba̍ndhuḥ sū̱rirdi̱vi te̍ dhiya̱ṃdhā nābhā̱nedi̍ṣṭho rapati̱ pra vena̍n .

sā no̱ nābhi̍ḥ para̱māsya vā̍ ghā̱haṃ tatpa̱ścā ka̍ti̱thaści̍dāsa .. 10.061.1818 Their kin, the Prince in heaven, thy nearest kinsman, turning his thought to thee thus speaks in kindness:-
This is our highest bond:- I am his offspring. How many others came ere I succeeded?


Sloka : 10.61.19

इ॒यं मे॒ नाभि॑रि॒ह मे॑ स॒धस्थ॑मि॒मे मे॑ दे॒वा अ॒यम॑स्मि॒ सर्वः॑ ।

द्वि॒जा अह॑ प्रथम॒जा ऋ॒तस्ये॒दं धे॒नुर॑दुह॒ज्जाय॑माना ॥ १०.०६१.१९

i̱yaṃ me̱ nābhi̍ri̱ha me̍ sa̱dhastha̍mi̱me me̍ de̱vā a̱yama̍smi̱ sarva̍ḥ .

dvi̱jā aha̍ prathama̱jā ṛ̱tasye̱daṃ dhe̱nura̍duha̱jjāya̍mānā .. 10.061.1919 Here is my kinship, here the place I dwell in:- these are my Gods; I in full strength am present.
Twice-born am I, the first-born Son of Order:- the Cow milked this when first she had her being.


Sloka : 10.61.20

अधा॑सु म॒न्द्रो अ॑र॒तिर्वि॒भावाव॑ स्यति द्विवर्त॒निर्व॑ने॒षाट् ।

ऊ॒र्ध्वा यच्छ्रेणि॒र्न शिशु॒र्दन्म॒क्षू स्थि॒रं शे॑वृ॒धं सू॑त मा॒ता ॥ १०.०६१.२०

adhā̍su ma̱ndro a̍ra̱tirvi̱bhāvāva̍ syati dvivarta̱nirva̍ne̱ṣāṭ .

ū̱rdhvā yacchreṇi̱rna śiśu̱rdanma̱kṣū sthi̱raṃ śe̍vṛ̱dhaṃ sū̍ta mā̱tā .. 10.061.2020 So mid these tribes he rests, the friendly envoy, borne on two paths, refulgent Lord of fuel.
When, like a line, the Babe springs up erectly, his Mother straight hath borne him strong to bless us.


Sloka : 10.61.21

अधा॒ गाव॒ उप॑मातिं क॒नाया॒ अनु॑ श्वा॒न्तस्य॒ कस्य॑ चि॒त्परे॑युः ।

श्रु॒धि त्वं सु॑द्रविणो न॒स्त्वं या॑ळाश्व॒घ्नस्य॑ वावृधे सू॒नृता॑भिः ॥ १०.०६१.२१

adhā̱ gāva̱ upa̍mātiṃ ka̱nāyā̱ anu̍ śvā̱ntasya̱ kasya̍ ci̱tpare̍yuḥ .

śru̱dhi tvaṃ su̍draviṇo na̱stvaṃ yā̍l̤āśva̱ghnasya̍ vāvṛdhe sū̱nṛtā̍bhiḥ .. 10.061.2121 Then went the milch-kine forth to please the damsel, and for the good of every man that liveth.
Hear us, O wealthy Lord; begin our worship. Thou hast grown mighty through Āśvaghna's virtues.


Sloka : 10.61.22

अध॒ त्वमि॑न्द्र वि॒द्ध्य१॒॑स्मान्म॒हो रा॒ये नृ॑पते॒ वज्र॑बाहुः ।

रक्षा॑ च नो म॒घोनः॑ पा॒हि सू॒रीन॑ने॒हस॑स्ते हरिवो अ॒भिष्टौ॑ ॥ १०.०६१.२२

adha̱ tvami̍ndra vi̱ddhya1̱̍smānma̱ho rā̱ye nṛ̍pate̱ vajra̍bāhuḥ .

rakṣā̍ ca no ma̱ghona̍ḥ pā̱hi sū̱rīna̍ne̱hasa̍ste harivo a̱bhiṣṭau̍ .. 10.061.2222 And take thou notice of us also, Indra, for ample riches, King whose arm wields thunder!
Protect our wealthy nobles, guard our princes unmenaced near thee, Lord of Tawny Coursers.


Sloka : 10.61.23

अध॒ यद्रा॑जाना॒ गवि॑ष्टौ॒ सर॑त्सर॒ण्युः का॒रवे॑ जर॒ण्युः ।

विप्रः॒ प्रेष्ठः॒ स ह्ये॑षां ब॒भूव॒ परा॑ च॒ वक्ष॑दु॒त प॑र्षदेनान् ॥ १०.०६१.२३

adha̱ yadrā̍jānā̱ gavi̍ṣṭau̱ sara̍tsara̱ṇyuḥ kā̱rave̍ jara̱ṇyuḥ .

vipra̱ḥ preṣṭha̱ḥ sa hye̍ṣāṃ ba̱bhūva̱ parā̍ ca̱ vakṣa̍du̱ta pa̍rṣadenān .. 10.061.2323 When he goes forth, ye Pair of Kings, for booty, speeding to war and praise to please the singer,—
I was the dearest sage of those about him,—let him lead these away and bring them safely.


Sloka : 10.61.24

अधा॒ न्व॑स्य॒ जेन्य॑स्य पु॒ष्टौ वृथा॒ रेभ॑न्त ईमहे॒ तदू॒ नु ।

स॒र॒ण्युर॑स्य सू॒नुरश्वो॒ विप्र॑श्चासि॒ श्रव॑सश्च सा॒तौ ॥ १०.०६१.२४

adhā̱ nva̍sya̱ jenya̍sya pu̱ṣṭau vṛthā̱ rebha̍nta īmahe̱ tadū̱ nu .

sa̱ra̱ṇyura̍sya sū̱nuraśvo̱ vipra̍ścāsi̱ śrava̍saśca sā̱tau .. 10.061.2424 Now for this noble man's support and comfort, singing with easy voice we thus implore thee:-
Impetuous be his son and fleet his courser:- and may I be his priest to win him glory.


Sloka : 10.61.25

यु॒वोर्यदि॑ स॒ख्याया॒स्मे शर्धा॑य॒ स्तोमं॑ जुजु॒षे नम॑स्वान् ।

वि॒श्वत्र॒ यस्मि॒न्ना गिरः॑ समी॒चीः पू॒र्वीव॑ गा॒तुर्दाश॑त्सू॒नृता॑यै ॥ १०.०६१.२५

yu̱voryadi̍ sa̱khyāyā̱sme śardhā̍ya̱ stoma̍ṃ juju̱ṣe nama̍svān .

vi̱śvatra̱ yasmi̱nnā gira̍ḥ samī̱cīḥ pū̱rvīva̍ gā̱turdāśa̍tsū̱nṛtā̍yai .. 10.061.2525 If, for our strength, the priest with adoration to win your friendship made the laud accepted,
That laud shall be a branching road to virtue for every one to whom the songs are suited.


Sloka : 10.61.26

स गृ॑णा॒नो अ॒द्भिर्दे॒ववा॒निति॑ सु॒बन्धु॒र्नम॑सा सू॒क्तैः ।

वर्ध॑दु॒क्थैर्वचो॑भि॒रा हि नू॒नं व्यध्वै॑ति॒ पय॑स उ॒स्रिया॑याः ॥ १०.०६१.२६

sa gṛ̍ṇā̱no a̱dbhirde̱vavā̱niti̍ su̱bandhu̱rnama̍sā sū̱ktaiḥ .

vardha̍du̱kthairvaco̍bhi̱rā hi nū̱naṃ vyadhvai̍ti̱ paya̍sa u̱sriyā̍yāḥ .. 10.061.2626 Glorified thus, with holy hymns and homage:-—Of noble race, with Waters, God-attended—
May he enrich us for our prayers and praises:- now can the cow be milked; the path is open.


Sloka : 10.61.27

त ऊ॒ षु णो॑ म॒हो य॑जत्रा भू॒त दे॑वास ऊ॒तये॑ स॒जोषाः॑ ।

ये वाजा॒ँ अन॑यता वि॒यन्तो॒ ये स्था नि॑चे॒तारो॒ अमू॑राः ॥ १०.०६१.२७

ta ū̱ ṣu ṇo̍ ma̱ho ya̍jatrā bhū̱ta de̍vāsa ū̱taye̍ sa̱joṣā̍ḥ .

ye vājā̱m̐ ana̍yatā vi̱yanto̱ ye sthā ni̍ce̱tāro̱ amū̍rāḥ .. 10.061.2727 Be to us, then, ye Gods who merit worship, be ye of one accord our strong protection,
Who went on various ways and brought us vigour, ye who are undeceivable explorers.


Sloka : 10.62.1

ये य॒ज्ञेन॒ दक्षि॑णया॒ सम॑क्ता॒ इन्द्र॑स्य स॒ख्यम॑मृत॒त्वमा॑न॒श ।

तेभ्यो॑ भ॒द्रम॑ङ्गिरसो वो अस्तु॒ प्रति॑ गृभ्णीत मान॒वं सु॑मेधसः ॥ १०.०६२.०१

ye ya̱jñena̱ dakṣi̍ṇayā̱ sama̍ktā̱ indra̍sya sa̱khyama̍mṛta̱tvamā̍na̱śa .

tebhyo̍ bha̱drama̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṃ su̍medhasaḥ .. 10.062.011. YE, who, adorned with guerdon through the sacrifice, have won you Indra's friendship and eternal life,
Even to you be happiness, Aṅgirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.


Sloka : 10.62.2

य उ॒दाज॑न्पि॒तरो॑ गो॒मयं॒ वस्वृ॒तेनाभि॑न्दन्परिवत्स॒रे व॒लम् ।

दी॒र्घा॒यु॒त्वम॑ङ्गिरसो वो अस्तु॒ प्रति॑ गृभ्णीत मान॒वं सु॑मेधसः ॥ १०.०६२.०२

ya u̱dāja̍npi̱taro̍ go̱maya̱ṃ vasvṛ̱tenābhi̍ndanparivatsa̱re va̱lam .

dī̱rghā̱yu̱tvama̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṃ su̍medhasaḥ .. 10.062.022 The Fathers, who drave forth the wealth in cattle, have in the year's courses cleft Vala by Eternal Law:-
A lengthened life be yours, O ye Aṅgirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.


Sloka : 10.62.3

य ऋ॒तेन॒ सूर्य॒मारो॑हयन्दि॒व्यप्र॑थयन्पृथि॒वीं मा॒तरं॒ वि ।

सु॒प्र॒जा॒स्त्वम॑ङ्गिरसो वो अस्तु॒ प्रति॑ गृभ्णीत मान॒वं सु॑मेधसः ॥ १०.०६२.०३

ya ṛ̱tena̱ sūrya̱māro̍hayandi̱vyapra̍thayanpṛthi̱vīṃ mā̱tara̱ṃ vi .

su̱pra̱jā̱stvama̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṃ su̍medhasaḥ .. 10.062.033 Ye raised the Sun to heaven by everlasting Law, and spread broad earth, the Mother, out on every side.
Fair wealth of progeny be yours, Aṅgirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.


Sloka : 10.62.4

अ॒यं नाभा॑ वदति व॒ल्गु वो॑ गृ॒हे देव॑पुत्रा ऋषय॒स्तच्छृ॑णोतन ।

सु॒ब्र॒ह्म॒ण्यम॑ङ्गिरसो वो अस्तु॒ प्रति॑ गृभ्णीत मान॒वं सु॑मेधसः ॥ १०.०६२.०४

a̱yaṃ nābhā̍ vadati va̱lgu vo̍ gṛ̱he deva̍putrā ṛṣaya̱stacchṛ̍ṇotana .

su̱bra̱hma̱ṇyama̍ṅgiraso vo astu̱ prati̍ gṛbhṇīta māna̱vaṃ su̍medhasaḥ .. 10.062.044 This kinsman in your dwellingplace speaks pleasant words:- give car to this, ye Ṛṣis, children of the Gods.
High Brahman dignity be yours, Aṅgirases. Welcome the son of Manu, ye who are most wise.


Sloka : 10.62.5

विरू॑पास॒ इदृष॑य॒स्त इद्ग॑म्भी॒रवे॑पसः ।

ते अङ्गि॑रसः सू॒नव॒स्ते अ॒ग्नेः परि॑ जज्ञिरे ॥ १०.०६२.०५

virū̍pāsa̱ idṛṣa̍ya̱sta idga̍mbhī̱rave̍pasaḥ .

te aṅgi̍rasaḥ sū̱nava̱ste a̱gneḥ pari̍ jajñire .. 10.062.055 Distinguished by their varied form, these Ṛṣis have been deeply moved.
These are the sons of Aṅgirases:- from Agni have they sprung to life.


Sloka : 10.62.6

ये अ॒ग्नेः परि॑ जज्ञि॒रे विरू॑पासो दि॒वस्परि॑ ।

नव॑ग्वो॒ नु दश॑ग्वो॒ अङ्गि॑रस्तमो॒ सचा॑ दे॒वेषु॑ मंहते ॥ १०.०६२.०६

ye a̱gneḥ pari̍ jajñi̱re virū̍pāso di̱vaspari̍ .

nava̍gvo̱ nu daśa̍gvo̱ aṅgi̍rastamo̱ sacā̍ de̱veṣu̍ maṃhate .. 10.062.066 Distinguished by their varied form, they sprang from Agni, from the sky.
Navagva and Daśagva, noblest Aṅgiras, he giveth bounty with the Gods.


Sloka : 10.62.7

इन्द्रे॑ण यु॒जा निः सृ॑जन्त वा॒घतो॑ व्र॒जं गोम॑न्तम॒श्विन॑म् ।

स॒हस्रं॑ मे॒ दद॑तो अष्टक॒र्ण्य१॒ः॑ श्रवो॑ दे॒वेष्व॑क्रत ॥ १०.०६२.०७

indre̍ṇa yu̱jā niḥ sṛ̍janta vā̱ghato̍ vra̱jaṃ goma̍ntama̱śvina̍m .

sa̱hasra̍ṃ me̱ dada̍to aṣṭaka̱rṇya1̱̍ḥ śravo̍ de̱veṣva̍krata .. 10.062.077 With Indra for associate the priests have cleared the stable full of steeds and kine,
Giving to me a thousand with their eightmarked cars, they gained renown among the Gods.


Sloka : 10.62.8

प्र नू॒नं जा॑यताम॒यं मनु॒स्तोक्मे॑व रोहतु ।

यः स॒हस्रं॑ श॒ताश्वं॑ स॒द्यो दा॒नाय॒ मंह॑ते ॥ १०.०६२.०८

pra nū̱naṃ jā̍yatāma̱yaṃ manu̱stokme̍va rohatu .

yaḥ sa̱hasra̍ṃ śa̱tāśva̍ṃ sa̱dyo dā̱nāya̱ maṃha̍te .. 10.062.088 May this man's sons be multiplied; like springing corn may Manu grow,
Who gives at once in bounteous gift a thousand kine, a hundred steeds.


Sloka : 10.62.9

न तम॑श्नोति॒ कश्च॒न दि॒व इ॑व॒ सान्वा॒रभ॑म् ।

सा॒व॒र्ण्यस्य॒ दक्षि॑णा॒ वि सिन्धु॑रिव पप्रथे ॥ १०.०६२.०९

na tama̍śnoti̱ kaśca̱na di̱va i̍va̱ sānvā̱rabha̍m .

sā̱va̱rṇyasya̱ dakṣi̍ṇā̱ vi sindhu̍riva paprathe .. 10.062.099 No one attains to him, as though a man would grasp the heights of heaven.
Savarnya's sacrificial meed hath broadened like an ample flood.


Sloka : 10.62.10

उ॒त दा॒सा प॑रि॒विषे॒ स्मद्दि॑ष्टी॒ गोप॑रीणसा ।

यदु॑स्तु॒र्वश्च॑ मामहे ॥ १०.०६२.१०

u̱ta dā̱sā pa̍ri̱viṣe̱ smaddi̍ṣṭī̱ gopa̍rīṇasā .

yadu̍stu̱rvaśca̍ māmahe .. 10.062.1010 Yadu and Turva, too, have given two Dāsas, well-disposed, to serve,
Together with great store of kine.


Sloka : 10.62.11

स॒ह॒स्र॒दा ग्रा॑म॒णीर्मा रि॑ष॒न्मनुः॒ सूर्ये॑णास्य॒ यत॑मानैतु॒ दक्षि॑णा ।

साव॑र्णेर्दे॒वाः प्र ति॑र॒न्त्वायु॒र्यस्मि॒न्नश्रा॑न्ता॒ अस॑नाम॒ वाज॑म् ॥ १०.०६२.११

sa̱ha̱sra̱dā grā̍ma̱ṇīrmā ri̍ṣa̱nmanu̱ḥ sūrye̍ṇāsya̱ yata̍mānaitu̱ dakṣi̍ṇā .

sāva̍rṇerde̱vāḥ pra ti̍ra̱ntvāyu̱ryasmi̱nnaśrā̍ntā̱ asa̍nāma̱ vāja̍m .. 10.062.1111 Blest be the hamlet's chief, most liberal Manu, and may his bounty rival that of Sūrya.
May the God let Ssvarni's life be leng
thened, with whom, unwearied, we have lived and prospered.


Sloka : 10.63.1

प॒रा॒वतो॒ ये दिधि॑षन्त॒ आप्यं॒ मनु॑प्रीतासो॒ जनि॑मा वि॒वस्व॑तः ।

य॒याते॒र्ये न॑हु॒ष्य॑स्य ब॒र्हिषि॑ दे॒वा आस॑ते॒ ते अधि॑ ब्रुवन्तु नः ॥ १०.०६३.०१

pa̱rā̱vato̱ ye didhi̍ṣanta̱ āpya̱ṃ manu̍prītāso̱ jani̍mā vi̱vasva̍taḥ .

ya̱yāte̱rye na̍hu̱ṣya̍sya ba̱rhiṣi̍ de̱vā āsa̍te̱ te adhi̍ bruvantu naḥ .. 10.063.011. MAY they who would assume kinship from far away, Vivasvān's generations, dearly loved of men,
Even the Gods who sit upon the sacred grass of Nahuṣa's son Yayāti, bless and comfort us.


Sloka : 10.63.2

विश्वा॒ हि वो॑ नम॒स्या॑नि॒ वन्द्या॒ नामा॑नि देवा उ॒त य॒ज्ञिया॑नि वः ।

ये स्थ जा॒ता अदि॑तेर॒द्भ्यस्परि॒ ये पृ॑थि॒व्यास्ते म॑ इ॒ह श्रु॑ता॒ हव॑म् ॥ १०.०६३.०२

viśvā̱ hi vo̍ nama̱syā̍ni̱ vandyā̱ nāmā̍ni devā u̱ta ya̱jñiyā̍ni vaḥ .

ye stha jā̱tā adi̍tera̱dbhyaspari̱ ye pṛ̍thi̱vyāste ma̍ i̱ha śru̍tā̱ hava̍m .. 10.063.022 For worthy of obeisance, Gods, are all your names, worthy of adoration and of sacrifice.
Ye who were born from waters, and from Aditi, and from the earth, do ye here listen to my call.


Sloka : 10.63.3

येभ्यो॑ मा॒ता मधु॑म॒त्पिन्व॑ते॒ पयः॑ पी॒यूषं॒ द्यौरदि॑ति॒रद्रि॑बर्हाः ।

उ॒क्थशु॑ष्मान्वृषभ॒रान्स्वप्न॑स॒स्ताँ आ॑दि॒त्याँ अनु॑ मदा स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०३

yebhyo̍ mā̱tā madhu̍ma̱tpinva̍te̱ paya̍ḥ pī̱yūṣa̱ṃ dyauradi̍ti̱radri̍barhāḥ .

u̱kthaśu̍ṣmānvṛṣabha̱rānsvapna̍sa̱stām̐ ā̍di̱tyām̐ anu̍ madā sva̱staye̍ .. 10.063.033 I will rejoice in these Ādityas for my weal, for whom the Mother pours forth water rich in balm,
And Dyaus the Infinite, firm as a rock, sweet milk,—Gods active, strong through lauds, whose might the Bull upholds.


Sloka : 10.63.4

नृ॒चक्ष॑सो॒ अनि॑मिषन्तो अ॒र्हणा॑ बृ॒हद्दे॒वासो॑ अमृत॒त्वमा॑नशुः ।

ज्यो॒तीर॑था॒ अहि॑माया॒ अना॑गसो दि॒वो व॒र्ष्माणं॑ वसते स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०४

nṛ̱cakṣa̍so̱ ani̍miṣanto a̱rhaṇā̍ bṛ̱hadde̱vāso̍ amṛta̱tvamā̍naśuḥ .

jyo̱tīra̍thā̱ ahi̍māyā̱ anā̍gaso di̱vo va̱rṣmāṇa̍ṃ vasate sva̱staye̍ .. 10.063.044 Looking on men, ne’er slumbering, they by their deserts attained as Gods to lofty immortality.
Borne on refulgent cars, sinless, with serpents' powers, they robe them, for our welfare, in the height of heaven.


Sloka : 10.63.5

स॒म्राजो॒ ये सु॒वृधो॑ य॒ज्ञमा॑य॒युरप॑रिह्वृता दधि॒रे दि॒वि क्षय॑म् ।

ताँ आ वि॑वास॒ नम॑सा सुवृ॒क्तिभि॑र्म॒हो आ॑दि॒त्याँ अदि॑तिं स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०५

sa̱mrājo̱ ye su̱vṛdho̍ ya̱jñamā̍ya̱yurapa̍rihvṛtā dadhi̱re di̱vi kṣaya̍m .

tām̐ ā vi̍vāsa̱ nama̍sā suvṛ̱ktibhi̍rma̱ho ā̍di̱tyām̐ adi̍tiṃ sva̱staye̍ .. 10.063.055 Great Kings who bless us, who have come to sacrifice, who, ne’er assailed, have set their mansion in the sky,—
These I invite with adoration and with hymns, mighty Ādityas, Aditi, for happiness.


Sloka : 10.63.6

को वः॒ स्तोमं॑ राधति॒ यं जुजो॑षथ॒ विश्वे॑ देवासो मनुषो॒ यति॒ ष्ठन॑ ।

को वो॑ऽध्व॒रं तु॑विजाता॒ अरं॑ कर॒द्यो नः॒ पर्ष॒दत्यंहः॑ स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०६

ko va̱ḥ stoma̍ṃ rādhati̱ yaṃ jujo̍ṣatha̱ viśve̍ devāso manuṣo̱ yati̱ ṣṭhana̍ .

ko vo̎dhva̱raṃ tu̍vijātā̱ ara̍ṃ kara̱dyo na̱ḥ parṣa̱datyaṃha̍ḥ sva̱staye̍ .. 10.063.066 Who offereth to you the laud that ye accept, O ye All-Gods of Manu, many as ye are?
Who, Mighty Ones, will prepare for you the sacrifice to bear us over trouble to felicity?


Sloka : 10.63.7

येभ्यो॒ होत्रां॑ प्रथ॒मामा॑ये॒जे मनुः॒ समि॑द्धाग्नि॒र्मन॑सा स॒प्त होतृ॑भिः ।

त आ॑दित्या॒ अभ॑यं॒ शर्म॑ यच्छत सु॒गा नः॑ कर्त सु॒पथा॑ स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०७

yebhyo̱ hotrā̍ṃ pratha̱māmā̍ye̱je manu̱ḥ sami̍ddhāgni̱rmana̍sā sa̱pta hotṛ̍bhiḥ .

ta ā̍dityā̱ abha̍ya̱ṃ śarma̍ yacchata su̱gā na̍ḥ karta su̱pathā̍ sva̱staye̍ .. 10.063.077 Ye to whom Manu, by seven priests, with kindled fire, offered the first oblation with his heart and soul,
Vouchsafe us, ye Ādityas, sheitcr free from fear, and make us good and easy paths to happiness.


Sloka : 10.63.8

य ईशि॑रे॒ भुव॑नस्य॒ प्रचे॑तसो॒ विश्व॑स्य स्था॒तुर्जग॑तश्च॒ मन्त॑वः ।

ते नः॑ कृ॒तादकृ॑ता॒देन॑स॒स्पर्य॒द्या दे॑वासः पिपृता स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०८

ya īśi̍re̱ bhuva̍nasya̱ prace̍taso̱ viśva̍sya sthā̱turjaga̍taśca̱ manta̍vaḥ .

te na̍ḥ kṛ̱tādakṛ̍tā̱dena̍sa̱sparya̱dyā de̍vāsaḥ pipṛtā sva̱staye̍ .. 10.063.088 Wise Deities, who have dominion o’er the world, ye thinkers over all that moves not and that moves,
Save us from uncommitted and committed sin, preserve us from all sin to-day for happiness.


Sloka : 10.63.9

भरे॒ष्विन्द्रं॑ सु॒हवं॑ हवामहेंऽहो॒मुचं॑ सु॒कृतं॒ दैव्यं॒ जन॑म् ।

अ॒ग्निं मि॒त्रं वरु॑णं सा॒तये॒ भगं॒ द्यावा॑पृथि॒वी म॒रुतः॑ स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.०९

bhare̱ṣvindra̍ṃ su̱hava̍ṃ havāmaheṃ'ho̱muca̍ṃ su̱kṛta̱ṃ daivya̱ṃ jana̍m .

a̱gniṃ mi̱traṃ varu̍ṇaṃ sā̱taye̱ bhaga̱ṃ dyāvā̍pṛthi̱vī ma̱ruta̍ḥ sva̱staye̍ .. 10.063.099 In battles we invoke Indra still swift to hear, and all the holy Host of Heaven who banish grief,
Agni, Mitra, and Varuṇa that we may gain, Dyays, Bhaga, Maruts, Prthivi for happiness:-


Sloka : 10.63.10

सु॒त्रामा॑णं पृथि॒वीं द्याम॑ने॒हसं॑ सु॒शर्मा॑ण॒मदि॑तिं सु॒प्रणी॑तिम् ।

दैवीं॒ नावं॑ स्वरि॒त्रामना॑गस॒मस्र॑वन्ती॒मा रु॑हेमा स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.१०

su̱trāmā̍ṇaṃ pṛthi̱vīṃ dyāma̍ne̱hasa̍ṃ su̱śarmā̍ṇa̱madi̍tiṃ su̱praṇī̍tim .

daivī̱ṃ nāva̍ṃ svari̱trāmanā̍gasa̱masra̍vantī̱mā ru̍hemā sva̱staye̍ .. 10.063.1010 Mightily-saving Earth, incomparable Heaven the good guide Aditi who gives secure defence
The well-oared heavenly Ship that lets no waters in, free from defect, will we ascend for happiness.


Sloka : 10.63.11

विश्वे॑ यजत्रा॒ अधि॑ वोचतो॒तये॒ त्राय॑ध्वं नो दु॒रेवा॑या अभि॒ह्रुतः॑ ।

स॒त्यया॑ वो दे॒वहू॑त्या हुवेम श‍ृण्व॒तो दे॑वा॒ अव॑से स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.११

viśve̍ yajatrā̱ adhi̍ vocato̱taye̱ trāya̍dhvaṃ no du̱revā̍yā abhi̱hruta̍ḥ .

sa̱tyayā̍ vo de̱vahū̍tyā huvema śṛṇva̱to de̍vā̱ ava̍se sva̱staye̍ .. 10.063.1111 Bless us, all Holy Ones, that we may have your help, guard and protect us from malignant injury.
With fruitful invocation may we call on you, Gods, who give ear to us for grace, for happiness.


Sloka : 10.63.12

अपामी॑वा॒मप॒ विश्वा॒मना॑हुति॒मपारा॑तिं दुर्वि॒दत्रा॑मघाय॒तः ।

आ॒रे दे॑वा॒ द्वेषो॑ अ॒स्मद्यु॑योतनो॒रु णः॒ शर्म॑ यच्छता स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.१२

apāmī̍vā̱mapa̱ viśvā̱manā̍huti̱mapārā̍tiṃ durvi̱datrā̍maghāya̱taḥ .

ā̱re de̍vā̱ dveṣo̍ a̱smadyu̍yotano̱ru ṇa̱ḥ śarma̍ yacchatā sva̱staye̍ .. 10.063.1212 Keep all disease afar and sordid sacrifice, keep off the wicked man's malicious enmity.
Keep far away from us all hatred, O ye Gods, and give us ample shelter for our happiness.


Sloka : 10.63.13

अरि॑ष्टः॒ स मर्तो॒ विश्व॑ एधते॒ प्र प्र॒जाभि॑र्जायते॒ धर्म॑ण॒स्परि॑ ।

यमा॑दित्यासो॒ नय॑था सुनी॒तिभि॒रति॒ विश्वा॑नि दुरि॒ता स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.१३

ari̍ṣṭa̱ḥ sa marto̱ viśva̍ edhate̱ pra pra̱jābhi̍rjāyate̱ dharma̍ṇa̱spari̍ .

yamā̍dityāso̱ naya̍thā sunī̱tibhi̱rati̱ viśvā̍ni duri̱tā sva̱staye̍ .. 10.063.1313 Untouched by any evil, every mortal thrives, and, following the Law, spreads in his progeny.
Whom ye with your good guidance, O Ādityas, lead safely through all his pain and grief to happiness.


Sloka : 10.63.14

यं दे॑वा॒सोऽव॑थ॒ वाज॑सातौ॒ यं शूर॑साता मरुतो हि॒ते धने॑ ।

प्रा॒त॒र्यावा॑णं॒ रथ॑मिन्द्र सान॒सिमरि॑ष्यन्त॒मा रु॑हेमा स्व॒स्तये॑ ॥ १०.०६३.१४

yaṃ de̍vā̱so'va̍tha̱ vāja̍sātau̱ yaṃ śūra̍sātā maruto hi̱te dhane̍ .

prā̱ta̱ryāvā̍ṇa̱ṃ ratha̍mindra sāna̱simari̍ṣyanta̱mā ru̍hemā sva̱staye̍ .. 10.063.1414 That which ye guard and grace in battle, O ye Gods, ye Maruts, where the prize is wealth, where heroes win,
That conquering Car, O Indra, that sets forth at dawn, that never breaks, may we ascend for happiness.


Sloka : 10.63.15

स्व॒स्ति नः॑ प॒थ्या॑सु॒ धन्व॑सु स्व॒स्त्य१॒॑प्सु वृ॒जने॒ स्व॑र्वति ।

स्व॒स्ति नः॑ पुत्रकृ॒थेषु॒ योनि॑षु स्व॒स्ति रा॒ये म॑रुतो दधातन ॥ १०.०६३.१५

sva̱sti na̍ḥ pa̱thyā̍su̱ dhanva̍su sva̱stya1̱̍psu vṛ̱jane̱ sva̍rvati .

sva̱sti na̍ḥ putrakṛ̱theṣu̱ yoni̍ṣu sva̱sti rā̱ye ma̍ruto dadhātana .. 10.063.1515 Vouchsafe us blessing in our paths and desert tracts, blessing in waters and in battle, for the light;
Blessing upon the wombs that bring male children forth, and blessing, O ye Maruts, for the gain of wealth.


Sloka : 10.63.16

स्व॒स्तिरिद्धि प्रप॑थे॒ श्रेष्ठा॒ रेक्ण॑स्वत्य॒भि या वा॒ममेति॑ ।

सा नो॑ अ॒मा सो अर॑णे॒ नि पा॑तु स्वावे॒शा भ॑वतु दे॒वगो॑पा ॥ १०.०६३.१६

sva̱stiriddhi prapa̍the̱ śreṣṭhā̱ rekṇa̍svatya̱bhi yā vā̱mameti̍ .

sā no̍ a̱mā so ara̍ṇe̱ ni pā̍tu svāve̱śā bha̍vatu de̱vago̍pā .. 10.063.1616 The noblest Svasti with abundant riches, who comes to what is good by distant pathway,—
May she at home and far away preserve us, and dwell with us under the Gods’ protection


Sloka : 10.63.17

ए॒वा प्ल॒तेः सू॒नुर॑वीवृधद्वो॒ विश्व॑ आदित्या अदिते मनी॒षी ।

ई॒शा॒नासो॒ नरो॒ अम॑र्त्ये॒नास्ता॑वि॒ जनो॑ दि॒व्यो गये॑न ॥ १०.०६३.१७

e̱vā pla̱teḥ sū̱nura̍vīvṛdhadvo̱ viśva̍ ādityā adite manī̱ṣī .

ī̱śā̱nāso̱ naro̱ ama̍rtye̱nāstā̍vi̱ jano̍ di̱vyo gaye̍na .. 10.063.1717 Thus hatb the thoughtful sage, the son of Plati, praised you, O Aditi and all Ādityas,
Men are made rich by those who are Immortal:- the Heavenly Folk have been extolled by Gaya.


Sloka : 10.64.1

क॒था दे॒वानां॑ कत॒मस्य॒ याम॑नि सु॒मन्तु॒ नाम॑ श‍ृण्व॒तां म॑नामहे ।

को मृ॑ळाति कत॒मो नो॒ मय॑स्करत्कत॒म ऊ॒ती अ॒भ्या व॑वर्तति ॥ १०.०६४.०१

ka̱thā de̱vānā̍ṃ kata̱masya̱ yāma̍ni su̱mantu̱ nāma̍ śṛṇva̱tāṃ ma̍nāmahe .

ko mṛ̍l̤āti kata̱mo no̱ maya̍skaratkata̱ma ū̱tī a̱bhyā va̍vartati .. 10.064.011. WHAT God, of those who hear, is he whose well-praised name we may record in this our sacrifice; and how?
Who will be gracious? Who of many give us bliss? Who out of all the Host will come to lend us aid?


Sloka : 10.64.2

क्र॒तू॒यन्ति॒ क्रत॑वो हृ॒त्सु धी॒तयो॒ वेन॑न्ति वे॒नाः प॒तय॒न्त्या दिशः॑ ।

न म॑र्डि॒ता वि॑द्यते अ॒न्य ए॑भ्यो दे॒वेषु॑ मे॒ अधि॒ कामा॑ अयंसत ॥ १०.०६४.०२

kra̱tū̱yanti̱ krata̍vo hṛ̱tsu dhī̱tayo̱ vena̍nti ve̱nāḥ pa̱taya̱ntyā diśa̍ḥ .

na ma̍rḍi̱tā vi̍dyate a̱nya e̍bhyo de̱veṣu̍ me̱ adhi̱ kāmā̍ ayaṃsata .. 10.064.022 The will and thoughts within my breast exert their power:- they yearn with love, and fly to all the regions round.
None other comforter is found save only these:- my longings and my hopes are fixt upon the Gods.


Sloka : 10.64.3

नरा॑ वा॒ शंसं॑ पू॒षण॒मगो॑ह्यम॒ग्निं दे॒वेद्ध॑म॒भ्य॑र्चसे गि॒रा ।

सूर्या॒मासा॑ च॒न्द्रम॑सा य॒मं दि॒वि त्रि॒तं वात॑मु॒षस॑म॒क्तुम॒श्विना॑ ॥ १०.०६४.०३

narā̍ vā̱ śaṃsa̍ṃ pū̱ṣaṇa̱mago̍hyama̱gniṃ de̱veddha̍ma̱bhya̍rcase gi̱rā .

sūryā̱māsā̍ ca̱ndrama̍sā ya̱maṃ di̱vi tri̱taṃ vāta̍mu̱ṣasa̍ma̱ktuma̱śvinā̍ .. 10.064.033 To Narāśaṁsa and to Pūṣan I sing forth, unconcealable Agni kindied by the Gods.
To Sun and Moon, two Moons, to Yama in the heaven, to Trita, Vāta, Dawn, Night, and the Atvins Twain.


Sloka : 10.64.4

क॒था क॒विस्तु॑वी॒रवा॒न्कया॑ गि॒रा बृह॒स्पति॑र्वावृधते सुवृ॒क्तिभिः॑ ।

अ॒ज एक॑पात्सु॒हवे॑भि॒रृक्व॑भि॒रहिः॑ श‍ृणोतु बु॒ध्न्यो॒३॒॑ हवी॑मनि ॥ १०.०६४.०४

ka̱thā ka̱vistu̍vī̱ravā̱nkayā̍ gi̱rā bṛha̱spati̍rvāvṛdhate suvṛ̱ktibhi̍ḥ .

a̱ja eka̍pātsu̱have̍bhi̱rṛkva̍bhi̱rahi̍ḥ śṛṇotu bu̱dhnyo̱3̱̍ havī̍mani .. 10.064.044 How is the Sage extolled whom the loud singers praise? What voice, what hymn is used to laud Bṛhaspati?
May Aja-Ekapād with Rkvans swift to hear, and Ahi of the Deep listen unto our call.


Sloka : 10.64.5

दक्ष॑स्य वादिते॒ जन्म॑नि व्र॒ते राजा॑ना मि॒त्रावरु॒णा वि॑वाससि ।

अतू॑र्तपन्थाः पुरु॒रथो॑ अर्य॒मा स॒प्तहो॑ता॒ विषु॑रूपेषु॒ जन्म॑सु ॥ १०.०६४.०५

dakṣa̍sya vādite̱ janma̍ni vra̱te rājā̍nā mi̱trāvaru̱ṇā vi̍vāsasi .

atū̍rtapanthāḥ puru̱ratho̍ arya̱mā sa̱ptaho̍tā̱ viṣu̍rūpeṣu̱ janma̍su .. 10.064.055 Aditi, to the birth of Dakṣa and the vow thou summonest the Kings Mitra and Varuṇa.
With course unchecked, with many chariots Aryaman comes with the seven priests to tribes of varied sort.


Sloka : 10.64.6

ते नो॒ अर्व॑न्तो हवन॒श्रुतो॒ हवं॒ विश्वे॑ श‍ृण्वन्तु वा॒जिनो॑ मि॒तद्र॑वः ।

स॒ह॒स्र॒सा मे॒धसा॑ताविव॒ त्मना॑ म॒हो ये धनं॑ समि॒थेषु॑ जभ्रि॒रे ॥ १०.०६४.०६

te no̱ arva̍nto havana̱śruto̱ hava̱ṃ viśve̍ śṛṇvantu vā̱jino̍ mi̱tadra̍vaḥ .

sa̱ha̱sra̱sā me̱dhasā̍tāviva̱ tmanā̍ ma̱ho ye dhana̍ṃ sami̱theṣu̍ jabhri̱re .. 10.064.066 May all those vigorous Coursers listen to our cry, hearers of invocation, speeding on their way;
Winners of thousands where the priestly meed is won, who gather of themselves great wealth in every race.


Sloka : 10.64.7

प्र वो॑ वा॒युं र॑थ॒युजं॒ पुरं॑धिं॒ स्तोमैः॑ कृणुध्वं स॒ख्याय॑ पू॒षण॑म् ।

ते हि दे॒वस्य॑ सवि॒तुः सवी॑मनि॒ क्रतुं॒ सच॑न्ते स॒चितः॒ सचे॑तसः ॥ १०.०६४.०७

pra vo̍ vā̱yuṃ ra̍tha̱yuja̱ṃ pura̍ṃdhi̱ṃ stomai̍ḥ kṛṇudhvaṃ sa̱khyāya̍ pū̱ṣaṇa̍m .

te hi de̱vasya̍ savi̱tuḥ savī̍mani̱ kratu̱ṃ saca̍nte sa̱cita̱ḥ sace̍tasaḥ .. 10.064.077 Bring ye Purandbi, bring Vāyu who yokes his steeds, for friendship bring ye Pūṣan with your songs of praise:-
They with one mind, one thought attend the sacrifice, urged by the favouring aid of Savitar the God.


Sloka : 10.64.8

त्रिः स॒प्त स॒स्रा न॒द्यो॑ म॒हीर॒पो वन॒स्पती॒न्पर्व॑ताँ अ॒ग्निमू॒तये॑ ।

कृ॒शानु॒मस्तॄ॑न्ति॒ष्यं॑ स॒धस्थ॒ आ रु॒द्रं रु॒द्रेषु॑ रु॒द्रियं॑ हवामहे ॥ १०.०६४.०८

triḥ sa̱pta sa̱srā na̱dyo̍ ma̱hīra̱po vana̱spatī̱nparva̍tām̐ a̱gnimū̱taye̍ .

kṛ̱śānu̱mastṝ̍nti̱ṣya̍ṃ sa̱dhastha̱ ā ru̱draṃ ru̱dreṣu̍ ru̱driya̍ṃ havāmahe .. 10.064.088 The thrice-seven wandering Rivers, yea, the mighty floods, the forest trees, the mountains, Agni to our aid,
Kṛśānu, Tisya, archers to our gathering-place, and Rudra strong amid the Rudras we invoke.


Sloka : 10.64.9

सर॑स्वती स॒रयुः॒ सिन्धु॑रू॒र्मिभि॑र्म॒हो म॒हीरव॒सा य॑न्तु॒ वक्ष॑णीः ।

दे॒वीरापो॑ मा॒तरः॑ सूदयि॒त्न्वो॑ घृ॒तव॒त्पयो॒ मधु॑मन्नो अर्चत ॥ १०.०६४.०९

sara̍svatī sa̱rayu̱ḥ sindhu̍rū̱rmibhi̍rma̱ho ma̱hīrava̱sā ya̍ntu̱ vakṣa̍ṇīḥ .

de̱vīrāpo̍ mā̱tara̍ḥ sūdayi̱tnvo̍ ghṛ̱tava̱tpayo̱ madhu̍manno arcata .. 10.064.099 Let the great Streams come hither with their mighty help, Sindhu, Sarasvatī, and Sarayu with waves.
Ye Goddess Floods, ye Mothers, animating all, promise us water rich in fatness and in balm.


Sloka : 10.64.10

उ॒त मा॒ता बृ॑हद्दि॒वा श‍ृ॑णोतु न॒स्त्वष्टा॑ दे॒वेभि॒र्जनि॑भिः पि॒ता वचः॑ ।

ऋ॒भु॒क्षा वाजो॒ रथ॒स्पति॒र्भगो॑ र॒ण्वः शंसः॑ शशमा॒नस्य॑ पातु नः ॥ १०.०६४.१०

u̱ta mā̱tā bṛ̍haddi̱vā śṛ̍ṇotu na̱stvaṣṭā̍ de̱vebhi̱rjani̍bhiḥ pi̱tā vaca̍ḥ .

ṛ̱bhu̱kṣā vājo̱ ratha̱spati̱rbhago̍ ra̱ṇvaḥ śaṃsa̍ḥ śaśamā̱nasya̍ pātu naḥ .. 10.064.1010 And let Brhaddiva, the Mother, hear our call, and Tvaṣṭar, Father, with the Goddesses and Dames.
Ṛbhukṣan, Vāja, Bhaga, and Rathaspati, and the sweet speech of him who labours guard us well!


Sloka : 10.64.11

र॒ण्वः संदृ॑ष्टौ पितु॒माँ इ॑व॒ क्षयो॑ भ॒द्रा रु॒द्राणां॑ म॒रुता॒मुप॑स्तुतिः ।

गोभिः॑ ष्याम य॒शसो॒ जने॒ष्वा सदा॑ देवास॒ इळ॑या सचेमहि ॥ १०.०६४.११

ra̱ṇvaḥ saṃdṛ̍ṣṭau pitu̱mām̐ i̍va̱ kṣayo̍ bha̱drā ru̱drāṇā̍ṃ ma̱rutā̱mupa̍stutiḥ .

gobhi̍ḥ ṣyāma ya̱śaso̱ jane̱ṣvā sadā̍ devāsa̱ il̤a̍yā sacemahi .. 10.064.1111 Pleasant to look on as a dwelling rich in food is the blest favour of the Maruts, Rudra's Sons.
May we be famed among the folk for wealth in kine. and ever come to you, ye Gods, with sacred food.


Sloka : 10.64.12

यां मे॒ धियं॒ मरु॑त॒ इन्द्र॒ देवा॒ अद॑दात वरुण मित्र यू॒यम् ।

तां पी॑पयत॒ पय॑सेव धे॒नुं कु॒विद्गिरो॒ अधि॒ रथे॒ वहा॑थ ॥ १०.०६४.१२

yāṃ me̱ dhiya̱ṃ maru̍ta̱ indra̱ devā̱ ada̍dāta varuṇa mitra yū̱yam .

tāṃ pī̍payata̱ paya̍seva dhe̱nuṃ ku̱vidgiro̱ adhi̱ rathe̱ vahā̍tha .. 10.064.1212 The thought which ye, O Maruts, Indra and ye Gods have given to me, and ye, Mitra and Varuṇa,—
Cause this to grow and swell like a milchcow with milk. Will ye not bear away my songs upon your car?


Sloka : 10.64.13

कु॒विद॒ङ्ग प्रति॒ यथा॑ चिद॒स्य नः॑ सजा॒त्य॑स्य मरुतो॒ बुबो॑धथ ।

नाभा॒ यत्र॑ प्रथ॒मं सं॒नसा॑महे॒ तत्र॑ जामि॒त्वमदि॑तिर्दधातु नः ॥ १०.०६४.१३

ku̱vida̱ṅga prati̱ yathā̍ cida̱sya na̍ḥ sajā̱tya̍sya maruto̱ bubo̍dhatha .

nābhā̱ yatra̍ pratha̱maṃ sa̱ṃnasā̍mahe̱ tatra̍ jāmi̱tvamadi̍tirdadhātu naḥ .. 10.064.1313 O Maruts, do ye never, never recollect and call again to mind this our relationship?
When next we meet together at the central point, even there shall Aditi confirm our brotherhood.


Sloka : 10.64.14

ते हि द्यावा॑पृथि॒वी मा॒तरा॑ म॒ही दे॒वी दे॒वाञ्जन्म॑ना य॒ज्ञिये॑ इ॒तः ।

उ॒भे बि॑भृत उ॒भयं॒ भरी॑मभिः पु॒रू रेतां॑सि पि॒तृभि॑श्च सिञ्चतः ॥ १०.०६४.१४

te hi dyāvā̍pṛthi̱vī mā̱tarā̍ ma̱hī de̱vī de̱vāñjanma̍nā ya̱jñiye̍ i̱taḥ .

u̱bhe bi̍bhṛta u̱bhaya̱ṃ bharī̍mabhiḥ pu̱rū retā̍ṃsi pi̱tṛbhi̍śca siñcataḥ .. 10.064.1414 The Mothers, Heaven and Earth, those mighty Goddesses, worthy of sacrifice, ecune with the race of Gods.
These Two with their support uphold both Gods and men, and with the Fathers pour the copious genial stream.


Sloka : 10.64.15

वि षा होत्रा॒ विश्व॑मश्नोति॒ वार्यं॒ बृह॒स्पति॑र॒रम॑तिः॒ पनी॑यसी ।

ग्रावा॒ यत्र॑ मधु॒षुदु॒च्यते॑ बृ॒हदवी॑वशन्त म॒तिभि॑र्मनी॒षिणः॑ ॥ १०.०६४.१५

vi ṣā hotrā̱ viśva̍maśnoti̱ vārya̱ṃ bṛha̱spati̍ra̱rama̍ti̱ḥ panī̍yasī .

grāvā̱ yatra̍ madhu̱ṣudu̱cyate̍ bṛ̱hadavī̍vaśanta ma̱tibhi̍rmanī̱ṣiṇa̍ḥ .. 10.064.1515 This invocation wins all good that we desire Bṛhaspati, highly-praised Aramati, are here,
Even where the stone that presses meath rings loudly out, and where the sages make their voices heard with hymns.


Sloka : 10.64.16

ए॒वा क॒विस्तु॑वी॒रवा॑ँ ऋत॒ज्ञा द्र॑विण॒स्युर्द्रवि॑णसश्चका॒नः ।

उ॒क्थेभि॒रत्र॑ म॒तिभि॑श्च॒ विप्रोऽपी॑पय॒द्गयो॑ दि॒व्यानि॒ जन्म॑ ॥ १०.०६४.१६

e̱vā ka̱vistu̍vī̱ravā̍m̐ ṛta̱jñā dra̍viṇa̱syurdravi̍ṇasaścakā̱naḥ .

u̱kthebhi̱ratra̍ ma̱tibhi̍śca̱ vipro'pī̍paya̱dgayo̍ di̱vyāni̱ janma̍ .. 10.064.1616 Thus hath the sage, skilled in loud singers' duties, desiring riches, yearning after treasure,
Gaya, the priestly singer, with his praises and hymns contented the Celestial people.


Sloka : 10.64.17

ए॒वा प्ल॒तेः सू॒नुर॑वीवृधद्वो॒ विश्व॑ आदित्या अदिते मनी॒षी ।

ई॒शा॒नासो॒ नरो॒ अम॑र्त्ये॒नास्ता॑वि॒ जनो॑ दि॒व्यो गये॑न ॥ १०.०६४.१७

e̱vā pla̱teḥ sū̱nura̍vīvṛdhadvo̱ viśva̍ ādityā adite manī̱ṣī .

ī̱śā̱nāso̱ naro̱ ama̍rtye̱nāstā̍vi̱ jano̍ di̱vyo gaye̍na .. 10.064.1717 Thus hath the thoughtful sage the son of Plati, praised you, O Aaiti and all Ādityas.
Men are made rich by those who are Immortal:- the Heavenly Folk have been extolled by Gaya.


Sloka : 10.65.1

अ॒ग्निरिन्द्रो॒ वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा वा॒युः पू॒षा सर॑स्वती स॒जोष॑सः ।

आ॒दि॒त्या विष्णु॑र्म॒रुतः॒ स्व॑र्बृ॒हत्सोमो॑ रु॒द्रो अदि॑ति॒र्ब्रह्म॑ण॒स्पतिः॑ ॥ १०.०६५.०१

a̱gnirindro̱ varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā vā̱yuḥ pū̱ṣā sara̍svatī sa̱joṣa̍saḥ .

ā̱di̱tyā viṣṇu̍rma̱ruta̱ḥ sva̍rbṛ̱hatsomo̍ ru̱dro adi̍ti̱rbrahma̍ṇa̱spati̍ḥ .. 10.065.011. MAY Agni, Indra, Mitra, Varuṇa consent, Aryaman, Vāyu, Pūṣan, and Sarasvatī,
Ādityas, Maruts, Viṣṇu, Soma, lofty Sky, Rudra and Aditi, and Brahmaṇaspati.


Sloka : 10.65.2

इ॒न्द्रा॒ग्नी वृ॑त्र॒हत्ये॑षु॒ सत्प॑ती मि॒थो हि॑न्वा॒ना त॒न्वा॒३॒॑ समो॑कसा ।

अ॒न्तरि॑क्षं॒ मह्या प॑प्रु॒रोज॑सा॒ सोमो॑ घृत॒श्रीर्म॑हि॒मान॑मी॒रय॑न् ॥ १०.०६५.०२

i̱ndrā̱gnī vṛ̍tra̱hatye̍ṣu̱ satpa̍tī mi̱tho hi̍nvā̱nā ta̱nvā̱3̱̍ samo̍kasā .

a̱ntari̍kṣa̱ṃ mahyā pa̍pru̱roja̍sā̱ somo̍ ghṛta̱śrīrma̍hi̱māna̍mī̱raya̍n .. 10.065.022 Indra and Agni, Hero-lords when Vṛtra fell, dwelling together, speeding emulously on,
And Soma blent with oil, putting his greatness forth, have with their power filled full the mighty firmament.


Sloka : 10.65.3

तेषां॒ हि म॒ह्ना म॑ह॒ताम॑न॒र्वणां॒ स्तोमा॒ँ इय॑र्म्यृत॒ज्ञा ऋ॑ता॒वृधा॑म् ।

ये अ॑प्स॒वम॑र्ण॒वं चि॒त्ररा॑धस॒स्ते नो॑ रासन्तां म॒हये॑ सुमि॒त्र्याः ॥ १०.०६५.०३

teṣā̱ṃ hi ma̱hnā ma̍ha̱tāma̍na̱rvaṇā̱ṃ stomā̱m̐ iya̍rmyṛta̱jñā ṛ̍tā̱vṛdhā̍m .

ye a̍psa̱vama̍rṇa̱vaṃ ci̱trarā̍dhasa̱ste no̍ rāsantāṃ ma̱haye̍ sumi̱tryāḥ .. 10.065.033 Skilled in the Law I lift the hymn of praise to these, Law-strengtheners, unassailed, and great in majesty.
These in their wondrous bounty send the watery sea:- may they as kindly Friends send gifts to make us great.


Sloka : 10.65.4

स्व॑र्णरम॒न्तरि॑क्षाणि रोच॒ना द्यावा॒भूमी॑ पृथि॒वीं स्क॑म्भु॒रोज॑सा ।

पृ॒क्षा इ॑व म॒हय॑न्तः सुरा॒तयो॑ दे॒वाः स्त॑वन्ते॒ मनु॑षाय सू॒रयः॑ ॥ १०.०६५.०४

sva̍rṇarama̱ntari̍kṣāṇi roca̱nā dyāvā̱bhūmī̍ pṛthi̱vīṃ ska̍mbhu̱roja̍sā .

pṛ̱kṣā i̍va ma̱haya̍ntaḥ surā̱tayo̍ de̱vāḥ sta̍vante̱ manu̍ṣāya sū̱raya̍ḥ .. 10.065.044 They with their might have stayed Heaven, Earth, and Prthivi, the Lord of Light, the firmament, -the lustrous spheres.
Even as fleet-foot steeds who make their masters glad, the princely Gods are praised, most bountiful to man.


Sloka : 10.65.5

मि॒त्राय॑ शिक्ष॒ वरु॑णाय दा॒शुषे॒ या स॒म्राजा॒ मन॑सा॒ न प्र॒युच्छ॑तः ।

ययो॒र्धाम॒ धर्म॑णा॒ रोच॑ते बृ॒हद्ययो॑रु॒भे रोद॑सी॒ नाध॑सी॒ वृतौ॑ ॥ १०.०६५.०५

mi̱trāya̍ śikṣa̱ varu̍ṇāya dā̱śuṣe̱ yā sa̱mrājā̱ mana̍sā̱ na pra̱yuccha̍taḥ .

yayo̱rdhāma̱ dharma̍ṇā̱ roca̍te bṛ̱hadyayo̍ru̱bhe roda̍sī̱ nādha̍sī̱ vṛtau̍ .. 10.065.055 Bring gifts to Mitra and to Varuṇa who, Lords of all, in spirit never fail the worshipper,
Whose statute shines on high through everlasting Law, whose places of sure refuge are the heavens and earth.


Sloka : 10.65.6

या गौर्व॑र्त॒निं प॒र्येति॑ निष्कृ॒तं पयो॒ दुहा॑ना व्रत॒नीर॑वा॒रतः॑ ।

सा प्र॑ब्रुवा॒णा वरु॑णाय दा॒शुषे॑ दे॒वेभ्यो॑ दाशद्ध॒विषा॑ वि॒वस्व॑ते ॥ १०.०६५.०६

yā gaurva̍rta̱niṃ pa̱ryeti̍ niṣkṛ̱taṃ payo̱ duhā̍nā vrata̱nīra̍vā̱rata̍ḥ .

sā pra̍bruvā̱ṇā varu̍ṇāya dā̱śuṣe̍ de̱vebhyo̍ dāśaddha̱viṣā̍ vi̱vasva̍te .. 10.065.066 The cow who yielding milk goes her appointed way hither to us as leader of holy rites,
Speaking aloud to Varuṇa and the worshipper, shall with oblation serve Vivasvān and the Gods.


Sloka : 10.65.7

दि॒वक्ष॑सो अग्निजि॒ह्वा ऋ॑ता॒वृध॑ ऋ॒तस्य॒ योनिं॑ विमृ॒शन्त॑ आसते ।

द्यां स्क॑भि॒त्व्य१॒॑प आ च॑क्रु॒रोज॑सा य॒ज्ञं ज॑नि॒त्वी त॒न्वी॒३॒॑ नि मा॑मृजुः ॥ १०.०६५.०७

di̱vakṣa̍so agniji̱hvā ṛ̍tā̱vṛdha̍ ṛ̱tasya̱ yoni̍ṃ vimṛ̱śanta̍ āsate .

dyāṃ ska̍bhi̱tvya1̱̍pa ā ca̍kru̱roja̍sā ya̱jñaṃ ja̍ni̱tvī ta̱nvī̱3̱̍ ni mā̍mṛjuḥ .. 10.065.077 The Gods whose tongue is Agni dwell in heaven, and sit, aiders of Law, reflecting, in the seat of Law.
They propped up heaven and then brought waters with their might, got sacrifice and in a body made it fair.


Sloka : 10.65.8

प॒रि॒क्षिता॑ पि॒तरा॑ पूर्व॒जाव॑री ऋ॒तस्य॒ योना॑ क्षयतः॒ समो॑कसा ।

द्यावा॑पृथि॒वी वरु॑णाय॒ सव्र॑ते घृ॒तव॒त्पयो॑ महि॒षाय॑ पिन्वतः ॥ १०.०६५.०८

pa̱ri̱kṣitā̍ pi̱tarā̍ pūrva̱jāva̍rī ṛ̱tasya̱ yonā̍ kṣayata̱ḥ samo̍kasā .

dyāvā̍pṛthi̱vī varu̍ṇāya̱ savra̍te ghṛ̱tava̱tpayo̍ mahi̱ṣāya̍ pinvataḥ .. 10.065.088 Born in the oldest time, the Parents dwelling round are sharers of one mansion in the home of Law.
Bound by their common vow Dyaus, Prthivi stream forth the moisture rich in oil to Varuṇa the Steer.


Sloka : 10.65.9

प॒र्जन्या॒वाता॑ वृष॒भा पु॑री॒षिणे॑न्द्रवा॒यू वरु॑णो मि॒त्रो अ॑र्य॒मा ।

दे॒वाँ आ॑दि॒त्याँ अदि॑तिं हवामहे॒ ये पार्थि॑वासो दि॒व्यासो॑ अ॒प्सु ये ॥ १०.०६५.०९

pa̱rjanyā̱vātā̍ vṛṣa̱bhā pu̍rī̱ṣiṇe̍ndravā̱yū varu̍ṇo mi̱tro a̍rya̱mā .

de̱vām̐ ā̍di̱tyām̐ adi̍tiṃ havāmahe̱ ye pārthi̍vāso di̱vyāso̍ a̱psu ye .. 10.065.099 Parjanya, Vāta, mighty, senders of the rain, Indra and Vāyu, Varuṇa, Mitra, Aryaman:-
We call on Aditi, Ādityas, and the Gods, those who are on the earth, in waters, and in heaven.


Sloka : 10.65.10

त्वष्टा॑रं वा॒युमृ॑भवो॒ य ओह॑ते॒ दैव्या॒ होता॑रा उ॒षसं॑ स्व॒स्तये॑ ।

बृह॒स्पतिं॑ वृत्रखा॒दं सु॑मे॒धस॑मिन्द्रि॒यं सोमं॑ धन॒सा उ॑ ईमहे ॥ १०.०६५.१०

tvaṣṭā̍raṃ vā̱yumṛ̍bhavo̱ ya oha̍te̱ daivyā̱ hotā̍rā u̱ṣasa̍ṃ sva̱staye̍ .

bṛha̱spati̍ṃ vṛtrakhā̱daṃ su̍me̱dhasa̍mindri̱yaṃ soma̍ṃ dhana̱sā u̍ īmahe .. 10.065.1010 Tvaṣṭar and Vāyu, those who count as Ṛbhus, both celestial Hotar-priests, and Dawn for happiness,
Winners of wealth, we call, and wise Bṛhaspati, destroyer of our foes, and Soma Indra's Friend.


Sloka : 10.65.11

ब्रह्म॒ गामश्वं॑ ज॒नय॑न्त॒ ओष॑धी॒र्वन॒स्पती॑न्पृथि॒वीं पर्व॑ताँ अ॒पः ।

सूर्यं॑ दि॒वि रो॒हय॑न्तः सु॒दान॑व॒ आर्या॑ व्र॒ता वि॑सृ॒जन्तो॒ अधि॒ क्षमि॑ ॥ १०.०६५.११

brahma̱ gāmaśva̍ṃ ja̱naya̍nta̱ oṣa̍dhī̱rvana̱spatī̍npṛthi̱vīṃ parva̍tām̐ a̱paḥ .

sūrya̍ṃ di̱vi ro̱haya̍ntaḥ su̱dāna̍va̱ āryā̍ vra̱tā vi̍sṛ̱janto̱ adhi̱ kṣami̍ .. 10.065.1111 They generated prayer, the cow, the horse, the plants, the forest trees, the earth, the waters, and the hills.
These very bounteous Gods made the Sun mount to heaven, and spread the righteous laws of Āryas o’er the land.


Sloka : 10.65.12

भु॒ज्युमंह॑सः पिपृथो॒ निर॑श्विना॒ श्यावं॑ पु॒त्रं व॑ध्रिम॒त्या अ॑जिन्वतम् ।

क॒म॒द्युवं॑ विम॒दायो॑हथुर्यु॒वं वि॑ष्णा॒प्वं१॒॑ विश्व॑का॒याव॑ सृजथः ॥ १०.०६५.१२

bhu̱jyumaṃha̍saḥ pipṛtho̱ nira̍śvinā̱ śyāva̍ṃ pu̱traṃ va̍dhrima̱tyā a̍jinvatam .

ka̱ma̱dyuva̍ṃ vima̱dāyo̍hathuryu̱vaṃ vi̍ṣṇā̱pvaṃ1̱̍ viśva̍kā̱yāva̍ sṛjathaḥ .. 10.065.1212 O Aśvins, ye delivered Bhujyu from distress, ye animated Śyāva, Vadhrmati's son.
To Vimada ye brought his consort Kamadyu, and gave his lost Viṣṇāpū back to Viśvaka.


Sloka : 10.65.13

पावी॑रवी तन्य॒तुरेक॑पाद॒जो दि॒वो ध॒र्ता सिन्धु॒रापः॑ समु॒द्रियः॑ ।

विश्वे॑ दे॒वासः॑ श‍ृणव॒न्वचां॑सि मे॒ सर॑स्वती स॒ह धी॒भिः पुरं॑ध्या ॥ १०.०६५.१३

pāvī̍ravī tanya̱tureka̍pāda̱jo di̱vo dha̱rtā sindhu̱rāpa̍ḥ samu̱driya̍ḥ .

viśve̍ de̱vāsa̍ḥ śṛṇava̱nvacā̍ṃsi me̱ sara̍svatī sa̱ha dhī̱bhiḥ pura̍ṃdhyā .. 10.065.1313 Thunder, the lightning's daughter, Aja-Ekapād, heaven's bearer, Sindhu, and the waters of the sea:-
Hear all the Gods my words, Sarasvatī give ear together with Purandhi and with Holy Thoughts.


Sloka : 10.65.14

विश्वे॑ दे॒वाः स॒ह धी॒भिः पुरं॑ध्या॒ मनो॒र्यज॑त्रा अ॒मृता॑ ऋत॒ज्ञाः ।

रा॒ति॒षाचो॑ अभि॒षाचः॑ स्व॒र्विदः॒ स्व१॒॑र्गिरो॒ ब्रह्म॑ सू॒क्तं जु॑षेरत ॥ १०.०६५.१४

viśve̍ de̱vāḥ sa̱ha dhī̱bhiḥ pura̍ṃdhyā̱ mano̱ryaja̍trā a̱mṛtā̍ ṛta̱jñāḥ .

rā̱ti̱ṣāco̍ abhi̱ṣāca̍ḥ sva̱rvida̱ḥ sva1̱̍rgiro̱ brahma̍ sū̱ktaṃ ju̍ṣerata .. 10.065.1414 With Holy Thoughts and with Purandhi may all Gods, knowing the Law immortal, Manu's Holy Ones,
Boon-givers, favourers, finders of light, and Heaven, with gracious love accept my songs, my prayer, my hymn.


Sloka : 10.65.15

दे॒वान्वसि॑ष्ठो अ॒मृता॑न्ववन्दे॒ ये विश्वा॒ भुव॑ना॒भि प्र॑त॒स्थुः ।

ते नो॑ रासन्तामुरुगा॒यम॒द्य यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥ १०.०६५.१५

de̱vānvasi̍ṣṭho a̱mṛtā̍nvavande̱ ye viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pra̍ta̱sthuḥ .

te no̍ rāsantāmurugā̱yama̱dya yū̱yaṃ pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ .. 10.065.1515 Immortal Gods have I, Vasiṣṭha, lauded, Gods set on high above all other beings.
May they this day grant us wide space and freedom:- ye Gods, preserve us evermore with blessings.


Sloka : 10.66.1

दे॒वान्हु॑वे बृ॒हच्छ्र॑वसः स्व॒स्तये॑ ज्योति॒ष्कृतो॑ अध्व॒रस्य॒ प्रचे॑तसः ।

ये वा॑वृ॒धुः प्र॑त॒रं वि॒श्ववे॑दस॒ इन्द्र॑ज्येष्ठासो अ॒मृता॑ ऋता॒वृधः॑ ॥ १०.०६६.०१

de̱vānhu̍ve bṛ̱hacchra̍vasaḥ sva̱staye̍ jyoti̱ṣkṛto̍ adhva̱rasya̱ prace̍tasaḥ .

ye vā̍vṛ̱dhuḥ pra̍ta̱raṃ vi̱śvave̍dasa̱ indra̍jyeṣṭhāso a̱mṛtā̍ ṛtā̱vṛdha̍ḥ .. 10.066.011. I CALL the Gods of lofty glory for our weal, the makers of the light, well-skilled in sacrifice;
Those who have waxen mightily, Masters of all wealth, Immortal, strengthening Law, the Gods whom Indra leads.


Sloka : 10.66.2

इन्द्र॑प्रसूता॒ वरु॑णप्रशिष्टा॒ ये सूर्य॑स्य॒ ज्योति॑षो भा॒गमा॑न॒शुः ।

म॒रुद्ग॑णे वृ॒जने॒ मन्म॑ धीमहि॒ माघो॑ने य॒ज्ञं ज॑नयन्त सू॒रयः॑ ॥ १०.०६६.०२

indra̍prasūtā̱ varu̍ṇapraśiṣṭā̱ ye sūrya̍sya̱ jyoti̍ṣo bhā̱gamā̍na̱śuḥ .

ma̱rudga̍ṇe vṛ̱jane̱ manma̍ dhīmahi̱ māgho̍ne ya̱jñaṃ ja̍nayanta sū̱raya̍ḥ .. 10.066.022 For the strong band of Maruts will we frame a hymn:- the chiefs shall bring forth sacrifice for Indra's troop,
Who, sent by Indra and advised by Varuṇa, have gotten for themselves a share of Sūrya's light


Sloka : 10.66.3

इन्द्रो॒ वसु॑भिः॒ परि॑ पातु नो॒ गय॑मादि॒त्यैर्नो॒ अदि॑तिः॒ शर्म॑ यच्छतु ।

रु॒द्रो रु॒द्रेभि॑र्दे॒वो मृ॑ळयाति न॒स्त्वष्टा॑ नो॒ ग्नाभिः॑ सुवि॒ताय॑ जिन्वतु ॥ १०.०६६.०३

indro̱ vasu̍bhi̱ḥ pari̍ pātu no̱ gaya̍mādi̱tyairno̱ adi̍ti̱ḥ śarma̍ yacchatu .

ru̱dro ru̱drebhi̍rde̱vo mṛ̍l̤ayāti na̱stvaṣṭā̍ no̱ gnābhi̍ḥ suvi̱tāya̍ jinvatu .. 10.066.033 May Indra with the Vasus keep our dwelling safe, and Aditi with Ādityas lend us sure defence.
May the God Rudra with the Rudras favour us, and Tvaṣṭar with the Dames further us to success.


Sloka : 10.66.4

अदि॑ति॒र्द्यावा॑पृथि॒वी ऋ॒तं म॒हदिन्द्रा॒विष्णू॑ म॒रुतः॒ स्व॑र्बृ॒हत् ।

दे॒वाँ आ॑दि॒त्याँ अव॑से हवामहे॒ वसू॑न्रु॒द्रान्स॑वि॒तारं॑ सु॒दंस॑सम् ॥ १०.०६६.०४

adi̍ti̱rdyāvā̍pṛthi̱vī ṛ̱taṃ ma̱hadindrā̱viṣṇū̍ ma̱ruta̱ḥ sva̍rbṛ̱hat .

de̱vām̐ ā̍di̱tyām̐ ava̍se havāmahe̱ vasū̍nru̱drānsa̍vi̱tāra̍ṃ su̱daṃsa̍sam .. 10.066.044 Aditi, Heaven and Earth, the great eternal Law, Indra, Viṣṇu, the Maruts, and the lofty Sky.
We call upon Ādityas, on the Gods, for help, on Vasus, Rudras, Savitar of wondrous deeds.


Sloka : 10.66.5

सर॑स्वान्धी॒भिर्वरु॑णो धृ॒तव्र॑तः पू॒षा विष्णु॑र्महि॒मा वा॒युर॒श्विना॑ ।

ब्र॒ह्म॒कृतो॑ अ॒मृता॑ वि॒श्ववे॑दसः॒ शर्म॑ नो यंसन्त्रि॒वरू॑थ॒मंह॑सः ॥ १०.०६६.०५

sara̍svāndhī̱bhirvaru̍ṇo dhṛ̱tavra̍taḥ pū̱ṣā viṣṇu̍rmahi̱mā vā̱yura̱śvinā̍ .

bra̱hma̱kṛto̍ a̱mṛtā̍ vi̱śvave̍dasa̱ḥ śarma̍ no yaṃsantri̱varū̍tha̱maṃha̍saḥ .. 10.066.055 With Holy Thoughts Sarasvān, firm-lawed Varuṇa, great Vāyu, Pūṣan, Viṣṇu, and the Aśvins Twain,
Lords of all wealth, Immortal, furtherers of prayer, grant us a triply-guarding refuge from distress.


Sloka : 10.66.6

वृषा॑ य॒ज्ञो वृष॑णः सन्तु य॒ज्ञिया॒ वृष॑णो दे॒वा वृष॑णो हवि॒ष्कृतः॑ ।

वृष॑णा॒ द्यावा॑पृथि॒वी ऋ॒ताव॑री॒ वृषा॑ प॒र्जन्यो॒ वृष॑णो वृष॒स्तुभः॑ ॥ १०.०६६.०६

vṛṣā̍ ya̱jño vṛṣa̍ṇaḥ santu ya̱jñiyā̱ vṛṣa̍ṇo de̱vā vṛṣa̍ṇo havi̱ṣkṛta̍ḥ .

vṛṣa̍ṇā̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ṛ̱tāva̍rī̱ vṛṣā̍ pa̱rjanyo̱ vṛṣa̍ṇo vṛṣa̱stubha̍ḥ .. 10.066.066 Strong be the sacrifice, strong be the Holy Ones, strong the preparers of oblation, strong the Gods.
Mighty be Heaven and Earth, true to eternal Law, strong be Parjanya, strong be they who laud the Strong.


Sloka : 10.66.7

अ॒ग्नीषोमा॒ वृष॑णा॒ वाज॑सातये पुरुप्रश॒स्ता वृष॑णा॒ उप॑ ब्रुवे ।

यावी॑जि॒रे वृष॑णो देवय॒ज्यया॒ ता नः॒ शर्म॑ त्रि॒वरू॑थं॒ वि यं॑सतः ॥ १०.०६६.०७

a̱gnīṣomā̱ vṛṣa̍ṇā̱ vāja̍sātaye purupraśa̱stā vṛṣa̍ṇā̱ upa̍ bruve .

yāvī̍ji̱re vṛṣa̍ṇo devaya̱jyayā̱ tā na̱ḥ śarma̍ tri̱varū̍tha̱ṃ vi ya̍ṃsataḥ .. 10.066.077 To win us strength I glorify the Mighty Twain, Agni and Soma, Mighty Ones whom many laud.
May these vouchsafe us shelter with a triple guard, these whom the strong have served in worship of the Gods.


Sloka : 10.66.8

धृ॒तव्र॑ताः क्ष॒त्रिया॑ यज्ञनि॒ष्कृतो॑ बृहद्दि॒वा अ॑ध्व॒राणा॑मभि॒श्रियः॑ ।

अ॒ग्निहो॑तार ऋत॒सापो॑ अ॒द्रुहो॒ऽपो अ॑सृज॒न्ननु॑ वृत्र॒तूर्ये॑ ॥ १०.०६६.०८

dhṛ̱tavra̍tāḥ kṣa̱triyā̍ yajñani̱ṣkṛto̍ bṛhaddi̱vā a̍dhva̱rāṇā̍mabhi̱śriya̍ḥ .

a̱gniho̍tāra ṛta̱sāpo̍ a̱druho̱'po a̍sṛja̱nnanu̍ vṛtra̱tūrye̍ .. 10.066.088 Potent, with firm-fixt laws, arranging sacrifice, visiting solemn rites in splendour of the day,
Obeying Order, these whose priest is Agni, free from falsehood, poured the waters out when Vṛtra died.


Sloka : 10.66.9

द्यावा॑पृथि॒वी ज॑नयन्न॒भि व्र॒ताप॒ ओष॑धीर्व॒निना॑नि य॒ज्ञिया॑ ।

अ॒न्तरि॑क्षं॒ स्व१॒॑रा प॑प्रुरू॒तये॒ वशं॑ दे॒वास॑स्त॒न्वी॒३॒॑ नि मा॑मृजुः ॥ १०.०६६.०९

dyāvā̍pṛthi̱vī ja̍nayanna̱bhi vra̱tāpa̱ oṣa̍dhīrva̱ninā̍ni ya̱jñiyā̍ .

a̱ntari̍kṣa̱ṃ sva1̱̍rā pa̍prurū̱taye̱ vaśa̍ṃ de̱vāsa̍sta̱nvī̱3̱̍ ni mā̍mṛjuḥ .. 10.066.099 The Holy Ones engendered, for their several laws, the heavens and earth, the waters, and the plants and trees.
They filled the firmament with heavenly light for help:- the Gods embodied Wish and made it beautiful.


Sloka : 10.66.10

ध॒र्तारो॑ दि॒व ऋ॒भवः॑ सु॒हस्ता॑ वातापर्ज॒न्या म॑हि॒षस्य॑ तन्य॒तोः ।

आप॒ ओष॑धीः॒ प्र ति॑रन्तु नो॒ गिरो॒ भगो॑ रा॒तिर्वा॒जिनो॑ यन्तु मे॒ हव॑म् ॥ १०.०६६.१०

dha̱rtāro̍ di̱va ṛ̱bhava̍ḥ su̱hastā̍ vātāparja̱nyā ma̍hi̱ṣasya̍ tanya̱toḥ .

āpa̱ oṣa̍dhī̱ḥ pra ti̍rantu no̱ giro̱ bhago̍ rā̱tirvā̱jino̍ yantu me̱ hava̍m .. 10.066.1010 May they who bear up heaven, the Ṛbhus deft of hand, and Vāta and Parjanya of the thundering Bull,
The waters and the plants, promote the songs we sing:- come Bhaga, Rati, and the Vaijns to my call.


Sloka : 10.66.11

स॒मु॒द्रः सिन्धू॒ रजो॑ अ॒न्तरि॑क्षम॒ज एक॑पात्तनयि॒त्नुर॑र्ण॒वः ।

अहि॑र्बु॒ध्न्यः॑ श‍ृणव॒द्वचां॑सि मे॒ विश्वे॑ दे॒वास॑ उ॒त सू॒रयो॒ मम॑ ॥ १०.०६६.११

sa̱mu̱draḥ sindhū̱ rajo̍ a̱ntari̍kṣama̱ja eka̍pāttanayi̱tnura̍rṇa̱vaḥ .

ahi̍rbu̱dhnya̍ḥ śṛṇava̱dvacā̍ṃsi me̱ viśve̍ de̱vāsa̍ u̱ta sū̱rayo̱ mama̍ .. 10.066.1111 Sindhu, the sea, the region, and the firmament, the thunder, and the ocean, Aja-Ekapād,
The Dragon of the Deep, shall listen to my words, and all the Deities and Princes shall give ear.


Sloka : 10.66.12

स्याम॑ वो॒ मन॑वो दे॒ववी॑तये॒ प्राञ्चं॑ नो य॒ज्ञं प्र ण॑यत साधु॒या ।

आदि॑त्या॒ रुद्रा॒ वस॑वः॒ सुदा॑नव इ॒मा ब्रह्म॑ श॒स्यमा॑नानि जिन्वत ॥ १०.०६६.१२

syāma̍ vo̱ mana̍vo de̱vavī̍taye̱ prāñca̍ṃ no ya̱jñaṃ pra ṇa̍yata sādhu̱yā .

ādi̍tyā̱ rudrā̱ vasa̍va̱ḥ sudā̍nava i̱mā brahma̍ śa̱syamā̍nāni jinvata .. 10.066.1212 May we, be yours, we men, to entertain the Gods:- further our sacrifice and give it full success.
Ādityas, Rudras, Vasus, givers of good gifts, quicken the holy hymns which we are singing now


Sloka : 10.66.13

दैव्या॒ होता॑रा प्रथ॒मा पु॒रोहि॑त ऋ॒तस्य॒ पन्था॒मन्वे॑मि साधु॒या ।

क्षेत्र॑स्य॒ पतिं॒ प्रति॑वेशमीमहे॒ विश्वा॑न्दे॒वाँ अ॒मृता॒ँ अप्र॑युच्छतः ॥ १०.०६६.१३

daivyā̱ hotā̍rā pratha̱mā pu̱rohi̍ta ṛ̱tasya̱ panthā̱manve̍mi sādhu̱yā .

kṣetra̍sya̱ pati̱ṃ prati̍veśamīmahe̱ viśvā̍nde̱vām̐ a̱mṛtā̱m̐ apra̍yucchataḥ .. 10.066.1313 I follow with success upon the path of Law the two celestial Hotars, Priests of oldest time.
We pray to him who dwelleth near, Guard of the Field, to all Immortal Gods who never are remiss.


Sloka : 10.66.14

वसि॑ष्ठासः पितृ॒वद्वाच॑मक्रत दे॒वाँ ईळा॑ना ऋषि॒वत्स्व॒स्तये॑ ।

प्री॒ता इ॑व ज्ञा॒तयः॒ काम॒मेत्या॒स्मे दे॑वा॒सोऽव॑ धूनुता॒ वसु॑ ॥ १०.०६६.१४

vasi̍ṣṭhāsaḥ pitṛ̱vadvāca̍makrata de̱vām̐ īl̤ā̍nā ṛṣi̱vatsva̱staye̍ .

prī̱tā i̍va jñā̱taya̱ḥ kāma̱metyā̱sme de̍vā̱so'va̍ dhūnutā̱ vasu̍ .. 10.066.1414 Vasiṣṭha's sons have raised their voices, like their sire. Ṛṣi-like praying to the Gods for happiness.
Like friendly-minded kinsmen, come at our desire, O Gods, and shake down treasures on us from above.


Sloka : 10.66.15

दे॒वान्वसि॑ष्ठो अ॒मृता॑न्ववन्दे॒ ये विश्वा॒ भुव॑ना॒भि प्र॑त॒स्थुः ।

ते नो॑ रासन्तामुरुगा॒यम॒द्य यू॒यं पा॑त स्व॒स्तिभिः॒ सदा॑ नः ॥ १०.०६६.१५

de̱vānvasi̍ṣṭho a̱mṛtā̍nvavande̱ ye viśvā̱ bhuva̍nā̱bhi pra̍ta̱sthuḥ .

te no̍ rāsantāmurugā̱yama̱dya yū̱yaṃ pā̍ta sva̱stibhi̱ḥ sadā̍ naḥ .. 10.066.1515 Immortal Gods have I, Vasiṣṭha, lauded, Gods set on high above all other beings.
May they this day grant us wide space and freedom:- ye Gods, preserve us evermore with blessings.


Sloka : 10.67.1

इ॒मां धियं॑ स॒प्तशी॑र्ष्णीं पि॒ता न॑ ऋ॒तप्र॑जातां बृह॒तीम॑विन्दत् ।

तु॒रीयं॑ स्विज्जनयद्वि॒श्वज॑न्यो॒ऽयास्य॑ उ॒क्थमिन्द्रा॑य॒ शंस॑न् ॥ १०.०६७.०१

i̱māṃ dhiya̍ṃ sa̱ptaśī̍rṣṇīṃ pi̱tā na̍ ṛ̱tapra̍jātāṃ bṛha̱tīma̍vindat .

tu̱rīya̍ṃ svijjanayadvi̱śvaja̍nyo̱'yāsya̍ u̱kthamindrā̍ya̱ śaṃsa̍n .. 10.067.011. THIS holy hymn, sublime and sevenheaded, sprung from eternal Law, our sire discovered.
Ayasya, friend of all men, hath engendered the fourth hymn as he sang his laud to Indra.


Sloka : 10.67.2

ऋ॒तं शंस॑न्त ऋ॒जु दीध्या॑ना दि॒वस्पु॒त्रासो॒ असु॑रस्य वी॒राः ।

विप्रं॑ प॒दमङ्गि॑रसो॒ दधा॑ना य॒ज्ञस्य॒ धाम॑ प्रथ॒मं म॑नन्त ॥ १०.०६७.०२

ṛ̱taṃ śaṃsa̍nta ṛ̱ju dīdhyā̍nā di̱vaspu̱trāso̱ asu̍rasya vī̱rāḥ .

vipra̍ṃ pa̱damaṅgi̍raso̱ dadhā̍nā ya̱jñasya̱ dhāma̍ pratha̱maṃ ma̍nanta .. 10.067.022 Thinking aright, praising eternal Order, the sons of Dyaus the Asura, those heroes,
Aṅgirases, holding the rank of sages, first honoured sacrifice's holy statute.


Sloka : 10.67.3

हं॒सैरि॑व॒ सखि॑भि॒र्वाव॑दद्भिरश्म॒न्मया॑नि॒ नह॑ना॒ व्यस्य॑न् ।

बृह॒स्पति॑रभि॒कनि॑क्रद॒द्गा उ॒त प्रास्तौ॒दुच्च॑ वि॒द्वाँ अ॑गायत् ॥ १०.०६७.०३

ha̱ṃsairi̍va̱ sakhi̍bhi̱rvāva̍dadbhiraśma̱nmayā̍ni̱ naha̍nā̱ vyasya̍n .

bṛha̱spati̍rabhi̱kani̍krada̱dgā u̱ta prāstau̱ducca̍ vi̱dvām̐ a̍gāyat .. 10.067.033 Girt by his friends who cried with swanlike voices, bursting the stony barriers of the prison,
Bṛhaspati spake in thunder to the cattle, and uttered praise and song when he had found them.


Sloka : 10.67.4

अ॒वो द्वाभ्यां॑ प॒र एक॑या॒ गा गुहा॒ तिष्ठ॑न्ती॒रनृ॑तस्य॒ सेतौ॑ ।

बृह॒स्पति॒स्तम॑सि॒ ज्योति॑रि॒च्छन्नुदु॒स्रा आक॒र्वि हि ति॒स्र आवः॑ ॥ १०.०६७.०४

a̱vo dvābhyā̍ṃ pa̱ra eka̍yā̱ gā guhā̱ tiṣṭha̍ntī̱ranṛ̍tasya̱ setau̍ .

bṛha̱spati̱stama̍si̱ jyoti̍ri̱cchannudu̱srā āka̱rvi hi ti̱sra āva̍ḥ .. 10.067.044 Apart from one, away from two above him, he drave the kine that stood in bonds of falsehood.
Bṛhaspati, seeking light amid the darkness, drave forth the bright cows:- three he made apparent.


Sloka : 10.67.5

वि॒भिद्या॒ पुरं॑ श॒यथे॒मपा॑चीं॒ निस्त्रीणि॑ सा॒कमु॑द॒धेर॑कृन्तत् ।

बृह॒स्पति॑रु॒षसं॒ सूर्यं॒ गाम॒र्कं वि॑वेद स्त॒नय॑न्निव॒ द्यौः ॥ १०.०६७.०५

vi̱bhidyā̱ pura̍ṃ śa̱yathe̱mapā̍cī̱ṃ nistrīṇi̍ sā̱kamu̍da̱dhera̍kṛntat .

bṛha̱spati̍ru̱ṣasa̱ṃ sūrya̱ṃ gāma̱rkaṃ vi̍veda sta̱naya̍nniva̱ dyauḥ .. 10.067.055 When he had cleft the lairs and western castle, he cut off three from him who held the waters.
Bṛhaspati discovered, while he thundered like Dyaus, the dawn, the Sun, the cow, the lightning.


Sloka : 10.67.6

इन्द्रो॑ व॒लं र॑क्षि॒तारं॒ दुघा॑नां क॒रेणे॑व॒ वि च॑कर्ता॒ रवे॑ण ।

स्वेदा॑ञ्जिभिरा॒शिर॑मि॒च्छमा॒नोऽरो॑दयत्प॒णिमा गा अ॑मुष्णात् ॥ १०.०६७.०६

indro̍ va̱laṃ ra̍kṣi̱tāra̱ṃ dughā̍nāṃ ka̱reṇe̍va̱ vi ca̍kartā̱ rave̍ṇa .

svedā̍ñjibhirā̱śira̍mi̱cchamā̱no'ro̍dayatpa̱ṇimā gā a̍muṣṇāt .. 10.067.066 As with a hand, so with his roaring Indra cleft Vala through, the guardian of the cattle.
Seeking the milk-draught with sweatshining comrades he stole the Paṇi's kine and left him weeping.


Sloka : 10.67.7

स ईं॑ स॒त्येभिः॒ सखि॑भिः शु॒चद्भि॒र्गोधा॑यसं॒ वि ध॑न॒सैर॑दर्दः ।

ब्रह्म॑ण॒स्पति॒र्वृष॑भिर्व॒राहै॑र्घ॒र्मस्वे॑देभि॒र्द्रवि॑णं॒ व्या॑नट् ॥ १०.०६७.०७

sa ī̍ṃ sa̱tyebhi̱ḥ sakhi̍bhiḥ śu̱cadbhi̱rgodhā̍yasa̱ṃ vi dha̍na̱saira̍dardaḥ .

brahma̍ṇa̱spati̱rvṛṣa̍bhirva̱rāhai̍rgha̱rmasve̍debhi̱rdravi̍ṇa̱ṃ vyā̍naṭ .. 10.067.077 He with bright faithful Friends, winners of booty, hath rent the milker of the cows asunder.
Bṛhaspati with wild boars strong and mighty, sweating with heat, hath gained a rich possession.


Sloka : 10.67.8

ते स॒त्येन॒ मन॑सा॒ गोप॑तिं॒ गा इ॑या॒नास॑ इषणयन्त धी॒भिः ।

बृह॒स्पति॑र्मि॒थोअ॑वद्यपेभि॒रुदु॒स्रिया॑ असृजत स्व॒युग्भिः॑ ॥ १०.०६७.०८

te sa̱tyena̱ mana̍sā̱ gopa̍ti̱ṃ gā i̍yā̱nāsa̍ iṣaṇayanta dhī̱bhiḥ .

bṛha̱spati̍rmi̱thoa̍vadyapebhi̱rudu̱sriyā̍ asṛjata sva̱yugbhi̍ḥ .. 10.067.088 They, longing for the kine, with faithful spirit incited with their hymns the Lord of cattle.
Bṛhaspati freed the radiant cows with comrades self-yoked, averting shame from one another.


Sloka : 10.67.9

तं व॒र्धय॑न्तो म॒तिभिः॑ शि॒वाभिः॑ सिं॒हमि॑व॒ नान॑दतं स॒धस्थे॑ ।

बृह॒स्पतिं॒ वृष॑णं॒ शूर॑सातौ॒ भरे॑भरे॒ अनु॑ मदेम जि॒ष्णुम् ॥ १०.०६७.०९

taṃ va̱rdhaya̍nto ma̱tibhi̍ḥ śi̱vābhi̍ḥ si̱ṃhami̍va̱ nāna̍dataṃ sa̱dhasthe̍ .

bṛha̱spati̱ṃ vṛṣa̍ṇa̱ṃ śūra̍sātau̱ bhare̍bhare̱ anu̍ madema ji̱ṣṇum .. 10.067.099 In our assembly with auspicious praises exalting him who roareth like a lion,
Maywe, in every fight where heroes conquer, rejoice in strong Bṛhaspati the Victor.


Sloka : 10.67.10

य॒दा वाज॒मस॑नद्वि॒श्वरू॑प॒मा द्यामरु॑क्ष॒दुत्त॑राणि॒ सद्म॑ ।

बृह॒स्पतिं॒ वृष॑णं व॒र्धय॑न्तो॒ नाना॒ सन्तो॒ बिभ्र॑तो॒ ज्योति॑रा॒सा ॥ १०.०६७.१०

ya̱dā vāja̱masa̍nadvi̱śvarū̍pa̱mā dyāmaru̍kṣa̱dutta̍rāṇi̱ sadma̍ .

bṛha̱spati̱ṃ vṛṣa̍ṇaṃ va̱rdhaya̍nto̱ nānā̱ santo̱ bibhra̍to̱ jyoti̍rā̱sā .. 10.067.1010 When he had won him every sort of booty and gone to heaven and its most lofty mansions,
Men praised Bṛhaspati the Mighty, bringing the light within their mouths from sundry places.


Sloka : 10.67.11

स॒त्यामा॒शिषं॑ कृणुता वयो॒धै की॒रिं चि॒द्ध्यव॑थ॒ स्वेभि॒रेवैः॑ ।

प॒श्चा मृधो॒ अप॑ भवन्तु॒ विश्वा॒स्तद्रो॑दसी श‍ृणुतं विश्वमि॒न्वे ॥ १०.०६७.११

sa̱tyāmā̱śiṣa̍ṃ kṛṇutā vayo̱dhai kī̱riṃ ci̱ddhyava̍tha̱ svebhi̱revai̍ḥ .

pa̱ścā mṛdho̱ apa̍ bhavantu̱ viśvā̱stadro̍dasī śṛṇutaṃ viśvami̱nve .. 10.067.1111 Fulfil the prayer that begs for vital vigour:- aid in your wonted manner even the humble.
Let all our foes be turned and driven backward. Hear this, O Heaven and Earth, ye All-producers.


Sloka : 10.67.12

इन्द्रो॑ म॒ह्ना म॑ह॒तो अ॑र्ण॒वस्य॒ वि मू॒र्धान॑मभिनदर्बु॒दस्य॑ ।

अह॒न्नहि॒मरि॑णात्स॒प्त सिन्धू॑न्दे॒वैर्द्या॑वापृथिवी॒ प्राव॑तं नः ॥ १०.०६७.१२

indro̍ ma̱hnā ma̍ha̱to a̍rṇa̱vasya̱ vi mū̱rdhāna̍mabhinadarbu̱dasya̍ .

aha̱nnahi̱mari̍ṇātsa̱pta sindhū̍nde̱vairdyā̍vāpṛthivī̱ prāva̍taṃ naḥ .. 10.067.1212 Indra with mighty strength cleft asunder the head of Arbuda the watery monster,
Slain Ahi, and set free the Seven Rivers. O Heaven and Earth, with all the Gods protect us.


Sloka : 10.68.1

उ॒द॒प्रुतो॒ न वयो॒ रक्ष॑माणा॒ वाव॑दतो अ॒भ्रिय॑स्येव॒ घोषाः॑ ।

गि॒रि॒भ्रजो॒ नोर्मयो॒ मद॑न्तो॒ बृह॒स्पति॑म॒भ्य१॒॑र्का अ॑नावन् ॥ १०.०६८.०१

u̱da̱pruto̱ na vayo̱ rakṣa̍māṇā̱ vāva̍dato a̱bhriya̍syeva̱ ghoṣā̍ḥ .

gi̱ri̱bhrajo̱ normayo̱ mada̍nto̱ bṛha̱spati̍ma̱bhya1̱̍rkā a̍nāvan .. 10.068.011. LIKE birds who keep their watch, plashing in water, like the loud voices of the thundering rain-cloud,
Like merry streamlets bursting from the mountain, thus to Bṛhaspati our hymns have sounded.


Sloka : 10.68.2

सं गोभि॑राङ्गिर॒सो नक्ष॑माणो॒ भग॑ इ॒वेद॑र्य॒मणं॑ निनाय ।

जने॑ मि॒त्रो न दम्प॑ती अनक्ति॒ बृह॑स्पते वा॒जया॒शूँरि॑वा॒जौ ॥ १०.०६८.०२

saṃ gobhi̍rāṅgira̱so nakṣa̍māṇo̱ bhaga̍ i̱veda̍rya̱maṇa̍ṃ nināya .

jane̍ mi̱tro na dampa̍tī anakti̱ bṛha̍spate vā̱jayā̱śūm̐ri̍vā̱jau .. 10.068.022 The Son of Aṅgirases, meeting the cattle, as Bhaga, brought in Aryaman among us.
As Friend of men he decks the wife and husband:- as for the race, Bṛhaspati, nerve our coursers.


Sloka : 10.68.3

सा॒ध्व॒र्या अ॑ति॒थिनी॑रिषि॒राः स्पा॒र्हाः सु॒वर्णा॑ अनव॒द्यरू॑पाः ।

बृह॒स्पतिः॒ पर्व॑तेभ्यो वि॒तूर्या॒ निर्गा ऊ॑पे॒ यव॑मिव स्थि॒विभ्यः॑ ॥ १०.०६८.०३

sā̱dhva̱ryā a̍ti̱thinī̍riṣi̱rāḥ spā̱rhāḥ su̱varṇā̍ anava̱dyarū̍pāḥ .

bṛha̱spati̱ḥ parva̍tebhyo vi̱tūryā̱ nirgā ū̍pe̱ yava̍miva sthi̱vibhya̍ḥ .. 10.068.033 Bṛhaspati, having won them from the mountains, strewed down, like barley out of winnowing- baskets,
The vigorous, wandering cows who aid the pious, desired of all, of blameless form, well-coloured.


Sloka : 10.68.4

आ॒प्रु॒षा॒यन्मधु॑न ऋ॒तस्य॒ योनि॑मवक्षि॒पन्न॒र्क उ॒ल्कामि॑व॒ द्योः ।

बृह॒स्पति॑रु॒द्धर॒न्नश्म॑नो॒ गा भूम्या॑ उ॒द्नेव॒ वि त्वचं॑ बिभेद ॥ १०.०६८.०४

ā̱pru̱ṣā̱yanmadhu̍na ṛ̱tasya̱ yoni̍mavakṣi̱panna̱rka u̱lkāmi̍va̱ dyoḥ .

bṛha̱spati̍ru̱ddhara̱nnaśma̍no̱ gā bhūmyā̍ u̱dneva̱ vi tvaca̍ṃ bibheda .. 10.068.044 As the Sun dews with meath the seat of Order, and casts a flaming meteor down from heaven.
So from the rock Bṛhaspati forced the cattle, and cleft the earth's skin as it were with water.


Sloka : 10.68.5

अप॒ ज्योति॑षा॒ तमो॑ अ॒न्तरि॑क्षादु॒द्नः शीपा॑लमिव॒ वात॑ आजत् ।

बृह॒स्पति॑रनु॒मृश्या॑ व॒लस्या॒भ्रमि॑व॒ वात॒ आ च॑क्र॒ आ गाः ॥ १०.०६८.०५

apa̱ jyoti̍ṣā̱ tamo̍ a̱ntari̍kṣādu̱dnaḥ śīpā̍lamiva̱ vāta̍ ājat .

bṛha̱spati̍ranu̱mṛśyā̍ va̱lasyā̱bhrami̍va̱ vāta̱ ā ca̍kra̱ ā gāḥ .. 10.068.055 Forth from mid air with light he dravc the darkness, as the gale blows a lily from the fiver.
Like the wind grasping at the cloud of Vala, Bṛhaspati gathered to himself the cattle,


Sloka : 10.68.6

य॒दा व॒लस्य॒ पीय॑तो॒ जसुं॒ भेद्बृह॒स्पति॑रग्नि॒तपो॑भिर॒र्कैः ।

द॒द्भिर्न जि॒ह्वा परि॑विष्ट॒माद॑दा॒विर्नि॒धीँर॑कृणोदु॒स्रिया॑णाम् ॥ १०.०६८.०६

ya̱dā va̱lasya̱ pīya̍to̱ jasu̱ṃ bhedbṛha̱spati̍ragni̱tapo̍bhira̱rkaiḥ .

da̱dbhirna ji̱hvā pari̍viṣṭa̱māda̍dā̱virni̱dhīm̐ra̍kṛṇodu̱sriyā̍ṇām .. 10.068.066 Bṛhaspati, when he with fiery lightnings cleft through the weapon of reviling Vala,
Consumedḥim as tongues cat what teeth have compassed:- he threw the prisons of the red cows open.


Sloka : 10.68.7

बृह॒स्पति॒रम॑त॒ हि त्यदा॑सां॒ नाम॑ स्व॒रीणां॒ सद॑ने॒ गुहा॒ यत् ।

आ॒ण्डेव॑ भि॒त्त्वा श॑कु॒नस्य॒ गर्भ॒मुदु॒स्रियाः॒ पर्व॑तस्य॒ त्मना॑जत् ॥ १०.०६८.०७

bṛha̱spati̱rama̍ta̱ hi tyadā̍sā̱ṃ nāma̍ sva̱rīṇā̱ṃ sada̍ne̱ guhā̱ yat .

ā̱ṇḍeva̍ bhi̱ttvā śa̍ku̱nasya̱ garbha̱mudu̱sriyā̱ḥ parva̍tasya̱ tmanā̍jat .. 10.068.077 That secret name borne by the lowing cattle within the cave Bṛhaspati discovered,
And drave, himself, the bright kine from the mountain, like a bird's young after the egg's disclosure.


Sloka : 10.68.8

अश्नापि॑नद्धं॒ मधु॒ पर्य॑पश्य॒न्मत्स्यं॒ न दी॒न उ॒दनि॑ क्षि॒यन्त॑म् ।

निष्टज्ज॑भार चम॒सं न वृ॒क्षाद्बृह॒स्पति॑र्विर॒वेणा॑ वि॒कृत्य॑ ॥ १०.०६८.०८

aśnāpi̍naddha̱ṃ madhu̱ parya̍paśya̱nmatsya̱ṃ na dī̱na u̱dani̍ kṣi̱yanta̍m .

niṣṭajja̍bhāra cama̱saṃ na vṛ̱kṣādbṛha̱spati̍rvira̱veṇā̍ vi̱kṛtya̍ .. 10.068.088 He looked around on rock-imprisoned sweetness as one who eyes a fish in scanty water.
Bṛhaspati, cleaving through with varied clamour, brought it forth like a bowl from out the timber.


Sloka : 10.68.9

सोषाम॑विन्द॒त्स स्व१॒ः॑ सो अ॒ग्निं सो अ॒र्केण॒ वि ब॑बाधे॒ तमां॑सि ।

बृह॒स्पति॒र्गोव॑पुषो व॒लस्य॒ निर्म॒ज्जानं॒ न पर्व॑णो जभार ॥ १०.०६८.०९

soṣāma̍vinda̱tsa sva1̱̍ḥ so a̱gniṃ so a̱rkeṇa̱ vi ba̍bādhe̱ tamā̍ṃsi .

bṛha̱spati̱rgova̍puṣo va̱lasya̱ nirma̱jjāna̱ṃ na parva̍ṇo jabhāra .. 10.068.099 He found the light of heaven, and fire, and Morning:- with lucid rays he forced apart the darkness.
As from a joint, Bṛhaspati took the marrow of Vala as he gloried in his cattle.


Sloka : 10.68.10

हि॒मेव॑ प॒र्णा मु॑षि॒ता वना॑नि॒ बृह॒स्पति॑नाकृपयद्व॒लो गाः ।

अ॒ना॒नु॒कृ॒त्यम॑पु॒नश्च॑कार॒ यात्सूर्या॒मासा॑ मि॒थ उ॒च्चरा॑तः ॥ १०.०६८.१०

hi̱meva̍ pa̱rṇā mu̍ṣi̱tā vanā̍ni̱ bṛha̱spati̍nākṛpayadva̱lo gāḥ .

a̱nā̱nu̱kṛ̱tyama̍pu̱naśca̍kāra̱ yātsūryā̱māsā̍ mi̱tha u̱ccarā̍taḥ .. 10.068.1010 As trees for foliage robbed by winter, Vala mourned for the cows Bṛhaspati had taken.
He did a deed ne’er done, ne’er to be equalled, whereby the Sun and Moon ascend alternate.


Sloka : 10.68.11

अ॒भि श्या॒वं न कृश॑नेभि॒रश्वं॒ नक्ष॑त्रेभिः पि॒तरो॒ द्याम॑पिंशन् ।

रात्र्यां॒ तमो॒ अद॑धु॒र्ज्योति॒रह॒न्बृह॒स्पति॑र्भि॒नदद्रिं॑ वि॒दद्गाः ॥ १०.०६८.११

a̱bhi śyā̱vaṃ na kṛśa̍nebhi̱raśva̱ṃ nakṣa̍trebhiḥ pi̱taro̱ dyāma̍piṃśan .

rātryā̱ṃ tamo̱ ada̍dhu̱rjyoti̱raha̱nbṛha̱spati̍rbhi̱nadadri̍ṃ vi̱dadgāḥ .. 10.068.1111 Like a dark steed adorned with pearl, the Fathers have decorated heaven With constellations.
They set the light in day, in night the darkness. Bṛhaspati cleft the rock and found the cattle.


Sloka : 10.68.12

इ॒दम॑कर्म॒ नमो॑ अभ्रि॒याय॒ यः पू॒र्वीरन्वा॒नोन॑वीति ।

बृह॒स्पतिः॒ स हि गोभिः॒ सो अश्वैः॒ स वी॒रेभिः॒ स नृभि॑र्नो॒ वयो॑ धात् ॥ १०.०६८.१२

i̱dama̍karma̱ namo̍ abhri̱yāya̱ yaḥ pū̱rvīranvā̱nona̍vīti .

bṛha̱spati̱ḥ sa hi gobhi̱ḥ so aśvai̱ḥ sa vī̱rebhi̱ḥ sa nṛbhi̍rno̱ vayo̍ dhāt .. 10.068.1212 This homage have we.offered to the Cloud God who thunders out to many in succession.
May this Bṛhaspati vouchsafe us fulness of life with kine and horses, men, and heroes.


Sloka : 10.69.1

भ॒द्रा अ॒ग्नेर्व॑ध्र्य॒श्वस्य॑ सं॒दृशो॑ वा॒मी प्रणी॑तिः सु॒रणा॒ उपे॑तयः ।

यदीं॑ सुमि॒त्रा विशो॒ अग्र॑ इ॒न्धते॑ घृ॒तेनाहु॑तो जरते॒ दवि॑द्युतत् ॥ १०.०६९.०१

bha̱drā a̱gnerva̍dhrya̱śvasya̍ sa̱ṃdṛśo̍ vā̱mī praṇī̍tiḥ su̱raṇā̱ upe̍tayaḥ .

yadī̍ṃ sumi̱trā viśo̱ agra̍ i̱ndhate̍ ghṛ̱tenāhu̍to jarate̱ davi̍dyutat .. 10.069.011. Auspicious is the aspect of Vadhryasva's fire good is its guidance, pleasant are its visitings.
When first the people Of Sumitra kindle it, with butter poured thercon it crackles and shines bright.


Sloka : 10.69.2

घृ॒तम॒ग्नेर्व॑ध्र्य॒श्वस्य॒ वर्ध॑नं घृ॒तमन्नं॑ घृ॒तम्व॑स्य॒ मेद॑नम् ।

घृ॒तेनाहु॑त उर्वि॒या वि प॑प्रथे॒ सूर्य॑ इव रोचते स॒र्पिरा॑सुतिः ॥ १०.०६९.०२

ghṛ̱tama̱gnerva̍dhrya̱śvasya̱ vardha̍naṃ ghṛ̱tamanna̍ṃ ghṛ̱tamva̍sya̱ meda̍nam .

ghṛ̱tenāhu̍ta urvi̱yā vi pa̍prathe̱ sūrya̍ iva rocate sa̱rpirā̍sutiḥ .. 10.069.022 Butter is that which makes Vadhryaiva's fire growstrong:- the butter is its food, the butter makes it fat.
It spreads abroad when butter hath been offered it, and balmed with streams of butter shines forth like the Sun.


Sloka : 10.69.3

यत्ते॒ मनु॒र्यदनी॑कं सुमि॒त्रः स॑मी॒धे अ॑ग्ने॒ तदि॒दं नवी॑यः ।

स रे॒वच्छो॑च॒ स गिरो॑ जुषस्व॒ स वाजं॑ दर्षि॒ स इ॒ह श्रवो॑ धाः ॥ १०.०६९.०३

yatte̱ manu̱ryadanī̍kaṃ sumi̱traḥ sa̍mī̱dhe a̍gne̱ tadi̱daṃ navī̍yaḥ .

sa re̱vaccho̍ca̱ sa giro̍ juṣasva̱ sa vāja̍ṃ darṣi̱ sa i̱ha śravo̍ dhāḥ .. 10.069.033 Still newest is this face of thine, O Agni, which Manu and Sumitra have enkindled.
So richly shine, accept our songs with favour, so give us strengthening food, so send us glory.


Sloka : 10.69.4

यं त्वा॒ पूर्व॑मीळि॒तो व॑ध्र्य॒श्वः स॑मी॒धे अ॑ग्ने॒ स इ॒दं जु॑षस्व ।

स नः॑ स्ति॒पा उ॒त भ॑वा तनू॒पा दा॒त्रं र॑क्षस्व॒ यदि॒दं ते॑ अ॒स्मे ॥ १०.०६९.०४

yaṃ tvā̱ pūrva̍mīl̤i̱to va̍dhrya̱śvaḥ sa̍mī̱dhe a̍gne̱ sa i̱daṃ ju̍ṣasva .

sa na̍ḥ sti̱pā u̱ta bha̍vā tanū̱pā dā̱traṃ ra̍kṣasva̱ yadi̱daṃ te̍ a̱sme .. 10.069.044 Accept this offering, Agni, whom aforetime Vadhryasva, hath entreated and enkindled.
Guard well our homes and ople, guard our bodies, protect thy girt to us which thou hast granted.


Sloka : 10.69.5

भवा॑ द्यु॒म्नी वा॑ध्र्यश्वो॒त गो॒पा मा त्वा॑ तारीद॒भिमा॑ति॒र्जना॑नाम् ।

शूर॑ इव धृ॒ष्णुश्च्यव॑नः सुमि॒त्रः प्र नु वो॑चं॒ वाध्र्य॑श्वस्य॒ नाम॑ ॥ १०.०६९.०५

bhavā̍ dyu̱mnī vā̍dhryaśvo̱ta go̱pā mā tvā̍ tārīda̱bhimā̍ti̱rjanā̍nām .

śūra̍ iva dhṛ̱ṣṇuścyava̍naḥ sumi̱traḥ pra nu vo̍ca̱ṃ vādhrya̍śvasya̱ nāma̍ .. 10.069.055 Be splendid, guard us Kinsman of Vadhryasva:- let not the enmity of men o’ercome thee,
Like the bold hero Cyavāna, I Sumitra tell forth the title of Vadhryaiva's Kinsman.


Sloka : 10.69.6

सम॒ज्र्या॑ पर्व॒त्या॒३॒॑ वसू॑नि॒ दासा॑ वृ॒त्राण्यार्या॑ जिगेथ ।

शूर॑ इव धृ॒ष्णुश्च्यव॑नो॒ जना॑नां॒ त्वम॑ग्ने पृतना॒यूँर॒भि ष्याः॑ ॥ १०.०६९.०६

sama̱jryā̍ parva̱tyā̱3̱̍ vasū̍ni̱ dāsā̍ vṛ̱trāṇyāryā̍ jigetha .

śūra̍ iva dhṛ̱ṣṇuścyava̍no̱ janā̍nā̱ṃ tvama̍gne pṛtanā̱yūm̐ra̱bhi ṣyā̍ḥ .. 10.069.066 All treasures hast thou won, of plains and mountains, and quelled the Dāsas' and Āryas' hatred.
Like the bold hero Cyavāna, O Agni, mayst thou subdue the men who long for battle.


Sloka : 10.69.7

दी॒र्घत॑न्तुर्बृ॒हदु॑क्षा॒यम॒ग्निः स॒हस्र॑स्तरीः श॒तनी॑थ॒ ऋभ्वा॑ ।

द्यु॒मान्द्यु॒मत्सु॒ नृभि॑र्मृ॒ज्यमा॑नः सुमि॒त्रेषु॑ दीदयो देव॒यत्सु॑ ॥ १०.०६९.०७

dī̱rghata̍nturbṛ̱hadu̍kṣā̱yama̱gniḥ sa̱hasra̍starīḥ śa̱tanī̍tha̱ ṛbhvā̍ .

dyu̱māndyu̱matsu̱ nṛbhi̍rmṛ̱jyamā̍naḥ sumi̱treṣu̍ dīdayo deva̱yatsu̍ .. 10.069.077 Deft Agni hath a lengthened thread, tall oxen, a thousand heifers, numberless devices.
Decked by the men, splendid among the splendid, shine brightly forth amid devout Sumitras.


Sloka : 10.69.8

त्वे धे॒नुः सु॒दुघा॑ जातवेदोऽस॒श्चते॑व सम॒ना स॑ब॒र्धुक् ।

त्वं नृभि॒र्दक्षि॑णावद्भिरग्ने सुमि॒त्रेभि॑रिध्यसे देव॒यद्भिः॑ ॥ १०.०६९.०८

tve dhe̱nuḥ su̱dughā̍ jātavedo'sa̱ścate̍va sama̱nā sa̍ba̱rdhuk .

tvaṃ nṛbhi̱rdakṣi̍ṇāvadbhiragne sumi̱trebhi̍ridhyase deva̱yadbhi̍ḥ .. 10.069.088 Thine is the teeming cow, O Jātavedas, who pours at once her ceaseless flow, Sabardhuk,
Thou. art lit up by men enriched with guerdon, O Agni, by the pious-souled Sumitras.


Sloka : 10.69.9

दे॒वाश्चि॑त्ते अ॒मृता॑ जातवेदो महि॒मानं॑ वाध्र्यश्व॒ प्र वो॑चन् ।

यत्स॒म्पृच्छं॒ मानु॑षी॒र्विश॒ आय॒न्त्वं नृभि॑रजय॒स्त्वावृ॑धेभिः ॥ १०.०६९.०९

de̱vāści̍tte a̱mṛtā̍ jātavedo mahi̱māna̍ṃ vādhryaśva̱ pra vo̍can .

yatsa̱mpṛccha̱ṃ mānu̍ṣī̱rviśa̱ āya̱ntvaṃ nṛbhi̍rajaya̱stvāvṛ̍dhebhiḥ .. 10.069.099 Even Immortal Gods, O Jātavedas, Vadhryasva's Kinsman, have declared thy grandeur.
When human tribes drew near with supplication thou conqueredst with men whom thou hadst strengthened.


Sloka : 10.69.10

पि॒तेव॑ पु॒त्रम॑बिभरु॒पस्थे॒ त्वाम॑ग्ने वध्र्य॒श्वः स॑प॒र्यन् ।

जु॒षा॒णो अ॑स्य स॒मिधं॑ यविष्ठो॒त पूर्वा॑ँ अवनो॒र्व्राध॑तश्चित् ॥ १०.०६९.१०

pi̱teva̍ pu̱trama̍bibharu̱pasthe̱ tvāma̍gne vadhrya̱śvaḥ sa̍pa̱ryan .

ju̱ṣā̱ṇo a̍sya sa̱midha̍ṃ yaviṣṭho̱ta pūrvā̍m̐ avano̱rvrādha̍taścit .. 10.069.1010 Like as a father bears his son, O Agni, Vadhryasva bare thee in his lap and served thee.
Thou, Youngest God, having enjoyed his fuel, didst vanquish those of old though they were mighty.


Sloka : 10.69.11

शश्व॑द॒ग्निर्व॑ध्र्य॒श्वस्य॒ शत्रू॒न्नृभि॑र्जिगाय सु॒तसो॑मवद्भिः ।

सम॑नं चिददहश्चित्रभा॒नोऽव॒ व्राध॑न्तमभिनद्वृ॒धश्चि॑त् ॥ १०.०६९.११

śaśva̍da̱gnirva̍dhrya̱śvasya̱ śatrū̱nnṛbhi̍rjigāya su̱taso̍mavadbhiḥ .

sama̍naṃ cidadahaścitrabhā̱no'va̱ vrādha̍ntamabhinadvṛ̱dhaści̍t .. 10.069.1111 Vadhryasva's Agni evermore hath vanquished his foes with heroes who had pressed the Soma.
Lord of bright rays, thou burntest up the battle, subduing, as our help, e’en mighty foemen.


Sloka : 10.69.12

अ॒यम॒ग्निर्व॑ध्र्य॒श्वस्य॑ वृत्र॒हा स॑न॒कात्प्रेद्धो॒ नम॑सोपवा॒क्यः॑ ।

स नो॒ अजा॑मीँरु॒त वा॒ विजा॑मीन॒भि ति॑ष्ठ॒ शर्ध॑तो वाध्र्यश्व ॥ १०.०६९.१२

a̱yama̱gnirva̍dhrya̱śvasya̍ vṛtra̱hā sa̍na̱kātpreddho̱ nama̍sopavā̱kya̍ḥ .

sa no̱ ajā̍mīm̐ru̱ta vā̱ vijā̍mīna̱bhi ti̍ṣṭha̱ śardha̍to vādhryaśva .. 10.069.1212 This Agni of Vadhryasva, Vṛtra-slayer, lit from of old, must be invoked with homage.
As such assail our enemies, Vadhryasva, whether the foes be strangers or be kinsmen.


Sloka : 10.70.1

इ॒मां मे॑ अग्ने स॒मिधं॑ जुषस्वे॒ळस्प॒दे प्रति॑ हर्या घृ॒ताची॑म् ।

वर्ष्म॑न्पृथि॒व्याः सु॑दिन॒त्वे अह्ना॑मू॒र्ध्वो भ॑व सुक्रतो देवय॒ज्या ॥ १०.०७०.०१

i̱māṃ me̍ agne sa̱midha̍ṃ juṣasve̱l̤aspa̱de prati̍ haryā ghṛ̱tācī̍m .

varṣma̍npṛthi̱vyāḥ su̍dina̱tve ahnā̍mū̱rdhvo bha̍va sukrato devaya̱jyā .. 10.070.011. ENJOY, O Agni, this my Fuel, welcome the oil-filled ladle where we pour libation.
Rise up for worship of the Gods, wise Agni, on the earth's height, while days are bright with beauty.


Sloka : 10.70.2

आ दे॒वाना॑मग्र॒यावे॒ह या॑तु॒ नरा॒शंसो॑ वि॒श्वरू॑पेभि॒रश्वैः॑ ।

ऋ॒तस्य॑ प॒था नम॑सा मि॒येधो॑ दे॒वेभ्यो॑ दे॒वत॑मः सुषूदत् ॥ १०.०७०.०२

ā de̱vānā̍magra̱yāve̱ha yā̍tu̱ narā̱śaṃso̍ vi̱śvarū̍pebhi̱raśvai̍ḥ .

ṛ̱tasya̍ pa̱thā nama̍sā mi̱yedho̍ de̱vebhyo̍ de̱vata̍maḥ suṣūdat .. 10.070.022 May he who goes before the Gods come hither with steeds whose shapes are varied, Narasarhsa.
May he, most Godlike, speed our offered viands with homage God-ward on the path of Order.


Sloka : 10.70.3

श॒श्व॒त्त॒ममी॑ळते दू॒त्या॑य ह॒विष्म॑न्तो मनु॒ष्या॑सो अ॒ग्निम् ।

वहि॑ष्ठै॒रश्वैः॑ सु॒वृता॒ रथे॒ना दे॒वान्व॑क्षि॒ नि ष॑दे॒ह होता॑ ॥ १०.०७०.०३

śa̱śva̱tta̱mamī̍l̤ate dū̱tyā̍ya ha̱viṣma̍nto manu̱ṣyā̍so a̱gnim .

vahi̍ṣṭhai̱raśvai̍ḥ su̱vṛtā̱ rathe̱nā de̱vānva̍kṣi̱ ni ṣa̍de̱ha hotā̍ .. 10.070.033 Men with oblations laud most constant Agni, and pray him to perform an envoy's duty.
With lightly-rolling car and best draught-horses, bring the Gods hither and sit down as Hotar.


Sloka : 10.70.4

वि प्र॑थतां दे॒वजु॑ष्टं तिर॒श्चा दी॒र्घं द्रा॒घ्मा सु॑र॒भि भू॑त्व॒स्मे ।

अहे॑ळता॒ मन॑सा देव बर्हि॒रिन्द्र॑ज्येष्ठाँ उश॒तो य॑क्षि दे॒वान् ॥ १०.०७०.०४

vi pra̍thatāṃ de̱vaju̍ṣṭaṃ tira̱ścā dī̱rghaṃ drā̱ghmā su̍ra̱bhi bhū̍tva̱sme .

ahe̍l̤atā̱ mana̍sā deva barhi̱rindra̍jyeṣṭhām̐ uśa̱to ya̍kṣi de̱vān .. 10.070.044 May the delight of Gods spread out transversely:- may it be with us long in length and fragrant.
O Holy Grass divine, with friendly spirit bring thou the willing Gods whose Chief is Indra.


Sloka : 10.70.5

दि॒वो वा॒ सानु॑ स्पृ॒शता॒ वरी॑यः पृथि॒व्या वा॒ मात्र॑या॒ वि श्र॑यध्वम् ।

उ॒श॒तीर्द्वा॑रो महि॒ना म॒हद्भि॑र्दे॒वं रथं॑ रथ॒युर्धा॑रयध्वम् ॥ १०.०७०.०५

di̱vo vā̱ sānu̍ spṛ̱śatā̱ varī̍yaḥ pṛthi̱vyā vā̱ mātra̍yā̱ vi śra̍yadhvam .

u̱śa̱tīrdvā̍ro mahi̱nā ma̱hadbhi̍rde̱vaṃ ratha̍ṃ ratha̱yurdhā̍rayadhvam .. 10.070.055 Touch ye the far-extending height of heaven or spring apart to suit the wide earth's measure.
Yearning, ye Doors, with those sublime in greatness, seize eagerly the heavenly Car that cometh.


Sloka : 10.70.6

दे॒वी दि॒वो दु॑हि॒तरा॑ सुशि॒ल्पे उ॒षासा॒नक्ता॑ सदतां॒ नि योनौ॑ ।

आ वां॑ दे॒वास॑ उशती उ॒शन्त॑ उ॒रौ सी॑दन्तु सुभगे उ॒पस्थे॑ ॥ १०.०७०.०६

de̱vī di̱vo du̍hi̱tarā̍ suśi̱lpe u̱ṣāsā̱naktā̍ sadatā̱ṃ ni yonau̍ .

ā vā̍ṃ de̱vāsa̍ uśatī u̱śanta̍ u̱rau sī̍dantu subhage u̱pasthe̍ .. 10.070.066 Here in this shrine may Dawn and Night, the Daughters of Heaven, the skilful Goddesses, be seated.
In your wide lap, auspicious, willing Ladies may the Gods seat them with a willing spirit.


Sloka : 10.70.7

ऊ॒र्ध्वो ग्रावा॑ बृ॒हद॒ग्निः समि॑द्धः प्रि॒या धामा॒न्यदि॑तेरु॒पस्थे॑ ।

पु॒रोहि॑तावृत्विजा य॒ज्ञे अ॒स्मिन्वि॒दुष्ट॑रा॒ द्रवि॑ण॒मा य॑जेथाम् ॥ १०.०७०.०७

ū̱rdhvo grāvā̍ bṛ̱hada̱gniḥ sami̍ddhaḥ pri̱yā dhāmā̱nyadi̍teru̱pasthe̍ .

pu̱rohi̍tāvṛtvijā ya̱jñe a̱sminvi̱duṣṭa̍rā̱ dravi̍ṇa̱mā ya̍jethām .. 10.070.077 Up stands the stone, high burns the fire enkindled:- Aditi's lap contains the Friendly Natures
Ye Two Chief Priests who serve at this our worship, may ye, more skilled, win for us rich possessions.


Sloka : 10.70.8

तिस्रो॑ देवीर्ब॒र्हिरि॒दं वरी॑य॒ आ सी॑दत चकृ॒मा वः॑ स्यो॒नम् ।

म॒नु॒ष्वद्य॒ज्ञं सुधि॑ता ह॒वींषीळा॑ दे॒वी घृ॒तप॑दी जुषन्त ॥ १०.०७०.०८

tisro̍ devīrba̱rhiri̱daṃ varī̍ya̱ ā sī̍data cakṛ̱mā va̍ḥ syo̱nam .

ma̱nu̱ṣvadya̱jñaṃ sudhi̍tā ha̱vīṃṣīl̤ā̍ de̱vī ghṛ̱tapa̍dī juṣanta .. 10.070.088 On our wide grass, Three Goddesses be seated:- for you have we prepared and made it pleasant.
May Iḷā, she whose foot drops oil, the Goddess, taste, man-like, sacrifice and well-set presents.


Sloka : 10.70.9

देव॑ त्वष्ट॒र्यद्ध॑ चारु॒त्वमान॒ड्यदङ्गि॑रसा॒मभ॑वः सचा॒भूः ।

स दे॒वानां॒ पाथ॒ उप॒ प्र वि॒द्वाँ उ॒शन्य॑क्षि द्रविणोदः सु॒रत्नः॑ ॥ १०.०७०.०९

deva̍ tvaṣṭa̱ryaddha̍ cāru̱tvamāna̱ḍyadaṅgi̍rasā̱mabha̍vaḥ sacā̱bhūḥ .

sa de̱vānā̱ṃ pātha̱ upa̱ pra vi̱dvām̐ u̱śanya̍kṣi draviṇodaḥ su̱ratna̍ḥ .. 10.070.099 Since thou, God Tvaṣṭar, hast made beauty perfect, since hou hast been the Aṅgirases' Companion,
Willing, most wealthy, Giver of possessions, grant us the Gods’ assembly, thou who knowest.


Sloka : 10.70.10

वन॑स्पते रश॒नया॑ नि॒यूया॑ दे॒वानां॒ पाथ॒ उप॑ वक्षि वि॒द्वान् ।

स्वदा॑ति दे॒वः कृ॒णव॑द्ध॒वींष्यव॑तां॒ द्यावा॑पृथि॒वी हवं॑ मे ॥ १०.०७०.१०

vana̍spate raśa̱nayā̍ ni̱yūyā̍ de̱vānā̱ṃ pātha̱ upa̍ vakṣi vi̱dvān .

svadā̍ti de̱vaḥ kṛ̱ṇava̍ddha̱vīṃṣyava̍tā̱ṃ dyāvā̍pṛthi̱vī hava̍ṃ me .. 10.070.1010 Well-knowing, binding with thy cord, bring hither, Lord of the Wood, the Deities' assembly.
The God prepare and season our oblations may Heaven and Earth be gracious to my calling.


Sloka : 10.70.11

आग्ने॑ वह॒ वरु॑णमि॒ष्टये॑ न॒ इन्द्रं॑ दि॒वो म॒रुतो॑ अ॒न्तरि॑क्षात् ।

सीद॑न्तु ब॒र्हिर्विश्व॒ आ यज॑त्राः॒ स्वाहा॑ दे॒वा अ॒मृता॑ मादयन्ताम् ॥ १०.०७०.११

āgne̍ vaha̱ varu̍ṇami̱ṣṭaye̍ na̱ indra̍ṃ di̱vo ma̱ruto̍ a̱ntari̍kṣāt .

sīda̍ntu ba̱rhirviśva̱ ā yaja̍trā̱ḥ svāhā̍ de̱vā a̱mṛtā̍ mādayantām .. 10.070.1111 Agni, bring hither Varuṇa to help us, Indra from heaven, from air's mid-realm the Maruts.
On sacred grass all Holy ones be seated and let the Immortal Gods rejoice in Svāhā.


Sloka : 10.71.1

बृह॑स्पते प्रथ॒मं वा॒चो अग्रं॒ यत्प्रैर॑त नाम॒धेयं॒ दधा॑नाः ।

यदे॑षां॒ श्रेष्ठं॒ यद॑रि॒प्रमासी॑त्प्रे॒णा तदे॑षां॒ निहि॑तं॒ गुहा॒विः ॥ १०.०७१.०१

bṛha̍spate pratha̱maṃ vā̱co agra̱ṃ yatpraira̍ta nāma̱dheya̱ṃ dadhā̍nāḥ .

yade̍ṣā̱ṃ śreṣṭha̱ṃ yada̍ri̱pramāsī̍tpre̱ṇā tade̍ṣā̱ṃ nihi̍ta̱ṃ guhā̱viḥ .. 10.071.011. WHEN-men, Bṛhaspati, giving names to objects, sent out Vāk's first and earliest utterances,
All that was excellent and spotless, treasured within them, was disclosed through their affection.


Sloka : 10.71.2

सक्तु॑मिव॒ तित॑‍उना पु॒नन्तो॒ यत्र॒ धीरा॒ मन॑सा॒ वाच॒मक्र॑त ।

अत्रा॒ सखा॑यः स॒ख्यानि॑ जानते भ॒द्रैषां॑ ल॒क्ष्मीर्निहि॒ताधि॑ वा॒चि ॥ १०.०७१.०२

saktu̍miva̱ tita̍unā pu̱nanto̱ yatra̱ dhīrā̱ mana̍sā̱ vāca̱makra̍ta .

atrā̱ sakhā̍yaḥ sa̱khyāni̍ jānate bha̱draiṣā̍ṃ la̱kṣmīrnihi̱tādhi̍ vā̱ci .. 10.071.022 Where, like men cleansing corn-flour in a cribble, the wise in spirit have created language,
Friends see and recognize the marks of friendship:- their speech retains the blessed sign imprinted.


Sloka : 10.71.3

य॒ज्ञेन॑ वा॒चः प॑द॒वीय॑माय॒न्तामन्व॑विन्द॒न्नृषि॑षु॒ प्रवि॑ष्टाम् ।

तामा॒भृत्या॒ व्य॑दधुः पुरु॒त्रा तां स॒प्त रे॒भा अ॒भि सं न॑वन्ते ॥ १०.०७१.०३

ya̱jñena̍ vā̱caḥ pa̍da̱vīya̍māya̱ntāmanva̍vinda̱nnṛṣi̍ṣu̱ pravi̍ṣṭām .

tāmā̱bhṛtyā̱ vya̍dadhuḥ puru̱trā tāṃ sa̱pta re̱bhā a̱bhi saṃ na̍vante .. 10.071.033 With sacrifice the trace of Vāk they foIlowed, and found her harbouring within the Ṛṣis.
They brought her, dealt her forth in many places:- seven singers make her tones resound in concert.


Sloka : 10.71.4

उ॒त त्वः॒ पश्य॒न्न द॑दर्श॒ वाच॑मु॒त त्वः॑ श‍ृ॒ण्वन्न श‍ृ॑णोत्येनाम् ।

उ॒तो त्व॑स्मै त॒न्वं१॒॑ वि स॑स्रे जा॒येव॒ पत्य॑ उश॒ती सु॒वासाः॑ ॥ १०.०७१.०४

u̱ta tva̱ḥ paśya̱nna da̍darśa̱ vāca̍mu̱ta tva̍ḥ śṛ̱ṇvanna śṛ̍ṇotyenām .

u̱to tva̍smai ta̱nvaṃ1̱̍ vi sa̍sre jā̱yeva̱ patya̍ uśa̱tī su̱vāsā̍ḥ .. 10.071.044 One man hath ne’er seen Vāk, and yet he seeth:- one man hath hearing but hath never heard her.
But to another hath she shown her beauty as a fond well-dressed woman to her husband.


Sloka : 10.71.5

उ॒त त्वं॑ स॒ख्ये स्थि॒रपी॑तमाहु॒र्नैनं॑ हिन्व॒न्त्यपि॒ वाजि॑नेषु ।

अधे॑न्वा चरति मा॒ययै॒ष वाचं॑ शुश्रु॒वाँ अ॑फ॒लाम॑पु॒ष्पाम् ॥ १०.०७१.०५

u̱ta tva̍ṃ sa̱khye sthi̱rapī̍tamāhu̱rnaina̍ṃ hinva̱ntyapi̱ vāji̍neṣu .

adhe̍nvā carati mā̱yayai̱ṣa vāca̍ṃ śuśru̱vām̐ a̍pha̱lāma̍pu̱ṣpām .. 10.071.055 One man they call a laggard, dull in friendship:- they never urge him on to deeds of valour.
He wanders on in profitless illusion:- the Voice he heard yields neither fruit,nor blossom.


Sloka : 10.71.6

यस्ति॒त्याज॑ सचि॒विदं॒ सखा॑यं॒ न तस्य॑ वा॒च्यपि॑ भा॒गो अ॑स्ति ।

यदीं॑ श‍ृ॒णोत्यल॑कं श‍ृणोति न॒हि प्र॒वेद॑ सुकृ॒तस्य॒ पन्था॑म् ॥ १०.०७१.०६

yasti̱tyāja̍ saci̱vida̱ṃ sakhā̍ya̱ṃ na tasya̍ vā̱cyapi̍ bhā̱go a̍sti .

yadī̍ṃ śṛ̱ṇotyala̍kaṃ śṛṇoti na̱hi pra̱veda̍ sukṛ̱tasya̱ panthā̍m .. 10.071.066 No part in Vāk hath he who hath abandoned his own dear friend who knows the truth of friendship.
Even if he hears her still in vain he listens:- naught knows he of the path of righteous action.


Sloka : 10.71.7

अ॒क्ष॒ण्वन्तः॒ कर्ण॑वन्तः॒ सखा॑यो मनोज॒वेष्वस॑मा बभूवुः ।

आ॒द॒घ्नास॑ उपक॒क्षास॑ उ त्वे ह्र॒दा इ॑व॒ स्नात्वा॑ उ त्वे ददृश्रे ॥ १०.०७१.०७

a̱kṣa̱ṇvanta̱ḥ karṇa̍vanta̱ḥ sakhā̍yo manoja̱veṣvasa̍mā babhūvuḥ .

ā̱da̱ghnāsa̍ upaka̱kṣāsa̍ u tve hra̱dā i̍va̱ snātvā̍ u tve dadṛśare .. 10.071.077 Unequal in the quickness of their spirit are friends endowed alike with eyes and hearing.
Some look like tanks that reach the mouth or shoulder, others like pools of water fit to bathe in.


Sloka : 10.71.8

हृ॒दा त॒ष्टेषु॒ मन॑सो ज॒वेषु॒ यद्ब्रा॑ह्म॒णाः सं॒यज॑न्ते॒ सखा॑यः ।

अत्राह॑ त्वं॒ वि ज॑हुर्वे॒द्याभि॒रोह॑ब्रह्माणो॒ वि च॑रन्त्यु त्वे ॥ १०.०७१.०८

hṛ̱dā ta̱ṣṭeṣu̱ mana̍so ja̱veṣu̱ yadbrā̍hma̱ṇāḥ sa̱ṃyaja̍nte̱ sakhā̍yaḥ .

atrāha̍ tva̱ṃ vi ja̍hurve̱dyābhi̱roha̍brahmāṇo̱ vi ca̍rantyu tve .. 10.071.088 When friendly Brahmans sacrifice together with mental impulse which the heart hath fashioned,
They leave one far behind through their attainments, and some who count as Brahmans wander elsewhere.


Sloka : 10.71.9

इ॒मे ये नार्वाङ्न प॒रश्चर॑न्ति॒ न ब्रा॑ह्म॒णासो॒ न सु॒तेक॑रासः ।

त ए॒ते वाच॑मभि॒पद्य॑ पा॒पया॑ सि॒रीस्तन्त्रं॑ तन्वते॒ अप्र॑जज्ञयः ॥ १०.०७१.०९

i̱me ye nārvāṅna pa̱raścara̍nti̱ na brā̍hma̱ṇāso̱ na su̱teka̍rāsaḥ .

ta e̱te vāca̍mabhi̱padya̍ pā̱payā̍ si̱rīstantra̍ṃ tanvate̱ apra̍jajñayaḥ .. 10.071.099 Those men who step not back and move not forward, nor Brahmans nor preparers of libations,
Having attained to Vāk in sinful fashion spin out their thread in ignorance like spinsters.


Sloka : 10.71.10

सर्वे॑ नन्दन्ति य॒शसाग॑तेन सभासा॒हेन॒ सख्या॒ सखा॑यः ।

कि॒ल्बि॒ष॒स्पृत्पि॑तु॒षणि॒र्ह्ये॑षा॒मरं॑ हि॒तो भव॑ति॒ वाजि॑नाय ॥ १०.०७१.१०

sarve̍ nandanti ya̱śasāga̍tena sabhāsā̱hena̱ sakhyā̱ sakhā̍yaḥ .

ki̱lbi̱ṣa̱spṛtpi̍tu̱ṣaṇi̱rhye̍ṣā̱mara̍ṃ hi̱to bhava̍ti̱ vāji̍nāya .. 10.071.1010 All friends are joyful in the friend who cometh in triumph, having conquered in assembly.
He is their blame-averter, food-provider prepared is he and fit for deed of vigour.


Sloka : 10.71.11

ऋ॒चां त्वः॒ पोष॑मास्ते पुपु॒ष्वान्गा॑य॒त्रं त्वो॑ गायति॒ शक्व॑रीषु ।

ब्र॒ह्मा त्वो॒ वद॑ति जातवि॒द्यां य॒ज्ञस्य॒ मात्रां॒ वि मि॑मीत उ त्वः ॥ १०.०७१.११

ṛ̱cāṃ tva̱ḥ poṣa̍māste pupu̱ṣvāngā̍ya̱traṃ tvo̍ gāyati̱ śakva̍rīṣu .

bra̱hmā tvo̱ vada̍ti jātavi̱dyāṃ ya̱jñasya̱ mātrā̱ṃ vi mi̍mīta u tvaḥ .. 10.071.1111 One plies his constant task reciting verses. one sings the holy psalm in Sakvari measures.
One more, the Brahman, tells the lore of being, and one lays down the rules of sacrificing.


Sloka : 10.72.1

दे॒वानां॒ नु व॒यं जाना॒ प्र वो॑चाम विप॒न्यया॑ ।

उ॒क्थेषु॑ श॒स्यमा॑नेषु॒ यः पश्या॒दुत्त॑रे यु॒गे ॥ १०.०७२.०१

de̱vānā̱ṃ nu va̱yaṃ jānā̱ pra vo̍cāma vipa̱nyayā̍ .

u̱ktheṣu̍ śa̱syamā̍neṣu̱ yaḥ paśyā̱dutta̍re yu̱ge .. 10.072.011. LET US with tuneful skill proclaim these generations of the Gods,
That one may see them when these hymns are chanted in a future age.


Sloka : 10.72.2

ब्रह्म॑ण॒स्पति॑रे॒ता सं क॒र्मार॑ इवाधमत् ।

दे॒वानां॑ पू॒र्व्ये यु॒गेऽस॑तः॒ सद॑जायत ॥ १०.०७२.०२

brahma̍ṇa̱spati̍re̱tā saṃ ka̱rmāra̍ ivādhamat .

de̱vānā̍ṃ pū̱rvye yu̱ge'sa̍ta̱ḥ sada̍jāyata .. 10.072.022 These Brahmaṇaspati produced with blast and smelting, like a Smith,
Existence, in an earlier age of Gods, from Non-existence sprang.


Sloka : 10.72.3

दे॒वानां॑ यु॒गे प्र॑थ॒मेऽस॑तः॒ सद॑जायत ।

तदाशा॒ अन्व॑जायन्त॒ तदु॑त्ता॒नप॑द॒स्परि॑ ॥ १०.०७२.०३

de̱vānā̍ṃ yu̱ge pra̍tha̱me'sa̍ta̱ḥ sada̍jāyata .

tadāśā̱ anva̍jāyanta̱ tadu̍ttā̱napa̍da̱spari̍ .. 10.072.033 Existence, in the earliest age of Gods, from Non-existence sprang.
Thereafter were the regions born. This sprang from the Productive Power.


Sloka : 10.72.4

भूर्ज॑ज्ञ उत्ता॒नप॑दो भु॒व आशा॑ अजायन्त ।

अदि॑ते॒र्दक्षो॑ अजायत॒ दक्षा॒द्वदि॑तिः॒ परि॑ ॥ १०.०७२.०४

bhūrja̍jña uttā̱napa̍do bhu̱va āśā̍ ajāyanta .

adi̍te̱rdakṣo̍ ajāyata̱ dakṣā̱dvadi̍ti̱ḥ pari̍ .. 10.072.044 Earth sprang from the Productive Power the regions from the earth were born.
Dakṣa was born of Aditi, and Aditi was Dakṣa's Child.


Sloka : 10.72.5

अदि॑ति॒र्ह्यज॑निष्ट॒ दक्ष॒ या दु॑हि॒ता तव॑ ।

तां दे॒वा अन्व॑जायन्त भ॒द्रा अ॒मृत॑बन्धवः ॥ १०.०७२.०५

adi̍ti̱rhyaja̍niṣṭa̱ dakṣa̱ yā du̍hi̱tā tava̍ .

tāṃ de̱vā anva̍jāyanta bha̱drā a̱mṛta̍bandhavaḥ .. 10.072.055 For Aditi, O Dakṣa, she who is thy Daughter, was brought forth.
After her were the blessed Gods born sharers of immortal life.


Sloka : 10.72.6

यद्दे॑वा अ॒दः स॑लि॒ले सुसं॑रब्धा॒ अति॑ष्ठत ।

अत्रा॑ वो॒ नृत्य॑तामिव ती॒व्रो रे॒णुरपा॑यत ॥ १०.०७२.०६

yadde̍vā a̱daḥ sa̍li̱le susa̍ṃrabdhā̱ ati̍ṣṭhata .

atrā̍ vo̱ nṛtya̍tāmiva tī̱vro re̱ṇurapā̍yata .. 10.072.066 When ye, O Gods, in yonder deep closeclasping one another stood,
Thence, as of dancers, from your feet a thickening cloud of dust arose.


Sloka : 10.72.7

यद्दे॑वा॒ यत॑यो यथा॒ भुव॑ना॒न्यपि॑न्वत ।

अत्रा॑ समु॒द्र आ गू॒ळ्हमा सूर्य॑मजभर्तन ॥ १०.०७२.०७

yadde̍vā̱ yata̍yo yathā̱ bhuva̍nā̱nyapi̍nvata .

atrā̍ samu̱dra ā gū̱l̤hamā sūrya̍majabhartana .. 10.072.077 When, O ye Gods, like Yatis, ye caused all existing things to grow,
Then ye brought Sūrya forward who was lying hidden in the sea.


Sloka : 10.72.8

अ॒ष्टौ पु॒त्रासो॒ अदि॑ते॒र्ये जा॒तास्त॒न्व१॒॑स्परि॑ ।

दे॒वाँ उप॒ प्रैत्स॒प्तभिः॒ परा॑ मार्ता॒ण्डमा॑स्यत् ॥ १०.०७२.०८

a̱ṣṭau pu̱trāso̱ adi̍te̱rye jā̱tāsta̱nva1̱̍spari̍ .

de̱vām̐ upa̱ praitsa̱ptabhi̱ḥ parā̍ mārtā̱ṇḍamā̍syat .. 10.072.088 Eight are the Sons of Adid who from her body sprang to life.
With seven she went to meet the Gods she cast Martanda far away.


Sloka : 10.72.9

स॒प्तभिः॑ पु॒त्रैरदि॑ति॒रुप॒ प्रैत्पू॒र्व्यं यु॒गम् ।

प्र॒जायै॑ मृ॒त्यवे॑ त्व॒त्पुन॑र्मार्ता॒ण्डमाभ॑रत् ॥ १०.०७२.०९

sa̱ptabhi̍ḥ pu̱trairadi̍ti̱rupa̱ praitpū̱rvyaṃ yu̱gam .

pra̱jāyai̍ mṛ̱tyave̍ tva̱tpuna̍rmārtā̱ṇḍamābha̍rat .. 10.072.099 So with her Seven Sons Aditi went forth to meet the earlier age.
She brought Martanda thitherward to spring to life and die again.


Sloka : 10.73.1

जनि॑ष्ठा उ॒ग्रः सह॑से तु॒राय॑ म॒न्द्र ओजि॑ष्ठो बहु॒लाभि॑मानः ।

अव॑र्ध॒न्निन्द्रं॑ म॒रुत॑श्चि॒दत्र॑ मा॒ता यद्वी॒रं द॒धन॒द्धनि॑ष्ठा ॥ १०.०७३.०१

jani̍ṣṭhā u̱graḥ saha̍se tu̱rāya̍ ma̱ndra oji̍ṣṭho bahu̱lābhi̍mānaḥ .

ava̍rdha̱nnindra̍ṃ ma̱ruta̍ści̱datra̍ mā̱tā yadvī̱raṃ da̱dhana̱ddhani̍ṣṭhā .. 10.073.011. THOU wast born mighty for victorious valour, exulting, strongest, full of pride and courage.
There, even there, the Maruts strengthened Indra when. his most rapid Mother stirred the Hero.


Sloka : 10.73.2

द्रु॒हो निष॑त्ता पृश॒नी चि॒देवैः॑ पु॒रू शंसे॑न वावृधु॒ष्ट इन्द्र॑म् ।

अ॒भीवृ॑तेव॒ ता म॑हाप॒देन॑ ध्वा॒न्तात्प्र॑पि॒त्वादुद॑रन्त॒ गर्भाः॑ ॥ १०.०७३.०२

dru̱ho niṣa̍ttā pṛśa̱nī ci̱devai̍ḥ pu̱rū śaṃse̍na vāvṛdhu̱ṣṭa indra̍m .

a̱bhīvṛ̍teva̱ tā ma̍hāpa̱dena̍ dhvā̱ntātpra̍pi̱tvāduda̍ranta̱ garbhā̍ḥ .. 10.073.022 There with fiend's ways e’en Pṛśni was seated:- with much laudation they exalted Indra.
As if encompassed by the Mighty-footed, from darkness, near at hand, forth came the Children.


Sloka : 10.73.3

ऋ॒ष्वा ते॒ पादा॒ प्र यज्जिगा॒स्यव॑र्ध॒न्वाजा॑ उ॒त ये चि॒दत्र॑ ।

त्वमि॑न्द्र सालावृ॒कान्स॒हस्र॑मा॒सन्द॑धिषे अ॒श्विना व॑वृत्याः ॥ १०.०७३.०३

ṛ̱ṣvā te̱ pādā̱ pra yajjigā̱syava̍rdha̱nvājā̍ u̱ta ye ci̱datra̍ .

tvami̍ndra sālāvṛ̱kānsa̱hasra̍mā̱sanda̍dhiṣe a̱śvinā va̍vṛtyāḥ .. 10.073.033 High are thy feet when on thy way thou goest:- the strength thou foundest here hath lent thee vigour.
Thousand hyenas in thy mouth thou holdest. O Indra, mayst thou turn the Aśvins hither.


Sloka : 10.73.4

स॒म॒ना तूर्णि॒रुप॑ यासि य॒ज्ञमा नास॑त्या स॒ख्याय॑ वक्षि ।

व॒साव्या॑मिन्द्र धारयः स॒हस्रा॒श्विना॑ शूर ददतुर्म॒घानि॑ ॥ १०.०७३.०४

sa̱ma̱nā tūrṇi̱rupa̍ yāsi ya̱jñamā nāsa̍tyā sa̱khyāya̍ vakṣi .

va̱sāvyā̍mindra dhārayaḥ sa̱hasrā̱śvinā̍ śūra dadaturma̱ghāni̍ .. 10.073.044 Speeding at once to sacrifice thou comest for friendship thou art bringing both Nāsatyas.
Thou hadst a thousand treasures in possession. The Aśvins, O thou Hero, gave thee riches.


Sloka : 10.73.5

मन्द॑मान ऋ॒तादधि॑ प्र॒जायै॒ सखि॑भि॒रिन्द्र॑ इषि॒रेभि॒रर्थ॑म् ।

आभि॒र्हि मा॒या उप॒ दस्यु॒मागा॒न्मिहः॒ प्र त॒म्रा अ॑वप॒त्तमां॑सि ॥ १०.०७३.०५

manda̍māna ṛ̱tādadhi̍ pra̱jāyai̱ sakhi̍bhi̱rindra̍ iṣi̱rebhi̱rartha̍m .

ābhi̱rhi mā̱yā upa̱ dasyu̱māgā̱nmiha̱ḥ pra ta̱mrā a̍vapa̱ttamā̍ṃsi .. 10.073.055 Glad, for the race that rests on holy Order, with friends who hasten to their goal, hath Indra
With these his magic powers assailed the Dasyu:- he cast away the gloomy mists, the darkness.


Sloka : 10.73.6

सना॑माना चिद्ध्वसयो॒ न्य॑स्मा॒ अवा॑ह॒न्निन्द्र॑ उ॒षसो॒ यथानः॑ ।

ऋ॒ष्वैर॑गच्छः॒ सखि॑भि॒र्निका॑मैः सा॒कं प्र॑ति॒ष्ठा हृद्या॑ जघन्थ ॥ १०.०७३.०६

sanā̍mānā ciddhvasayo̱ nya̍smā̱ avā̍ha̱nnindra̍ u̱ṣaso̱ yathāna̍ḥ .

ṛ̱ṣvaira̍gaccha̱ḥ sakhi̍bhi̱rnikā̍maiḥ sā̱kaṃ pra̍ti̱ṣṭhā hṛdyā̍ jaghantha .. 10.073.066 Two of like name for him didst thou demolish, as Indra striking down the car of Uṣas.
With thy beloved lofty Friends thou camest, and with the assurance of thine heart thou slewest.


Sloka : 10.73.7

त्वं ज॑घन्थ॒ नमु॑चिं मख॒स्युं दासं॑ कृण्वा॒न ऋष॑ये॒ विमा॑यम् ।

त्वं च॑कर्थ॒ मन॑वे स्यो॒नान्प॒थो दे॑व॒त्राञ्ज॑सेव॒ याना॑न् ॥ १०.०७३.०७

tvaṃ ja̍ghantha̱ namu̍ciṃ makha̱syuṃ dāsa̍ṃ kṛṇvā̱na ṛṣa̍ye̱ vimā̍yam .

tvaṃ ca̍kartha̱ mana̍ve syo̱nānpa̱tho de̍va̱trāñja̍seva̱ yānā̍n .. 10.073.077 War-loving Namuci thou smotest, robbing the Dāsa of his magic for the Ṛṣi.
For man thou madest ready pleasant pathways, paths leading as it were directly God-ward.


Sloka : 10.73.8

त्वमे॒तानि॑ पप्रिषे॒ वि नामेशा॑न इन्द्र दधिषे॒ गभ॑स्तौ ।

अनु॑ त्वा दे॒वाः शव॑सा मदन्त्यु॒परि॑बुध्नान्व॒निन॑श्चकर्थ ॥ १०.०७३.०८

tvame̱tāni̍ papriṣe̱ vi nāmeśā̍na indra dadhiṣe̱ gabha̍stau .

anu̍ tvā de̱vāḥ śava̍sā madantyu̱pari̍budhnānva̱nina̍ścakartha .. 10.073.088 These names of thine thou hast fulfilled completely:- as Lord, thou boldest in thine arm, O Indra.
In thee, through thy great might, the Gods are joyful:- the roots of trees hast thou directed upward.


Sloka : 10.73.9

च॒क्रं यद॑स्या॒प्स्वा निष॑त्तमु॒तो तद॑स्मै॒ मध्विच्च॑च्छद्यात् ।

पृ॒थि॒व्यामति॑षितं॒ यदूधः॒ पयो॒ गोष्वद॑धा॒ ओष॑धीषु ॥ १०.०७३.०९

ca̱kraṃ yada̍syā̱psvā niṣa̍ttamu̱to tada̍smai̱ madhvicca̍cchadyāt .

pṛ̱thi̱vyāmati̍ṣita̱ṃ yadūdha̱ḥ payo̱ goṣvada̍dhā̱ oṣa̍dhīṣu .. 10.073.099 May the sweet Soma juices make him happy to cast his quoit that lies in depth of waters.
Thou from the udder which o’er earth is fastened hast poured the milk into the kine and herbage.


Sloka : 10.73.10

अश्वा॑दिया॒येति॒ यद्वद॒न्त्योज॑सो जा॒तमु॒त म॑न्य एनम् ।

म॒न्योरि॑याय ह॒र्म्येषु॑ तस्थौ॒ यतः॑ प्रज॒ज्ञ इन्द्रो॑ अस्य वेद ॥ १०.०७३.१०

aśvā̍diyā̱yeti̱ yadvada̱ntyoja̍so jā̱tamu̱ta ma̍nya enam .

ma̱nyori̍yāya ha̱rmyeṣu̍ tasthau̱ yata̍ḥ praja̱jña indro̍ asya veda .. 10.073.1010 When others call him offspring of the Courser, my meaning is that Mighty Power produced him.
He came from Manyu and remained in houses:- whence he hath sprung is known to Indra only.


Sloka : 10.73.11

वयः॑ सुप॒र्णा उप॑ सेदु॒रिन्द्रं॑ प्रि॒यमे॑धा॒ ऋष॑यो॒ नाध॑मानाः ।

अप॑ ध्वा॒न्तमू॑र्णु॒हि पू॒र्धि चक्षु॑र्मुमु॒ग्ध्य१॒॑स्मान्नि॒धये॑व ब॒द्धान् ॥ १०.०७३.११

vaya̍ḥ supa̱rṇā upa̍ sedu̱rindra̍ṃ pri̱yame̍dhā̱ ṛṣa̍yo̱ nādha̍mānāḥ .

apa̍ dhvā̱ntamū̍rṇu̱hi pū̱rdhi cakṣu̍rmumu̱gdhya1̱̍smānni̱dhaye̍va ba̱ddhān .. 10.073.1111 Like birds of beauteous wing the Priyamedhas, Ṛṣis, imploring, have come nigh to Indra:-
Dispel the darkness and fill full our vision deliver us as men whom snares entangle.


Sloka : 10.74.1

वसू॑नां वा चर्कृष॒ इय॑क्षन्धि॒या वा॑ य॒ज्ञैर्वा॒ रोद॑स्योः ।

अर्व॑न्तो वा॒ ये र॑यि॒मन्तः॑ सा॒तौ व॒नुं वा॒ ये सु॒श्रुणं॑ सु॒श्रुतो॒ धुः ॥ १०.०७४.०१

vasū̍nāṃ vā carkṛṣa̱ iya̍kṣandhi̱yā vā̍ ya̱jñairvā̱ roda̍syoḥ .

arva̍nto vā̱ ye ra̍yi̱manta̍ḥ sā̱tau va̱nuṃ vā̱ ye su̱śruṇa̍ṃ su̱śruto̱ dhuḥ .. 10.074.011. I AM prepared to laud with song or worship the Noble Ones who are in earth and heaven,
Or Coursers who have triumphed in, the contest, or those who famed, have won the prize with glory.


Sloka : 10.74.2

हव॑ एषा॒मसु॑रो नक्षत॒ द्यां श्र॑वस्य॒ता मन॑सा निंसत॒ क्षाम् ।

चक्षा॑णा॒ यत्र॑ सुवि॒ताय॑ दे॒वा द्यौर्न वारे॑भिः कृ॒णव॑न्त॒ स्वैः ॥ १०.०७४.०२

hava̍ eṣā̱masu̍ro nakṣata̱ dyāṃ śra̍vasya̱tā mana̍sā niṃsata̱ kṣām .

cakṣā̍ṇā̱ yatra̍ suvi̱tāya̍ de̱vā dyaurna vāre̍bhiḥ kṛ̱ṇava̍nta̱ svaiḥ .. 10.074.022 Their call, the call of Gods, went up to heaven:- they kissed the ground with glory-seeking spirit,
There where the Gods look on for happy fortune, and like the kindly heavens bestow their bounties.


Sloka : 10.74.3

इ॒यमे॑षाम॒मृता॑नां॒ गीः स॒र्वता॑ता॒ ये कृ॒पण॑न्त॒ रत्न॑म् ।

धियं॑ च य॒ज्ञं च॒ साध॑न्त॒स्ते नो॑ धान्तु वस॒व्य१॒॑मसा॑मि ॥ १०.०७४.०३

i̱yame̍ṣāma̱mṛtā̍nā̱ṃ gīḥ sa̱rvatā̍tā̱ ye kṛ̱paṇa̍nta̱ ratna̍m .

dhiya̍ṃ ca ya̱jñaṃ ca̱ sādha̍nta̱ste no̍ dhāntu vasa̱vya1̱̍masā̍mi .. 10.074.033 This is the song of those Immortal Beings who long for treasures in their full perfection.
May these, completing prayers and sacrifices, bestow upon us wealth where naught is wanting.


Sloka : 10.74.4

आ तत्त॑ इन्द्रा॒यवः॑ पनन्ता॒भि य ऊ॒र्वं गोम॑न्तं॒ तितृ॑त्सान् ।

स॒कृ॒त्स्वं१॒॑ ये पु॑रुपु॒त्रां म॒हीं स॒हस्र॑धारां बृह॒तीं दुदु॑क्षन् ॥ १०.०७४.०४

ā tatta̍ indrā̱yava̍ḥ panantā̱bhi ya ū̱rvaṃ goma̍nta̱ṃ titṛ̍tsān .

sa̱kṛ̱tsvaṃ1̱̍ ye pu̍rupu̱trāṃ ma̱hīṃ sa̱hasra̍dhārāṃ bṛha̱tīṃ dudu̍kṣan .. 10.074.044 Those living men extolled thy deed, O Indra, those who would fain burst through the stall of cattle,
Fain to milk her who bare but once, great, lofty, whose Sons are many and her streams past number.


Sloka : 10.74.5

शची॑व॒ इन्द्र॒मव॑से कृणुध्व॒मना॑नतं द॒मय॑न्तं पृत॒न्यून् ।

ऋ॒भु॒क्षणं॑ म॒घवा॑नं सुवृ॒क्तिं भर्ता॒ यो वज्रं॒ नर्यं॑ पुरु॒क्षुः ॥ १०.०७४.०५

śacī̍va̱ indra̱mava̍se kṛṇudhva̱manā̍nataṃ da̱maya̍ntaṃ pṛta̱nyūn .

ṛ̱bhu̱kṣaṇa̍ṃ ma̱ghavā̍naṃ suvṛ̱ktiṃ bhartā̱ yo vajra̱ṃ narya̍ṃ puru̱kṣuḥ .. 10.074.055 Sacivan, win to your assistance Indra who never bends, who overcomes his foemen.
Ṛbhukṣan, Maghavan, the hymn's upholder, who, rich in food, bears man's kind friend, the thunder.


Sloka : 10.74.6

यद्वा॒वान॑ पुरु॒तमं॑ पुरा॒षाळा वृ॑त्र॒हेन्द्रो॒ नामा॑न्यप्राः ।

अचे॑ति प्रा॒सह॒स्पति॒स्तुवि॑ष्मा॒न्यदी॑मु॒श्मसि॒ कर्त॑वे॒ कर॒त्तत् ॥ १०.०७४.०६

yadvā̱vāna̍ puru̱tama̍ṃ purā̱ṣāl̤ā vṛ̍tra̱hendro̱ nāmā̍nyaprāḥ .

ace̍ti prā̱saha̱spati̱stuvi̍ṣmā̱nyadī̍mu̱śmasi̱ karta̍ve̱ kara̱ttat .. 10.074.066 Since he who won of old anew hath triumphed, Indra hath earned his name of Vṛtra-slaycr.
He hath appeared, the mighty Lord of Conquest. What we would have him do let him accomplish.


Sloka : 10.75.1

प्र सु व॑ आपो महि॒मान॑मुत्त॒मं का॒रुर्वो॑चाति॒ सद॑ने वि॒वस्व॑तः ।

प्र स॒प्तस॑प्त त्रे॒धा हि च॑क्र॒मुः प्र सृत्व॑रीणा॒मति॒ सिन्धु॒रोज॑सा ॥ १०.०७५.०१

pra su va̍ āpo mahi̱māna̍mutta̱maṃ kā̱rurvo̍cāti̱ sada̍ne vi̱vasva̍taḥ .

pra sa̱ptasa̍pta tre̱dhā hi ca̍kra̱muḥ pra sṛtva̍rīṇā̱mati̱ sindhu̱roja̍sā .. 10.075.011. THE singer, O ye Waters in Vivasvān's place, shall tell your grandeur forth that is beyond compare.
The Rivers have come forward triply, seven and seven. Sindhu in might surpasses all the streams that flow.


Sloka : 10.75.2

प्र ते॑ऽरद॒द्वरु॑णो॒ यात॑वे प॒थः सिन्धो॒ यद्वाजा॑ँ अ॒भ्यद्र॑व॒स्त्वम् ।

भूम्या॒ अधि॑ प्र॒वता॑ यासि॒ सानु॑ना॒ यदे॑षा॒मग्रं॒ जग॑तामिर॒ज्यसि॑ ॥ १०.०७५.०२

pra te̎rada̱dvaru̍ṇo̱ yāta̍ve pa̱thaḥ sindho̱ yadvājā̍m̐ a̱bhyadra̍va̱stvam .

bhūmyā̱ adhi̍ pra̱vatā̍ yāsi̱ sānu̍nā̱ yade̍ṣā̱magra̱ṃ jaga̍tāmira̱jyasi̍ .. 10.075.022 Varuṇa cut the channels for thy forward course, O Sindhu, when thou rannest on to win the race.
Thou speedest o’er precipitous ridges of the earth, when thou art Lord and Leader of these moving floods.


Sloka : 10.75.3

दि॒वि स्व॒नो य॑तते॒ भूम्यो॒पर्य॑न॒न्तं शुष्म॒मुदि॑यर्ति भा॒नुना॑ ।

अ॒भ्रादि॑व॒ प्र स्त॑नयन्ति वृ॒ष्टयः॒ सिन्धु॒र्यदेति॑ वृष॒भो न रोरु॑वत् ॥ १०.०७५.०३

di̱vi sva̱no ya̍tate̱ bhūmyo̱parya̍na̱ntaṃ śuṣma̱mudi̍yarti bhā̱nunā̍ .

a̱bhrādi̍va̱ pra sta̍nayanti vṛ̱ṣṭaya̱ḥ sindhu̱ryadeti̍ vṛṣa̱bho na roru̍vat .. 10.075.033 His roar is lifted up to heaven above the earth:- he puts forth endless vigour with a flash of light.
Like floods of rain that fall in thunder from the cloud, so Sindhu rushes on bellowing like a bull.


Sloka : 10.75.4

अ॒भि त्वा॑ सिन्धो॒ शिशु॒मिन्न मा॒तरो॑ वा॒श्रा अ॑र्षन्ति॒ पय॑सेव धे॒नवः॑ ।

राजे॑व॒ युध्वा॑ नयसि॒ त्वमित्सिचौ॒ यदा॑सा॒मग्रं॑ प्र॒वता॒मिन॑क्षसि ॥ १०.०७५.०४

a̱bhi tvā̍ sindho̱ śiśu̱minna mā̱taro̍ vā̱śrā a̍rṣanti̱ paya̍seva dhe̱nava̍ḥ .

rāje̍va̱ yudhvā̍ nayasi̱ tvamitsicau̱ yadā̍sā̱magra̍ṃ pra̱vatā̱mina̍kṣasi .. 10.075.044 Like mothers to their calves, like milch kine with their milk, so, Sindhu, unto thee the roaring rivers run.
Thou leadest as a warrior king thine army's wings what time thou comest in the van of these swift streams.


Sloka : 10.75.5

इ॒मं मे॑ गङ्गे यमुने सरस्वति॒ शुतु॑द्रि॒ स्तोमं॑ सचता॒ परु॒ष्ण्या ।

अ॒सि॒क्न्या म॑रुद्वृधे वि॒तस्त॒यार्जी॑कीये श‍ृणु॒ह्या सु॒षोम॑या ॥ १०.०७५.०५

i̱maṃ me̍ gaṅge yamune sarasvati̱ śutu̍dri̱ stoma̍ṃ sacatā̱ paru̱ṣṇyā .

a̱si̱knyā ma̍rudvṛdhe vi̱tasta̱yārjī̍kīye śṛṇu̱hyā su̱ṣoma̍yā .. 10.075.055 Favour ye this my laud, O Gan!gā, Yamunā, O Sutudri, Paruṣṇī and Sarasvatī:-
With Asikni, Vitasta, O Marudvrdha, O Ārjīkīya with Susoma hear my call.


Sloka : 10.75.6

तृ॒ष्टाम॑या प्रथ॒मं यात॑वे स॒जूः सु॒सर्त्वा॑ र॒सया॑ श्वे॒त्या त्या ।

त्वं सि॑न्धो॒ कुभ॑या गोम॒तीं क्रुमुं॑ मेह॒त्न्वा स॒रथं॒ याभि॒रीय॑से ॥ १०.०७५.०६

tṛ̱ṣṭāma̍yā pratha̱maṃ yāta̍ve sa̱jūḥ su̱sartvā̍ ra̱sayā̍ śve̱tyā tyā .

tvaṃ si̍ndho̱ kubha̍yā goma̱tīṃ krumu̍ṃ meha̱tnvā sa̱ratha̱ṃ yābhi̱rīya̍se .. 10.075.066 First with Trstama thou art eager to flow forth, with Rasā, and Susartu, and with Svetya here,
With Kubha; and with these, Sindhu and Mehatnu, thou seekest in thy course Krumu and Gomati.


Sloka : 10.75.7

ऋजी॒त्येनी॒ रुश॑ती महि॒त्वा परि॒ ज्रयां॑सि भरते॒ रजां॑सि ।

अद॑ब्धा॒ सिन्धु॑र॒पसा॑म॒पस्त॒माश्वा॒ न चि॒त्रा वपु॑षीव दर्श॒ता ॥ १०.०७५.०७

ṛjī̱tyenī̱ ruśa̍tī mahi̱tvā pari̱ jrayā̍ṃsi bharate̱ rajā̍ṃsi .

ada̍bdhā̱ sindhu̍ra̱pasā̍ma̱pasta̱māśvā̱ na ci̱trā vapu̍ṣīva darśa̱tā .. 10.075.077 Flashing and whitely-gleaming in her mightiness, she moves along her ample volumes through the realms,
Most active of the active, Sindhu unrestrained, like to a dappled mare, beautiful, fair to see.


Sloka : 10.75.8

स्वश्वा॒ सिन्धुः॑ सु॒रथा॑ सु॒वासा॑ हिर॒ण्ययी॒ सुकृ॑ता वा॒जिनी॑वती ।

ऊर्णा॑वती युव॒तिः सी॒लमा॑वत्यु॒ताधि॑ वस्ते सु॒भगा॑ मधु॒वृध॑म् ॥ १०.०७५.०८

svaśvā̱ sindhu̍ḥ su̱rathā̍ su̱vāsā̍ hira̱ṇyayī̱ sukṛ̍tā vā̱jinī̍vatī .

ūrṇā̍vatī yuva̱tiḥ sī̱lamā̍vatyu̱tādhi̍ vaste su̱bhagā̍ madhu̱vṛdha̍m .. 10.075.088 Rich in good steeds is Sindhu, rich in cars and robes, rich in gold, nobly-fashioned, rich in ample wealth.
Blest Silamavati and young Urnavati invest themselves with raiment rich in store of sweets.


Sloka : 10.75.9

सु॒खं रथं॑ युयुजे॒ सिन्धु॑र॒श्विनं॒ तेन॒ वाजं॑ सनिषद॒स्मिन्ना॒जौ ।

म॒हान्ह्य॑स्य महि॒मा प॑न॒स्यतेऽद॑ब्धस्य॒ स्वय॑शसो विर॒प्शिनः॑ ॥ १०.०७५.०९

su̱khaṃ ratha̍ṃ yuyuje̱ sindhu̍ra̱śvina̱ṃ tena̱ vāja̍ṃ saniṣada̱sminnā̱jau .

ma̱hānhya̍sya mahi̱mā pa̍na̱syate'da̍bdhasya̱ svaya̍śaso vira̱pśina̍ḥ .. 10.075.099 Sindhu hath yoked her car, light-rolling, drawn by steeds, and with that car shall she win booty in this fight.
So have I praised its power, mighty and unrestrained, of independent glory, roaring as it runs.


Sloka : 10.76.1

आ व॑ ऋञ्जस ऊ॒र्जां व्यु॑ष्टि॒ष्विन्द्रं॑ म॒रुतो॒ रोद॑सी अनक्तन ।

उ॒भे यथा॑ नो॒ अह॑नी सचा॒भुवा॒ सदः॑सदो वरिव॒स्यात॑ उ॒द्भिदा॑ ॥ १०.०७६.०१

ā va̍ ṛñjasa ū̱rjāṃ vyu̍ṣṭi̱ṣvindra̍ṃ ma̱ruto̱ roda̍sī anaktana .

u̱bhe yathā̍ no̱ aha̍nī sacā̱bhuvā̱ sada̍ḥsado variva̱syāta̍ u̱dbhidā̍ .. 10.076.011. I GRASP at you when power and strength begin to dawn:- bedew ye, Indra and the Maruts, Heaven and Earth,
That Day and Night, in every hall of sacrifice, may wait on us and bless us when they first spring forth.


Sloka : 10.76.2

तदु॒ श्रेष्ठं॒ सव॑नं सुनोत॒नात्यो॒ न हस्त॑यतो॒ अद्रिः॑ सो॒तरि॑ ।

वि॒दद्ध्य१॒॑र्यो अ॒भिभू॑ति॒ पौंस्यं॑ म॒हो रा॒ये चि॑त्तरुते॒ यदर्व॑तः ॥ १०.०७६.०२

tadu̱ śreṣṭha̱ṃ sava̍naṃ sunota̱nātyo̱ na hasta̍yato̱ adri̍ḥ so̱tari̍ .

vi̱daddhya1̱̍ryo a̱bhibhū̍ti̱ pauṃsya̍ṃ ma̱ho rā̱ye ci̍ttarute̱ yadarva̍taḥ .. 10.076.022 Press the libation out, most excellent of all:- the Pressing-stone is grasped like a hand-guided steed.
So let it win the valour that subdues the foe, and the fleet courser's might that speeds to ample wealth.


Sloka : 10.76.3

तदिद्ध्य॑स्य॒ सव॑नं वि॒वेर॒पो यथा॑ पु॒रा मन॑वे गा॒तुमश्रे॑त् ।

गोअ॑र्णसि त्वा॒ष्ट्रे अश्व॑निर्णिजि॒ प्रेम॑ध्व॒रेष्व॑ध्व॒राँ अ॑शिश्रयुः ॥ १०.०७६.०३

tadiddhya̍sya̱ sava̍naṃ vi̱vera̱po yathā̍ pu̱rā mana̍ve gā̱tumaśre̍t .

goa̍rṇasi tvā̱ṣṭre aśva̍nirṇiji̱ prema̍dhva̱reṣva̍dhva̱rām̐ a̍śiśrayuḥ .. 10.076.033 Juice that this Stone pours out removes defect of ours, as in old time it brought prosperity to man.
At sacrifices they established holy rites on Tvaṣṭar's milk-blent juice bright with the hue of steeds.


Sloka : 10.76.4

अप॑ हत र॒क्षसो॑ भङ्गु॒राव॑तः स्कभा॒यत॒ निरृ॑तिं॒ सेध॒ताम॑तिम् ।

आ नो॑ र॒यिं सर्व॑वीरं सुनोतन देवा॒व्यं॑ भरत॒ श्लोक॑मद्रयः ॥ १०.०७६.०४

apa̍ hata ra̱kṣaso̍ bhaṅgu̱rāva̍taḥ skabhā̱yata̱ nirṛ̍ti̱ṃ sedha̱tāma̍tim .

ā no̍ ra̱yiṃ sarva̍vīraṃ sunotana devā̱vya̍ṃ bharata̱ śloka̍madrayaḥ .. 10.076.044 Drive ye the treacherous demons far away from us:- keep Nirrti afar and banish Penury.
Pour riches forth for us with troops of hero sons, and bear ye up, O Stones, the song that visits Gods.


Sloka : 10.76.5

दि॒वश्चि॒दा वोऽम॑वत्तरेभ्यो वि॒भ्वना॑ चिदा॒श्व॑पस्तरेभ्यः ।

वा॒योश्चि॒दा सोम॑रभस्तरेभ्यो॒ऽग्नेश्चि॑दर्च पितु॒कृत्त॑रेभ्यः ॥ १०.०७६.०५

di̱vaści̱dā vo'ma̍vattarebhyo vi̱bhvanā̍ cidā̱śva̍pastarebhyaḥ .

vā̱yości̱dā soma̍rabhastarebhyo̱'gneści̍darca pitu̱kṛtta̍rebhyaḥ .. 10.076.055 To you who are more mighty than the heavens themselves, who, finishing your task with more than Vibhvan's speed,
More rapidly than Vāyu seize the Soma juice, better than Agni give us food, to you I sing.


Sloka : 10.76.6

भु॒रन्तु॑ नो य॒शसः॒ सोत्वन्ध॑सो॒ ग्रावा॑णो वा॒चा दि॒विता॑ दि॒वित्म॑ता ।

नरो॒ यत्र॑ दुह॒ते काम्यं॒ मध्वा॑घो॒षय॑न्तो अ॒भितो॑ मिथ॒स्तुरः॑ ॥ १०.०७६.०६

bhu̱rantu̍ no ya̱śasa̱ḥ sotvandha̍so̱ grāvā̍ṇo vā̱cā di̱vitā̍ di̱vitma̍tā .

naro̱ yatra̍ duha̱te kāmya̱ṃ madhvā̍gho̱ṣaya̍nto a̱bhito̍ mitha̱stura̍ḥ .. 10.076.066 Stirred be the glorious Stones:- let it press out the juice, the Stone with heavenly song that reaches up to heaven,
There where the men draw forth the meath for which they long, sending their voice around in rivalry of speed.


Sloka : 10.76.7

सु॒न्वन्ति॒ सोमं॑ रथि॒रासो॒ अद्र॑यो॒ निर॑स्य॒ रसं॑ ग॒विषो॑ दुहन्ति॒ ते ।

दु॒हन्त्यूध॑रुप॒सेच॑नाय॒ कं नरो॑ ह॒व्या न म॑र्जयन्त आ॒सभिः॑ ॥ १०.०७६.०७

su̱nvanti̱ soma̍ṃ rathi̱rāso̱ adra̍yo̱ nira̍sya̱ rasa̍ṃ ga̱viṣo̍ duhanti̱ te .

du̱hantyūdha̍rupa̱seca̍nāya̱ kaṃ naro̍ ha̱vyā na ma̍rjayanta ā̱sabhi̍ḥ .. 10.076.077 The Stones press out the Soma, swift as car-borne men, and, eager for the spoil, drain forth the sap thereof
To fill the beaker, they exhaust the udder's store, as the men purify oblations with their lips.


Sloka : 10.76.8

ए॒ते न॑रः॒ स्वप॑सो अभूतन॒ य इन्द्रा॑य सुनु॒थ सोम॑मद्रयः ।

वा॒मंवा॑मं वो दि॒व्याय॒ धाम्ने॒ वसु॑वसु वः॒ पार्थि॑वाय सुन्व॒ते ॥ १०.०७६.०८

e̱te na̍ra̱ḥ svapa̍so abhūtana̱ ya indrā̍ya sunu̱tha soma̍madrayaḥ .

vā̱maṃvā̍maṃ vo di̱vyāya̱ dhāmne̱ vasu̍vasu va̱ḥ pārthi̍vāya sunva̱te .. 10.076.088 Ye, present men, have been most skilful in your work, even ye, O Stones who pressed Soma for Indra's drink.
May all ye have of fair go to the Heavenly Race, and all your treasure to the earthly worshipper.


Sloka : 10.77.1

अ॒भ्र॒प्रुषो॒ न वा॒चा प्रु॑षा॒ वसु॑ ह॒विष्म॑न्तो॒ न य॒ज्ञा वि॑जा॒नुषः॑ ।

सु॒मारु॑तं॒ न ब्र॒ह्माण॑म॒र्हसे॑ ग॒णम॑स्तोष्येषां॒ न शो॒भसे॑ ॥ १०.०७७.०१

a̱bhra̱pruṣo̱ na vā̱cā pru̍ṣā̱ vasu̍ ha̱viṣma̍nto̱ na ya̱jñā vi̍jā̱nuṣa̍ḥ .

su̱māru̍ta̱ṃ na bra̱hmāṇa̍ma̱rhase̍ ga̱ṇama̍stoṣyeṣā̱ṃ na śo̱bhase̍ .. 10.077.011. As with their voice from cloud they sprinkle treasure so are the wise man's liberal sacrifices.
I praise their Company that merits worship as the good Martits' priest to pay them honour.


Sloka : 10.77.2

श्रि॒ये मर्या॑सो अ॒ञ्जीँर॑कृण्वत सु॒मारु॑तं॒ न पू॒र्वीरति॒ क्षपः॑ ।

दि॒वस्पु॒त्रास॒ एता॒ न ये॑तिर आदि॒त्यास॒स्ते अ॒क्रा न वा॑वृधुः ॥ १०.०७७.०२

śri̱ye maryā̍so a̱ñjīm̐ra̍kṛṇvata su̱māru̍ta̱ṃ na pū̱rvīrati̱ kṣapa̍ḥ .

di̱vaspu̱trāsa̱ etā̱ na ye̍tira ādi̱tyāsa̱ste a̱krā na vā̍vṛdhuḥ .. 10.077.022 The youths have wrought their ornaments for glory through many nights,—this noble band of Maruts.
Like stags the Sons of Dyatis have striven onward, the Sons of Aditi grown strong like pillars.


Sloka : 10.77.3

प्र ये दि॒वः पृ॑थि॒व्या न ब॒र्हणा॒ त्मना॑ रिरि॒च्रे अ॒भ्रान्न सूर्यः॑ ।

पाज॑स्वन्तो॒ न वी॒राः प॑न॒स्यवो॑ रि॒शाद॑सो॒ न मर्या॑ अ॒भिद्य॑वः ॥ १०.०७७.०३

pra ye di̱vaḥ pṛ̍thi̱vyā na ba̱rhaṇā̱ tmanā̍ riri̱cre a̱bhrānna sūrya̍ḥ .

pāja̍svanto̱ na vī̱rāḥ pa̍na̱syavo̍ ri̱śāda̍so̱ na maryā̍ a̱bhidya̍vaḥ .. 10.077.033 They who extend beyond the earth and heaven, by their own mass, as from the cloud spreads Sūrya;
Like mighty Heroes covetous of glory, like heavenly gallants who destroy the wicked.


Sloka : 10.77.4

यु॒ष्माकं॑ बु॒ध्ने अ॒पां न याम॑नि विथु॒र्यति॒ न म॒ही श्र॑थ॒र्यति॑ ।

वि॒श्वप्सु॑र्य॒ज्ञो अ॒र्वाग॒यं सु वः॒ प्रय॑स्वन्तो॒ न स॒त्राच॒ आ ग॑त ॥ १०.०७७.०४

yu̱ṣmāka̍ṃ bu̱dhne a̱pāṃ na yāma̍ni vithu̱ryati̱ na ma̱hī śra̍tha̱ryati̍ .

vi̱śvapsu̍rya̱jño a̱rvāga̱yaṃ su va̱ḥ praya̍svanto̱ na sa̱trāca̱ ā ga̍ta .. 10.077.044 When ye come nigh, as in the depth of waters, the earth is loosened, as it were, and shaken.
This your all-feedin sacrifice approaches:- come all united, fraught, as ’twere with viands.


Sloka : 10.77.5

यू॒यं धू॒र्षु प्र॒युजो॒ न र॒श्मिभि॒र्ज्योति॑ष्मन्तो॒ न भा॒सा व्यु॑ष्टिषु ।

श्ये॒नासो॒ न स्वय॑शसो रि॒शाद॑सः प्र॒वासो॒ न प्रसि॑तासः परि॒प्रुषः॑ ॥ १०.०७७.०५

yū̱yaṃ dhū̱rṣu pra̱yujo̱ na ra̱śmibhi̱rjyoti̍ṣmanto̱ na bhā̱sā vyu̍ṣṭiṣu .

śye̱nāso̱ na svaya̍śaso ri̱śāda̍saḥ pra̱vāso̱ na prasi̍tāsaḥ pari̱pruṣa̍ḥ .. 10.077.055 Ye are like horses fastened to the chariot poles, luminous with your beams, with splendour as at dawn;
Like self-bright falcons, punishers of wicked men, like hovering birds urged forward, scattering rain around.


Sloka : 10.77.6

प्र यद्वह॑ध्वे मरुतः परा॒काद्यू॒यं म॒हः सं॒वर॑णस्य॒ वस्वः॑ ।

वि॒दा॒नासो॑ वसवो॒ राध्य॑स्या॒राच्चि॒द्द्वेषः॑ सनु॒तर्यु॑योत ॥ १०.०७७.०६

pra yadvaha̍dhve marutaḥ parā̱kādyū̱yaṃ ma̱haḥ sa̱ṃvara̍ṇasya̱ vasva̍ḥ .

vi̱dā̱nāso̍ vasavo̱ rādhya̍syā̱rācci̱ddveṣa̍ḥ sanu̱taryu̍yota .. 10.077.066 When ye come forth, O Maruts, from the distance, from the great treasury of rich possessions,
Knowing, O Vasus, boons that should be granted, even from afar drive back the men who hate us.


Sloka : 10.77.7

य उ॒दृचि॑ य॒ज्ञे अ॑ध्वरे॒ष्ठा म॒रुद्भ्यो॒ न मानु॑षो॒ ददा॑शत् ।

रे॒वत्स वयो॑ दधते सु॒वीरं॒ स दे॒वाना॒मपि॑ गोपी॒थे अ॑स्तु ॥ १०.०७७.०७

ya u̱dṛci̍ ya̱jñe a̍dhvare̱ṣṭhā ma̱rudbhyo̱ na mānu̍ṣo̱ dadā̍śat .

re̱vatsa vayo̍ dadhate su̱vīra̱ṃ sa de̱vānā̱mapi̍ gopī̱the a̍stu .. 10.077.077 He who, engaged in the rite's final duty brings, as a man, oblation to the Maruts,
Wins him life's wealthy fulness, blest with heroes:- he shall be present, too, where Gods drink Soma.


Sloka : 10.77.8

ते हि य॒ज्ञेषु॑ य॒ज्ञिया॑स॒ ऊमा॑ आदि॒त्येन॒ नाम्ना॒ शम्भ॑विष्ठाः ।

ते नो॑ऽवन्तु रथ॒तूर्म॑नी॒षां म॒हश्च॒ याम॑न्नध्व॒रे च॑का॒नाः ॥ १०.०७७.०८

te hi ya̱jñeṣu̍ ya̱jñiyā̍sa̱ ūmā̍ ādi̱tyena̱ nāmnā̱ śambha̍viṣṭhāḥ .

te no̎vantu ratha̱tūrma̍nī̱ṣāṃ ma̱haśca̱ yāma̍nnadhva̱re ca̍kā̱nāḥ .. 10.077.088 For these are helps adored at sacrifices, bringing good fortune by their name Ādityas.
Speeding on cars let them protect our praises, delighting in our sacrifice and worship.


Sloka : 10.78.1

विप्रा॑सो॒ न मन्म॑भिः स्वा॒ध्यो॑ देवा॒व्यो॒३॒॑ न य॒ज्ञैः स्वप्न॑सः ।

राजा॑नो॒ न चि॒त्राः सु॑सं॒दृशः॑ क्षिती॒नां न मर्या॑ अरे॒पसः॑ ॥ १०.०७८.०१

viprā̍so̱ na manma̍bhiḥ svā̱dhyo̍ devā̱vyo̱3̱̍ na ya̱jñaiḥ svapna̍saḥ .

rājā̍no̱ na ci̱trāḥ su̍sa̱ṃdṛśa̍ḥ kṣitī̱nāṃ na maryā̍ are̱pasa̍ḥ .. 10.078.011. Ye by your hymns are like high-thoughted singers, skilful, inviting Gods with sacrifices;
Fair to behold, like Kings, with bright adornment, like spotless gallants, leaders of the people:-


Sloka : 10.78.2

अ॒ग्निर्न ये भ्राज॑सा रु॒क्मव॑क्षसो॒ वाता॑सो॒ न स्व॒युजः॑ स॒द्यऊ॑तयः ।

प्र॒ज्ञा॒तारो॒ न ज्येष्ठाः॑ सुनी॒तयः॑ सु॒शर्मा॑णो॒ न सोमा॑ ऋ॒तं य॒ते ॥ १०.०७८.०२

a̱gnirna ye bhrāja̍sā ru̱kmava̍kṣaso̱ vātā̍so̱ na sva̱yuja̍ḥ sa̱dyaū̍tayaḥ .

pra̱jñā̱tāro̱ na jyeṣṭhā̍ḥ sunī̱taya̍ḥ su̱śarmā̍ṇo̱ na somā̍ ṛ̱taṃ ya̱te .. 10.078.022 Like fire with flashing flame, breast-bound with chains of gold, like tempest-blasts, self-moving, swift to lend your aid;
As best of all foreknowers, excellent to guide, like Somas, good to guard the man who follows Law.


Sloka : 10.78.3

वाता॑सो॒ न ये धुन॑यो जिग॒त्नवो॑ऽग्नी॒नां न जि॒ह्वा वि॑रो॒किणः॑ ।

वर्म॑ण्वन्तो॒ न यो॒धाः शिमी॑वन्तः पितॄ॒णां न शंसाः॑ सुरा॒तयः॑ ॥ १०.०७८.०३

vātā̍so̱ na ye dhuna̍yo jiga̱tnavo̎gnī̱nāṃ na ji̱hvā vi̍ro̱kiṇa̍ḥ .

varma̍ṇvanto̱ na yo̱dhāḥ śimī̍vantaḥ pitṝ̱ṇāṃ na śaṃsā̍ḥ surā̱taya̍ḥ .. 10.078.033 Shakers of all, like gales of wind they travel, like tongues of burning fires in their effulgence.
Mighty are they as warriors clad in armour, and, like the Fathers' prayers, Most Bounteous Givers.


Sloka : 10.78.4

रथा॑नां॒ न ये॒३॒॑ऽराः सना॑भयो जिगी॒वांसो॒ न शूरा॑ अ॒भिद्य॑वः ।

व॒रे॒यवो॒ न मर्या॑ घृत॒प्रुषो॑ऽभिस्व॒र्तारो॑ अ॒र्कं न सु॒ष्टुभः॑ ॥ १०.०७८.०४

rathā̍nā̱ṃ na ye̱3̱̎rāḥ sanā̍bhayo jigī̱vāṃso̱ na śūrā̍ a̱bhidya̍vaḥ .

va̱re̱yavo̱ na maryā̍ ghṛta̱pruṣo̎bhisva̱rtāro̍ a̱rkaṃ na su̱ṣṭubha̍ḥ .. 10.078.044 Like spokes of car-wheels in one nave united, ever victorious like heavenly Heroes,
Shedding their precious balm like youthful suitors, they raise their voice and chant their psalm as singers.


Sloka : 10.78.5

अश्वा॑सो॒ न ये ज्येष्ठा॑स आ॒शवो॑ दिधि॒षवो॒ न र॒थ्यः॑ सु॒दान॑वः ।

आपो॒ न नि॒म्नैरु॒दभि॑र्जिग॒त्नवो॑ वि॒श्वरू॑पा॒ अङ्गि॑रसो॒ न साम॑भिः ॥ १०.०७८.०५

aśvā̍so̱ na ye jyeṣṭhā̍sa ā̱śavo̍ didhi̱ṣavo̱ na ra̱thya̍ḥ su̱dāna̍vaḥ .

āpo̱ na ni̱mnairu̱dabhi̍rjiga̱tnavo̍ vi̱śvarū̍pā̱ aṅgi̍raso̱ na sāma̍bhiḥ .. 10.078.055 They who are fleet to travel like the noblest steeds, long to obtain the prize like bounteous charioteers,
Like waters speeding on with their precipitous floods, like omniform Aṅgirases with Sāma-hymns.


Sloka : 10.78.6

ग्रावा॑णो॒ न सू॒रयः॒ सिन्धु॑मातर आदर्दि॒रासो॒ अद्र॑यो॒ न वि॒श्वहा॑ ।

शि॒शूला॒ न क्री॒ळयः॑ सुमा॒तरो॑ महाग्रा॒मो न याम॑न्नु॒त त्वि॒षा ॥ १०.०७८.०६

grāvā̍ṇo̱ na sū̱raya̱ḥ sindhu̍mātara ādardi̱rāso̱ adra̍yo̱ na vi̱śvahā̍ .

śi̱śūlā̱ na krī̱l̤aya̍ḥ sumā̱taro̍ mahāgrā̱mo na yāma̍nnu̱ta tvi̱ṣā .. 10.078.066 Born from the stream, like press-stones are the Princes, for ever like the stones that crush in pieces;
Sons of a beauteous Dame, like playful children, like a great host upon the march with splendour.


Sloka : 10.78.7

उ॒षसां॒ न के॒तवो॑ऽध्वर॒श्रियः॑ शुभं॒यवो॒ नाञ्जिभि॒र्व्य॑श्वितन् ।

सिन्ध॑वो॒ न य॒यियो॒ भ्राज॑दृष्टयः परा॒वतो॒ न योज॑नानि ममिरे ॥ १०.०७८.०७

u̱ṣasā̱ṃ na ke̱tavo̎dhvara̱śriya̍ḥ śubha̱ṃyavo̱ nāñjibhi̱rvya̍śvitan .

sindha̍vo̱ na ya̱yiyo̱ bhrāja̍dṛṣṭayaḥ parā̱vato̱ na yoja̍nāni mamire .. 10.078.077 Like rays of Dawn, the visitors of sacrifice, they shine with ornaments as eager to be bright.
Like rivers hasting on, glittering with their spears, from far away they measure out the distances.


Sloka : 10.78.8

सु॒भा॒गान्नो॑ देवाः कृणुता सु॒रत्ना॑न॒स्मान्स्तो॒तॄन्म॑रुतो वावृधा॒नाः ।

अधि॑ स्तो॒त्रस्य॑ स॒ख्यस्य॑ गात स॒नाद्धि वो॑ रत्न॒धेया॑नि॒ सन्ति॑ ॥ १०.०७८.०८

su̱bhā̱gānno̍ devāḥ kṛṇutā su̱ratnā̍na̱smānsto̱tṝnma̍ruto vāvṛdhā̱nāḥ .

adhi̍ sto̱trasya̍ sa̱khyasya̍ gāta sa̱nāddhi vo̍ ratna̱dheyā̍ni̱ santi̍ .. 10.078.088 Gods, send us happiness and make us wealthy, letting us singers prosper, O ye Maruts.
Bethink you of our praise and of our friendship:- ye from of old have riches to vouchsafe us.


Sloka : 10.79.1

अप॑श्यमस्य मह॒तो म॑हि॒त्वमम॑र्त्यस्य॒ मर्त्या॑सु वि॒क्षु ।

नाना॒ हनू॒ विभृ॑ते॒ सं भ॑रेते॒ असि॑न्वती॒ बप्स॑ती॒ भूर्य॑त्तः ॥ १०.०७९.०१

apa̍śyamasya maha̱to ma̍hi̱tvamama̍rtyasya̱ martyā̍su vi̱kṣu .

nānā̱ hanū̱ vibhṛ̍te̱ saṃ bha̍rete̱ asi̍nvatī̱ bapsa̍tī̱ bhūrya̍ttaḥ .. 10.079.011. I HAVE beheld the might of this Great Being. Immortal in the midst of tribes of mortals.
His jaws now open and now shut together:- much they devour, insatiately chewing.


Sloka : 10.79.2

गुहा॒ शिरो॒ निहि॑त॒मृध॑ग॒क्षी असि॑न्वन्नत्ति जि॒ह्वया॒ वना॑नि ।

अत्रा॑ण्यस्मै प॒ड्भिः सं भ॑रन्त्युत्ता॒नह॑स्ता॒ नम॒साधि॑ वि॒क्षु ॥ १०.०७९.०२

guhā̱ śiro̱ nihi̍ta̱mṛdha̍ga̱kṣī asi̍nvannatti ji̱hvayā̱ vanā̍ni .

atrā̍ṇyasmai pa̱ḍbhiḥ saṃ bha̍rantyuttā̱naha̍stā̱ nama̱sādhi̍ vi̱kṣu .. 10.079.022 His eyes are turned away, his head is hidden:- unsated with his tongue he eats the fuel.
With hands upraised, with reverence in the houses, for him they quickly bring his food together.


Sloka : 10.79.3

प्र मा॒तुः प्र॑त॒रं गुह्य॑मि॒च्छन्कु॑मा॒रो न वी॒रुधः॑ सर्पदु॒र्वीः ।

स॒सं न प॒क्वम॑विदच्छु॒चन्तं॑ रिरि॒ह्वांसं॑ रि॒प उ॒पस्थे॑ अ॒न्तः ॥ १०.०७९.०३

pra mā̱tuḥ pra̍ta̱raṃ guhya̍mi̱cchanku̍mā̱ro na vī̱rudha̍ḥ sarpadu̱rvīḥ .

sa̱saṃ na pa̱kvama̍vidacchu̱canta̍ṃ riri̱hvāṃsa̍ṃ ri̱pa u̱pasthe̍ a̱ntaḥ .. 10.079.033 Seeking, as ’twere, his Mother's secret bosom, he, like a child, creeps on through wide-spread bushes.
One he finds glowing like hot food made ready, and kissing deep within the earth's recmes.


Sloka : 10.79.4

तद्वा॑मृ॒तं रो॑दसी॒ प्र ब्र॑वीमि॒ जाय॑मानो मा॒तरा॒ गर्भो॑ अत्ति ।

नाहं दे॒वस्य॒ मर्त्य॑श्चिकेता॒ग्निर॒ङ्ग विचे॑ताः॒ स प्रचे॑ताः ॥ १०.०७९.०४

tadvā̍mṛ̱taṃ ro̍dasī̱ pra bra̍vīmi̱ jāya̍māno mā̱tarā̱ garbho̍ atti .

nāhaṃ de̱vasya̱ martya̍ściketā̱gnira̱ṅga vice̍tā̱ḥ sa prace̍tāḥ .. 10.079.044 This holy Law I tell you, Earth and Heaven:- the Infant at his birth dovours his Parents.
No knowledge of the God have I, a mortal. Yea, Agni knoweth best, for he hath wisdom.


Sloka : 10.79.5

यो अ॑स्मा॒ अन्नं॑ तृ॒ष्वा॒३॒॑दधा॒त्याज्यै॑र्घृ॒तैर्जु॒होति॒ पुष्य॑ति ।

तस्मै॑ स॒हस्र॑म॒क्षभि॒र्वि च॒क्षेऽग्ने॑ वि॒श्वतः॑ प्र॒त्यङ्ङ॑सि॒ त्वम् ॥ १०.०७९.०५

yo a̍smā̱ anna̍ṃ tṛ̱ṣvā̱3̱̍dadhā̱tyājyai̍rghṛ̱tairju̱hoti̱ puṣya̍ti .

tasmai̍ sa̱hasra̍ma̱kṣabhi̱rvi ca̱kṣe'gne̍ vi̱śvata̍ḥ pra̱tyaṅṅa̍si̱ tvam .. 10.079.055 This man who quickly gives him food, who offers his gifts of oil and butter and supports him, -
Him with his thousand eyes he closely looks on:- thou showest him thy face from all sides, Agni.


Sloka : 10.79.6

किं दे॒वेषु॒ त्यज॒ एन॑श्चक॒र्थाग्ने॑ पृ॒च्छामि॒ नु त्वामवि॑द्वान् ।

अक्री॑ळ॒न्क्रीळ॒न्हरि॒रत्त॑वे॒ऽदन्वि प॑र्व॒शश्च॑कर्त॒ गामि॑वा॒सिः ॥ १०.०७९.०६

kiṃ de̱veṣu̱ tyaja̱ ena̍ścaka̱rthāgne̍ pṛ̱cchāmi̱ nu tvāmavi̍dvān .

akrī̍l̤a̱nkrīl̤a̱nhari̱ratta̍ve̱'danvi pa̍rva̱śaśca̍karta̱ gāmi̍vā̱siḥ .. 10.079.066 Agni, hast thou committed sin or treason among the Gods? In ignorance I ask thee.
Playing, not playing, he gold-hued and toothless, hath cut his food up as the knife a victim.


Sloka : 10.79.7

विषू॑चो॒ अश्वा॑न्युयुजे वने॒जा ऋजी॑तिभी रश॒नाभि॑र्गृभी॒तान् ।

च॒क्ष॒दे मि॒त्रो वसु॑भिः॒ सुजा॑तः॒ समा॑नृधे॒ पर्व॑भिर्वावृधा॒नः ॥ १०.०७९.०७

viṣū̍co̱ aśvā̍nyuyuje vane̱jā ṛjī̍tibhī raśa̱nābhi̍rgṛbhī̱tān .

ca̱kṣa̱de mi̱tro vasu̍bhi̱ḥ sujā̍ta̱ḥ samā̍nṛdhe̱ parva̍bhirvāvṛdhā̱naḥ .. 10.079.077 He born in wood hath yoked his horses rushing in all directions, held with reins that glitter.
The well-born friend hath carved his food with Vasus:- in all his limbs he hath increased and prospered.


Sloka : 10.80.1

अ॒ग्निः सप्तिं॑ वाजम्भ॒रं द॑दात्य॒ग्निर्वी॒रं श्रुत्यं॑ कर्मनिः॒ष्ठाम् ।

अ॒ग्नी रोद॑सी॒ वि च॑रत्सम॒ञ्जन्न॒ग्निर्नारीं॑ वी॒रकु॑क्षिं॒ पुरं॑धिम् ॥ १०.०८०.०१

a̱gniḥ sapti̍ṃ vājambha̱raṃ da̍dātya̱gnirvī̱raṃ śrutya̍ṃ karmani̱ḥṣṭhām .

a̱gnī roda̍sī̱ vi ca̍ratsama̱ñjanna̱gnirnārī̍ṃ vī̱raku̍kṣi̱ṃ pura̍ṃdhim .. 10.080.011. AGNI bestows the fleet prize-winning courser:- Agni, the hero famed and firm in duty.
Agni pervades and decks the earth and heaven, and fills the fruitful dame who teems with heroes.


Sloka : 10.80.2

अ॒ग्नेरप्न॑सः स॒मिद॑स्तु भ॒द्राग्निर्म॒ही रोद॑सी॒ आ वि॑वेश ।

अ॒ग्निरेकं॑ चोदयत्स॒मत्स्व॒ग्निर्वृ॒त्राणि॑ दयते पु॒रूणि॑ ॥ १०.०८०.०२

a̱gnerapna̍saḥ sa̱mida̍stu bha̱drāgnirma̱hī roda̍sī̱ ā vi̍veśa .

a̱gnireka̍ṃ codayatsa̱matsva̱gnirvṛ̱trāṇi̍ dayate pu̱rūṇi̍ .. 10.080.022 Blest be the wood that feeds the active Agni:- within the two great worlds hath Agni entered.
Agni impels a single man to battle, and with him rends in pieces many a foeman.


Sloka : 10.80.3

अ॒ग्निर्ह॒ त्यं जर॑तः॒ कर्ण॑मावा॒ग्निर॒द्भ्यो निर॑दह॒ज्जरू॑थम् ।

अ॒ग्निरत्रिं॑ घ॒र्म उ॑रुष्यद॒न्तर॒ग्निर्नृ॒मेधं॑ प्र॒जया॑सृज॒त्सम् ॥ १०.०८०.०३

a̱gnirha̱ tyaṃ jara̍ta̱ḥ karṇa̍māvā̱gnira̱dbhyo nira̍daha̱jjarū̍tham .

a̱gniratri̍ṃ gha̱rma u̍ruṣyada̱ntara̱gnirnṛ̱medha̍ṃ pra̱jayā̍sṛja̱tsam .. 10.080.033 Agni rejoiced the car of him who praised lim, and from the waters burnt away jarutha.
Agni saved Atri in the fiery cavem, and made Nrmedha rich with troops of children.


Sloka : 10.80.4

अ॒ग्निर्दा॒द्द्रवि॑णं वी॒रपे॑शा अ॒ग्निरृषिं॒ यः स॒हस्रा॑ स॒नोति॑ ।

अ॒ग्निर्दि॒वि ह॒व्यमा त॑ताना॒ग्नेर्धामा॑नि॒ विभृ॑ता पुरु॒त्रा ॥ १०.०८०.०४

a̱gnirdā̱ddravi̍ṇaṃ vī̱rape̍śā a̱gnirṛṣi̱ṃ yaḥ sa̱hasrā̍ sa̱noti̍ .

a̱gnirdi̱vi ha̱vyamā ta̍tānā̱gnerdhāmā̍ni̱ vibhṛ̍tā puru̱trā .. 10.080.044 Agni hath granted wealth that decks the hero, and sent the sage who wins a thousand cattle.
Agni hath made oblations rise to heaven:- to every place are Agni's laws extended.


Sloka : 10.80.5

अ॒ग्निमु॒क्थैरृष॑यो॒ वि ह्व॑यन्ते॒ऽग्निं नरो॒ याम॑नि बाधि॒तासः॑ ।

अ॒ग्निं वयो॑ अ॒न्तरि॑क्षे॒ पत॑न्तो॒ऽग्निः स॒हस्रा॒ परि॑ याति॒ गोना॑म् ॥ १०.०८०.०५

a̱gnimu̱kthairṛṣa̍yo̱ vi hva̍yante̱'gniṃ naro̱ yāma̍ni bādhi̱tāsa̍ḥ .

a̱gniṃ vayo̍ a̱ntari̍kṣe̱ pata̍nto̱'gniḥ sa̱hasrā̱ pari̍ yāti̱ gonā̍m .. 10.080.055 With songs of praise the Ṛṣis call on Agni; on Agni, heroes worsted in the foray.
Birds flying in the region call on Agni around a thousand cattle Agni wanders.


Sloka : 10.80.6

अ॒ग्निं विश॑ ईळते॒ मानु॑षी॒र्या अ॒ग्निं मनु॑षो॒ नहु॑षो॒ वि जा॒ताः ।

अ॒ग्निर्गान्ध॑र्वीं प॒थ्या॑मृ॒तस्या॒ग्नेर्गव्यू॑तिर्घृ॒त आ निष॑त्ता ॥ १०.०८०.०६

a̱gniṃ viśa̍ īl̤ate̱ mānu̍ṣī̱ryā a̱gniṃ manu̍ṣo̱ nahu̍ṣo̱ vi jā̱tāḥ .

a̱gnirgāndha̍rvīṃ pa̱thyā̍mṛ̱tasyā̱gnergavyū̍tirghṛ̱ta ā niṣa̍ttā .. 10.080.066 Races of human birth pay Agni worship, men who have sprung from Nahus' line adore him.
Stablished in holy oil is Agni's pasture, on the Gandharva path of Law and Order.


Sloka : 10.80.7

अ॒ग्नये॒ ब्रह्म॑ ऋ॒भव॑स्ततक्षुर॒ग्निं म॒हाम॑वोचामा सुवृ॒क्तिम् ।

अग्ने॒ प्राव॑ जरि॒तारं॑ यवि॒ष्ठाग्ने॒ महि॒ द्रवि॑ण॒मा य॑जस्व ॥ १०.०८०.०७

a̱gnaye̱ brahma̍ ṛ̱bhava̍statakṣura̱gniṃ ma̱hāma̍vocāmā suvṛ̱ktim .

agne̱ prāva̍ jari̱tāra̍ṃ yavi̱ṣṭhāgne̱ mahi̱ dravi̍ṇa̱mā ya̍jasva .. 10.080.077 The Ṛbhus fabricated prayer for Agni, and we with mighty hymns have called on Agni.
Agni, Most Youthful God, protect the singer:- win us by worship, Agni, great possessions.


Sloka : 10.81.1

य इ॒मा विश्वा॒ भुव॑नानि॒ जुह्व॒दृषि॒र्होता॒ न्यसी॑दत्पि॒ता नः॑ ।

स आ॒शिषा॒ द्रवि॑णमि॒च्छमा॑नः प्रथम॒च्छदव॑रा॒ँ आ वि॑वेश ॥ १०.०८१.०१

ya i̱mā viśvā̱ bhuva̍nāni̱ juhva̱dṛṣi̱rhotā̱ nyasī̍datpi̱tā na̍ḥ .

sa ā̱śiṣā̱ dravi̍ṇami̱cchamā̍naḥ prathama̱cchadava̍rā̱m̐ ā vi̍veśa .. 10.081.011. HE who sate down as Hotar-priest, the Ṛṣi, our Father, offering up all things existing,—
He, seeking through his wish a great possession, came among men on earth as archetypal.


Sloka : 10.81.2

किं स्वि॑दासीदधि॒ष्ठान॑मा॒रम्भ॑णं कत॒मत्स्वि॑त्क॒थासी॑त् ।

यतो॒ भूमिं॑ ज॒नय॑न्वि॒श्वक॑र्मा॒ वि द्यामौर्णो॑न्महि॒ना वि॒श्वच॑क्षाः ॥ १०.०८१.०२

kiṃ svi̍dāsīdadhi̱ṣṭhāna̍mā̱rambha̍ṇaṃ kata̱matsvi̍tka̱thāsī̍t .

yato̱ bhūmi̍ṃ ja̱naya̍nvi̱śvaka̍rmā̱ vi dyāmaurṇo̍nmahi̱nā vi̱śvaca̍kṣāḥ .. 10.081.022 What was the place whereon he took his station? What was it that supported him? How was it?
Whence Visvakarman, seeing all, producing the earth, with mighty power disclosed the heavens.


Sloka : 10.81.3

वि॒श्वत॑श्चक्षुरु॒त वि॒श्वतो॑मुखो वि॒श्वतो॑बाहुरु॒त वि॒श्वत॑स्पात् ।

सं बा॒हुभ्यां॒ धम॑ति॒ सं पत॑त्रै॒र्द्यावा॒भूमी॑ ज॒नय॑न्दे॒व एकः॑ ॥ १०.०८१.०३

vi̱śvata̍ścakṣuru̱ta vi̱śvato̍mukho vi̱śvato̍bāhuru̱ta vi̱śvata̍spāt .

saṃ bā̱hubhyā̱ṃ dhama̍ti̱ saṃ pata̍trai̱rdyāvā̱bhūmī̍ ja̱naya̍nde̱va eka̍ḥ .. 10.081.033 He who hath eyes on all sides round about him, a mouth on all sides, arms and feet on all sides,
He, the Sole God, producing earth and heaven, weldeth them, with his arms as wings, together.


Sloka : 10.81.4

किं स्वि॒द्वनं॒ क उ॒ स वृ॒क्ष आ॑स॒ यतो॒ द्यावा॑पृथि॒वी नि॑ष्टत॒क्षुः ।

मनी॑षिणो॒ मन॑सा पृ॒च्छतेदु॒ तद्यद॒ध्यति॑ष्ठ॒द्भुव॑नानि धा॒रय॑न् ॥ १०.०८१.०४

kiṃ svi̱dvana̱ṃ ka u̱ sa vṛ̱kṣa ā̍sa̱ yato̱ dyāvā̍pṛthi̱vī ni̍ṣṭata̱kṣuḥ .

manī̍ṣiṇo̱ mana̍sā pṛ̱cchatedu̱ tadyada̱dhyati̍ṣṭha̱dbhuva̍nāni dhā̱raya̍n .. 10.081.044 What was the tree, what wood in sooth produced it, from which they fashioned out the earth and heaven?
Ye thoughtful men inquire within your spirit whereon he stood when he established all things.


Sloka : 10.81.5

या ते॒ धामा॑नि पर॒माणि॒ याव॒मा या म॑ध्य॒मा वि॑श्वकर्मन्नु॒तेमा ।

शिक्षा॒ सखि॑भ्यो ह॒विषि॑ स्वधावः स्व॒यं य॑जस्व त॒न्वं॑ वृधा॒नः ॥ १०.०८१.०५

yā te̱ dhāmā̍ni para̱māṇi̱ yāva̱mā yā ma̍dhya̱mā vi̍śvakarmannu̱temā .

śikṣā̱ sakhi̍bhyo ha̱viṣi̍ svadhāvaḥ sva̱yaṃ ya̍jasva ta̱nva̍ṃ vṛdhā̱naḥ .. 10.081.055 Nine highest, lowest, sacrificial natures, and these thy mid-most here, O Visvakarman,
Teach thou thy friends at sacrifice, O Blessed, and come thyself, exalted, to our worship.


Sloka : 10.81.6

विश्व॑कर्मन्ह॒विषा॑ वावृधा॒नः स्व॒यं य॑जस्व पृथि॒वीमु॒त द्याम् ।

मुह्य॑न्त्व॒न्ये अ॒भितो॒ जना॑स इ॒हास्माकं॑ म॒घवा॑ सू॒रिर॑स्तु ॥ १०.०८१.०६

viśva̍karmanha̱viṣā̍ vāvṛdhā̱naḥ sva̱yaṃ ya̍jasva pṛthi̱vīmu̱ta dyām .

muhya̍ntva̱nye a̱bhito̱ janā̍sa i̱hāsmāka̍ṃ ma̱ghavā̍ sū̱rira̍stu .. 10.081.066 Bring thou thyself, exalted with oblation, O Visvakarman, Earth and Heaven to worship.
Let other men around us live in folly here let us have a rich and liberal patron.


Sloka : 10.81.7

वा॒चस्पतिं॑ वि॒श्वक॑र्माणमू॒तये॑ मनो॒जुवं॒ वाजे॑ अ॒द्या हु॑वेम ।

स नो॒ विश्वा॑नि॒ हव॑नानि जोषद्वि॒श्वश॑म्भू॒रव॑से सा॒धुक॑र्मा ॥ १०.०८१.०७

vā̱caspati̍ṃ vi̱śvaka̍rmāṇamū̱taye̍ mano̱juva̱ṃ vāje̍ a̱dyā hu̍vema .

sa no̱ viśvā̍ni̱ hava̍nāni joṣadvi̱śvaśa̍mbhū̱rava̍se sā̱dhuka̍rmā .. 10.081.077 Let us invoke to-day, to aid our labour, the Lord of Speech, the thought-swift Visvakarman.
May he hear kindly all our invocations who gives all bliss for aid, whose works are righteous.


Sloka : 10.82.1

चक्षु॑षः पि॒ता मन॑सा॒ हि धीरो॑ घृ॒तमे॑ने अजन॒न्नन्न॑माने ।

य॒देदन्ता॒ अद॑दृहन्त॒ पूर्व॒ आदिद्द्यावा॑पृथि॒वी अ॑प्रथेताम् ॥ १०.०८२.०१

cakṣu̍ṣaḥ pi̱tā mana̍sā̱ hi dhīro̍ ghṛ̱tame̍ne ajana̱nnanna̍māne .

ya̱dedantā̱ ada̍dṛhanta̱ pūrva̱ ādiddyāvā̍pṛthi̱vī a̍prathetām .. 10.082.011. THE Father of the eye, the Wise in spirit, created both these worlds submerged in fatness.
Then when the eastern ends were firmly fastened, the heavens and the earth were far extended.


Sloka : 10.82.2

वि॒श्वक॑र्मा॒ विम॑ना॒ आद्विहा॑या धा॒ता वि॑धा॒ता प॑र॒मोत सं॒दृक् ।

तेषा॑मि॒ष्टानि॒ समि॒षा म॑दन्ति॒ यत्रा॑ सप्तऋ॒षीन्प॒र एक॑मा॒हुः ॥ १०.०८२.०२

vi̱śvaka̍rmā̱ vima̍nā̱ ādvihā̍yā dhā̱tā vi̍dhā̱tā pa̍ra̱mota sa̱ṃdṛk .

teṣā̍mi̱ṣṭāni̱ sami̱ṣā ma̍danti̱ yatrā̍ saptaṛ̱ṣīnpa̱ra eka̍mā̱huḥ .. 10.082.022 Mighty in mind and power is Visvakarman, Maker, Disposer, and most lofty Presence.
Their offerings joy in rich juice where they value One, only One, beyond the Seven Ṛṣis.


Sloka : 10.82.3

यो नः॑ पि॒ता ज॑नि॒ता यो वि॑धा॒ता धामा॑नि॒ वेद॒ भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ।

यो दे॒वानां॑ नाम॒धा एक॑ ए॒व तं स॑म्प्र॒श्नं भुव॑ना यन्त्य॒न्या ॥ १०.०८२.०३

yo na̍ḥ pi̱tā ja̍ni̱tā yo vi̍dhā̱tā dhāmā̍ni̱ veda̱ bhuva̍nāni̱ viśvā̍ .

yo de̱vānā̍ṃ nāma̱dhā eka̍ e̱va taṃ sa̍mpra̱śnaṃ bhuva̍nā yantya̱nyā .. 10.082.033 Father who made us, he who, as Disposer, knoweth all races and all things existing,
Even he alone, the Deities' narne-giver,him other beings seek for information.


Sloka : 10.82.4

त आय॑जन्त॒ द्रवि॑णं॒ सम॑स्मा॒ ऋष॑यः॒ पूर्वे॑ जरि॒तारो॒ न भू॒ना ।

अ॒सूर्ते॒ सूर्ते॒ रज॑सि निष॒त्ते ये भू॒तानि॑ स॒मकृ॑ण्वन्नि॒मानि॑ ॥ १०.०८२.०४

ta āya̍janta̱ dravi̍ṇa̱ṃ sama̍smā̱ ṛṣa̍ya̱ḥ pūrve̍ jari̱tāro̱ na bhū̱nā .

a̱sūrte̱ sūrte̱ raja̍si niṣa̱tte ye bhū̱tāni̍ sa̱makṛ̍ṇvanni̱māni̍ .. 10.082.044 To him in sacrifice they offered treasures,—Ṛṣis of old, in numerous troops, as singers,
Who, in the distant, near, and lower region, made ready all these things that have existence.


Sloka : 10.82.5

प॒रो दि॒वा प॒र ए॒ना पृ॑थि॒व्या प॒रो दे॒वेभि॒रसु॑रै॒र्यदस्ति॑ ।

कं स्वि॒द्गर्भं॑ प्रथ॒मं द॑ध्र॒ आपो॒ यत्र॑ दे॒वाः स॒मप॑श्यन्त॒ विश्वे॑ ॥ १०.०८२.०५

pa̱ro di̱vā pa̱ra e̱nā pṛ̍thi̱vyā pa̱ro de̱vebhi̱rasu̍rai̱ryadasti̍ .

kaṃ svi̱dgarbha̍ṃ pratha̱maṃ da̍dhra̱ āpo̱ yatra̍ de̱vāḥ sa̱mapa̍śyanta̱ viśve̍ .. 10.082.055 That which is earlier than this earth and heaven, before the Asuras and Gods had being,—
What was the germ primeval which the waters received where all the Gods were seen together?


Sloka : 10.82.6

तमिद्गर्भं॑ प्रथ॒मं द॑ध्र॒ आपो॒ यत्र॑ दे॒वाः स॒मग॑च्छन्त॒ विश्वे॑ ।

अ॒जस्य॒ नाभा॒वध्येक॒मर्पि॑तं॒ यस्मि॒न्विश्वा॑नि॒ भुव॑नानि त॒स्थुः ॥ १०.०८२.०६

tamidgarbha̍ṃ pratha̱maṃ da̍dhra̱ āpo̱ yatra̍ de̱vāḥ sa̱maga̍cchanta̱ viśve̍ .

a̱jasya̱ nābhā̱vadhyeka̱marpi̍ta̱ṃ yasmi̱nviśvā̍ni̱ bhuva̍nāni ta̱sthuḥ .. 10.082.066 The waters, they received that germ primeval wherein the Gods were gathefed all together.
It rested set upon the Unborn's navel, that One wherein abide all things existing.


Sloka : 10.82.7

न तं वि॑दाथ॒ य इ॒मा ज॒जाना॒न्यद्यु॒ष्माक॒मन्त॑रं बभूव ।

नी॒हा॒रेण॒ प्रावृ॑ता॒ जल्प्या॑ चासु॒तृप॑ उक्थ॒शास॑श्चरन्ति ॥ १०.०८२.०७

na taṃ vi̍dātha̱ ya i̱mā ja̱jānā̱nyadyu̱ṣmāka̱manta̍raṃ babhūva .

nī̱hā̱reṇa̱ prāvṛ̍tā̱ jalpyā̍ cāsu̱tṛpa̍ uktha̱śāsa̍ścaranti .. 10.082.077 Ye will not find him who produced these creatures:- another thing hath risen up among you.
Enwrapt in misty cloud, with lips that stammer, hymn-chanters wander and are discontented.


Sloka : 10.83.1

यस्ते॑ म॒न्योऽवि॑धद्वज्र सायक॒ सह॒ ओजः॑ पुष्यति॒ विश्व॑मानु॒षक् ।

सा॒ह्याम॒ दास॒मार्यं॒ त्वया॑ यु॒जा सह॑स्कृतेन॒ सह॑सा॒ सह॑स्वता ॥ १०.०८३.०१

yaste̍ ma̱nyo'vi̍dhadvajra sāyaka̱ saha̱ oja̍ḥ puṣyati̱ viśva̍mānu̱ṣak .

sā̱hyāma̱ dāsa̱mārya̱ṃ tvayā̍ yu̱jā saha̍skṛtena̱ saha̍sā̱ saha̍svatā .. 10.083.011. HE who hath reverenced thee, Manyu, destructive bolt, breeds for himself forthwith all conquering energy.
Ārya and Dāsa will we conquer with thine aid, with thee the Conqueror, with conquest conquest-sped.


Sloka : 10.83.2

म॒न्युरिन्द्रो॑ म॒न्युरे॒वास॑ दे॒वो म॒न्युर्होता॒ वरु॑णो जा॒तवे॑दाः ।

म॒न्युं विश॑ ईळते॒ मानु॑षी॒र्याः पा॒हि नो॑ मन्यो॒ तप॑सा स॒जोषाः॑ ॥ १०.०८३.०२

ma̱nyurindro̍ ma̱nyure̱vāsa̍ de̱vo ma̱nyurhotā̱ varu̍ṇo jā̱tave̍dāḥ .

ma̱nyuṃ viśa̍ īl̤ate̱ mānu̍ṣī̱ryāḥ pā̱hi no̍ manyo̱ tapa̍sā sa̱joṣā̍ḥ .. 10.083.022 Manyu was Indra, yea, the God, was Manyu, Manyu was Hotar, Varuṇa, Jātavedas.
The tribes of human lineage worship Manyu. Accordant with thy fervour, Manyu, guard us.


Sloka : 10.83.3

अ॒भी॑हि मन्यो त॒वस॒स्तवी॑या॒न्तप॑सा यु॒जा वि ज॑हि॒ शत्रू॑न् ।

अ॒मि॒त्र॒हा वृ॑त्र॒हा द॑स्यु॒हा च॒ विश्वा॒ वसू॒न्या भ॑रा॒ त्वं नः॑ ॥ १०.०८३.०३

a̱bhī̍hi manyo ta̱vasa̱stavī̍yā̱ntapa̍sā yu̱jā vi ja̍hi̱ śatrū̍n .

a̱mi̱tra̱hā vṛ̍tra̱hā da̍syu̱hā ca̱ viśvā̱ vasū̱nyā bha̍rā̱ tvaṃ na̍ḥ .. 10.083.033 Come hither, Manyu, mightier tham the mighty; chase, with thy fervour for ally, our foemen.
Slayer of foes, of Vṛtra, and of Dasyu, bring thou to us all kinds of wealth and treasure.


Sloka : 10.83.4

त्वं हि म॑न्यो अ॒भिभू॑त्योजाः स्वय॒म्भूर्भामो॑ अभिमातिषा॒हः ।

वि॒श्वच॑र्षणिः॒ सहु॑रिः॒ सहा॑वान॒स्मास्वोजः॒ पृत॑नासु धेहि ॥ १०.०८३.०४

tvaṃ hi ma̍nyo a̱bhibhū̍tyojāḥ svaya̱mbhūrbhāmo̍ abhimātiṣā̱haḥ .

vi̱śvaca̍rṣaṇi̱ḥ sahu̍ri̱ḥ sahā̍vāna̱smāsvoja̱ḥ pṛta̍nāsu dhehi .. 10.083.044 For thou art, Manyu, of surpassing vigour, fierce, queller of the foe, and self-existent,
Shared by all men, victorious, subduer:- vouchsafe to us superior strengith in battles.


Sloka : 10.83.5

अ॒भा॒गः सन्नप॒ परे॑तो अस्मि॒ तव॒ क्रत्वा॑ तवि॒षस्य॑ प्रचेतः ।

तं त्वा॑ मन्यो अक्र॒तुर्जि॑हीळा॒हं स्वा त॒नूर्ब॑ल॒देया॑य॒ मेहि॑ ॥ १०.०८३.०५

a̱bhā̱gaḥ sannapa̱ pare̍to asmi̱ tava̱ kratvā̍ tavi̱ṣasya̍ pracetaḥ .

taṃ tvā̍ manyo akra̱turji̍hīl̤ā̱haṃ svā ta̱nūrba̍la̱deyā̍ya̱ mehi̍ .. 10.083.055 I have departed, still without a portion, wise God! according to thy will, the Mighty.
I, feeble man, was wroth thee, O Manyu I am myself; come thou to give me vigour.


Sloka : 10.83.6

अ॒यं ते॑ अ॒स्म्युप॒ मेह्य॒र्वाङ्प्र॑तीची॒नः स॑हुरे विश्वधायः ।

मन्यो॑ वज्रिन्न॒भि मामा व॑वृत्स्व॒ हना॑व॒ दस्यू॑ँरु॒त बो॑ध्या॒पेः ॥ १०.०८३.०६

a̱yaṃ te̍ a̱smyupa̱ mehya̱rvāṅpra̍tīcī̱naḥ sa̍hure viśvadhāyaḥ .

manyo̍ vajrinna̱bhi māmā va̍vṛtsva̱ hanā̍va̱ dasyū̍m̐ru̱ta bo̍dhyā̱peḥ .. 10.083.066 Come hither. I am all thine own; advancing turn thou to me, Victorious, All-supporter!
Come to me, Manyu, Wielder of the Thunder:- bethink thee of thy friend, and slay the Dasyus.


Sloka : 10.83.7

अ॒भि प्रेहि॑ दक्षिण॒तो भ॑वा॒ मेऽधा॑ वृ॒त्राणि॑ जङ्घनाव॒ भूरि॑ ।

जु॒होमि॑ ते ध॒रुणं॒ मध्वो॒ अग्र॑मु॒भा उ॑पां॒शु प्र॑थ॒मा पि॑बाव ॥ १०.०८३.०७

a̱bhi prehi̍ dakṣiṇa̱to bha̍vā̱ me'dhā̍ vṛ̱trāṇi̍ jaṅghanāva̱ bhūri̍ .

ju̱homi̍ te dha̱ruṇa̱ṃ madhvo̱ agra̍mu̱bhā u̍pā̱ṃśu pra̍tha̱mā pi̍bāva .. 10.083.077 Approach, and on my right hand hold thy station:- so shall we slay a multitude of foemen.
The best of meath I offer to support thee:- may we be first to drink thereof in quiet.


Sloka : 10.84.1

त्वया॑ मन्यो स॒रथ॑मारु॒जन्तो॒ हर्ष॑माणासो धृषि॒ता म॑रुत्वः ।

ति॒ग्मेष॑व॒ आयु॑धा सं॒शिशा॑ना अ॒भि प्र य॑न्तु॒ नरो॑ अ॒ग्निरू॑पाः ॥ १०.०८४.०१

tvayā̍ manyo sa̱ratha̍māru̱janto̱ harṣa̍māṇāso dhṛṣi̱tā ma̍rutvaḥ .

ti̱gmeṣa̍va̱ āyu̍dhā sa̱ṃśiśā̍nā a̱bhi pra ya̍ntu̱ naro̍ a̱gnirū̍pāḥ .. 10.084.011. BORNE on with thee, O Manyu girt by Maruts, let our brave men, impetuous, bursting forward,
March on, like flames of fire in form, exulting, with pointed arrows, sharpening their weapons.


Sloka : 10.84.2

अ॒ग्निरि॑व मन्यो त्विषि॒तः स॑हस्व सेना॒नीर्नः॑ सहुरे हू॒त ए॑धि ।

ह॒त्वाय॒ शत्रू॒न्वि भ॑जस्व॒ वेद॒ ओजो॒ मिमा॑नो॒ वि मृधो॑ नुदस्व ॥ १०.०८४.०२

a̱gniri̍va manyo tviṣi̱taḥ sa̍hasva senā̱nīrna̍ḥ sahure hū̱ta e̍dhi .

ha̱tvāya̱ śatrū̱nvi bha̍jasva̱ veda̱ ojo̱ mimā̍no̱ vi mṛdho̍ nudasva .. 10.084.022 Flashing like fire, be thou, O conquering Manyu, invoked, O Victor, as our army's leader.
Slay thou our foes, distribute their possessions:- show forth thy vigour, scatter those who hate us.


Sloka : 10.84.3

सह॑स्व मन्यो अ॒भिमा॑तिम॒स्मे रु॒जन्मृ॒णन्प्र॑मृ॒णन्प्रेहि॒ शत्रू॑न् ।

उ॒ग्रं ते॒ पाजो॑ न॒न्वा रु॑रुध्रे व॒शी वशं॑ नयस एकज॒ त्वम् ॥ १०.०८४.०३

saha̍sva manyo a̱bhimā̍tima̱sme ru̱janmṛ̱ṇanpra̍mṛ̱ṇanprehi̱ śatrū̍n .

u̱graṃ te̱ pājo̍ na̱nvā ru̍rudhre va̱śī vaśa̍ṃ nayasa ekaja̱ tvam .. 10.084.033 O Manyu, overcome thou our assailant on! breaking, slaying, crushing down the foemen.
They have not hindered thine impetuous vigour:- Mighty, Sole born! thou makest them thy subjects.


Sloka : 10.84.4

एको॑ बहू॒नाम॑सि मन्यवीळि॒तो विशं॑विशं यु॒धये॒ सं शि॑शाधि ।

अकृ॑त्तरु॒क्त्वया॑ यु॒जा व॒यं द्यु॒मन्तं॒ घोषं॑ विज॒याय॑ कृण्महे ॥ १०.०८४.०४

eko̍ bahū̱nāma̍si manyavīl̤i̱to viśa̍ṃviśaṃ yu̱dhaye̱ saṃ śi̍śādhi .

akṛ̍ttaru̱ktvayā̍ yu̱jā va̱yaṃ dyu̱manta̱ṃ ghoṣa̍ṃ vija̱yāya̍ kṛṇmahe .. 10.084.044 Alone or many thou art worshipped, Manyu:- sharpen the spirit of each clan for battle.
With thee to aid, O thou of perfect splendour, we will uplift the glorious shout for conquest.


Sloka : 10.84.5

वि॒जे॒ष॒कृदिन्द्र॑ इवानवब्र॒वो॒३॒॑ऽस्माकं॑ मन्यो अधि॒पा भ॑वे॒ह ।

प्रि॒यं ते॒ नाम॑ सहुरे गृणीमसि वि॒द्मा तमुत्सं॒ यत॑ आब॒भूथ॑ ॥ १०.०८४.०५

vi̱je̱ṣa̱kṛdindra̍ ivānavabra̱vo̱3̱̎smāka̍ṃ manyo adhi̱pā bha̍ve̱ha .

pri̱yaṃ te̱ nāma̍ sahure gṛṇīmasi vi̱dmā tamutsa̱ṃ yata̍ āba̱bhūtha̍ .. 10.084.055 Unyielding bringing victory like Indra, O Manyu, be thou here our Sovran Ruler.
To thy dear name, O Victor, we sing praises:- we know the spring from which thou art come hither.


Sloka : 10.84.6

आभू॑त्या सह॒जा व॑ज्र सायक॒ सहो॑ बिभर्ष्यभिभूत॒ उत्त॑रम् ।

क्रत्वा॑ नो मन्यो स॒ह मे॒द्ये॑धि महाध॒नस्य॑ पुरुहूत सं॒सृजि॑ ॥ १०.०८४.०६

ābhū̍tyā saha̱jā va̍jra sāyaka̱ saho̍ bibharṣyabhibhūta̱ utta̍ram .

kratvā̍ no manyo sa̱ha me̱dye̍dhi mahādha̱nasya̍ puruhūta sa̱ṃsṛji̍ .. 10.084.066 Twin-born with power, destructive bolt of thunder, the highest conquering might is thine, Subduer!
Be friendly to its in thy spirit, Manyu, O Much-invoked, in shock of mighty battle.


Sloka : 10.84.7

संसृ॑ष्टं॒ धन॑मु॒भयं॑ स॒माकृ॑तम॒स्मभ्यं॑ दत्तां॒ वरु॑णश्च म॒न्युः ।

भियं॒ दधा॑ना॒ हृद॑येषु॒ शत्र॑वः॒ परा॑जितासो॒ अप॒ नि ल॑यन्ताम् ॥ १०.०८४.०७

saṃsṛ̍ṣṭa̱ṃ dhana̍mu̱bhaya̍ṃ sa̱mākṛ̍tama̱smabhya̍ṃ dattā̱ṃ varu̍ṇaśca ma̱nyuḥ .

bhiya̱ṃ dadhā̍nā̱ hṛda̍yeṣu̱ śatra̍va̱ḥ parā̍jitāso̱ apa̱ ni la̍yantām .. 10.084.077 For spoil let Varuṇa and Manyu give us the wealth of both sides gathered and collected;
And let our enemies with stricken spirits, o’erwhelmed with terror, slink away defeated.


Sloka : 10.85.1

स॒त्येनोत्त॑भिता॒ भूमिः॒ सूर्ये॒णोत्त॑भिता॒ द्यौः ।

ऋ॒तेना॑दि॒त्यास्ति॑ष्ठन्ति दि॒वि सोमो॒ अधि॑ श्रि॒तः ॥ १०.०८५.०१

sa̱tyenotta̍bhitā̱ bhūmi̱ḥ sūrye̱ṇotta̍bhitā̱ dyauḥ .

ṛ̱tenā̍di̱tyāsti̍ṣṭhanti di̱vi somo̱ adhi̍ śri̱taḥ .. 10.085.011. TRUTH is the base that bears the earth; by Sūrya are the heavens sustained.
By Law the Ādityas stand secure, and Soma holds his place in heaven.


Sloka : 10.85.2

सोमे॑नादि॒त्या ब॒लिनः॒ सोमे॑न पृथि॒वी म॒ही ।

अथो॒ नक्ष॑त्राणामे॒षामु॒पस्थे॒ सोम॒ आहि॑तः ॥ १०.०८५.०२

some̍nādi̱tyā ba̱lina̱ḥ some̍na pṛthi̱vī ma̱hī .

atho̱ nakṣa̍trāṇāme̱ṣāmu̱pasthe̱ soma̱ āhi̍taḥ .. 10.085.022 By Soma are the Ādityas strong, by Soma mighty is the earth.
Thus Soma in the midst of all these constellations hath his place.


Sloka : 10.85.3

सोमं॑ मन्यते पपि॒वान्यत्स॑म्पिं॒षन्त्योष॑धिम् ।

सोमं॒ यं ब्र॒ह्माणो॑ वि॒दुर्न तस्या॑श्नाति॒ कश्च॒न ॥ १०.०८५.०३

soma̍ṃ manyate papi̱vānyatsa̍mpi̱ṃṣantyoṣa̍dhim .

soma̱ṃ yaṃ bra̱hmāṇo̍ vi̱durna tasyā̍śnāti̱ kaśca̱na .. 10.085.033 One thinks, when they have brayed the plant, that he hath drunk the Soma's juice;
Of him whom Brahmans truly know as Soma no one ever tastes.


Sloka : 10.85.4

आ॒च्छद्वि॑धानैर्गुपि॒तो बार्ह॑तैः सोम रक्षि॒तः ।

ग्राव्णा॒मिच्छृ॒ण्वन्ति॑ष्ठसि॒ न ते॑ अश्नाति॒ पार्थि॑वः ॥ १०.०८५.०४

ā̱cchadvi̍dhānairgupi̱to bārha̍taiḥ soma rakṣi̱taḥ .

grāvṇā̱micchṛ̱ṇvanti̍ṣṭhasi̱ na te̍ aśnāti̱ pārthi̍vaḥ .. 10.085.044 Soma, secured by sheltering rules, guarded by hymns in Brhati,
Thou standest listening to the stones none tastes of thee who dwells on earth.


Sloka : 10.85.5

यत्त्वा॑ देव प्र॒पिब॑न्ति॒ तत॒ आ प्या॑यसे॒ पुनः॑ ।

वा॒युः सोम॑स्य रक्षि॒ता समा॑नां॒ मास॒ आकृ॑तिः ॥ १०.०८५.०५

yattvā̍ deva pra̱piba̍nti̱ tata̱ ā pyā̍yase̱ puna̍ḥ .

vā̱yuḥ soma̍sya rakṣi̱tā samā̍nā̱ṃ māsa̱ ākṛ̍tiḥ .. 10.085.055 When they begin to drink thee then, O God, thou swellest out again.
Vāyu is Soma's guardian God. The Moon is that which shapes the years.


Sloka : 10.85.6

रैभ्या॑सीदनु॒देयी॑ नाराशं॒सी न्योच॑नी ।

सू॒र्याया॑ भ॒द्रमिद्वासो॒ गाथ॑यैति॒ परि॑ष्कृतम् ॥ १०.०८५.०६

raibhyā̍sīdanu̱deyī̍ nārāśa̱ṃsī nyoca̍nī .

sū̱ryāyā̍ bha̱dramidvāso̱ gātha̍yaiti̱ pari̍ṣkṛtam .. 10.085.066 Raibhi was her dear bridal friend, and Narasamsi led her home.
Lovely was Sūrya's robe:- she came to that which Gatha had adorned.


Sloka : 10.85.7

चित्ति॑रा उप॒बर्ह॑णं॒ चक्षु॑रा अ॒भ्यञ्ज॑नम् ।

द्यौर्भूमिः॒ कोश॑ आसी॒द्यदया॑त्सू॒र्या पति॑म् ॥ १०.०८५.०७

citti̍rā upa̱barha̍ṇa̱ṃ cakṣu̍rā a̱bhyañja̍nam .

dyaurbhūmi̱ḥ kośa̍ āsī̱dyadayā̍tsū̱ryā pati̍m .. 10.085.077 Thought was the pillow of her couch, sight was the unguent for her eyes:-
Her treasury was earth and heaven.ẉhen Sūrya went unto her Lord.


Sloka : 10.85.8

स्तोमा॑ आसन्प्रति॒धयः॑ कु॒रीरं॒ छन्द॑ ओप॒शः ।

सू॒र्याया॑ अ॒श्विना॑ व॒राग्निरा॑सीत्पुरोग॒वः ॥ १०.०८५.०८

stomā̍ āsanprati̱dhaya̍ḥ ku̱rīra̱ṃ chanda̍ opa̱śaḥ .

sū̱ryāyā̍ a̱śvinā̍ va̱rāgnirā̍sītpuroga̱vaḥ .. 10.085.088 Hymns were the cross-bars of the pole, Kurira-metre decked the car:-
The bridesmen were the Aśvin Pair Agni was leader of the train.


Sloka : 10.85.9

सोमो॑ वधू॒युर॑भवद॒श्विना॑स्तामु॒भा व॒रा ।

सू॒र्यां यत्पत्ये॒ शंस॑न्तीं॒ मन॑सा सवि॒ताद॑दात् ॥ १०.०८५.०९

somo̍ vadhū̱yura̍bhavada̱śvinā̍stāmu̱bhā va̱rā .

sū̱ryāṃ yatpatye̱ śaṃsa̍ntī̱ṃ mana̍sā savi̱tāda̍dāt .. 10.085.099 Soma was he who wooed the maid:- the groomsmen were both Aśvins, when
The Sun-God Savitar bestowed his willing Sūrya on her Lord.


Sloka : 10.85.10

मनो॑ अस्या॒ अन॑ आसी॒द्द्यौरा॑सीदु॒त च्छ॒दिः ।

शु॒क्राव॑न॒ड्वाहा॑वास्तां॒ यदया॑त्सू॒र्या गृ॒हम् ॥ १०.०८५.१०

mano̍ asyā̱ ana̍ āsī̱ddyaurā̍sīdu̱ta ccha̱diḥ .

śu̱krāva̍na̱ḍvāhā̍vāstā̱ṃ yadayā̍tsū̱ryā gṛ̱ham .. 10.085.1010 Her spirit was the bridal car; the covering thereof was heaven:-
Bright were both Steers that drew it when Sūrya approached her husband's, home.


Sloka : 10.85.11

ऋ॒क्सा॒माभ्या॑म॒भिहि॑तौ॒ गावौ॑ ते साम॒नावि॑तः ।

श्रोत्रं॑ ते च॒क्रे आ॑स्तां दि॒वि पन्था॑श्चराचा॒रः ॥ १०.०८५.११

ṛ̱ksā̱mābhyā̍ma̱bhihi̍tau̱ gāvau̍ te sāma̱nāvi̍taḥ .

śrotra̍ṃ te ca̱kre ā̍stāṃ di̱vi panthā̍ścarācā̱raḥ .. 10.085.1111 Thy Steers were steady, kept in place by holy verse and Sāma-hymn:-
All car were thy two chariot wheels:- thy path was tremulous in the sky,


Sloka : 10.85.12

शुची॑ ते च॒क्रे या॒त्या व्या॒नो अक्ष॒ आह॑तः ।

अनो॑ मन॒स्मयं॑ सू॒र्यारो॑हत्प्रय॒ती पति॑म् ॥ १०.०८५.१२

śucī̍ te ca̱kre yā̱tyā vyā̱no akṣa̱ āha̍taḥ .

ano̍ mana̱smaya̍ṃ sū̱ryāro̍hatpraya̱tī pati̍m .. 10.085.1212 Clean, as thou wentest, were thy wheels wind, was the axle fastened there.
Sūrya, proceeding to her Lord, mounted a spirit-fashioried car.


Sloka : 10.85.13

सू॒र्याया॑ वह॒तुः प्रागा॑त्सवि॒ता यम॒वासृ॑जत् ।

अ॒घासु॑ हन्यन्ते॒ गावोऽर्जु॑न्योः॒ पर्यु॑ह्यते ॥ १०.०८५.१३

sū̱ryāyā̍ vaha̱tuḥ prāgā̍tsavi̱tā yama̱vāsṛ̍jat .

a̱ghāsu̍ hanyante̱ gāvo'rju̍nyo̱ḥ paryu̍hyate .. 10.085.1313 The bridal pomp of Sūrya, which Savitar started, moved along.
In Magha days are oxen slain, in Arjuris they wed the bride.


Sloka : 10.85.14

यद॑श्विना पृ॒च्छमा॑ना॒वया॑तं त्रिच॒क्रेण॑ वह॒तुं सू॒र्यायाः॑ ।

विश्वे॑ दे॒वा अनु॒ तद्वा॑मजानन्पु॒त्रः पि॒तरा॑ववृणीत पू॒षा ॥ १०.०८५.१४

yada̍śvinā pṛ̱cchamā̍nā̱vayā̍taṃ trica̱kreṇa̍ vaha̱tuṃ sū̱ryāyā̍ḥ .

viśve̍ de̱vā anu̱ tadvā̍majānanpu̱traḥ pi̱tarā̍vavṛṇīta pū̱ṣā .. 10.085.1414 When on your three-wheeled chariot, O Aśvins, ye came as wooers unto Sūrya's bridal,
Then all the Gods agreed to your proposal Pūṣan as Son elected you as Fathers.


Sloka : 10.85.15

यदया॑तं शुभस्पती वरे॒यं सू॒र्यामुप॑ ।

क्वैकं॑ च॒क्रं वा॑मासी॒त्क्व॑ दे॒ष्ट्राय॑ तस्थथुः ॥ १०.०८५.१५

yadayā̍taṃ śubhaspatī vare̱yaṃ sū̱ryāmupa̍ .

kvaika̍ṃ ca̱kraṃ vā̍māsī̱tkva̍ de̱ṣṭrāya̍ tasthathuḥ .. 10.085.1515 O ye Two Lords of lustre, then when ye to Sūrya's wooing came,
Where was one chariot wheel of yours? Where stood ye for die Sire's command?


Sloka : 10.85.16

द्वे ते॑ च॒क्रे सू॑र्ये ब्र॒ह्माण॑ ऋतु॒था वि॑दुः ।

अथैकं॑ च॒क्रं यद्गुहा॒ तद॑द्धा॒तय॒ इद्वि॑दुः ॥ १०.०८५.१६

dve te̍ ca̱kre sū̍rye bra̱hmāṇa̍ ṛtu̱thā vi̍duḥ .

athaika̍ṃ ca̱kraṃ yadguhā̱ tada̍ddhā̱taya̱ idvi̍duḥ .. 10.085.1616 The Brahmans, by their seasons, know, O Sūrya, those two wheels of thine:-
One kept concealed, those only who are skilled in highest truths have learned.


Sloka : 10.85.17

सू॒र्यायै॑ दे॒वेभ्यो॑ मि॒त्राय॒ वरु॑णाय च ।

ये भू॒तस्य॒ प्रचे॑तस इ॒दं तेभ्यो॑ऽकरं॒ नमः॑ ॥ १०.०८५.१७

sū̱ryāyai̍ de̱vebhyo̍ mi̱trāya̱ varu̍ṇāya ca .

ye bhū̱tasya̱ prace̍tasa i̱daṃ tebhyo̎kara̱ṃ nama̍ḥ .. 10.085.1717 To Sūrya and the Deities, to Mitra and to Varuṇa.
Who know aright the thing that is, this adoration have I paid.


Sloka : 10.85.18

पू॒र्वा॒प॒रं च॑रतो मा॒ययै॒तौ शिशू॒ क्रीळ॑न्तौ॒ परि॑ यातो अध्व॒रम् ।

विश्वा॑न्य॒न्यो भुव॑नाभि॒चष्ट॑ ऋ॒तूँर॒न्यो वि॒दध॑ज्जायते॒ पुनः॑ ॥ १०.०८५.१८

pū̱rvā̱pa̱raṃ ca̍rato mā̱yayai̱tau śiśū̱ krīl̤a̍ntau̱ pari̍ yāto adhva̱ram .

viśvā̍nya̱nyo bhuva̍nābhi̱caṣṭa̍ ṛ̱tūm̐ra̱nyo vi̱dadha̍jjāyate̱ puna̍ḥ .. 10.085.1818 By their own power these Twain in close succession move;
They go as playing children round the sacrifice.
One of the Pair beholdeth all existing things; the other ordereth seasons and is born again.


Sloka : 10.85.19

नवो॑नवो भवति॒ जाय॑मा॒नोऽह्नां॑ के॒तुरु॒षसा॑मे॒त्यग्र॑म् ।

भा॒गं दे॒वेभ्यो॒ वि द॑धात्या॒यन्प्र च॒न्द्रमा॑स्तिरते दी॒र्घमायुः॑ ॥ १०.०८५.१९

navo̍navo bhavati̱ jāya̍mā̱no'hnā̍ṃ ke̱turu̱ṣasā̍me̱tyagra̍m .

bhā̱gaṃ de̱vebhyo̱ vi da̍dhātyā̱yanpra ca̱ndramā̍stirate dī̱rghamāyu̍ḥ .. 10.085.1919 He, born afresh, is new and new for ever ensign of days he goes before the Mornings
Coming, he orders f6r the Gods their portion. The Moon prolongs the days of our existence.


Sloka : 10.85.20

सु॒किं॒शु॒कं श॑ल्म॒लिं वि॒श्वरू॑पं॒ हिर॑ण्यवर्णं सु॒वृतं॑ सुच॒क्रम् ।

आ रो॑ह सूर्ये अ॒मृत॑स्य लो॒कं स्यो॒नं पत्ये॑ वह॒तुं कृ॑णुष्व ॥ १०.०८५.२०

su̱ki̱ṃśu̱kaṃ śa̍lma̱liṃ vi̱śvarū̍pa̱ṃ hira̍ṇyavarṇaṃ su̱vṛta̍ṃ suca̱kram .

ā ro̍ha sūrye a̱mṛta̍sya lo̱kaṃ syo̱naṃ patye̍ vaha̱tuṃ kṛ̍ṇuṣva .. 10.085.2020 Mount this, all-shaped, gold-hued, with strong wheels, fashioned of Kimsuka and Salmali, light-rolling,
Bound for the world of life immortal, Sūrya:- make for thy lord a happy bridal journey.


Sloka : 10.85.21

उदी॒र्ष्वातः॒ पति॑वती॒ ह्ये॒३॒॑षा वि॒श्वाव॑सुं॒ नम॑सा गी॒र्भिरी॑ळे ।

अ॒न्यामि॑च्छ पितृ॒षदं॒ व्य॑क्तां॒ स ते॑ भा॒गो ज॒नुषा॒ तस्य॑ विद्धि ॥ १०.०८५.२१

udī̱rṣvāta̱ḥ pati̍vatī̱ hye̱3̱̍ṣā vi̱śvāva̍su̱ṃ nama̍sā gī̱rbhirī̍l̤e .

a̱nyāmi̍ccha pitṛ̱ṣada̱ṃ vya̍ktā̱ṃ sa te̍ bhā̱go ja̱nuṣā̱ tasya̍ viddhi .. 10.085.2121 Rise up from hence:- this maiden hath a husband. I laud Visvavasu with hymns and homage.
Seek in her father's home another fair one, and find the portion from of old assigned thee.


Sloka : 10.85.22

उदी॒र्ष्वातो॑ विश्वावसो॒ नम॑सेळा महे त्वा ।

अ॒न्यामि॑च्छ प्रफ॒र्व्यं१॒॑ सं जा॒यां पत्या॑ सृज ॥ १०.०८५.२२

udī̱rṣvāto̍ viśvāvaso̱ nama̍sel̤ā mahe tvā .

a̱nyāmi̍ccha prapha̱rvyaṃ1̱̍ saṃ jā̱yāṃ patyā̍ sṛja .. 10.085.2222 Rise up from hence, Visvavasu:- with reverence we worship thee.
Seek thou another willing maid, and with her husband leave the bride.


Sloka : 10.85.23

अ॒नृ॒क्ष॒रा ऋ॒जवः॑ सन्तु॒ पन्था॒ येभिः॒ सखा॑यो॒ यन्ति॑ नो वरे॒यम् ।

सम॑र्य॒मा सं भगो॑ नो निनीया॒त्सं जा॑स्प॒त्यं सु॒यम॑मस्तु देवाः ॥ १०.०८५.२३

a̱nṛ̱kṣa̱rā ṛ̱java̍ḥ santu̱ panthā̱ yebhi̱ḥ sakhā̍yo̱ yanti̍ no vare̱yam .

sama̍rya̱mā saṃ bhago̍ no ninīyā̱tsaṃ jā̍spa̱tyaṃ su̱yama̍mastu devāḥ .. 10.085.2323 Straight in direction be the path:-s, and thornless, whereon our fellows travel to the wooing.
Let Aryaman and Bhaga lead us:- perfect, O Gods, the union of the wife and husband.


Sloka : 10.85.24

प्र त्वा॑ मुञ्चामि॒ वरु॑णस्य॒ पाशा॒द्येन॒ त्वाब॑ध्नात्सवि॒ता सु॒शेवः॑ ।

ऋ॒तस्य॒ योनौ॑ सुकृ॒तस्य॑ लो॒केऽरि॑ष्टां त्वा स॒ह पत्या॑ दधामि ॥ १०.०८५.२४

pra tvā̍ muñcāmi̱ varu̍ṇasya̱ pāśā̱dyena̱ tvāba̍dhnātsavi̱tā su̱śeva̍ḥ .

ṛ̱tasya̱ yonau̍ sukṛ̱tasya̍ lo̱ke'ri̍ṣṭāṃ tvā sa̱ha patyā̍ dadhāmi .. 10.085.2424 Now from the noose of Varuṇa I free thee, wherewith Most Blessed Savitar hath bound thee.
In Law's seat, to the world of virtuous action, I give thee up uninjured with thy consort.


Sloka : 10.85.25

प्रेतो मु॒ञ्चामि॒ नामुतः॑ सुब॒द्धाम॒मुत॑स्करम् ।

यथे॒यमि॑न्द्र मीढ्वः सुपु॒त्रा सु॒भगास॑ति ॥ १०.०८५.२५

preto mu̱ñcāmi̱ nāmuta̍ḥ suba̱ddhāma̱muta̍skaram .

yathe̱yami̍ndra mīḍhvaḥ supu̱trā su̱bhagāsa̍ti .. 10.085.2525 Hence, and not thence, I send these free. I make thee softly fettered there.
That, Bounteous Indra, she may live blest in her fortune and her sons.


Sloka : 10.85.26

पू॒षा त्वे॒तो न॑यतु हस्त॒गृह्या॒श्विना॑ त्वा॒ प्र व॑हतां॒ रथे॑न ।

गृ॒हान्ग॑च्छ गृ॒हप॑त्नी॒ यथासो॑ व॒शिनी॒ त्वं वि॒दथ॒मा व॑दासि ॥ १०.०८५.२६

pū̱ṣā tve̱to na̍yatu hasta̱gṛhyā̱śvinā̍ tvā̱ pra va̍hatā̱ṃ rathe̍na .

gṛ̱hānga̍ccha gṛ̱hapa̍tnī̱ yathāso̍ va̱śinī̱ tvaṃ vi̱datha̱mā va̍dāsi .. 10.085.2626 Let Pūṣan take thy hand and hence conduct thee; may the two Aśvins on their car transport thee.
Go to the house to be the household's mistress and speak as lady ito thy gathered people.


Sloka : 10.85.27

इ॒ह प्रि॒यं प्र॒जया॑ ते॒ समृ॑ध्यताम॒स्मिन्गृ॒हे गार्ह॑पत्याय जागृहि ।

ए॒ना पत्या॑ त॒न्वं१॒॑ सं सृ॑ज॒स्वाधा॒ जिव्री॑ वि॒दथ॒मा व॑दाथः ॥ १०.०८५.२७

i̱ha pri̱yaṃ pra̱jayā̍ te̱ samṛ̍dhyatāma̱smingṛ̱he gārha̍patyāya jāgṛhi .

e̱nā patyā̍ ta̱nvaṃ1̱̍ saṃ sṛ̍ja̱svādhā̱ jivrī̍ vi̱datha̱mā va̍dāthaḥ .. 10.085.2727 Happy be thou and prosper witlh thy children here:- be vigilant to rule thy household in this home.
Closely unite thy body with this; man, thy lord. So shall ye, full of years, address your company.


Sloka : 10.85.28

नी॒ल॒लो॒हि॒तं भ॑वति कृ॒त्यास॒क्तिर्व्य॑ज्यते ।

एध॑न्ते अस्या ज्ञा॒तयः॒ पति॑र्ब॒न्धेषु॑ बध्यते ॥ १०.०८५.२८

nī̱la̱lo̱hi̱taṃ bha̍vati kṛ̱tyāsa̱ktirvya̍jyate .

edha̍nte asyā jñā̱taya̱ḥ pati̍rba̱ndheṣu̍ badhyate .. 10.085.2828 Her hue is blue and red:- the fienod who clingeth close is driven off.
Well thrive the kinsmen of this bride the husband is bourid fast in bonds.


Sloka : 10.85.29

परा॑ देहि शामु॒ल्यं॑ ब्र॒ह्मभ्यो॒ वि भ॑जा॒ वसु॑ ।

कृ॒त्यैषा प॒द्वती॑ भू॒त्व्या जा॒या वि॑शते॒ पति॑म् ॥ १०.०८५.२९

parā̍ dehi śāmu̱lya̍ṃ bra̱hmabhyo̱ vi bha̍jā̱ vasu̍ .

kṛ̱tyaiṣā pa̱dvatī̍ bhū̱tvyā jā̱yā vi̍śate̱ pati̍m .. 10.085.2929 Give thou the woollen robe away:- deal treasure to the Brahman priests.
This female fiend hath got her feet, and as a wife attends her lord.


Sloka : 10.85.30

अ॒श्री॒रा त॒नूर्भ॑वति॒ रुश॑ती पा॒पया॑मु॒या ।

पति॒र्यद्व॒ध्वो॒३॒॑ वास॑सा॒ स्वमङ्ग॑मभि॒धित्स॑ते ॥ १०.०८५.३०

a̱śrī̱rā ta̱nūrbha̍vati̱ ruśa̍tī pā̱payā̍mu̱yā .

pati̱ryadva̱dhvo̱3̱̍ vāsa̍sā̱ svamaṅga̍mabhi̱dhitsa̍te .. 10.085.3030 Unlovely is his body when it glistens with this wicked fiend,
What time the husband wraps about his limbs the garment of his wife.


Sloka : 10.85.31

ये व॒ध्व॑श्च॒न्द्रं व॑ह॒तुं यक्ष्मा॒ यन्ति॒ जना॒दनु॑ ।

पुन॒स्तान्य॒ज्ञिया॑ दे॒वा नय॑न्तु॒ यत॒ आग॑ताः ॥ १०.०८५.३१

ye va̱dhva̍śca̱ndraṃ va̍ha̱tuṃ yakṣmā̱ yanti̱ janā̱danu̍ .

puna̱stānya̱jñiyā̍ de̱vā naya̍ntu̱ yata̱ āga̍tāḥ .. 10.085.3131 Consumptions, from her people, which follow the bride's resplendent train,—
These let the Holy Gods again bear to the place from which they came.


Sloka : 10.85.32

मा वि॑दन्परिप॒न्थिनो॒ य आ॒सीद॑न्ति॒ दम्प॑ती ।

सु॒गेभि॑र्दु॒र्गमती॑ता॒मप॑ द्रा॒न्त्वरा॑तयः ॥ १०.०८५.३२

mā vi̍danparipa̱nthino̱ ya ā̱sīda̍nti̱ dampa̍tī .

su̱gebhi̍rdu̱rgamatī̍tā̱mapa̍ drā̱ntvarā̍tayaḥ .. 10.085.3232 Let not the highway thieves who lie in ambush find the wedded pair.
By pleasant ways let them escape the danger, and let foes depart.


Sloka : 10.85.33

सु॒म॒ङ्ग॒लीरि॒यं व॒धूरि॒मां स॒मेत॒ पश्य॑त ।

सौभा॑ग्यमस्यै द॒त्त्वायाथास्तं॒ वि परे॑तन ॥ १०.०८५.३३

su̱ma̱ṅga̱līri̱yaṃ va̱dhūri̱māṃ sa̱meta̱ paśya̍ta .

saubhā̍gyamasyai da̱ttvāyāthāsta̱ṃ vi pare̍tana .. 10.085.3333 Signs of good fortune mark the bride come all of you and look at her.
Wish her prosperity, and then return unto your homes again.


Sloka : 10.85.34

तृ॒ष्टमे॒तत्कटु॑कमे॒तद॑पा॒ष्ठव॑द्वि॒षव॒न्नैतदत्त॑वे ।

सू॒र्यां यो ब्र॒ह्मा वि॒द्यात्स इद्वाधू॑यमर्हति ॥ १०.०८५.३४

tṛ̱ṣṭame̱tatkaṭu̍kame̱tada̍pā̱ṣṭhava̍dvi̱ṣava̱nnaitadatta̍ve .

sū̱ryāṃ yo bra̱hmā vi̱dyātsa idvādhū̍yamarhati .. 10.085.3434 Pungent is this, and bitter this, filled, as it were, with arrow-barbs, Empoisoned andṇot fit for use.
The Brahman who knows Sūrya well deserves the garment of the bride.


Sloka : 10.85.35

आ॒शस॑नं वि॒शस॑न॒मथो॑ अधिवि॒कर्त॑नम् ।

सू॒र्यायाः॑ पश्य रू॒पाणि॒ तानि॑ ब्र॒ह्मा तु शु॑न्धति ॥ १०.०८५.३५

ā̱śasa̍naṃ vi̱śasa̍na̱matho̍ adhivi̱karta̍nam .

sū̱ryāyā̍ḥ paśya rū̱pāṇi̱ tāni̍ bra̱hmā tu śu̍ndhati .. 10.085.3535 The fringe, the cloth that decks her head, and then the triply parted robe,—
Behold the hues which Sūrya wears these doth the Brahman purify.


Sloka : 10.85.36

गृ॒भ्णामि॑ ते सौभग॒त्वाय॒ हस्तं॒ मया॒ पत्या॑ ज॒रद॑ष्टि॒र्यथासः॑ ।

भगो॑ अर्य॒मा स॑वि॒ता पुरं॑धि॒र्मह्यं॑ त्वादु॒र्गार्ह॑पत्याय दे॒वाः ॥ १०.०८५.३६

gṛ̱bhṇāmi̍ te saubhaga̱tvāya̱ hasta̱ṃ mayā̱ patyā̍ ja̱rada̍ṣṭi̱ryathāsa̍ḥ .

bhago̍ arya̱mā sa̍vi̱tā pura̍ṃdhi̱rmahya̍ṃ tvādu̱rgārha̍patyāya de̱vāḥ .. 10.085.3636 I take thy hand in mine for happy fortune that thou mayst reach old age with me thy husband.
Gods, Aryaman, Bhaga, Savitar, Purandhi, have given thee to be my household's mistress.


Sloka : 10.85.37

तां पू॑षञ्छि॒वत॑मा॒मेर॑यस्व॒ यस्यां॒ बीजं॑ मनु॒ष्या॒३॒॑ वप॑न्ति ।

या न॑ ऊ॒रू उ॑श॒ती वि॒श्रया॑ते॒ यस्या॑मु॒शन्तः॑ प्र॒हरा॑म॒ शेप॑म् ॥ १०.०८५.३७

tāṃ pū̍ṣañchi̱vata̍mā̱mera̍yasva̱ yasyā̱ṃ bīja̍ṃ manu̱ṣyā̱3̱̍ vapa̍nti .

yā na̍ ū̱rū u̍śa̱tī vi̱śrayā̍te̱ yasyā̍mu̱śanta̍ḥ pra̱harā̍ma̱ śepa̍m .. 10.085.3737 O Pūṣan, send her on as most auspicious, her who shall be the sharer of my pleasures;
Her who shall twine her loving arms about me, and welcome all my love and mine embraces.


Sloka : 10.85.38

तुभ्य॒मग्रे॒ पर्य॑वहन्सू॒र्यां व॑ह॒तुना॑ स॒ह ।

पुनः॒ पति॑भ्यो जा॒यां दा अ॑ग्ने प्र॒जया॑ स॒ह ॥ १०.०८५.३८

tubhya̱magre̱ parya̍vahansū̱ryāṃ va̍ha̱tunā̍ sa̱ha .

puna̱ḥ pati̍bhyo jā̱yāṃ dā a̍gne pra̱jayā̍ sa̱ha .. 10.085.3838 For thee, with bridal train, they, first, escorted Sūrya to her home.
Give to the husband in return, Agni, the wife with progeny.


Sloka : 10.85.39

पुनः॒ पत्नी॑म॒ग्निर॑दा॒दायु॑षा स॒ह वर्च॑सा ।

दी॒र्घायु॑रस्या॒ यः पति॒र्जीवा॑ति श॒रदः॑ श॒तम् ॥ १०.०८५.३९

puna̱ḥ patnī̍ma̱gnira̍dā̱dāyu̍ṣā sa̱ha varca̍sā .

dī̱rghāyu̍rasyā̱ yaḥ pati̱rjīvā̍ti śa̱rada̍ḥ śa̱tam .. 10.085.3939 Agni hath given the bride again with splendour and with ample life.
Long lived be he who is her lord; a hundred autumns let him live.


Sloka : 10.85.40

सोमः॑ प्रथ॒मो वि॑विदे गन्ध॒र्वो वि॑विद॒ उत्त॑रः ।

तृ॒तीयो॑ अ॒ग्निष्टे॒ पति॑स्तु॒रीय॑स्ते मनुष्य॒जाः ॥ १०.०८५.४०

soma̍ḥ pratha̱mo vi̍vide gandha̱rvo vi̍vida̱ utta̍raḥ .

tṛ̱tīyo̍ a̱gniṣṭe̱ pati̍stu̱rīya̍ste manuṣya̱jāḥ .. 10.085.4040 Soma obtained her first of all; next the Gandharva was her lord.
Agai was thy third husband:- now one bornof woman is thy fourth.


Sloka : 10.85.41

सोमो॑ ददद्गन्ध॒र्वाय॑ गन्ध॒र्वो द॑दद॒ग्नये॑ ।

र॒यिं च॑ पु॒त्राँश्चा॑दाद॒ग्निर्मह्य॒मथो॑ इ॒माम् ॥ १०.०८५.४१

somo̍ dadadgandha̱rvāya̍ gandha̱rvo da̍dada̱gnaye̍ .

ra̱yiṃ ca̍ pu̱trām̐ścā̍dāda̱gnirmahya̱matho̍ i̱mām .. 10.085.4141 Soma to the Gandharva, and to Agni the Gandharva gave:-
And Agni hath bestowed on me riches and sons and this my spouse.


Sloka : 10.85.42

इ॒हैव स्तं॒ मा वि यौ॑ष्टं॒ विश्व॒मायु॒र्व्य॑श्नुतम् ।

क्रीळ॑न्तौ पु॒त्रैर्नप्तृ॑भि॒र्मोद॑मानौ॒ स्वे गृ॒हे ॥ १०.०८५.४२

i̱haiva sta̱ṃ mā vi yau̍ṣṭa̱ṃ viśva̱māyu̱rvya̍śnutam .

krīl̤a̍ntau pu̱trairnaptṛ̍bhi̱rmoda̍mānau̱ sve gṛ̱he .. 10.085.4242 Be ye not parted; dwell ye here reach the full time of human life.
With sons and grandsons sport and play, rejoicing in your own abode.


Sloka : 10.85.43

आ नः॑ प्र॒जां ज॑नयतु प्र॒जाप॑तिराजर॒साय॒ सम॑नक्त्वर्य॒मा ।

अदु॑र्मङ्गलीः पतिलो॒कमा वि॑श॒ शं नो॑ भव द्वि॒पदे॒ शं चतु॑ष्पदे ॥ १०.०८५.४३

ā na̍ḥ pra̱jāṃ ja̍nayatu pra̱jāpa̍tirājara̱sāya̱ sama̍naktvarya̱mā .

adu̍rmaṅgalīḥ patilo̱kamā vi̍śa̱ śaṃ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṃ catu̍ṣpade .. 10.085.4343 So may Prajāpati bring children forth to us; may Aryaman adorn us till old age come nigh.
Not inauspicious enter thou thy husband's house:- bring blessing to our bipeds and our quadrupeds.


Sloka : 10.85.44

अघो॑रचक्षु॒रप॑तिघ्न्येधि शि॒वा प॒शुभ्यः॑ सु॒मनाः॑ सु॒वर्चाः॑ ।

वी॒र॒सूर्दे॒वका॑मा स्यो॒ना शं नो॑ भव द्वि॒पदे॒ शं चतु॑ष्पदे ॥ १०.०८५.४४

agho̍racakṣu̱rapa̍tighnyedhi śi̱vā pa̱śubhya̍ḥ su̱manā̍ḥ su̱varcā̍ḥ .

vī̱ra̱sūrde̱vakā̍mā syo̱nā śaṃ no̍ bhava dvi̱pade̱ śaṃ catu̍ṣpade .. 10.085.4444 Not evil-eyed, no slayer of thy husband, bring weal to cattle, radiant, gentlehearted;
Loving the Gods, delightful, bearing heroes, bring blessing to our quadrupeds and bipeds.


Sloka : 10.85.45

इ॒मां त्वमि॑न्द्र मीढ्वः सुपु॒त्रां सु॒भगां॑ कृणु ।

दशा॑स्यां पु॒त्राना धे॑हि॒ पति॑मेकाद॒शं कृ॑धि ॥ १०.०८५.४५

i̱māṃ tvami̍ndra mīḍhvaḥ supu̱trāṃ su̱bhagā̍ṃ kṛṇu .

daśā̍syāṃ pu̱trānā dhe̍hi̱ pati̍mekāda̱śaṃ kṛ̍dhi .. 10.085.4545 O Bounteous Indra, make this bride blest in her sons and fortunate.
Vouchsafe to her ten sons, and make her husband the eleventh man.


Sloka : 10.85.46

स॒म्राज्ञी॒ श्वशु॑रे भव स॒म्राज्ञी॑ श्व॒श्र्वां भ॑व ।

नना॑न्दरि स॒म्राज्ञी॑ भव स॒म्राज्ञी॒ अधि॑ दे॒वृषु॑ ॥ १०.०८५.४६

sa̱mrājñī̱ śvaśu̍re bhava sa̱mrājñī̍ śva̱śrvāṃ bha̍va .

nanā̍ndari sa̱mrājñī̍ bhava sa̱mrājñī̱ adhi̍ de̱vṛṣu̍ .. 10.085.4646 Over thy husband's father and thy husband's mother bear full sway.
Over the sister of thy lord, over his brothers rule supreme.


Sloka : 10.85.47

सम॑ञ्जन्तु॒ विश्वे॑ दे॒वाः समापो॒ हृद॑यानि नौ ।

सं मा॑त॒रिश्वा॒ सं धा॒ता समु॒ देष्ट्री॑ दधातु नौ ॥ १०.०८५.४७

sama̍ñjantu̱ viśve̍ de̱vāḥ samāpo̱ hṛda̍yāni nau .

saṃ mā̍ta̱riśvā̱ saṃ dhā̱tā samu̱ deṣṭrī̍ dadhātu nau .. 10.085.4747 So may the Universal Gods, so may the Waters join our hearts.
May Mātariśvan, Dhātar, and Destri together bind us close.


Sloka : 10.86.1

वि हि सोतो॒रसृ॑क्षत॒ नेन्द्रं॑ दे॒वम॑मंसत ।

यत्राम॑दद्वृ॒षाक॑पिर॒र्यः पु॒ष्टेषु॒ मत्स॑खा॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०१

vi hi soto̱rasṛ̍kṣata̱ nendra̍ṃ de̱vama̍maṃsata .

yatrāma̍dadvṛ̱ṣāka̍pira̱ryaḥ pu̱ṣṭeṣu̱ matsa̍khā̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.011. MEN have abstained from pouring juice they count not Indra as a God.
Where at the votary's store my friend Vrsakapi hath drunk his fill. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.2

परा॒ ही॑न्द्र॒ धाव॑सि वृ॒षाक॑पे॒रति॒ व्यथिः॑ ।

नो अह॒ प्र वि॑न्दस्य॒न्यत्र॒ सोम॑पीतये॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०२

parā̱ hī̍ndra̱ dhāva̍si vṛ̱ṣāka̍pe̱rati̱ vyathi̍ḥ .

no aha̱ pra vi̍ndasya̱nyatra̱ soma̍pītaye̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.022 Thou, Indra, heedless passest by the ill Vrsakapi hath wrought;
Yet nowhere else thou findest place wherein to drink the Soma juice. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.3

किम॒यं त्वां वृ॒षाक॑पिश्च॒कार॒ हरि॑तो मृ॒गः ।

यस्मा॑ इर॒स्यसीदु॒ न्व१॒॑र्यो वा॑ पुष्टि॒मद्वसु॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०३

kima̱yaṃ tvāṃ vṛ̱ṣāka̍piśca̱kāra̱ hari̍to mṛ̱gaḥ .

yasmā̍ ira̱syasīdu̱ nva1̱̍ryo vā̍ puṣṭi̱madvasu̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.033 What hath he done to injure thee, this tawny beast Vrsakapi,
With whom thou art so angry now? What is the votary's foodful store? Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.4

यमि॒मं त्वं वृ॒षाक॑पिं प्रि॒यमि॑न्द्राभि॒रक्ष॑सि ।

श्वा न्व॑स्य जम्भिष॒दपि॒ कर्णे॑ वराह॒युर्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०४

yami̱maṃ tvaṃ vṛ̱ṣāka̍piṃ pri̱yami̍ndrābhi̱rakṣa̍si .

śvā nva̍sya jambhiṣa̱dapi̱ karṇe̍ varāha̱yurviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.044 Soon may the hound who hunts the boar seize him and bite him in the car,
O Indra, that Vrsakapi whom thou protectest as a friend, Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.5

प्रि॒या त॒ष्टानि॑ मे क॒पिर्व्य॑क्ता॒ व्य॑दूदुषत् ।

शिरो॒ न्व॑स्य राविषं॒ न सु॒गं दु॒ष्कृते॑ भुवं॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०५

pri̱yā ta̱ṣṭāni̍ me ka̱pirvya̍ktā̱ vya̍dūduṣat .

śiro̱ nva̍sya rāviṣa̱ṃ na su̱gaṃ du̱ṣkṛte̍ bhuva̱ṃ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.055 Kapi hath marred the beauteous things, all deftly wrought, that were my joy.
In pieces will I rend his head; the sinner's portion sball be woo. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.6

न मत्स्त्री सु॑भ॒सत्त॑रा॒ न सु॒याशु॑तरा भुवत् ।

न मत्प्रति॑च्यवीयसी॒ न सक्थ्युद्य॑मीयसी॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०६

na matstrī su̍bha̱satta̍rā̱ na su̱yāśu̍tarā bhuvat .

na matprati̍cyavīyasī̱ na sakthyudya̍mīyasī̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.066 No Dame hath ampler charms than 1, or greater wealth of love's delights.
None with more ardour offers all her beauty to her lord's embrace. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.7

उ॒वे अ॑म्ब सुलाभिके॒ यथे॑वा॒ङ्ग भ॑वि॒ष्यति॑ ।

भ॒सन्मे॑ अम्ब॒ सक्थि॑ मे॒ शिरो॑ मे॒ वी॑व हृष्यति॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०७

u̱ve a̍mba sulābhike̱ yathe̍vā̱ṅga bha̍vi̱ṣyati̍ .

bha̱sanme̍ amba̱ sakthi̍ me̱ śiro̍ me̱ vī̍va hṛṣyati̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.077 Mother whose love is quickly wibn, I say what verily will be.
My,breast, O Mother, and my head and both my hips seem quivering. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.8

किं सु॑बाहो स्वङ्गुरे॒ पृथु॑ष्टो॒ पृथु॑जाघने ।

किं शू॑रपत्नि न॒स्त्वम॒भ्य॑मीषि वृ॒षाक॑पिं॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०८

kiṃ su̍bāho svaṅgure̱ pṛthu̍ṣṭo̱ pṛthu̍jāghane .

kiṃ śū̍rapatni na̱stvama̱bhya̍mīṣi vṛ̱ṣāka̍pi̱ṃ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.088 Dame with the lovely hands and arms, with broad hair-plaits add ample hips,
Why, O thou Hero's wife, art thou angry with our Vrsakapi? Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.9

अ॒वीरा॑मिव॒ माम॒यं श॒रारु॑र॒भि म॑न्यते ।

उ॒ताहम॑स्मि वी॒रिणीन्द्र॑पत्नी म॒रुत्स॑खा॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.०९

a̱vīrā̍miva̱ māma̱yaṃ śa̱rāru̍ra̱bhi ma̍nyate .

u̱tāhama̍smi vī̱riṇīndra̍patnī ma̱rutsa̍khā̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.099 This noxious creature looks on me as one bereft of hero's love,
Yet Heroes for my sons have I, the Maruts’ Friend and Indra's Queen. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.10

सं॒हो॒त्रं स्म॑ पु॒रा नारी॒ सम॑नं॒ वाव॑ गच्छति ।

वे॒धा ऋ॒तस्य॑ वी॒रिणीन्द्र॑पत्नी महीयते॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१०

sa̱ṃho̱traṃ sma̍ pu̱rā nārī̱ sama̍na̱ṃ vāva̍ gacchati .

ve̱dhā ṛ̱tasya̍ vī̱riṇīndra̍patnī mahīyate̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1010 From olden time the matron goes to feast and general sacrifice.
Mother of Heroes, Indra's Queen, the rite's ordainer is extolled. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.11

इ॒न्द्रा॒णीमा॒सु नारि॑षु सु॒भगा॑म॒हम॑श्रवम् ।

न॒ह्य॑स्या अप॒रं च॒न ज॒रसा॒ मर॑ते॒ पति॒र्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.११

i̱ndrā̱ṇīmā̱su nāri̍ṣu su̱bhagā̍ma̱hama̍śravam .

na̱hya̍syā apa̱raṃ ca̱na ja̱rasā̱ mara̍te̱ pati̱rviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1111 So have I heard Indrāṇī called most fortunate among these Dames,
For never shall her Consort die in future time through length of days. Supreme is Indra overall.


Sloka : 10.86.12

नाहमि॑न्द्राणि रारण॒ सख्यु॑र्वृ॒षाक॑पेरृ॒ते ।

यस्ये॒दमप्यं॑ ह॒विः प्रि॒यं दे॒वेषु॒ गच्छ॑ति॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१२

nāhami̍ndrāṇi rāraṇa̱ sakhyu̍rvṛ̱ṣāka̍perṛ̱te .

yasye̱damapya̍ṃ ha̱viḥ pri̱yaṃ de̱veṣu̱ gaccha̍ti̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1212 Never, Indralni, have I joyed without my friend Vrsakapi,
Whose welcome offering here, made pure with water, goeth to the Gods. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.13

वृषा॑कपायि॒ रेव॑ति॒ सुपु॑त्र॒ आदु॒ सुस्नु॑षे ।

घस॑त्त॒ इन्द्र॑ उ॒क्षणः॑ प्रि॒यं का॑चित्क॒रं ह॒विर्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१३

vṛṣā̍kapāyi̱ reva̍ti̱ supu̍tra̱ ādu̱ susnu̍ṣe .

ghasa̍tta̱ indra̍ u̱kṣaṇa̍ḥ pri̱yaṃ kā̍citka̱raṃ ha̱virviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1313 Wealthy Vrsakapayi, blest with sons and consorts of thy sons,
Indra will eat thy bulls, thy dear oblation that effecteth much. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.14

उ॒क्ष्णो हि मे॒ पञ्च॑दश सा॒कं पच॑न्ति विंश॒तिम् ।

उ॒ताहम॑द्मि॒ पीव॒ इदु॒भा कु॒क्षी पृ॑णन्ति मे॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१४

u̱kṣṇo hi me̱ pañca̍daśa sā̱kaṃ paca̍nti viṃśa̱tim .

u̱tāhama̍dmi̱ pīva̱ idu̱bhā ku̱kṣī pṛ̍ṇanti me̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1414 Fifteen in number, then, for me a score of bullocks they prepare,
And I devour the fat thereof:- they fill my belly full with food. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.15

वृ॒ष॒भो न ति॒ग्मश‍ृ॑ङ्गो॒ऽन्तर्यू॒थेषु॒ रोरु॑वत् ।

म॒न्थस्त॑ इन्द्र॒ शं हृ॒दे यं ते॑ सु॒नोति॑ भाव॒युर्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१५

vṛ̱ṣa̱bho na ti̱gmaśṛ̍ṅgo̱'ntaryū̱theṣu̱ roru̍vat .

ma̱nthasta̍ indra̱ śaṃ hṛ̱de yaṃ te̍ su̱noti̍ bhāva̱yurviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1515 Like as a bull with pointed horn, loud bellowing amid the herds,
Sweet to thine heart, O Indra, is the brew which she who tends thee pours. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.16

न सेशे॒ यस्य॒ रम्ब॑तेऽन्त॒रा स॒क्थ्या॒३॒॑ कपृ॑त् ।

सेदी॑शे॒ यस्य॑ रोम॒शं नि॑षे॒दुषो॑ वि॒जृम्भ॑ते॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१६

na seśe̱ yasya̱ ramba̍te'nta̱rā sa̱kthyā̱3̱̍ kapṛ̍t .

sedī̍śe̱ yasya̍ roma̱śaṃ ni̍ṣe̱duṣo̍ vi̱jṛmbha̍te̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.16
Sloka : 10.86.17

न सेशे॒ यस्य॑ रोम॒शं नि॑षे॒दुषो॑ वि॒जृम्भ॑ते ।

सेदी॑शे॒ यस्य॒ रम्ब॑तेऽन्त॒रा स॒क्थ्या॒३॒॑ कपृ॒द्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१७

na seśe̱ yasya̍ roma̱śaṃ ni̍ṣe̱duṣo̍ vi̱jṛmbha̍te .

sedī̍śe̱ yasya̱ ramba̍te'nta̱rā sa̱kthyā̱3̱̍ kapṛ̱dviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.17
Sloka : 10.86.18

अ॒यमि॑न्द्र वृ॒षाक॑पिः॒ पर॑स्वन्तं ह॒तं वि॑दत् ।

अ॒सिं सू॒नां नवं॑ च॒रुमादेध॒स्यान॒ आचि॑तं॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१८

a̱yami̍ndra vṛ̱ṣāka̍pi̱ḥ para̍svantaṃ ha̱taṃ vi̍dat .

a̱siṃ sū̱nāṃ nava̍ṃ ca̱rumādedha̱syāna̱ āci̍ta̱ṃ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1818 O Indra this Vrsakapi hath found a slain wild animal,
Dresser, and new-made pan, and knife, and wagon with a load of wood. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.19

अ॒यमे॑मि वि॒चाक॑शद्विचि॒न्वन्दास॒मार्य॑म् ।

पिबा॑मि पाक॒सुत्व॑नो॒ऽभि धीर॑मचाकशं॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.१९

a̱yame̍mi vi̱cāka̍śadvici̱nvandāsa̱mārya̍m .

pibā̍mi pāka̱sutva̍no̱'bhi dhīra̍macākaśa̱ṃ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.1919 Distinguishing the Dāsa and the Ārya, viewing all, I go.
I look upon the wise, and drink the simple votary's Soma juice. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.20

धन्व॑ च॒ यत्कृ॒न्तत्रं॑ च॒ कति॑ स्वि॒त्ता वि योज॑ना ।

नेदी॑यसो वृषाक॒पेऽस्त॒मेहि॑ गृ॒हाँ उप॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.२०

dhanva̍ ca̱ yatkṛ̱ntatra̍ṃ ca̱ kati̍ svi̱ttā vi yoja̍nā .

nedī̍yaso vṛṣāka̱pe'sta̱mehi̍ gṛ̱hām̐ upa̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.2020 The desert plains and steep descents, how many leagues in length they spread!
Go to the nearest houses, go unto thine home, Vrsakapi. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.21

पुन॒रेहि॑ वृषाकपे सुवि॒ता क॑ल्पयावहै ।

य ए॒ष स्व॑प्न॒नंश॒नोऽस्त॒मेषि॑ प॒था पुन॒र्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.२१

puna̱rehi̍ vṛṣākape suvi̱tā ka̍lpayāvahai .

ya e̱ṣa sva̍pna̱naṃśa̱no'sta̱meṣi̍ pa̱thā puna̱rviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.2121 Turn thee again Vrsakapi:- we twain will bring thee happiness.
Thou goest homeward on thy way along this path which leads to sleep. Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.22

यदुद॑ञ्चो वृषाकपे गृ॒हमि॒न्द्राज॑गन्तन ।

क्व१॒॑ स्य पु॑ल्व॒घो मृ॒गः कम॑गञ्जन॒योप॑नो॒ विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.२२

yaduda̍ñco vṛṣākape gṛ̱hami̱ndrāja̍gantana .

kva1̱̍ sya pu̍lva̱gho mṛ̱gaḥ kama̍gañjana̱yopa̍no̱ viśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.2222 When, Indra and Vrsakapi, ye travelled upward to your home,
Where was that noisome beast, to whom went it, the beast that troubles man? Supreme is Indra over all.


Sloka : 10.86.23

पर्शु॑र्ह॒ नाम॑ मान॒वी सा॒कं स॑सूव विंश॒तिम् ।

भ॒द्रं भ॑ल॒ त्यस्या॑ अभू॒द्यस्या॑ उ॒दर॒माम॑य॒द्विश्व॑स्मा॒दिन्द्र॒ उत्त॑रः ॥ १०.०८६.२३

parśu̍rha̱ nāma̍ māna̱vī sā̱kaṃ sa̍sūva viṃśa̱tim .

bha̱draṃ bha̍la̱ tyasyā̍ abhū̱dyasyā̍ u̱dara̱māma̍ya̱dviśva̍smā̱dindra̱ utta̍raḥ .. 10.086.2323 Daughter of Manu, Parsu bare a score of children at a birth.
Her portion verily was bliss although her burthen caused her grief.


Sloka : 10.87.1

र॒क्षो॒हणं॑ वा॒जिन॒मा जि॑घर्मि मि॒त्रं प्रथि॑ष्ठ॒मुप॑ यामि॒ शर्म॑ ।

शिशा॑नो अ॒ग्निः क्रतु॑भिः॒ समि॑द्धः॒ स नो॒ दिवा॒ स रि॒षः पा॑तु॒ नक्त॑म् ॥ १०.०८७.०१

ra̱kṣo̱haṇa̍ṃ vā̱jina̱mā ji̍gharmi mi̱traṃ prathi̍ṣṭha̱mupa̍ yāmi̱ śarma̍ .

śiśā̍no a̱gniḥ kratu̍bhi̱ḥ sami̍ddha̱ḥ sa no̱ divā̱ sa ri̱ṣaḥ pā̍tu̱ nakta̍m .. 10.087.011. I BALM with oil the mighty Rakṣas-slayer; to the most famous Friend I come for shelter
Enkindled, sharpened by our rites, may Agni protect us in the day and night from evil.


Sloka : 10.87.2

अयो॑दंष्ट्रो अ॒र्चिषा॑ यातु॒धाना॒नुप॑ स्पृश जातवेदः॒ समि॑द्धः ।

आ जि॒ह्वया॒ मूर॑देवान्रभस्व क्र॒व्यादो॑ वृ॒क्त्व्यपि॑ धत्स्वा॒सन् ॥ १०.०८७.०२

ayo̍daṃṣṭro a̱rciṣā̍ yātu̱dhānā̱nupa̍ spṛśa jātaveda̱ḥ sami̍ddhaḥ .

ā ji̱hvayā̱ mūra̍devānrabhasva kra̱vyādo̍ vṛ̱ktvyapi̍ dhatsvā̱san .. 10.087.022 O Jātavedas with the teeth of iron, enkindled with thy flame attack the demons.
Seize with thy longue the foolish gods' adorers:- rend, put within thy mouth the raw-flesh caters.


Sloka : 10.87.3

उ॒भोभ॑यावि॒न्नुप॑ धेहि॒ दंष्ट्रा॑ हिं॒स्रः शिशा॒नोऽव॑रं॒ परं॑ च ।

उ॒तान्तरि॑क्षे॒ परि॑ याहि राज॒ञ्जम्भैः॒ सं धे॑ह्य॒भि या॑तु॒धाना॑न् ॥ १०.०८७.०३

u̱bhobha̍yāvi̱nnupa̍ dhehi̱ daṃṣṭrā̍ hi̱ṃsraḥ śiśā̱no'va̍ra̱ṃ para̍ṃ ca .

u̱tāntari̍kṣe̱ pari̍ yāhi rāja̱ñjambhai̱ḥ saṃ dhe̍hya̱bhi yā̍tu̱dhānā̍n .. 10.087.033 Apply thy teeth, the upper and the lower, thou who hast both, enkindled and destroying.
Roam also in the air, O King, around us, and with thy jaws assail the wicked spirits.


Sloka : 10.87.4

य॒ज्ञैरिषूः॑ सं॒नम॑मानो अग्ने वा॒चा श॒ल्याँ अ॒शनि॑भिर्दिहा॒नः ।

ताभि॑र्विध्य॒ हृद॑ये यातु॒धाना॑न्प्रती॒चो बा॒हून्प्रति॑ भङ्ध्येषाम् ॥ १०.०८७.०४

ya̱jñairiṣū̍ḥ sa̱ṃnama̍māno agne vā̱cā śa̱lyām̐ a̱śani̍bhirdihā̱naḥ .

tābhi̍rvidhya̱ hṛda̍ye yātu̱dhānā̍npratī̱co bā̱hūnprati̍ bhaṅdhyeṣām .. 10.087.044 Bending thy shafts through sacrifices, Agni, whetting their points with song as if with whetstones,
Pierce to the heart therewith the Yātudhānas, and break their arms uplifed to attack thee.


Sloka : 10.87.5

अग्ने॒ त्वचं॑ यातु॒धान॑स्य भिन्धि हिं॒स्राशनि॒र्हर॑सा हन्त्वेनम् ।

प्र पर्वा॑णि जातवेदः श‍ृणीहि क्र॒व्यात्क्र॑वि॒ष्णुर्वि चि॑नोतु वृ॒क्णम् ॥ १०.०८७.०५

agne̱ tvaca̍ṃ yātu̱dhāna̍sya bhindhi hi̱ṃsrāśani̱rhara̍sā hantvenam .

pra parvā̍ṇi jātavedaḥ śṛṇīhi kra̱vyātkra̍vi̱ṣṇurvi ci̍notu vṛ̱kṇam .. 10.087.055 Pierce through the Yātudhāna's skin, O Agni; let the destroying dart with fire consume him.
Rend his joints, Jātavedas, let the cater of flesh, flesh-seeking, track his mangled body.


Sloka : 10.87.6

यत्रे॒दानीं॒ पश्य॑सि जातवेद॒स्तिष्ठ॑न्तमग्न उ॒त वा॒ चर॑न्तम् ।

यद्वा॒न्तरि॑क्षे प॒थिभिः॒ पत॑न्तं॒ तमस्ता॑ विध्य॒ शर्वा॒ शिशा॑नः ॥ १०.०८७.०६

yatre̱dānī̱ṃ paśya̍si jātaveda̱stiṣṭha̍ntamagna u̱ta vā̱ cara̍ntam .

yadvā̱ntari̍kṣe pa̱thibhi̱ḥ pata̍nta̱ṃ tamastā̍ vidhya̱ śarvā̱ śiśā̍naḥ .. 10.087.066 Where now thou seest Agni Jātavedas, one of these demons standing still or roaming,
Or flying on those paths in air's midregion, sharpen the shaft and as an archer pierce him.


Sloka : 10.87.7

उ॒ताल॑ब्धं स्पृणुहि जातवेद आलेभा॒नादृ॒ष्टिभि॑र्यातु॒धाना॑त् ।

अग्ने॒ पूर्वो॒ नि ज॑हि॒ शोशु॑चान आ॒मादः॒ क्ष्विङ्का॒स्तम॑द॒न्त्वेनीः॑ ॥ १०.०८७.०७

u̱tāla̍bdhaṃ spṛṇuhi jātaveda ālebhā̱nādṛ̱ṣṭibhi̍ryātu̱dhānā̍t .

agne̱ pūrvo̱ ni ja̍hi̱ śośu̍cāna ā̱māda̱ḥ kṣviṅkā̱stama̍da̱ntvenī̍ḥ .. 10.087.077 Tear from the evil spirit, Jātavedas, what he hath seized and with his spears hath captured.
Blazing before him strike him down, O Agni; let spotted carrion-eating kites devour him.


Sloka : 10.87.8

इ॒ह प्र ब्रू॑हि यत॒मः सो अ॑ग्ने॒ यो या॑तु॒धानो॒ य इ॒दं कृ॒णोति॑ ।

तमा र॑भस्व स॒मिधा॑ यविष्ठ नृ॒चक्ष॑स॒श्चक्षु॑षे रन्धयैनम् ॥ १०.०८७.०८

i̱ha pra brū̍hi yata̱maḥ so a̍gne̱ yo yā̍tu̱dhāno̱ ya i̱daṃ kṛ̱ṇoti̍ .

tamā ra̍bhasva sa̱midhā̍ yaviṣṭha nṛ̱cakṣa̍sa̱ścakṣu̍ṣe randhayainam .. 10.087.088 Here tell this forth, O Agni:- whosoever is, he himself, or acteth as, a demon,
Him grasp, O thou Most Youthful, with thy fuel. to the Mati-seer's eye give him as booty.


Sloka : 10.87.9

ती॒क्ष्णेना॑ग्ने॒ चक्षु॑षा रक्ष य॒ज्ञं प्राञ्चं॒ वसु॑भ्यः॒ प्र ण॑य प्रचेतः ।

हिं॒स्रं रक्षां॑स्य॒भि शोशु॑चानं॒ मा त्वा॑ दभन्यातु॒धाना॑ नृचक्षः ॥ १०.०८७.०९

tī̱kṣṇenā̍gne̱ cakṣu̍ṣā rakṣa ya̱jñaṃ prāñca̱ṃ vasu̍bhya̱ḥ pra ṇa̍ya pracetaḥ .

hi̱ṃsraṃ rakṣā̍ṃsya̱bhi śośu̍cāna̱ṃ mā tvā̍ dabhanyātu̱dhānā̍ nṛcakṣaḥ .. 10.087.099 With keen glance guard the sacrifice, O Agni:- thou Sage, conduct it onward to the Vasus.
Let not the fiends, O Man-beholder, harm thee burning against the Rākṣasas to slay them.


Sloka : 10.87.10

नृ॒चक्षा॒ रक्षः॒ परि॑ पश्य वि॒क्षु तस्य॒ त्रीणि॒ प्रति॑ श‍ृणी॒ह्यग्रा॑ ।

तस्या॑ग्ने पृ॒ष्टीर्हर॑सा श‍ृणीहि त्रे॒धा मूलं॑ यातु॒धान॑स्य वृश्च ॥ १०.०८७.१०

nṛ̱cakṣā̱ rakṣa̱ḥ pari̍ paśya vi̱kṣu tasya̱ trīṇi̱ prati̍ śṛṇī̱hyagrā̍ .

tasyā̍gne pṛ̱ṣṭīrhara̍sā śṛṇīhi tre̱dhā mūla̍ṃ yātu̱dhāna̍sya vṛśca .. 10.087.1010 Look on the fiend mid men, as Man-beholder:- rend thou his three extremities in pieces.
Demolish with thy flame his ribs, O Agni, the Yātudhāna's root destroy thou triply.


Sloka : 10.87.11

त्रिर्या॑तु॒धानः॒ प्रसि॑तिं त एत्वृ॒तं यो अ॑ग्ने॒ अनृ॑तेन॒ हन्ति॑ ।

तम॒र्चिषा॑ स्फू॒र्जय॑ञ्जातवेदः सम॒क्षमे॑नं गृण॒ते नि वृ॑ङ्धि ॥ १०.०८७.११

triryā̍tu̱dhāna̱ḥ prasi̍tiṃ ta etvṛ̱taṃ yo a̍gne̱ anṛ̍tena̱ hanti̍ .

tama̱rciṣā̍ sphū̱rjaya̍ñjātavedaḥ sama̱kṣame̍naṃ gṛṇa̱te ni vṛ̍ṅdhi .. 10.087.1111 Thrice, Agni, let thy noose surround the demon who with his falsehood injures Holy Order.
Loud roaring with thy flame, O Jātavedas, crush him and cast him down before the singer.


Sloka : 10.87.12

तद॑ग्ने॒ चक्षुः॒ प्रति॑ धेहि रे॒भे श॑फा॒रुजं॒ येन॒ पश्य॑सि यातु॒धान॑म् ।

अ॒थ॒र्व॒वज्ज्योति॑षा॒ दैव्ये॑न स॒त्यं धूर्व॑न्तम॒चितं॒ न्यो॑ष ॥ १०.०८७.१२

tada̍gne̱ cakṣu̱ḥ prati̍ dhehi re̱bhe śa̍phā̱ruja̱ṃ yena̱ paśya̍si yātu̱dhāna̍m .

a̱tha̱rva̱vajjyoti̍ṣā̱ daivye̍na sa̱tyaṃ dhūrva̍ntama̱cita̱ṃ nyo̍ṣa .. 10.087.1212 Lead thou the worshipper that eye, O Agni, wherewith thou lookest on the hoof-armed demon.
With light celestial in Atharvan's manner burn up the foot who ruins truth with falsehood.


Sloka : 10.87.13

यद॑ग्ने अ॒द्य मि॑थु॒ना शपा॑तो॒ यद्वा॒चस्तृ॒ष्टं ज॒नय॑न्त रे॒भाः ।

म॒न्योर्मन॑सः शर॒व्या॒३॒॑ जाय॑ते॒ या तया॑ विध्य॒ हृद॑ये यातु॒धाना॑न् ॥ १०.०८७.१३

yada̍gne a̱dya mi̍thu̱nā śapā̍to̱ yadvā̱castṛ̱ṣṭaṃ ja̱naya̍nta re̱bhāḥ .

ma̱nyormana̍saḥ śara̱vyā̱3̱̍ jāya̍te̱ yā tayā̍ vidhya̱ hṛda̍ye yātu̱dhānā̍n .. 10.087.1313 Agni, what curse the pair this day have uttered, what heated word the worshippers have spoken,
Each arrowy taunt sped from the angry spirit,—pierce to the heart therewith the Yātudhānas.


Sloka : 10.87.14

परा॑ श‍ृणीहि॒ तप॑सा यातु॒धाना॒न्परा॑ग्ने॒ रक्षो॒ हर॑सा श‍ृणीहि ।

परा॒र्चिषा॒ मूर॑देवाञ्छृणीहि॒ परा॑सु॒तृपो॑ अ॒भि शोशु॑चानः ॥ १०.०८७.१४

parā̍ śṛṇīhi̱ tapa̍sā yātu̱dhānā̱nparā̍gne̱ rakṣo̱ hara̍sā śṛṇīhi .

parā̱rciṣā̱ mūra̍devāñchṛṇīhi̱ parā̍su̱tṛpo̍ a̱bhi śośu̍cānaḥ .. 10.087.1414 With fervent heat exterminate the demons; destroy the fiends with burning flame, O Agni.
Destroy with fire the foolish gods' adorers; blaze and destrepy the insatiable monsters.


Sloka : 10.87.15

परा॒द्य दे॒वा वृ॑जि॒नं श‍ृ॑णन्तु प्र॒त्यगे॑नं श॒पथा॑ यन्तु तृ॒ष्टाः ।

वा॒चास्ते॑नं॒ शर॑व ऋच्छन्तु॒ मर्म॒न्विश्व॑स्यैतु॒ प्रसि॑तिं यातु॒धानः॑ ॥ १०.०८७.१५

parā̱dya de̱vā vṛ̍ji̱naṃ śṛ̍ṇantu pra̱tyage̍naṃ śa̱pathā̍ yantu tṛ̱ṣṭāḥ .

vā̱cāste̍na̱ṃ śara̍va ṛcchantu̱ marma̱nviśva̍syaitu̱ prasi̍tiṃ yātu̱dhāna̍ḥ .. 10.087.1515 May Gods destroy this day the evil-doer may each hot curse of his return and blast him.
Let arrows pierce the liar in his vitals, and Visva's net enclose the Yātudhāna.


Sloka : 10.87.16

यः पौरु॑षेयेण क्र॒विषा॑ सम॒ङ्क्ते यो अश्व्ये॑न प॒शुना॑ यातु॒धानः॑ ।

यो अ॒घ्न्याया॒ भर॑ति क्षी॒रम॑ग्ने॒ तेषां॑ शी॒र्षाणि॒ हर॒सापि॑ वृश्च ॥ १०.०८७.१६

yaḥ pauru̍ṣeyeṇa kra̱viṣā̍ sama̱ṅkte yo aśvye̍na pa̱śunā̍ yātu̱dhāna̍ḥ .

yo a̱ghnyāyā̱ bhara̍ti kṣī̱rama̍gne̱ teṣā̍ṃ śī̱rṣāṇi̱ hara̱sāpi̍ vṛśca .. 10.087.1616 The fiend who smears himself with flesh of cattle, with flesh of horses and of human bodies,
Who steals the milch-cow's milk away, O Agni,—tear off the heads of such with fiery fury.


Sloka : 10.87.17

सं॒व॒त्स॒रीणं॒ पय॑ उ॒स्रिया॑या॒स्तस्य॒ माशी॑द्यातु॒धानो॑ नृचक्षः ।

पी॒यूष॑मग्ने यत॒मस्तितृ॑प्सा॒त्तं प्र॒त्यञ्च॑म॒र्चिषा॑ विध्य॒ मर्म॑न् ॥ १०.०८७.१७

sa̱ṃva̱tsa̱rīṇa̱ṃ paya̍ u̱sriyā̍yā̱stasya̱ māśī̍dyātu̱dhāno̍ nṛcakṣaḥ .

pī̱yūṣa̍magne yata̱mastitṛ̍psā̱ttaṃ pra̱tyañca̍ma̱rciṣā̍ vidhya̱ marma̍n .. 10.087.1717 The cow gives milk each year, O Man-regarder:- let not the Yātudhāna ever taste it.
If one would glut him with the biesting, Agni, pierce with thy flame his vitals as he meets thee.


Sloka : 10.87.18

वि॒षं गवां॑ यातु॒धानाः॑ पिब॒न्त्वा वृ॑श्च्यन्ता॒मदि॑तये दु॒रेवाः॑ ।

परै॑नान्दे॒वः स॑वि॒ता द॑दातु॒ परा॑ भा॒गमोष॑धीनां जयन्ताम् ॥ १०.०८७.१८

vi̱ṣaṃ gavā̍ṃ yātu̱dhānā̍ḥ piba̱ntvā vṛ̍ścyantā̱madi̍taye du̱revā̍ḥ .

parai̍nānde̱vaḥ sa̍vi̱tā da̍dātu̱ parā̍ bhā̱gamoṣa̍dhīnāṃ jayantām .. 10.087.1818 Let the fiends drink the poison of the cattle; may Aditi cast off the evildoers.
May the God Savitar give them up to ruin, and be their share of plants and herbs denied them.


Sloka : 10.87.19

स॒नाद॑ग्ने मृणसि यातु॒धाना॒न्न त्वा॒ रक्षां॑सि॒ पृत॑नासु जिग्युः ।

अनु॑ दह स॒हमू॑रान्क्र॒व्यादो॒ मा ते॑ हे॒त्या मु॑क्षत॒ दैव्या॑याः ॥ १०.०८७.१९

sa̱nāda̍gne mṛṇasi yātu̱dhānā̱nna tvā̱ rakṣā̍ṃsi̱ pṛta̍nāsu jigyuḥ .

anu̍ daha sa̱hamū̍rānkra̱vyādo̱ mā te̍ he̱tyā mu̍kṣata̱ daivyā̍yāḥ .. 10.087.1919 Agni, from days of old thou slayest demons:- never shall Rākṣasas in fight o’ercome thee.
Burn up the foolish ones, the flesh-devourers:- let none of them escape thine heavenly arrow.


Sloka : 10.87.20

त्वं नो॑ अग्ने अध॒रादुद॑क्ता॒त्त्वं प॒श्चादु॒त र॑क्षा पु॒रस्ता॑त् ।

प्रति॒ ते ते॑ अ॒जरा॑स॒स्तपि॑ष्ठा अ॒घशं॑सं॒ शोशु॑चतो दहन्तु ॥ १०.०८७.२०

tvaṃ no̍ agne adha̱rāduda̍ktā̱ttvaṃ pa̱ścādu̱ta ra̍kṣā pu̱rastā̍t .

prati̱ te te̍ a̱jarā̍sa̱stapi̍ṣṭhā a̱ghaśa̍ṃsa̱ṃ śośu̍cato dahantu .. 10.087.2020 Guard us, O Agni, from above and under, protect us fl-om behind us and before us;
And may thy flames, most fierce and never wasting, glowing with fervent heat, consume the sinner.


Sloka : 10.87.21

प॒श्चात्पु॒रस्ता॑दध॒रादुद॑क्तात्क॒विः काव्ये॑न॒ परि॑ पाहि राजन् ।

सखे॒ सखा॑यम॒जरो॑ जरि॒म्णेऽग्ने॒ मर्ता॒ँ अम॑र्त्य॒स्त्वं नः॑ ॥ १०.०८७.२१

pa̱ścātpu̱rastā̍dadha̱rāduda̍ktātka̱viḥ kāvye̍na̱ pari̍ pāhi rājan .

sakhe̱ sakhā̍yama̱jaro̍ jari̱mṇe'gne̱ martā̱m̐ ama̍rtya̱stvaṃ na̍ḥ .. 10.087.2121 From rear, from front, from under, from above us, O King, protect us as a Sage with wisdom.
Guard to old age thy friend, O Friend, Eternal:- O Agni, as Immortal, guard us mortals.


Sloka : 10.87.22

परि॑ त्वाग्ने॒ पुरं॑ व॒यं विप्रं॑ सहस्य धीमहि ।

धृ॒षद्व॑र्णं दि॒वेदि॑वे ह॒न्तारं॑ भङ्गु॒राव॑ताम् ॥ १०.०८७.२२

pari̍ tvāgne̱ pura̍ṃ va̱yaṃ vipra̍ṃ sahasya dhīmahi .

dhṛ̱ṣadva̍rṇaṃ di̱vedi̍ve ha̱ntāra̍ṃ bhaṅgu̱rāva̍tām .. 10.087.2222 We set thee round us as a fort, victorious Agni, thee a Sage,
Of hero lineage, day by day, destroyer of our treacherous foes.


Sloka : 10.87.23

वि॒षेण॑ भङ्गु॒राव॑तः॒ प्रति॑ ष्म र॒क्षसो॑ दह ।

अग्ने॑ ति॒ग्मेन॑ शो॒चिषा॒ तपु॑रग्राभिरृ॒ष्टिभिः॑ ॥ १०.०८७.२३

vi̱ṣeṇa̍ bhaṅgu̱rāva̍ta̱ḥ prati̍ ṣma ra̱kṣaso̍ daha .

agne̍ ti̱gmena̍ śo̱ciṣā̱ tapu̍ragrābhirṛ̱ṣṭibhi̍ḥ .. 10.087.2323 Burn with thy poison turned against the treacherous brood of Rākṣasas,
O Agni, with thy sharpened glow, with lances armed with points of flame.


Sloka : 10.87.24

प्रत्य॑ग्ने मिथु॒ना द॑ह यातु॒धाना॑ किमी॒दिना॑ ।

सं त्वा॑ शिशामि जागृ॒ह्यद॑ब्धं विप्र॒ मन्म॑भिः ॥ १०.०८७.२४

pratya̍gne mithu̱nā da̍ha yātu̱dhānā̍ kimī̱dinā̍ .

saṃ tvā̍ śiśāmi jāgṛ̱hyada̍bdhaṃ vipra̱ manma̍bhiḥ .. 10.087.2424 Burn thou the paired Kimīdins, brun, Agni, the Yātudhāna pairs.
I sharpen thee, Infallible, with hymns. O Sage, be vigilant.


Sloka : 10.87.25

प्रत्य॑ग्ने॒ हर॑सा॒ हरः॑ श‍ृणी॒हि वि॒श्वतः॒ प्रति॑ ।

या॒तु॒धान॑स्य र॒क्षसो॒ बलं॒ वि रु॑ज वी॒र्य॑म् ॥ १०.०८७.२५

pratya̍gne̱ hara̍sā̱ hara̍ḥ śṛṇī̱hi vi̱śvata̱ḥ prati̍ .

yā̱tu̱dhāna̍sya ra̱kṣaso̱ bala̱ṃ vi ru̍ja vī̱rya̍m .. 10.087.2525 Shoot forth, O Agni, with thy flame demolish them on every side.
Break thou the Yātudhāna's strength, the vigour of the Rākṣasa.


Sloka : 10.88.1

ह॒विष्पान्त॑म॒जरं॑ स्व॒र्विदि॑ दिवि॒स्पृश्याहु॑तं॒ जुष्ट॑म॒ग्नौ ।

तस्य॒ भर्म॑णे॒ भुव॑नाय दे॒वा धर्म॑णे॒ कं स्व॒धया॑ पप्रथन्त ॥ १०.०८८.०१

ha̱viṣpānta̍ma̱jara̍ṃ sva̱rvidi̍ divi̱spṛśyāhu̍ta̱ṃ juṣṭa̍ma̱gnau .

tasya̱ bharma̍ṇe̱ bhuva̍nāya de̱vā dharma̍ṇe̱ kaṃ sva̱dhayā̍ paprathanta .. 10.088.011. DEAR, ageless sacrificial drink is offered in light-discovering, heaven-pervading Agni.
The Gods spread forth through his Celestial Nature, that he might bear the world up and sustain it.


Sloka : 10.88.2

गी॒र्णं भुव॑नं॒ तम॒साप॑गूळ्हमा॒विः स्व॑रभवज्जा॒ते अ॒ग्नौ ।

तस्य॑ दे॒वाः पृ॑थि॒वी द्यौरु॒तापोऽर॑णय॒न्नोष॑धीः स॒ख्ये अ॑स्य ॥ १०.०८८.०२

gī̱rṇaṃ bhuva̍na̱ṃ tama̱sāpa̍gūl̤hamā̱viḥ sva̍rabhavajjā̱te a̱gnau .

tasya̍ de̱vāḥ pṛ̍thi̱vī dyauru̱tāpo'ra̍ṇaya̱nnoṣa̍dhīḥ sa̱khye a̍sya .. 10.088.022 The world was swallowed and concealed in darkness:- Agni was born, and light became apparent.
The Deities, the broad earth, and the heavens, and plants, and waters gloried in his friendship.


Sloka : 10.88.3

दे॒वेभि॒र्न्वि॑षि॒तो य॒ज्ञिये॑भिर॒ग्निं स्तो॑षाण्य॒जरं॑ बृ॒हन्त॑म् ।

यो भा॒नुना॑ पृथि॒वीं द्यामु॒तेमामा॑त॒तान॒ रोद॑सी अ॒न्तरि॑क्षम् ॥ १०.०८८.०३

de̱vebhi̱rnvi̍ṣi̱to ya̱jñiye̍bhira̱gniṃ sto̍ṣāṇya̱jara̍ṃ bṛ̱hanta̍m .

yo bhā̱nunā̍ pṛthi̱vīṃ dyāmu̱temāmā̍ta̱tāna̱ roda̍sī a̱ntari̍kṣam .. 10.088.033 Inspired by Gods who claim our adoration, I now will laud Eternal Lofty Agni,
Him who hath spread abroad the earth with lustre, this heaven, and both the worlds, and air's mid-region.


Sloka : 10.88.4

यो होतासी॑त्प्रथ॒मो दे॒वजु॑ष्टो॒ यं स॒माञ्ज॒न्नाज्ये॑ना वृणा॒नाः ।

स प॑त॒त्री॑त्व॒रं स्था जग॒द्यच्छ्वा॒त्रम॒ग्निर॑कृणोज्जा॒तवे॑दाः ॥ १०.०८८.०४

yo hotāsī̍tpratha̱mo de̱vaju̍ṣṭo̱ yaṃ sa̱māñja̱nnājye̍nā vṛṇā̱nāḥ .

sa pa̍ta̱trī̍tva̱raṃ sthā jaga̱dyacchvā̱trama̱gnira̍kṛṇojjā̱tave̍dāḥ .. 10.088.044 Earliest Priest whom all the Gods accepted, and chose him, and anointed him with butter,
He swiftly made all things that fly, stand, travel, all that hath motion, Agni Jātavedas.


Sloka : 10.88.5

यज्जा॑तवेदो॒ भुव॑नस्य मू॒र्धन्नति॑ष्ठो अग्ने स॒ह रो॑च॒नेन॑ ।

तं त्वा॑हेम म॒तिभि॑र्गी॒र्भिरु॒क्थैः स य॒ज्ञियो॑ अभवो रोदसि॒प्राः ॥ १०.०८८.०५

yajjā̍tavedo̱ bhuva̍nasya mū̱rdhannati̍ṣṭho agne sa̱ha ro̍ca̱nena̍ .

taṃ tvā̍hema ma̱tibhi̍rgī̱rbhiru̱kthaiḥ sa ya̱jñiyo̍ abhavo rodasi̱prāḥ .. 10.088.055 Because thou, Agni, Jātavedas, stoodest at the world's head with thy refulgent splendour,
We sent thee forth with hymns and songs and praises:- thou filledst heaven and earth, God meet for worship.


Sloka : 10.88.6

मू॒र्धा भु॒वो भ॑वति॒ नक्त॑म॒ग्निस्ततः॒ सूर्यो॑ जायते प्रा॒तरु॒द्यन् ।

मा॒यामू॒ तु य॒ज्ञिया॑नामे॒तामपो॒ यत्तूर्णि॒श्चर॑ति प्रजा॒नन् ॥ १०.०८८.०६

mū̱rdhā bhu̱vo bha̍vati̱ nakta̍ma̱gnistata̱ḥ sūryo̍ jāyate prā̱taru̱dyan .

mā̱yāmū̱ tu ya̱jñiyā̍nāme̱tāmapo̱ yattūrṇi̱ścara̍ti prajā̱nan .. 10.088.066 Head of the world is Agni in the night-time; then, as the Sun, at morn springs up and rises.
Then to his task goes the prompt Priest foreknowing the wondrous power of Gods who must be honoured.


Sloka : 10.88.7

दृ॒शेन्यो॒ यो म॑हि॒ना समि॒द्धोऽरो॑चत दि॒वियो॑निर्वि॒भावा॑ ।

तस्मि॑न्न॒ग्नौ सू॑क्तवा॒केन॑ दे॒वा ह॒विर्विश्व॒ आजु॑हवुस्तनू॒पाः ॥ १०.०८८.०७

dṛ̱śenyo̱ yo ma̍hi̱nā sami̱ddho'ro̍cata di̱viyo̍nirvi̱bhāvā̍ .

tasmi̍nna̱gnau sū̍ktavā̱kena̍ de̱vā ha̱virviśva̱ āju̍havustanū̱pāḥ .. 10.088.077 Lovely is he who, kindled in his greatness, hath shone forth, seated in the heavens, refulgent.
With resonant hymns all Gods who guard our bodies have offered up oblation in this Agni.


Sloka : 10.88.8

सू॒क्त॒वा॒कं प्र॑थ॒ममादिद॒ग्निमादिद्ध॒विर॑जनयन्त दे॒वाः ।

स ए॑षां य॒ज्ञो अ॑भवत्तनू॒पास्तं द्यौर्वे॑द॒ तं पृ॑थि॒वी तमापः॑ ॥ १०.०८८.०८

sū̱kta̱vā̱kaṃ pra̍tha̱mamādida̱gnimādiddha̱vira̍janayanta de̱vāḥ .

sa e̍ṣāṃ ya̱jño a̍bhavattanū̱pāstaṃ dyaurve̍da̱ taṃ pṛ̍thi̱vī tamāpa̍ḥ .. 10.088.088 First the Gods brought the hymnal into being; then they engendered Agni, then oblation.
He was their sacrifice that guards our bodies:- him the heavens know, the earth, the waters know him.


Sloka : 10.88.9

यं दे॒वासोऽज॑नयन्ता॒ग्निं यस्मि॒न्नाजु॑हवु॒र्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ।

सो अ॒र्चिषा॑ पृथि॒वीं द्यामु॒तेमामृ॑जू॒यमा॑नो अतपन्महि॒त्वा ॥ १०.०८८.०९

yaṃ de̱vāso'ja̍nayantā̱gniṃ yasmi̱nnāju̍havu̱rbhuva̍nāni̱ viśvā̍ .

so a̱rciṣā̍ pṛthi̱vīṃ dyāmu̱temāmṛ̍jū̱yamā̍no atapanmahi̱tvā .. 10.088.099 He, Agni, whom the Gods have generated, in whom they offered up all worlds and creatures,
He with his bright glow heated earth and heaven, urging himself right onward in his grandeur.


Sloka : 10.88.10

स्तोमे॑न॒ हि दि॒वि दे॒वासो॑ अ॒ग्निमजी॑जन॒ञ्छक्ति॑भी रोदसि॒प्राम् ।

तमू॑ अकृण्वन्त्रे॒धा भु॒वे कं स ओष॑धीः पचति वि॒श्वरू॑पाः ॥ १०.०८८.१०

stome̍na̱ hi di̱vi de̱vāso̍ a̱gnimajī̍jana̱ñchakti̍bhī rodasi̱prām .

tamū̍ akṛṇvantre̱dhā bhu̱ve kaṃ sa oṣa̍dhīḥ pacati vi̱śvarū̍pāḥ .. 10.088.1010 Then by the laud the Gods engendered Agni in heaven, who fills both worlds through strength and vigour.
They made him to appear in threefold essence:- he ripens plants of every form and nature.


Sloka : 10.88.11

य॒देदे॑न॒मद॑धुर्य॒ज्ञिया॑सो दि॒वि दे॒वाः सूर्य॑मादिते॒यम् ।

य॒दा च॑रि॒ष्णू मि॑थु॒नावभू॑ता॒मादित्प्राप॑श्य॒न्भुव॑नानि॒ विश्वा॑ ॥ १०.०८८.११

ya̱dede̍na̱mada̍dhurya̱jñiyā̍so di̱vi de̱vāḥ sūrya̍mādite̱yam .

ya̱dā ca̍ri̱ṣṇū mi̍thu̱nāvabhū̍tā̱māditprāpa̍śya̱nbhuva̍nāni̱ viśvā̍ .. 10.088.1111 What time the Gods, whose due is worship, set him as Sūrya, Son of Aditi, in heaven,
When the Pair, ever wandering, sprang to being, all creatures that existed looked upon them.


Sloka : 10.88.12

विश्व॑स्मा अ॒ग्निं भुव॑नाय दे॒वा वै॑श्वान॒रं के॒तुमह्ना॑मकृण्वन् ।

आ यस्त॒तानो॒षसो॑ विभा॒तीरपो॑ ऊर्णोति॒ तमो॑ अ॒र्चिषा॒ यन् ॥ १०.०८८.१२

viśva̍smā a̱gniṃ bhuva̍nāya de̱vā vai̍śvāna̱raṃ ke̱tumahnā̍makṛṇvan .

ā yasta̱tāno̱ṣaso̍ vibhā̱tīrapo̍ ūrṇoti̱ tamo̍ a̱rciṣā̱ yan .. 10.088.1212 For all the world of life the Gods made Agni Vaiśvānara to be the days' bright Banner,—
Him who hath spread abroad the radiant Mornings, and, coming with his light, unveils the darkness.


Sloka : 10.88.13

वै॒श्वा॒न॒रं क॒वयो॑ य॒ज्ञिया॑सो॒ऽग्निं दे॒वा अ॑जनयन्नजु॒र्यम् ।

नक्ष॑त्रं प्र॒त्नममि॑नच्चरि॒ष्णु य॒क्षस्याध्य॑क्षं तवि॒षं बृ॒हन्त॑म् ॥ १०.०८८.१३

vai̱śvā̱na̱raṃ ka̱vayo̍ ya̱jñiyā̍so̱'gniṃ de̱vā a̍janayannaju̱ryam .

nakṣa̍traṃ pra̱tnamami̍naccari̱ṣṇu ya̱kṣasyādhya̍kṣaṃ tavi̱ṣaṃ bṛ̱hanta̍m .. 10.088.1313 The wise and holy Deities engendered Agni Vaiśvānara whom age ne’er touches.
The Ancient Star that wanders on for ever, lofty and. strong, Lord of the Living Being.


Sloka : 10.88.14

वै॒श्वा॒न॒रं वि॒श्वहा॑ दीदि॒वांसं॒ मन्त्रै॑र॒ग्निं क॒विमच्छा॑ वदामः ।

यो म॑हि॒म्ना प॑रिब॒भूवो॒र्वी उ॒तावस्ता॑दु॒त दे॒वः प॒रस्ता॑त् ॥ १०.०८८.१४

vai̱śvā̱na̱raṃ vi̱śvahā̍ dīdi̱vāṃsa̱ṃ mantrai̍ra̱gniṃ ka̱vimacchā̍ vadāmaḥ .

yo ma̍hi̱mnā pa̍riba̱bhūvo̱rvī u̱tāvastā̍du̱ta de̱vaḥ pa̱rastā̍t .. 10.088.1414 We call upon the Sage with holy verses, Agni Vaiśvānara the ever-beaming,
Who hath surpassed both heaven and earth in greatness:- he is a God below, a God above us.


Sloka : 10.88.15

द्वे स्रु॒ती अ॑श‍ृणवं पितॄ॒णाम॒हं दे॒वाना॑मु॒त मर्त्या॑नाम् ।

ताभ्या॑मि॒दं विश्व॒मेज॒त्समे॑ति॒ यद॑न्त॒रा पि॒तरं॑ मा॒तरं॑ च ॥ १०.०८८.१५

dve sru̱tī a̍śṛṇavaṃ pitṝ̱ṇāma̱haṃ de̱vānā̍mu̱ta martyā̍nām .

tābhyā̍mi̱daṃ viśva̱meja̱tsame̍ti̱ yada̍nta̱rā pi̱tara̍ṃ mā̱tara̍ṃ ca .. 10.088.1515 I have heard mention of two several pathways, ways of the Fathers and of Gods and mortals.
On these two paths each moving creature travels, each thing between the Father and the Mother.


Sloka : 10.88.16

द्वे स॑मी॒ची बि॑भृत॒श्चर॑न्तं शीर्ष॒तो जा॒तं मन॑सा॒ विमृ॑ष्टम् ।

स प्र॒त्यङ्विश्वा॒ भुव॑नानि तस्था॒वप्र॑युच्छन्त॒रणि॒र्भ्राज॑मानः ॥ १०.०८८.१६

dve sa̍mī̱cī bi̍bhṛta̱ścara̍ntaṃ śīrṣa̱to jā̱taṃ mana̍sā̱ vimṛ̍ṣṭam .

sa pra̱tyaṅviśvā̱ bhuva̍nāni tasthā̱vapra̍yucchanta̱raṇi̱rbhrāja̍mānaḥ .. 10.088.1616 These two united paths bear him who journeys born from the head and pondered with the spirit
He stands directed to all things existing, hasting, unresting in his fiery splendour.


Sloka : 10.88.17

यत्रा॒ वदे॑ते॒ अव॑रः॒ पर॑श्च यज्ञ॒न्योः॑ कत॒रो नौ॒ वि वे॑द ।

आ शे॑कु॒रित्स॑ध॒मादं॒ सखा॑यो॒ नक्ष॑न्त य॒ज्ञं क इ॒दं वि वो॑चत् ॥ १०.०८८.१७

yatrā̱ vade̍te̱ ava̍ra̱ḥ para̍śca yajña̱nyo̍ḥ kata̱ro nau̱ vi ve̍da .

ā śe̍ku̱ritsa̍dha̱māda̱ṃ sakhā̍yo̱ nakṣa̍nta ya̱jñaṃ ka i̱daṃ vi vo̍cat .. 10.088.1717 Which of us twain knows where they speak together, upper and lower of the two rite-leaders?
Our friends have helped to gather our assembly. They came to sacrifice; who will announce it?


Sloka : 10.88.18

कत्य॒ग्नयः॒ कति॒ सूर्या॑सः॒ कत्यु॒षासः॒ कत्यु॑ स्वि॒दापः॑ ।

नोप॒स्पिजं॑ वः पितरो वदामि पृ॒च्छामि॑ वः कवयो वि॒द्मने॒ कम् ॥ १०.०८८.१८

katya̱gnaya̱ḥ kati̱ sūryā̍sa̱ḥ katyu̱ṣāsa̱ḥ katyu̍ svi̱dāpa̍ḥ .

nopa̱spija̍ṃ vaḥ pitaro vadāmi pṛ̱cchāmi̍ vaḥ kavayo vi̱dmane̱ kam .. 10.088.1818 How many are the Fires and Suns in number? What is the number of the Dawns and Waters?
Not jestingly I speak to you, O Fathers. Sages, I ask you this for information.


Sloka : 10.88.19

या॒व॒न्मा॒त्रमु॒षसो॒ न प्रती॑कं सुप॒र्ण्यो॒३॒॑ वस॑ते मातरिश्वः ।

ताव॑द्दधा॒त्युप॑ य॒ज्ञमा॒यन्ब्रा॑ह्म॒णो होतु॒रव॑रो नि॒षीद॑न् ॥ १०.०८८.१९

yā̱va̱nmā̱tramu̱ṣaso̱ na pratī̍kaṃ supa̱rṇyo̱3̱̍ vasa̍te mātariśvaḥ .

tāva̍ddadhā̱tyupa̍ ya̱jñamā̱yanbrā̍hma̱ṇo hotu̱rava̍ro ni̱ṣīda̍n .. 10.088.1919 As great as is the fair-winged Morning's presence to him who dwells beside us, Mātariśvan!
Is what the Brahman does when he approaches to sacrifice and sits below the Hotar.


Sloka : 10.89.1

इन्द्रं॑ स्तवा॒ नृत॑मं॒ यस्य॑ म॒ह्ना वि॑बबा॒धे रो॑च॒ना वि ज्मो अन्ता॑न् ।

आ यः प॒प्रौ च॑र्षणी॒धृद्वरो॑भिः॒ प्र सिन्धु॑भ्यो रिरिचा॒नो म॑हि॒त्वा ॥ १०.०८९.०१

indra̍ṃ stavā̱ nṛta̍ma̱ṃ yasya̍ ma̱hnā vi̍babā̱dhe ro̍ca̱nā vi jmo antā̍n .

ā yaḥ pa̱prau ca̍rṣaṇī̱dhṛdvaro̍bhi̱ḥ pra sindhu̍bhyo riricā̱no ma̍hi̱tvā .. 10.089.011. I WILL extol the most heroic Indra who with his might forced earth and sky asunder;
Who hath filled all with width as man's Upholder, surpassing floods and rivers in his greatness.


Sloka : 10.89.2

स सूर्यः॒ पर्यु॒रू वरां॒स्येन्द्रो॑ ववृत्या॒द्रथ्ये॑व च॒क्रा ।

अति॑ष्ठन्तमप॒स्यं१॒॑ न सर्गं॑ कृ॒ष्णा तमां॑सि॒ त्विष्या॑ जघान ॥ १०.०८९.०२

sa sūrya̱ḥ paryu̱rū varā̱ṃsyendro̍ vavṛtyā̱drathye̍va ca̱krā .

ati̍ṣṭhantamapa̱syaṃ1̱̍ na sarga̍ṃ kṛ̱ṣṇā tamā̍ṃsi̱ tviṣyā̍ jaghāna .. 10.089.022 Sūrya is he:- throughout the wide expanses shall Indra turn him, swift as car-wheels, hither,
Like a stream resting not but ever active he hath destroyed, with light, the black-hued darkness.


Sloka : 10.89.3

स॒मा॒नम॑स्मा॒ अन॑पावृदर्च क्ष्म॒या दि॒वो अस॑मं॒ ब्रह्म॒ नव्य॑म् ।

वि यः पृ॒ष्ठेव॒ जनि॑मान्य॒र्य इन्द्र॑श्चि॒काय॒ न सखा॑यमी॒षे ॥ १०.०८९.०३

sa̱mā̱nama̍smā̱ ana̍pāvṛdarca kṣma̱yā di̱vo asa̍ma̱ṃ brahma̱ navya̍m .

vi yaḥ pṛ̱ṣṭheva̱ jani̍mānya̱rya indra̍ści̱kāya̱ na sakhā̍yamī̱ṣe .. 10.089.033 To him I sing a holy prayer, incessant new, matchless, common to the earth and heaven,
Who marks, as they were backs, all living creatures:- ne’er doth he fail a friend, the noble Indra.


Sloka : 10.89.4

इन्द्रा॑य॒ गिरो॒ अनि॑शितसर्गा अ॒पः प्रेर॑यं॒ सग॑रस्य बु॒ध्नात् ।

यो अक्षे॑णेव च॒क्रिया॒ शची॑भि॒र्विष्व॑क्त॒स्तम्भ॑ पृथि॒वीमु॒त द्याम् ॥ १०.०८९.०४

indrā̍ya̱ giro̱ ani̍śitasargā a̱paḥ prera̍ya̱ṃ saga̍rasya bu̱dhnāt .

yo akṣe̍ṇeva ca̱kriyā̱ śacī̍bhi̱rviṣva̍kta̱stambha̍ pṛthi̱vīmu̱ta dyām .. 10.089.044 I will send forth my songs in flow unceasing, like water from the ocean's depth, to Indra.
Who to his car on both its sides securely hath fixed the earth and heaven as with an axle.


Sloka : 10.89.5

आपा॑न्तमन्युस्तृ॒पल॑प्रभर्मा॒ धुनिः॒ शिमी॑वा॒ञ्छरु॑माँ ऋजी॒षी ।

सोमो॒ विश्वा॑न्यत॒सा वना॑नि॒ नार्वागिन्द्रं॑ प्रति॒माना॑नि देभुः ॥ १०.०८९.०५

āpā̍ntamanyustṛ̱pala̍prabharmā̱ dhuni̱ḥ śimī̍vā̱ñcharu̍mām̐ ṛjī̱ṣī .

somo̱ viśvā̍nyata̱sā vanā̍ni̱ nārvāgindra̍ṃ prati̱mānā̍ni debhuḥ .. 10.089.055 Rousing with draughts, the Shaker, rushing onward, impetuous, very strong, armed as with arrows
Is Soma; forest trees and all the bushes deceive not Indra with their offered likeness.


Sloka : 10.89.6

न यस्य॒ द्यावा॑पृथि॒वी न धन्व॒ नान्तरि॑क्षं॒ नाद्र॑यः॒ सोमो॑ अक्षाः ।

यद॑स्य म॒न्युर॑धिनी॒यमा॑नः श‍ृ॒णाति॑ वी॒ळु रु॒जति॑ स्थि॒राणि॑ ॥ १०.०८९.०६

na yasya̱ dyāvā̍pṛthi̱vī na dhanva̱ nāntari̍kṣa̱ṃ nādra̍ya̱ḥ somo̍ akṣāḥ .

yada̍sya ma̱nyura̍dhinī̱yamā̍naḥ śṛ̱ṇāti̍ vī̱l̤u ru̱jati̍ sthi̱rāṇi̍ .. 10.089.066 Soma hath flowed to him whom naught can equal, the earth, the heavens, the firmament, the mountains,—
When heightened in his ire his indignation shatters the firm and breaks the strong in pieces.


Sloka : 10.89.7

ज॒घान॑ वृ॒त्रं स्वधि॑ति॒र्वने॑व रु॒रोज॒ पुरो॒ अर॑द॒न्न सिन्धू॑न् ।

बि॒भेद॑ गि॒रिं नव॒मिन्न कु॒म्भमा गा इन्द्रो॑ अकृणुत स्व॒युग्भिः॑ ॥ १०.०८९.०७

ja̱ghāna̍ vṛ̱traṃ svadhi̍ti̱rvane̍va ru̱roja̱ puro̱ ara̍da̱nna sindhū̍n .

bi̱bheda̍ gi̱riṃ nava̱minna ku̱mbhamā gā indro̍ akṛṇuta sva̱yugbhi̍ḥ .. 10.089.077 As an axe fells the tree so be slew Vṛtra, brake down the strongholds and dug out the rivers.
He cleft the mountain like a new-made pitcher. Indra brought forth the kine with his Companions.


Sloka : 10.89.8

त्वं ह॒ त्यदृ॑ण॒या इ॑न्द्र॒ धीरो॒ऽसिर्न पर्व॑ वृजि॒ना श‍ृ॑णासि ।

प्र ये मि॒त्रस्य॒ वरु॑णस्य॒ धाम॒ युजं॒ न जना॑ मि॒नन्ति॑ मि॒त्रम् ॥ १०.०८९.०८

tvaṃ ha̱ tyadṛ̍ṇa̱yā i̍ndra̱ dhīro̱'sirna parva̍ vṛji̱nā śṛ̍ṇāsi .

pra ye mi̱trasya̱ varu̍ṇasya̱ dhāma̱ yuja̱ṃ na janā̍ mi̱nanti̍ mi̱tram .. 10.089.088 Wise art thou, Punisher of guilt, O Indra. The sword lops limbs, thou smitest down the sinner,
The men who injure, as it were a comrade, the lofty Law of Varuṇa and Mitra.


Sloka : 10.89.9

प्र ये मि॒त्रं प्रार्य॒मणं॑ दु॒रेवाः॒ प्र सं॒गिरः॒ प्र वरु॑णं मि॒नन्ति॑ ।

न्य१॒॑मित्रे॑षु व॒धमि॑न्द्र॒ तुम्रं॒ वृष॒न्वृषा॑णमरु॒षं शि॑शीहि ॥ १०.०८९.०९

pra ye mi̱traṃ prārya̱maṇa̍ṃ du̱revā̱ḥ pra sa̱ṃgira̱ḥ pra varu̍ṇaṃ mi̱nanti̍ .

nya1̱̍mitre̍ṣu va̱dhami̍ndra̱ tumra̱ṃ vṛṣa̱nvṛṣā̍ṇamaru̱ṣaṃ śi̍śīhi .. 10.089.099 Men who lead evil lives, who break agreements, and injure Varuṇa, Aryaman and Mitra,—
Against these foes, O Mighty Indra, sharpen, as furious death, thy Bull of fiery colour.


Sloka : 10.89.10

इन्द्रो॑ दि॒व इन्द्र॑ ईशे पृथि॒व्या इन्द्रो॑ अ॒पामिन्द्र॒ इत्पर्व॑तानाम् ।

इन्द्रो॑ वृ॒धामिन्द्र॒ इन्मेधि॑राणा॒मिन्द्रः॒ क्षेमे॒ योगे॒ हव्य॒ इन्द्रः॑ ॥ १०.०८९.१०

indro̍ di̱va indra̍ īśe pṛthi̱vyā indro̍ a̱pāmindra̱ itparva̍tānām .

indro̍ vṛ̱dhāmindra̱ inmedhi̍rāṇā̱mindra̱ḥ kṣeme̱ yoge̱ havya̱ indra̍ḥ .. 10.089.1010 Indra is Sovran Lord of Earth and Heaven, Indra is Lord of waters and of mountains.
Indra is Lord of prosperers and sages Indra must be invoked in rest and effort.


Sloka : 10.89.11

प्राक्तुभ्य॒ इन्द्रः॒ प्र वृ॒धो अह॑भ्यः॒ प्रान्तरि॑क्षा॒त्प्र स॑मु॒द्रस्य॑ धा॒सेः ।

प्र वात॑स्य॒ प्रथ॑सः॒ प्र ज्मो अन्ता॒त्प्र सिन्धु॑भ्यो रिरिचे॒ प्र क्षि॒तिभ्यः॑ ॥ १०.०८९.११

prāktubhya̱ indra̱ḥ pra vṛ̱dho aha̍bhya̱ḥ prāntari̍kṣā̱tpra sa̍mu̱drasya̍ dhā̱seḥ .

pra vāta̍sya̱ pratha̍sa̱ḥ pra jmo antā̱tpra sindhu̍bhyo ririce̱ pra kṣi̱tibhya̍ḥ .. 10.089.1111 Vaster than days and nights, Giver of increase, vaster than firmament and flood of ocean,
Vaster than bounds of earth and wind's extension, vaster than rivers and our lands is Indra.


Sloka : 10.89.12

प्र शोशु॑चत्या उ॒षसो॒ न के॒तुर॑सि॒न्वा ते॑ वर्ततामिन्द्र हे॒तिः ।

अश्मे॑व विध्य दि॒व आ सृ॑जा॒नस्तपि॑ष्ठेन॒ हेष॑सा॒ द्रोघ॑मित्रान् ॥ १०.०८९.१२

pra śośu̍catyā u̱ṣaso̱ na ke̱tura̍si̱nvā te̍ vartatāmindra he̱tiḥ .

aśme̍va vidhya di̱va ā sṛ̍jā̱nastapi̍ṣṭhena̱ heṣa̍sā̱ drogha̍mitrān .. 10.089.1212 Forward, as herald of refulgent Morning, let thine insatiate arrow fly, O Indra.
And pierce, as ’twere a stone launched forth from heaven, with hottest blaze the men who love deception.


Sloka : 10.89.13

अन्वह॒ मासा॒ अन्विद्वना॒न्यन्वोष॑धी॒रनु॒ पर्व॑तासः ।

अन्विन्द्रं॒ रोद॑सी वावशा॒ने अन्वापो॑ अजिहत॒ जाय॑मानम् ॥ १०.०८९.१३

anvaha̱ māsā̱ anvidvanā̱nyanvoṣa̍dhī̱ranu̱ parva̍tāsaḥ .

anvindra̱ṃ roda̍sī vāvaśā̱ne anvāpo̍ ajihata̱ jāya̍mānam .. 10.089.1313 Him, verily, the moons, the mountains followed, the tall trees followed and the plants and herbage.
Yearning with love both Worlds approached, the Waters waited on Indra when he first had being.


Sloka : 10.89.14

कर्हि॑ स्वि॒त्सा त॑ इन्द्र चे॒त्यास॑द॒घस्य॒ यद्भि॒नदो॒ रक्ष॒ एष॑त् ।

मि॒त्र॒क्रुवो॒ यच्छस॑ने॒ न गावः॑ पृथि॒व्या आ॒पृग॑मु॒या शय॑न्ते ॥ १०.०८९.१४

karhi̍ svi̱tsā ta̍ indra ce̱tyāsa̍da̱ghasya̱ yadbhi̱nado̱ rakṣa̱ eṣa̍t .

mi̱tra̱kruvo̱ yacchasa̍ne̱ na gāva̍ḥ pṛthi̱vyā ā̱pṛga̍mu̱yā śaya̍nte .. 10.089.1414 Where was the vengeful dart when thou, O Indra, clavest the demon ever beat on outrage?
When fiends lay there upon the ground extended like cattle in the place of immolation?


Sloka : 10.89.15

श॒त्रू॒यन्तो॑ अ॒भि ये न॑स्तत॒स्रे महि॒ व्राध॑न्त ओग॒णास॑ इन्द्र ।

अ॒न्धेना॒मित्रा॒स्तम॑सा सचन्तां सुज्यो॒तिषो॑ अ॒क्तव॒स्ताँ अ॒भि ष्युः॑ ॥ १०.०८९.१५

śa̱trū̱yanto̍ a̱bhi ye na̍stata̱sre mahi̱ vrādha̍nta oga̱ṇāsa̍ indra .

a̱ndhenā̱mitrā̱stama̍sā sacantāṃ sujyo̱tiṣo̍ a̱ktava̱stām̐ a̱bhi ṣyu̍ḥ .. 10.089.1515 Those who are set in enmity against us, the Ogaṇas, O Indra, waxen mighty,—
Let blinding darkness follow those our foemen, while these shall have bright shining nights to light them.


Sloka : 10.89.16

पु॒रूणि॒ हि त्वा॒ सव॑ना॒ जना॑नां॒ ब्रह्मा॑णि॒ मन्द॑न्गृण॒तामृषी॑णाम् ।

इ॒मामा॒घोष॒न्नव॑सा॒ सहू॑तिं ति॒रो विश्वा॒ँ अर्च॑तो याह्य॒र्वाङ् ॥ १०.०८९.१६

pu̱rūṇi̱ hi tvā̱ sava̍nā̱ janā̍nā̱ṃ brahmā̍ṇi̱ manda̍ngṛṇa̱tāmṛṣī̍ṇām .

i̱māmā̱ghoṣa̱nnava̍sā̱ sahū̍tiṃ ti̱ro viśvā̱m̐ arca̍to yāhya̱rvāṅ .. 10.089.1616 May plentiful libations of the people, and singing Ṛṣis’ holy prayers rejoice thee.
Hearing with love this common invocation, come unto us, pass by all those who praise thee.


Sloka : 10.89.17

ए॒वा ते॑ व॒यमि॑न्द्र भुञ्जती॒नां वि॒द्याम॑ सुमती॒नां नवा॑नाम् ।

वि॒द्याम॒ वस्तो॒रव॑सा गृ॒णन्तो॑ वि॒श्वामि॑त्रा उ॒त त॑ इन्द्र नू॒नम् ॥ १०.०८९.१७

e̱vā te̍ va̱yami̍ndra bhuñjatī̱nāṃ vi̱dyāma̍ sumatī̱nāṃ navā̍nām .

vi̱dyāma̱ vasto̱rava̍sā gṛ̱ṇanto̍ vi̱śvāmi̍trā u̱ta ta̍ indra nū̱nam .. 10.089.1717 O Indra, thus may we be made partakers of thy new favours that shall bring us profit.
Singing with love, may we the Viśvāmitras win daylight even now through thee, O Indra.


Sloka : 10.89.18

शु॒नं हु॑वेम म॒घवा॑न॒मिन्द्र॑म॒स्मिन्भरे॒ नृत॑मं॒ वाज॑सातौ ।

श‍ृ॒ण्वन्त॑मु॒ग्रमू॒तये॑ स॒मत्सु॒ घ्नन्तं॑ वृ॒त्राणि॑ सं॒जितं॒ धना॑नाम् ॥ १०.०८९.१८

śu̱naṃ hu̍vema ma̱ghavā̍na̱mindra̍ma̱sminbhare̱ nṛta̍ma̱ṃ vāja̍sātau .

śṛ̱ṇvanta̍mu̱gramū̱taye̍ sa̱matsu̱ ghnanta̍ṃ vṛ̱trāṇi̍ sa̱ṃjita̱ṃ dhanā̍nām .. 10.089.1818 Call we on Maghavan, auspicious Indra, best hero in the fight where spoil is gathered,
The Strong who listens, who gives aid in battles, who slays the Vṛtras, wins and gathers riches.


Sloka : 10.90.1

स॒हस्र॑शीर्षा॒ पुरु॑षः सहस्रा॒क्षः स॒हस्र॑पात् ।

स भूमिं॑ वि॒श्वतो॑ वृ॒त्वात्य॑तिष्ठद्दशाङ्गु॒लम् ॥ १०.०९०.०१

sa̱hasra̍śīrṣā̱ puru̍ṣaḥ sahasrā̱kṣaḥ sa̱hasra̍pāt .

sa bhūmi̍ṃ vi̱śvato̍ vṛ̱tvātya̍tiṣṭhaddaśāṅgu̱lam .. 10.090.011. A THOUSAND heads hath Puruṣa, a thousand eyes, a thousand feet.
On every side pervading earth he fills a space ten fingers wide.


Sloka : 10.90.2

पुरु॑ष ए॒वेदं सर्वं॒ यद्भू॒तं यच्च॒ भव्य॑म् ।

उ॒तामृ॑त॒त्वस्येशा॑नो॒ यदन्ने॑नाति॒रोह॑ति ॥ १०.०९०.०२

puru̍ṣa e̱vedaṃ sarva̱ṃ yadbhū̱taṃ yacca̱ bhavya̍m .

u̱tāmṛ̍ta̱tvasyeśā̍no̱ yadanne̍nāti̱roha̍ti .. 10.090.022 This Puruṣa is all that yet hath been and all that is to be;
The Lord of Immortality which waxes greater still by food.


Sloka : 10.90.3

ए॒तावा॑नस्य महि॒मातो॒ ज्याया॑ँश्च॒ पूरु॑षः ।

पादो॑ऽस्य॒ विश्वा॑ भू॒तानि॑ त्रि॒पाद॑स्या॒मृतं॑ दि॒वि ॥ १०.०९०.०३

e̱tāvā̍nasya mahi̱māto̱ jyāyā̍m̐śca̱ pūru̍ṣaḥ .

pādo̎sya̱ viśvā̍ bhū̱tāni̍ tri̱pāda̍syā̱mṛta̍ṃ di̱vi .. 10.090.033 So mighty is his greatness; yea, greater than this is Puruṣa.
All creatures are one-fourth of him, three-fourths eternal life in heaven.


Sloka : 10.90.4

त्रि॒पादू॒र्ध्व उदै॒त्पुरु॑षः॒ पादो॑ऽस्ये॒हाभ॑व॒त्पुनः॑ ।

ततो॒ विष्व॒ङ्व्य॑क्रामत्साशनानश॒ने अ॒भि ॥ १०.०९०.०४

tri̱pādū̱rdhva udai̱tpuru̍ṣa̱ḥ pādo̎sye̱hābha̍va̱tpuna̍ḥ .

tato̱ viṣva̱ṅvya̍krāmatsāśanānaśa̱ne a̱bhi .. 10.090.044 With three-fourths Puruṣa went up:- one-fourth of him again was here.
Thence he strode out to every side over what cats not and what cats.


Sloka : 10.90.5

तस्मा॑द्वि॒राळ॑जायत वि॒राजो॒ अधि॒ पूरु॑षः ।

स जा॒तो अत्य॑रिच्यत प॒श्चाद्भूमि॒मथो॑ पु॒रः ॥ १०.०९०.०५

tasmā̍dvi̱rāl̤a̍jāyata vi̱rājo̱ adhi̱ pūru̍ṣaḥ .

sa jā̱to atya̍ricyata pa̱ścādbhūmi̱matho̍ pu̱raḥ .. 10.090.055 From him Virāj was born; again Puruṣa from Virāj was born.
As soon as he was born he spread eastward and westward o’er the earth.


Sloka : 10.90.6

यत्पुरु॑षेण ह॒विषा॑ दे॒वा य॒ज्ञमत॑न्वत ।

व॒स॒न्तो अ॑स्यासी॒दाज्यं॑ ग्री॒ष्म इ॒ध्मः श॒रद्ध॒विः ॥ १०.०९०.०६

yatpuru̍ṣeṇa ha̱viṣā̍ de̱vā ya̱jñamata̍nvata .

va̱sa̱nto a̍syāsī̱dājya̍ṃ grī̱ṣma i̱dhmaḥ śa̱raddha̱viḥ .. 10.090.066 When Gods prepared the sacrifice with Puruṣa as their offering,
Its oil was spring, the holy gift was autumn; summer was the wood.


Sloka : 10.90.7

तं य॒ज्ञं ब॒र्हिषि॒ प्रौक्ष॒न्पुरु॑षं जा॒तम॑ग्र॒तः ।

तेन॑ दे॒वा अ॑यजन्त सा॒ध्या ऋष॑यश्च॒ ये ॥ १०.०९०.०७

taṃ ya̱jñaṃ ba̱rhiṣi̱ praukṣa̱npuru̍ṣaṃ jā̱tama̍gra̱taḥ .

tena̍ de̱vā a̍yajanta sā̱dhyā ṛṣa̍yaśca̱ ye .. 10.090.077 They balmed as victim on the grass Puruṣa born in earliest time.
With him the Deities and all Sādhyas and Ṛṣis sacrificed.


Sloka : 10.90.8

तस्मा॑द्य॒ज्ञात्स॑र्व॒हुतः॒ सम्भृ॑तं पृषदा॒ज्यम् ।

प॒शून्ताँश्च॑क्रे वाय॒व्या॑नार॒ण्यान्ग्रा॒म्याश्च॒ ये ॥ १०.०९०.०८

tasmā̍dya̱jñātsa̍rva̱huta̱ḥ sambhṛ̍taṃ pṛṣadā̱jyam .

pa̱śūntām̐śca̍kre vāya̱vyā̍nāra̱ṇyāngrā̱myāśca̱ ye .. 10.090.088 From that great general sacrifice the dripping fat was gathered up.
He formed the creatures of-the air, and animals both wild and tame.


Sloka : 10.90.9

तस्मा॑द्य॒ज्ञात्स॑र्व॒हुत॒ ऋचः॒ सामा॑नि जज्ञिरे ।

छन्दां॑सि जज्ञिरे॒ तस्मा॒द्यजु॒स्तस्मा॑दजायत ॥ १०.०९०.०९

tasmā̍dya̱jñātsa̍rva̱huta̱ ṛca̱ḥ sāmā̍ni jajñire .

chandā̍ṃsi jajñire̱ tasmā̱dyaju̱stasmā̍dajāyata .. 10.090.099 From that great general sacrifice Ṛcas and Sāma-hymns were born:-
Therefrom were spells and charms produced; the Yajus had its birth from it.


Sloka : 10.90.10

तस्मा॒दश्वा॑ अजायन्त॒ ये के चो॑भ॒याद॑तः ।

गावो॑ ह जज्ञिरे॒ तस्मा॒त्तस्मा॑ज्जा॒ता अ॑जा॒वयः॑ ॥ १०.०९०.१०

tasmā̱daśvā̍ ajāyanta̱ ye ke co̍bha̱yāda̍taḥ .

gāvo̍ ha jajñire̱ tasmā̱ttasmā̍jjā̱tā a̍jā̱vaya̍ḥ .. 10.090.1010 From it were horses born, from it all cattle with two rows of teeth:-
From it were generated kine, from it the goats and sheep were born.


Sloka : 10.90.11

यत्पुरु॑षं॒ व्यद॑धुः कति॒धा व्य॑कल्पयन् ।

मुखं॒ किम॑स्य॒ कौ बा॒हू का ऊ॒रू पादा॑ उच्येते ॥ १०.०९०.११

yatpuru̍ṣa̱ṃ vyada̍dhuḥ kati̱dhā vya̍kalpayan .

mukha̱ṃ kima̍sya̱ kau bā̱hū kā ū̱rū pādā̍ ucyete .. 10.090.1111 When they divided Puruṣa how many portions did they make?
What do they call his mouth, his arms? What do they call his thighs and feet?


Sloka : 10.90.12

ब्रा॒ह्म॒णो॑ऽस्य॒ मुख॑मासीद्बा॒हू रा॑ज॒न्यः॑ कृ॒तः ।

ऊ॒रू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः॑ प॒द्भ्यां शू॒द्रो अ॑जायत ॥ १०.०९०.१२

brā̱hma̱ṇo̎sya̱ mukha̍māsīdbā̱hū rā̍ja̱nya̍ḥ kṛ̱taḥ .

ū̱rū tada̍sya̱ yadvaiśya̍ḥ pa̱dbhyāṃ śū̱dro a̍jāyata .. 10.090.1212 The Brahman was his mouth, of both his arms was the Rājanya made.
His thighs became the Vaiśya, from his feet the Śūdra was produced.


Sloka : 10.90.13

च॒न्द्रमा॒ मन॑सो जा॒तश्चक्षोः॒ सूर्यो॑ अजायत ।

मुखा॒दिन्द्र॑श्चा॒ग्निश्च॑ प्रा॒णाद्वा॒युर॑जायत ॥ १०.०९०.१३

ca̱ndramā̱ mana̍so jā̱taścakṣo̱ḥ sūryo̍ ajāyata .

mukhā̱dindra̍ścā̱gniśca̍ prā̱ṇādvā̱yura̍jāyata .. 10.090.1313 The Moon was gendered from his mind, and from his eye the Sun had birth;
Indra and Agni from his mouth were born, and Vāyu from his breath.


Sloka : 10.90.14

नाभ्या॑ आसीद॒न्तरि॑क्षं शी॒र्ष्णो द्यौः सम॑वर्तत ।

प॒द्भ्यां भूमि॒र्दिशः॒ श्रोत्रा॒त्तथा॑ लो॒काँ अ॑कल्पयन् ॥ १०.०९०.१४

nābhyā̍ āsīda̱ntari̍kṣaṃ śī̱rṣṇo dyauḥ sama̍vartata .

pa̱dbhyāṃ bhūmi̱rdiśa̱ḥ śrotrā̱ttathā̍ lo̱kām̐ a̍kalpayan .. 10.090.1414 Forth from his navel came mid-air the sky was fashioned from his head
Earth from his feet, and from his car the regions. Thus they formed the worlds.


Sloka : 10.90.15

स॒प्तास्या॑सन्परि॒धय॒स्त्रिः स॒प्त स॒मिधः॑ कृ॒ताः ।

दे॒वा यद्य॒ज्ञं त॑न्वा॒ना अब॑ध्न॒न्पुरु॑षं प॒शुम् ॥ १०.०९०.१५

sa̱ptāsyā̍sanpari̱dhaya̱striḥ sa̱pta sa̱midha̍ḥ kṛ̱tāḥ .

de̱vā yadya̱jñaṃ ta̍nvā̱nā aba̍dhna̱npuru̍ṣaṃ pa̱śum .. 10.090.1515 Seven fencing-sticks had he, thrice seven layers of fuel were prepared,
When the Gods, offering sacrifice, bound, as their victim, Puruṣa.


Sloka : 10.90.16

य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त दे॒वास्तानि॒ धर्मा॑णि प्रथ॒मान्या॑सन् ।

ते ह॒ नाकं॑ महि॒मानः॑ सचन्त॒ यत्र॒ पूर्वे॑ सा॒ध्याः सन्ति॑ दे॒वाः ॥ १०.०९०.१६

ya̱jñena̍ ya̱jñama̍yajanta de̱vāstāni̱ dharmā̍ṇi pratha̱mānyā̍san .

te ha̱ nāka̍ṃ mahi̱māna̍ḥ sacanta̱ yatra̱ pūrve̍ sā̱dhyāḥ santi̍ de̱vāḥ .. 10.090.1616 Gods, sacrificing, sacrificed the victim these were the earliest holy ordinances.
The Mighty Ones attained the height of heaven, there where the Sādhyas, Gods of old, are dwelling.


Sloka : 10.91.1

सं जा॑गृ॒वद्भि॒र्जर॑माण इध्यते॒ दमे॒ दमू॑ना इ॒षय॑न्नि॒ळस्प॒दे ।

विश्व॑स्य॒ होता॑ ह॒विषो॒ वरे॑ण्यो वि॒भुर्वि॒भावा॑ सु॒षखा॑ सखीय॒ते ॥ १०.०९१.०१

saṃ jā̍gṛ̱vadbhi̱rjara̍māṇa idhyate̱ dame̱ damū̍nā i̱ṣaya̍nni̱l̤aspa̱de .

viśva̍sya̱ hotā̍ ha̱viṣo̱ vare̍ṇyo vi̱bhurvi̱bhāvā̍ su̱ṣakhā̍ sakhīya̱te .. 10.091.011. BRISK, at the place of Iḷā, hymned by men who wake, our own familiar Friend is kindled in the house;
Hotar of all oblation, worthy of our choice, Lord, beaming, trusty friend to one who loveth him.


Sloka : 10.91.2

स द॑र्शत॒श्रीरति॑थिर्गृ॒हेगृ॑हे॒ वने॑वने शिश्रिये तक्व॒वीरि॑व ।

जनं॑जनं॒ जन्यो॒ नाति॑ मन्यते॒ विश॒ आ क्षे॑ति वि॒श्यो॒३॒॑ विशं॑विशम् ॥ १०.०९१.०२

sa da̍rśata̱śrīrati̍thirgṛ̱hegṛ̍he̱ vane̍vane śiśriye takva̱vīri̍va .

jana̍ṃjana̱ṃ janyo̱ nāti̍ manyate̱ viśa̱ ā kṣe̍ti vi̱śyo̱3̱̍ viśa̍ṃviśam .. 10.091.022 He, excellent in glory, guest in every house, finds like a swift-winged bird a home in every tree.
Benevolent to men, he scorns no living man:- Friend to the tribes of men he dwells with every tribe.


Sloka : 10.91.3

सु॒दक्षो॒ दक्षैः॒ क्रतु॑नासि सु॒क्रतु॒रग्ने॑ क॒विः काव्ये॑नासि विश्व॒वित् ।

वसु॒र्वसू॑नां क्षयसि॒ त्वमेक॒ इद्द्यावा॑ च॒ यानि॑ पृथि॒वी च॒ पुष्य॑तः ॥ १०.०९१.०३

su̱dakṣo̱ dakṣai̱ḥ kratu̍nāsi su̱kratu̱ragne̍ ka̱viḥ kāvye̍nāsi viśva̱vit .

vasu̱rvasū̍nāṃ kṣayasi̱ tvameka̱ iddyāvā̍ ca̱ yāni̍ pṛthi̱vī ca̱ puṣya̍taḥ .. 10.091.033 Most sage with insight, passing skilful with thy powers art thou, O Agni, wise with wisdom, knowing all.
As Vasu, thou alone art Lord of all good things, of all the treasures that the heavens and earth produce.


Sloka : 10.91.4

प्र॒जा॒नन्न॑ग्ने॒ तव॒ योनि॑मृ॒त्विय॒मिळा॑यास्प॒दे घृ॒तव॑न्त॒मास॑दः ।

आ ते॑ चिकित्र उ॒षसा॑मि॒वेत॑योऽरे॒पसः॒ सूर्य॑स्येव र॒श्मयः॑ ॥ १०.०९१.०४

pra̱jā̱nanna̍gne̱ tava̱ yoni̍mṛ̱tviya̱mil̤ā̍yāspa̱de ghṛ̱tava̍nta̱māsa̍daḥ .

ā te̍ cikitra u̱ṣasā̍mi̱veta̍yo're̱pasa̱ḥ sūrya̍syeva ra̱śmaya̍ḥ .. 10.091.044 Foreknowing well, O Agni, thou in Iḷā's place hast occupied thy regular station balmed with oil.
Marked are thy comings like the comings of the Dawns, the rays of him who shineth spotless as the Sun.


Sloka : 10.91.5

तव॒ श्रियो॑ व॒र्ष्य॑स्येव वि॒द्युत॑श्चि॒त्राश्चि॑कित्र उ॒षसां॒ न के॒तवः॑ ।

यदोष॑धीर॒भिसृ॑ष्टो॒ वना॑नि च॒ परि॑ स्व॒यं चि॑नु॒षे अन्न॑मा॒स्ये॑ ॥ १०.०९१.०५

tava̱ śriyo̍ va̱rṣya̍syeva vi̱dyuta̍ści̱trāści̍kitra u̱ṣasā̱ṃ na ke̱tava̍ḥ .

yadoṣa̍dhīra̱bhisṛ̍ṣṭo̱ vanā̍ni ca̱ pari̍ sva̱yaṃ ci̍nu̱ṣe anna̍mā̱sye̍ .. 10.091.055 Thy glories are, as lightnings from the rainy cloud, marked, many-hued, like heralds of the Dawns’ approach,
When, loosed to wander over plants and forest trees, thou crammest by thyself thy food into thy mouth.


Sloka : 10.91.6

तमोष॑धीर्दधिरे॒ गर्भ॑मृ॒त्वियं॒ तमापो॑ अ॒ग्निं ज॑नयन्त मा॒तरः॑ ।

तमित्स॑मा॒नं व॒निन॑श्च वी॒रुधो॒ऽन्तर्व॑तीश्च॒ सुव॑ते च वि॒श्वहा॑ ॥ १०.०९१.०६

tamoṣa̍dhīrdadhire̱ garbha̍mṛ̱tviya̱ṃ tamāpo̍ a̱gniṃ ja̍nayanta mā̱tara̍ḥ .

tamitsa̍mā̱naṃ va̱nina̍śca vī̱rudho̱'ntarva̍tīśca̱ suva̍te ca vi̱śvahā̍ .. 10.091.066 Him, duly coming as their germ, have plants received:- this Agni have maternal Waters brought to life.
So in like manner do the forest trees and plants bear him within them and produce him evermore.


Sloka : 10.91.7

वातो॑पधूत इषि॒तो वशा॒ँ अनु॑ तृ॒षु यदन्ना॒ वेवि॑षद्वि॒तिष्ठ॑से ।

आ ते॑ यतन्ते र॒थ्यो॒३॒॑ यथा॒ पृथ॒क्छर्धां॑स्यग्ने अ॒जरा॑णि॒ धक्ष॑तः ॥ १०.०९१.०७

vāto̍padhūta iṣi̱to vaśā̱m̐ anu̍ tṛ̱ṣu yadannā̱ vevi̍ṣadvi̱tiṣṭha̍se .

ā te̍ yatante ra̱thyo̱3̱̍ yathā̱ pṛtha̱kchardhā̍ṃsyagne a̱jarā̍ṇi̱ dhakṣa̍taḥ .. 10.091.077 When, sped and urged by wind, thou spreadest thee abroad, swift piercing through thy food according to thy will,
Thy never-ceasing blazes, longing to consume, like men on chariots, Agni,